ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 65

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਜਮਡੰਡੁ ਲਗੈ ਤਿਨ ਆਇ ॥ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਮਨ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥ ਧੁਰਿ ਪੂਰਬਿ ਕਰਤੈ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਤੀਤਿ ਨ ਆਵਈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਾਗੋ ਭਾਉ ॥ ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਈ ਦੁਖ ਮਹਿ ਸਵੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥ ਜੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਚੈ ਬਹੁਤੁ ਲੋਚੀਐ ਕਿਰਤੁ ਨ ਮੇਟਿਆ ਜਾਇ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਭਾਣਾ ਭਗਤੀ ਮੰਨਿਆ ਸੇ ਭਗਤ ਪਏ ਦਰਿ ਥਾਇ ॥੩॥ ਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਦਿੜਾਵੈ ਰੰਗ ਸਿਉ ਬਿਨੁ ਕਿਰਪਾ ਲਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥ ਜੇ ਸਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨੀਰੀਐ ਭੀ ਬਿਖੁ ਫਲੁ ਲਾਗੈ ਧਾਇ ॥੪॥ ਸੇ ਜਨ ਸਚੇ ਨਿਰਮਲੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਕਮਾਵਦੇ ਬਿਖੁ ਹਉਮੈ ਤਜਿ ਵਿਕਾਰੁ ॥੫॥ ਮਨਹਠਿ ਕਿਤੈ ਉਪਾਇ ਨ ਛੂਟੀਐ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸੋਧਹੁ ਜਾਇ ॥ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧੂ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥੬॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਈ ਸੋਹਦੇ ਜਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥੭॥ ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਉਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੮॥੨॥੧੯॥ {ਪੰਨਾ 65}

pdArQ:- fMfu—fMfw [ krm—(imQy hoey Dwrimk) kMm [ Awie—Aw ky [ ij—ijhVy mnu`K [ syvin—syNvdy hn [ lwie—lw ky [1[

gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ Duir—DuroN [ pUrib—pihly jnm ivc [ krqY—krqwr ny [ smwie—smweI [1[rhwau[

prqIiq—SrDw [ nwim—nwm ivc [ Bwau—pRym [ pwveI—pwvey, pwvY, pWdw [ svY—sONdw hY, PisAw rihMdw hY [2[

kIcY—krnw cwhIdw hY [ locIAY—qWG krIey [ ikrqu—ipCly kIqy krmW dw Asr {øq} [ BgqI—BgqIN, BgqW ny [ dir—(pRBU dy) dr qy [ Qwie—QW ivc, kbUl [3[

rMg—pRym [ sau—sO vwrI [ nIrIAY—isMjIey [ ibKu—zhr, (Awqmk mOq ilAwaux vwlw) ivsu [ Dwie—Dw ky, dOV ky, CyqI [4[

qij—qj ky [5[

hiT—hT nwl [ ikqY aupwie—iksy BI qrIky nwl [ jwie—jw ky [ soDhu—ivcwr ky pVH vyKo [ imil—iml ky [ swDU—gurU [6[

inDwnu—^zwnw [ syeI—auhI bMdy [7[

gur prswdI—gur prswid, gurU dI ikrpw nwl [ krim—(prmwqmw dI imhr) imhr nwl [8[

ArQ:- hy (myry) mn! gurU dI srn pY ky prmwqmw dw nwm ismr [ (nwm bVI durl`B dwiq hY) gurU dI is`iKAw qy qur ky auhnW bMidAW dI hI (pRBU dy) nwm ivc lInqw huMdI hY, ijnHW dy m`Qy au~qy krqwr ny DuroN hI auhnW dI pihly jnm dI kIqI nyk kmweI Anuswr lyK ilK id`qw hY [1[rhwau[

jyhVy mnu`K (koeI imQy hoey Dwrimk) kMm krdy hn (qy ieh) haumY (BI) krdy hn (ik AsI Dwrimk kMm krdy hW), auhnW (dy isr) au~qy jm dw fMfw Aw ky v`jdw  hY [ (pr) jyhVy mnu`K gurU dw Awsrw lYNdy hn, auh pRBU (-crnW) ivc suriq joV ky (ies mwr qoN) bc jWdy hn [1[

gurU (dI srn pYx) qoN ibnw (mnu`K dy mn ivc prmwqmw vwsqy) srDw pYdw nhIN huMdI, nwh prmwqmw dy nwm ivc aus dw ipAwr bxdw hY (qy nqIjw ieh inkldw hY ik aus nUµ) supny ivc vI suK nsIb nhIN huMdw, auh sdw du`KW ivc hI iGirAw rihMdw hY [2[

(Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K vwsqy) jy ieh bVI qWG BI krIey ik auh prmwqmw dw ismrn kry (qW BI ies qWG qy pRyrnw ivc sPlqw nhIN huMdI, ikauNik ipCly jnmW ivc) kIqy krmW dw pRBwv imtwieAw nhIN jw skdw [ Bgq jn hI prmwqmw dI rzw nUµ prvwn krdy hn, auh Bgq hI prmwqmw dy dr qy kbUl huMdy hn [3[

gurU pRym nwl (Awpxw) Sbd (srn Awey mnu`K dy ihrdy ivc) p`kw krdw hY, pr (gurU BI prmwqmw dI) ikrpw qoN ibnw nhIN imldw [ (gurU qoN bymuK mnu`K, mwno, iek AYsw ru`K hY ik) jy aus nUµ sO vwrI BI AMimRq isMjIey qW BI aus nUµ zhr dw Pl hI CyqI l`gdw hY [4[

auhI mnu`K sdw leI pivqR jIvn vwly rihMdy hn ijnHW dw gurU nwl ipAwr (itikAw rihMdw) hY [ auh mnu`K Awpxy AMdroN haumY dw zhr haumY dw ivkwr dUr kr ky gurU dI rzw Anuswr jIvn ibqWdy hn [5[

(hy BweI!) by-S`k qusI SwsqRW isimRqIAW (Awidk Drm pusqkW) nUµ ghu nwl pVH ky vyK lvo, Awpxy mn dy hT nwl kIqy hoey iksy BI qrIky nwl (haumY dy zhr qoN) bc nhIN skIdw [ gurU dy Sbd Anuswr jIvn bxw ky gurU dI sMgiq ivc iml ky hI (mnu`K haumY dy ivkwr qoN) bcdy hn [6[

ijs prmwqmw dy guxW dw AMq nhIN pY skdw, ijs prmwqmw dI hsqI dw aurlw pwrlw bMnw nhIN l`B skdw, aus dw nwm (sB pdwrQW dw guxW dw) ^zwnw hY [ gurU dI srn pY ky auhI mnu`K (ieh ^zwnw hwsl krdy hn qy) sohxy jIvn vwly bxdy hn, ijnHW au~qy prmwqmw Awp ikrpw krdw hY [7[

hy nwnk! (gurU hI prmwqmw dy nwm dI) dwiq dyx vwlw hY, koeI hor nhIN (jo ieh dwiq dy sky [ prmwqmw dw nwm) gurU dI ikrpw nwl hI imldw hY, prmwqmw dI b^SS nwl imldw hY [8[2[19[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh