ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 63

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਡੂੰਗਰੁ ਦੇਖਿ ਡਰਾਵਣੋ ਪੇਈਅੜੈ ਡਰੀਆਸੁ ॥ ਊਚਉ ਪਰਬਤੁ ਗਾਖੜੋ ਨਾ ਪਉੜੀ ਤਿਤੁ ਤਾਸੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਿ ਮੇਲੀ ਤਰੀਆਸੁ ॥੧॥ ਭਾਈ ਰੇ ਭਵਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਡਰਾਂਉ ॥ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਸਿ ਮਿਲੈ ਗੁਰੁ ਤਾਰੇ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਲਾ ਚਲਾ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਅਮਰੁ ਸੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਭੀ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਚੈ ਥਾਨਿ ਪਿਆਰੁ ॥੨॥ ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਸੋਹਣੇ ਪਕੇ ਕੋਟ ਹਜਾਰ ॥ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਪਾਖਰੇ ਲਸਕਰ ਲਖ ਅਪਾਰ ॥ ਕਿਸ ਹੀ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਿਆ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮੁਏ ਅਸਾਰ ॥੩॥ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਸੰਚੀਐ ਮਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜੰਜਾਲੁ ॥ ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ ਦੋਹੀ ਫੇਰੀਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਿਰਿ ਕਾਲੁ ॥ ਪਿੰਡੁ ਪੜੈ ਜੀਉ ਖੇਲਸੀ ਬਦਫੈਲੀ ਕਿਆ ਹਾਲੁ ॥੪॥ ਪੁਤਾ ਦੇਖਿ ਵਿਗਸੀਐ ਨਾਰੀ ਸੇਜ ਭਤਾਰ ॥ ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਲਾਈਐ ਕਾਪੜੁ ਰੂਪੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲਾਈਐ ਛੋਡਿ ਚਲੈ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥੫॥ ਮਹਰ ਮਲੂਕ ਕਹਾਈਐ ਰਾਜਾ ਰਾਉ ਕਿ ਖਾਨੁ ॥ ਚਉਧਰੀ ਰਾਉ ਸਦਾਈਐ ਜਲਿ ਬਲੀਐ ਅਭਿਮਾਨ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਿਉ ਡਵਿ ਦਧਾ ਕਾਨੁ ॥੬॥ ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜਾਇਸੀ ਜੋ ਆਇਆ ਜਗ ਮਾਹਿ ॥ ਸਭੁ ਜਗੁ ਕਾਜਲ ਕੋਠੜੀ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਹ ਸੁਆਹਿ ॥ ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੀ ਭਾਹਿ ॥੭॥ ਨਾਨਕ ਤਰੀਐ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਸਿਰਿ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥ ਮੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਵੇਸਾਹੁ ॥ ਮਨਮੁਖ ਭਉਜਲਿ ਪਚਿ ਮੁਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰੇ ਅਥਾਹੁ ॥੮॥੧੬॥ {ਪੰਨਾ 63-64}

pd ArQ:- fUMgru—phwV [ pyeIAVY—pyky Gr ivc [ gwKVo—AOKw [ iqqu—aus ivc [ qwsu— {qÔX} aus dI [ guir—gurU ny [1[

Bvjlu—sMswr-smuMdr [ ibKmu—AOKw [ frwau—frwauxw [ ris—Awnµd nwl [1[rhwau[

clw—c`lW [ Amr—mOq-rihq [ BI—qW qy [ scY Qwin—s`cy QW ivc, sqsMg ivc [2[

kot—iklHy [ hsqI—hwQI [ pwKry—kwTIAW [ Aswr—ijnHW nUµ swr nhIN, bysmJ [3[

sMcIAY—iek`Tw krIey [ dohI—duhweI, FMForw [ isir—isr au~qy [ KylsI—Kyf Kyf jwiegw, Kyf mukw jwiegw [ ipMfu—srIr [ pVY—Fih pYNdw hY [ bdPYlI—ivkwrI, bury PylW vwly [4[

ivgsIAY—^uS hoeIdw hY [ coAw—Aqr [ Kyh—im`tI [ Gr bwru—Gr dw swj-swmwn [5[

mhr—cODrI, srdwr [ mlUk—bwdSwh [ rwau—rwjw [ ik—jW [ fiv—fv nwl, jMgl dI A`g nwl [ dDw—d`Dw, siVAw hoieAw [ kwnu—kwnw [6[

dyih—srIr [ guir—gurU ny [ sbid—Sbd dI rwhIN [ Bwih—A`g, iqRSnw [7[

vyswhu—pUMjI [ isir swhw—SwhW dy isr au~qy [ pic—^uAwr ho ky [ AQwhu—ijs dI fUMGweI nwh l`B sky [8[

ArQ:- hy BweI! ieh sMswr-smuMdr (bVw) frwauxw hY qy (qrnw) AOKw hY [ ijs mnu`K nUµ pUrw gurU pRym nwl imldw hY aus nUµ auh gurU prmwqmw dw nwm dy ky (ies smuMdr ivcoN) pwr lµGw lYNdw hY [1[rhwau[

(iek pwsy sMswr-smuMdr hY; dUjy pwsy, ies ivcoN pwr lµGx leI gurmuKW vwlw rsqw hY [ pr Awqmk jIvn vwlw auh rsqw phwVI rsqw hY [ Awqmk jIvn dI isKr qy phuMcxw, mwno, iek bVy au~cy frwauxy phwV au~qy cVHnw hY, aus) frwauxy phwV nUµ vyK ky pyky Gr ivc (mW ipau BYx Brw Awidk dy moh ivc gRsI jIv-iesqRI) fr geI (ik ies phwV au~qy ciVHAw nhIN jw skdw, jgq dw moh dUr nhIN kIqw jw skdw, Awpw vwirAw nhIN jw skdw) [ (Awqmk jIvn dI isKr qy A`pVnw, mwno) bVw au~cw qy AOKw phwV hY; aus phwV qy cVHn leI aus (jIv-iesqRI) dy pws koeI pOVI BI nhIN hY [

gurU dy snmuK rihx vwlI ijs jIv-iesqRI nUµ gurU ny (pRBU-crnW ivc) imlw ilAw, aus ny Awpxy AMdr hI v`sdy pRBU nUµ pCwx ilAw, qy, auh ies sMswr-smuMdr qoN pwr lµG geI [1[

jy mYN sdw cyqy r`KW ik mYN jgq qoN zrUr cly jwxw hY, jy mYN smJ lvW ik swrw jgq hI cly jwx vwlw hY, jgq ivc jo BI AwieAw hY auh Aw^r clw jwiegw, mOq-rihq iek gurU prmwqmw hI hY, qW iPr sqsMg ivc (pRBU-crnW nwl) ipAwr pw ky sdw-iQr rihx vwly prmwqmw dI is&iq-swlwh krnI cwhIdI hY (b`s! iehI hY sMswr-smuMdr dIAW ivkwr lihrW qoN bcx dw qrIkw) [2[

sohxy drvwizAW vwly sohxy Gr qy mh`l, hzwrW p`ky iklHy, hwQI, GoVy, kwTIAW, l`KW qy byAMq lSkr—iehnW ivcoN koeI BI iksy dy nwl nhIN gey [ bysmJ AYvyN hI Kp Kp ky Awqmk mOqy mrdy rhy (iehnW dI ^wqr Awqmk jIvn gvw gey) [3[

jy sonw cWdI iek`Tw krdy jweIey, qW ieh mwl Dn (ijMd nUµ moh ivc Pswx leI) jwl bxdw hY PwhI bxdw hY [ jy AwpxI qwkq dI duhweI swry jgq ivc iPrw skIey, qW BI prmwqmw dw nwm ismrn qoN ibnw isr au~qy mOq dw fr (kwiem rihMdw) hY [ jdoN ijMd izMdgI dI Kyf Kyf jWdI hY qy srIr (im`tI ho ky) Fih pYNdw hY, qdoN (Dn pdwrQ dI ^wqr) mMdy kMm krn vwilAW dw BYVw hwl hI huMdw hY [4[

ipau (Awpxy) pu`qrW nUµ vyK ky ^uS huMdw hY, Ksm (AwpxI) syj auqy iesqRI nUµ vyK ky iKVdw hY [ (ies srIr nUµ) Aqr qy cMdn lweIdw hY [ sohxw k`pVw, rUp, gihxw Awidk (vyK ky mn ^uS huMdw hY); pr Aw^r srIr im`tI ho ky im`tI ivc rl jWdw hY, qy mwx krn vwlw (jIv) Gr bwr C`f ky (sMswr qoN) clw jWdw hY [5[

srdwr, bwdSwh, rwjw, rwau jW ^wn AKvweIdw hY [ (Awpxy Awp nUµ) cODrI, rwie (swihb Awidk) sdweIdw hY, (ies vf`px dy) AhMkwr nwl sV mrIdw hY (jy koeI pUrw mwx-Awdr nwh kry) [ (pr ieqnw kuJ huMidAW BI) Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K ny prmwqmw dw nwm Bulw id`qw, qy (ieauN id`isAw) ijvyN jMgl dI A`g nwl siVAw hoieAw kwnw hY (bwhroN cmkdw, qy AMdroN sV ky kwlw) [6[

jgq ivc jo BI AwieAw hY ‘mYN v`fw, mYN v`fw’ AwK AwK ky (Aw^r ieQoN) clw jwiegw [ ieh swrw jgq k`jl dI koTVI (smwn) hY (jyhVw BI ies dy moh ivc Psdw hY, aus dw) qn mn srIr suAwh ivc iml jWdw hY [ gurU ny Awpxy Sbd dI rwhIN ijnHW dI iqRSnw A`g dUr kr id`qI, auh (ies k`jl-koTVI ivcoN) sw&-suQry hI rhy [7[

jyhVw prmwqmw sB SwhW dy isr au~qy pwiqSwh hY, aus dy sdw-iQr nwm ivc juV ky (ies sMswr-smuMdr ivcoN) pwr lµGIdw hY [ hy nwnk! (Ardws kr ky AwK—) mYnUµ prmwqmw dw nwm kdy nw Bu`ly, prmwqmw dw nwm-rqn nwm-pUMjI (myry pws sdw-iQr rhy) [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly bMdy sMswr-smuMdr ivc Kp Kp ky Awqmk mOqy mrdy hn, qy gurU dy snmuK rihx vwly ies byAMq fUMGy smuMdr qoN pwr lµG jWdy hn (auh ivkwrW dIAW lihrW ivc nhIN fu`bdy) [8[16[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh