ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 62

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਅਵਰੁ ਕਿ ਕਰੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਉ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਤੂੰ ਮੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥੧॥ ਮਨ ਰੇ ਸਾਚੀ ਖਸਮ ਰਜਾਇ ॥ ਜਿਨਿ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਾਜਿ ਸੀਗਾਰਿਆ ਤਿਸੁ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਨੁ ਬੈਸੰਤਰਿ ਹੋਮੀਐ ਇਕ ਰਤੀ ਤੋਲਿ ਕਟਾਇ ॥ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਮਧਾ ਜੇ ਕਰੀ ਅਨਦਿਨੁ ਅਗਨਿ ਜਲਾਇ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਤੁਲਿ ਨ ਪੁਜਈ ਜੇ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੨॥ ਅਰਧ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਈਐ ਸਿਰਿ ਕਰਵਤੁ ਧਰਾਇ ॥ ਤਨੁ ਹੈਮੰਚਲਿ ਗਾਲੀਐ ਭੀ ਮਨ ਤੇ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਤੁਲਿ ਨ ਪੁਜਈ ਸਭ ਡਿਠੀ ਠੋਕਿ ਵਜਾਇ ॥੩॥ ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟ ਦਤੁ ਕਰੀ ਬਹੁ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਦਾਨੁ ॥ ਭੂਮਿ ਦਾਨੁ ਗਊਆ ਘਣੀ ਭੀ ਅੰਤਰਿ ਗਰਬੁ ਗੁਮਾਨੁ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਸਚੁ ਦਾਨੁ ॥੪॥ ਮਨਹਠ ਬੁਧੀ ਕੇਤੀਆ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥ ਕੇਤੇ ਬੰਧਨ ਜੀਅ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥ ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ ॥੫॥ ਸਭੁ ਕੋ ਊਚਾ ਆਖੀਐ ਨੀਚੁ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਇ ॥ ਇਕਨੈ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਐ ਇਕੁ ਚਾਨਣੁ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥ ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਧੁਰਿ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥੬॥ ਸਾਧੁ ਮਿਲੈ ਸਾਧੂ ਜਨੈ ਸੰਤੋਖੁ ਵਸੈ ਗੁਰ ਭਾਇ ॥ ਅਕਥ ਕਥਾ ਵੀਚਾਰੀਐ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸੰਤੋਖਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੭॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਾਜੈ ਕਿੰਗੁਰੀ ਅਨਦਿਨੁ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਵਿਰਲੇ ਕਉ ਸੋਝੀ ਪਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁ ਸਮਝਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਛੂਟੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥੮॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 62}

pdArQ:- Avru vIcwru—hor vIcwr [ ik krI—krIN, mYN kIh krW? pRB rwqau—pRBU dy nwm ivc rMigAw hoieAw [ swru—sRySt [ ADwru—Awsrw [ mYN—mYnUµ [1[

swcI—sdw-iQr rihx vwlI (kwr), shI (kwr) [ ijin—ijs (pRBU) ny [1[rhwau[

bYsMqir—A`g ivc [ homIAY—Arpn krIey (ijvyN iGau A`g ivc pweIdw hY hvn krn vyly) [ qoil—qol ky [ iek rqI ktwie—rqI rqI ktw ky [ smDw—hvn ivc vrqI jwx vwlI l`kVI [ krI—krIN, mYN krW [ Anidnu—hr roz [ kotI—k®oVW [1[

ArD—A`Do A`D, du-PwV [ isir—isr au~qy [ krvqu—Awrw [ hYmMcil—ihmwly (dI br&) ivc [ BI—qW BI [ Toik vjwie—cMgI qrHW prK ky [3[

kMcn—sonw [ kot—iklHy [ dqu krI—(krIN), mYN dwn krW [ hYvr— {hX vr} vDIAw GoVy [ gYvr— {gj vr} vDIAw hwQI [ BUim—zmIn, BuieN [ GxI—bhuqIAW [ grbu—AhMkwr [ byiDAw—ivMinHAw [ guir—gurU ny [4[

gurmuiK—gurU dI srn ipAW, gurU vl mUMh kIiqAW [ moK—(mwieAw dy moh AhMkwr Awidk qoN) ^lwsI [ duAwru—drvwzw [ schu—s`c qoN, sdw-iQr pRBU dw nwm ismrn qoN [ ErY—aury aury, GtIAw [ aupir—(sd iksm dy krm kWf qoN) auqWh vDIAw [ scu Awcwru—sdw-iQr pRBU dw nwm ismrn-rUp krm [ Awcwru—krm [5[

sBu ko—hryk jIv [ ieknY—iek prmwqmw dI rwhIN [ BWfy swijAY—BWfy swjy jwx krky [ iqhu loie—iqMnW hI BvnW ivc [ krim—(pRBU dI) imhr nwl [ scu—nwm dw ismrn [ bKs—b^SS [6[

swdu—gurmuiK [ gur Bwie—gurU dy Anuswr irhW [ AkQ kQw—Ak`Q pRBU dI kQw [ pI—pI ky [ pYDw—isropw lY ky, ie`zq nwl [7[

Git Git—hryk Gt ivc [ vwjY—v`jdI hY [ ikMgurI—bIn, vIxw, jIvn-rO [ suBwie—suBwau ivc (juiVAW), suBwau ivc iek-imk hoieAW [8[

ArQ:- ijs mnu`K dw mn prmwqmw dy nwm ivc proqw jwey, (aus dy sMbMD ivc) mYN hor kIh ivcwr krW (mYN hor kIh d`sW? ies ivc koeI S`k nhIN ik) jyhVw mnu`K pRBU dy (nwm ivc) rMigAw jWdw hY, aus nUµ sRySt (Awqmk) suK imldw hY [ ijs dI suriq Sbd dy (ivcwr ivc) juVI hoeI hY, aus dy AMdr Anµd pYdw huMdw hY [ (hy pRBU!) ijvyN BI qyrI rzw hovy, mYnUµ BI qUM (Awpxy crnW ivc) r`K, qyrw nwm (myry jIvn dw) Awsrw bx jwey [1[

hy myry mn! Ksm-pRBU dI rzw ivc qurnw shI kwr hY [ (hy mn!) qUM aus pRBU (dy crnW) nwl ilv joV, ijs ny ieh srIr qy mn pYdw kr ky iehnW nUµ sohxw bxwieAw hY [1[rhwau[

jy Awpxy srIr nUµ k`t k`t ky iek iek r`qI Br qol qol ky A`g ivc hvn kr id`qw jwey, jy mYN Awpxy srIr qy mn nUµ hvn dI swmgRI bxw idAW qy hr roz iehnW nUµ A`g ivc swVW, jy ieho ijhy hor l`KW k®oVW krm kIqy jwx, qW BI koeI krm prmwqmw dy nwm dI brwbrI qk nhIN phuMc skdw [2[

jy isr au~qy Awrw rKw ky srIr nUµ du-PwV icrw id`qw jwey, jy srIr nUµ ihmwlw prbq (dI br&) ivc gwl id`qw jwey, qW BI mn ivcoN haumY Awidk) rog dUr nhIN huMdw [ (krm-kWf dI) swrI (hI mrXwdw) mYN cMgI qrHW prK ky vyK leI hY, koeI krm pRBU dw nwm ismrn dI brwbrI qk nhIN A`pVdw [3[

jy mYN sony dy iklHy dwn krW, bhuq swry GoVy qy hwQI dwn krW, zmIn dwn krW, bhuq swrIAW gWeIAW dwn krW, iPr BI (sgoN ies dwn dw hI) mn ivc AhMkwr mwx bx jWdw hY [ ijs mnu`K nUµ siqgurU ny sdw-iQr pRBU (dw nwm jpx dI) b^SS kIqI hY, aus dw mn prmwqmw dy nwm ivc proieAw rihMdw hY (qy iehI hY shI krxI) [4[

AnykW hI lokW dI Akl (qp Awidk krmW vl pRyrdI hY jo) mn dy hT nwl (kIqy jWdy hn), AnykW hI lok vyd Awidk Drm-pusqkW dy ArQ-ivcwr krdy hn (qy ies vwd-ivvwd nUµ hI jIvn dw shI rwh mMndy hn), ieho ijhy hor BI AnykW krm hn jo ijMd vwsqy PwhI-rUp bx jWdy hn, (pr haumY Awidk bMDnW qoN) ^lwsI dw drvwzw gurU dy snmuK hoieAW hI l`Bdw hY (ikauNik gurU pRBU dw nwm ismrn dI ihdwieq krdw hY) [5[

hryk (krm) sdw-iQr pRBU dw nwm-ismrn qoN GtIAw hY, ismrn rUp krm sB krmW DrmW qoN sRySt hY [

(pr krm-kWf dy jwl ivc Psy au~c-jwqIey bMidAW nUµ BI inMdxw TIk nhIN hY), hryk jIv nUµ cMgw hI AwKxw cwhIdw hY, (jgq ivc) koeI nIc nhIN id`sdw, ikauNik iek krqwr ny hI swry jIv rcy hn, qy iqMnW lokW (dy jIvW) ivc ausy (krqwr dI joiq) dw hI cwnx hY [ ismrn (dw ^Yr) pRBU dI gurU dI imhr nwl hI imldw hY, qy DuroN pRBU dy hukm Anuswr ijs mnu`K nUµ ismrn dI dwiq imldI hY, koeI iDr aus (dwiq) dy rwh ivc rok nhIN pw skdw [6[

jyhVw gurmuK mnu`K gurmuKW dI sMgiq ivc iml bYTdw hY, gurU-AwSy dy Anuswr quirAW (aus dy mn ivc) sMqoK Aw vsdw hY, (ikauNik) jy mnu`K siqgurU dy aupdyS ivc lIn rhy qW byAMq guxW vwly krqwr dI is&iq-swlwh kIqI jw skdI hY, qy, is&iq-swlwh rUp AMimRq pIiqAW mn sMqoK gRhx kr lYNdw hY, Aqy (jgq ivcoN) Awdr mwx K`t ky pRBU dI hzUrI ivc phuMcdw hY [7[

gurU dy Sbd dI rwhIN pRBU dy suBwau ivc hr vyly iek-imk hoie irhW ieh XkIn bx jWdw hY ik (r`bI jIvn-rO dI) bIn hryk srIr ivc v`j rhI hY [ pr ieh smJ iksy ivrly nUµ hI pYNdI hY [ hy nwnk! jyhVw mnu`K gurU dI srn pY ky Awpxy mn nUµ ieauN smJw lYNdw hY, aus nUµ prmwqmw dw nwm kdy Bu`ldw nhIN, auh gurU dy aupdyS nUµ kmw ky (gur-Sbd Anuswr jIvn bxw ky, haumY Awidk rogW qoN) bicAw rihMdw hY [8[14[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਚਿਤੇ ਦਿਸਹਿ ਧਉਲਹਰ ਬਗੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ॥ ਕਰਿ ਮਨ ਖੁਸੀ ਉਸਾਰਿਆ ਦੂਜੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥ ਅੰਦਰੁ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨੁ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ॥੧॥ ਭਾਈ ਰੇ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਾਥਿ ਨ ਹੋਇ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਿਰਮਲੋ ਗੁਰੁ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਿਰਮਲੋ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥ ਆਗੈ ਪੂਛ ਨ ਹੋਵਈ ਜਿਸੁ ਬੇਲੀ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਆਪਿ ਛਡਾਏ ਛੁਟੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥ ਮਨਮੁਖੁ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਧੀਆ ਪੂਤ ਸੰਜੋਗੁ ॥ ਨਾਰੀ ਦੇਖਿ ਵਿਗਾਸੀਅਹਿ ਨਾਲੇ ਹਰਖੁ ਸੁ ਸੋਗੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਰੰਗਾਵਲੇ ਅਹਿਨਿਸਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਭੋਗੁ ॥੩॥ ਚਿਤੁ ਚਲੈ ਵਿਤੁ ਜਾਵਣੋ ਸਾਕਤ ਡੋਲਿ ਡੋਲਾਇ ॥ ਬਾਹਰਿ ਢੂੰਢਿ ਵਿਗੁਚੀਐ ਘਰ ਮਹਿ ਵਸਤੁ ਸੁਥਾਇ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਮੁਸੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੪॥ ਸਾਕਤ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਿਆ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥ ਰਕਤੁ ਬਿੰਦੁ ਕਾ ਇਹੁ ਤਨੋ ਅਗਨੀ ਪਾਸਿ ਪਿਰਾਣੁ ॥ ਪਵਣੈ ਕੈ ਵਸਿ ਦੇਹੁਰੀ ਮਸਤਕਿ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੫॥ ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਣੁ ਮੰਗੀਐ ਮੁਆ ਨ ਲੋੜੈ ਕੋਇ ॥ ਸੁਖ ਜੀਵਣੁ ਤਿਸੁ ਆਖੀਐ ਜਿਸੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ ॥ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਗੁਰ ਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ॥੬॥ ਜਿਉ ਸੁਪਨੈ ਨਿਸਿ ਭੁਲੀਐ ਜਬ ਲਗਿ ਨਿਦ੍ਰਾ ਹੋਇ ॥ ਇਉ ਸਰਪਨਿ ਕੈ ਵਸਿ ਜੀਅੜਾ ਅੰਤਰਿ ਹਉਮੈ ਦੋਇ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੀਐ ਸੁਪਨਾ ਇਹੁ ਜਗੁ ਲੋਇ ॥੭॥ ਅਗਨਿ ਮਰੈ ਜਲੁ ਪਾਈਐ ਜਿਉ ਬਾਰਿਕ ਦੂਧੈ ਮਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਜਲ ਕਮਲ ਸੁ ਨਾ ਥੀਐ ਬਿਨੁ ਜਲ ਮੀਨੁ ਮਰਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਰਸਿ ਮਿਲੈ ਜੀਵਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੮॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 62-63}

pdArQ:- icqy—ic`qRy hoey [ Daulhr—mhl-mwVIAW [ bgy—b`gy, ic`ty [ bMk—bWky [ kir KusI—^uSIAW kr ky, cwau nwl [ mn—hy mn! dUjY hyiq—mwieAw dy pRym ivc [ AMdru—AMdrlw, ihrdw [ Fih—Fih ky [ Cwru—suAwh [1[

inrmlo—pivqR [ soie—auh [1[rhwau[

pUC—pu`C-pVqwl, rok [ bylI—shweI [2[

sMjogu—myl [ dyiK—vyK ky [ ivgwsIAih—^uS huMdy hn [ hrKu—^uSI [ sogu—icMqw, shm [ sbid—(gurU dy) Sbd ivc (juV ky) [ Aih—idn [ inis—rwq [ Bogu—(Awqmk) Bojn [3[

clY—foldw hY [ ivqu—Dnu [ folwie—muV muV foldw hY [ ivgucIAY—^uAwr hoeIdw hY [ vsqu—nwm-Dn [ suQwie—QW isr [ mnmuiK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlI jIv-iesqRI [ musI—mu`sI, T`gI jWdI hY, lu`tI jWdI hY [ plY pwie—(vsqu nUµMMM) hwsl kr lYNdI hY [4[

swkq—hy swkq! hy pRBU-crnW qoN iv`CuVy jIv! rkqu—(mW dw) lhU [ ibMdu—ipqw dw vIrj [ iprwxu—pCwx, cyqy r`K [ pvx—suAws [ msqik—m`Qy au~qy [ nIswxu—At`l hukm [5[

ijsu—ijsu (min), ijs dy mn ivc [ soie—auh pRBU [ ikAw gxI—mYN kIh (jIaUNdw) smJW? 6[

BulIAY—BulyKw Kw jweIdw hY [ indRw—nINd [ srpin—spxI, mwieAw [ jIAVw—kmzor ijMd [ doie—dÍYq, myr-qyr [ vIcwrIAY—smJ pYNdI hY [ loie—lok, dunIAw [7[

dUDY mwie—mW dy du`D nwl [ nw QIAY—nhIN rih skdw [ mInu—m`CI [ ris—rs ivc [8[

ArQ:- hy BweI! ieh srIr ieh Dn (jgq qoN clx vyly) nwl nhIN inBdw [ prmwqmw dw nwm (AYsw) pivqR Dn hY (jo sdw nwl inBdw hY, pr ieh imldw aus nUµ hY) ijs nUµ gurU dyNdw hY ijs nUµ auh prmwqmw dwiq krdw hY [1[rhwau[

hy mn! ijvyN bVy cwau nwl auswry hoey ic`qry hoey mhl-mwVIAW (suMdr) id`sdy hn, auhnW dy s&Yd bWky drvwzy huMdy hn [ (pr jy auh AMdroN ^wlI rihx qW Fih ky FyrI ho jWdy hn, iqvyN mwieAw dy moh ivc ipAwr ivc (ieh srIr) pwlIdw hY, pr jy ihrdw nwm qoN s`Kxw hY, pRym qoN ibnw hY, qW ieh srIr Fih ky FyrI ho jWdw hY (ivArQ jWdw hY) [1[

prmwqmw dw nwm pivqR Dn hY (qdoN hI imldw hY) jy dyx dy smr`Q hrI Awp dyvy [ (nwm-Dn hwsl krn ivc) ijs mnu`K dw shweI gurU Awp bxy, krqwr Awp bxy, prlok ivc aus au~qy koeI ieqrwz nhIN huMdw [ pr mwieAw dy moh qoN pRBU Awp hI bcwey qW bc skIdw hY, pRBU Awp hI b^SS krn vwlw hY [2[

(pRBU dI rzw Anuswr jgq ivc) DIAW pu`qrW dw myl (Aw bxdw hY) pr Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw bMdw iehnW nUµ Awpxy smJ lYNdw hY [ (mnmuK bMdy Awpo AwpxI) iesqRI nUµ vyK ky ^uS huMdy hn, (vyK ky) ^uSI BI huMdI hY shm BI huMdw hY (ik ikqy ieh DIAW pu`qr iesqRI mr nwh jwx) [ gurU dy d`sy rsqy qy qurn vwly bMdy gurU dy Sbd dI rwhIN Awqmk rMg mwxdy hn, prmwqmw dw nwm-rs idn-rwq auhnW dI Awqmk ^urwk huMdw hY [3[

(mnu`K Dn nUµ suK dw mUl smJdw hY, jdoN) Dn jwx lgdw hY qW swkq dw mn foldw hY [ (suK nUµ) bwhroN FUMifAW ^uAwr hI hoeIdw hY [ (swkq mnu`K ieh nhIN smJdw ik suK dw mUl) prmwqmw dw nwm-Dn Gr ivc hI hY ihrdy ivc hI hY [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlI jIv-iesqRI ‘hau hau mYN mYN’ kr ky hI lu`tI jWdI hY (nwm-Dn AMdroN lutw lYNdI hY), gurU dy rsqy qurn vwlI ieh Dn hwsl kr lYNdI hY [4[

hy gux-hIn swkq mnu`K! (qUM mwx krdw hYN Awpxy srIr dw) Awpxw Aslw qW pCwx [ ieh srIr mW dy lhU qy ipqw dy vIrj qoN bixAw hY, cyqy r`K, (Aw^r ies ny) A`g ivc (pY jwxw hY) [ hryk jIv dy m`Qy au~qy ieh At`l hukm hY, ik ieh srIr suAwsW dy ADIn hY (hryk dy igxy imQy suAws hn) [5[

lµmI lµmI aumr mMgIdI hY, koeI BI (CyqI) mrnw nhIN cwhuMdw [ pr ausy mnu`K dw suKI jIvn kih skIdw hY, ijs dy mn ivc, gurU dI srn pY ky, prmwqmw Aw v`sdw hY [ ijs mnu`K nUµ kdy gurU dw drSn nhIN hoieAw, kdy prmwqmw dw dIdwr nhIN hoieAw, aus pRBU-nwm qoN s`Kxy mnu`K nUµ mYN (jIaUNdw) kIh smJW? 6[

ijvyN rwq nUµ (su`qy ipAW) supny ivc (keI cIzW vyK ky) BulyKw Kw jweIdw hY (ik jo kuJ vyK rhy hW ieh sc-muc TIk hY, qy ieh BulyKw qd qk itikAw rihMdw hY) jd qk nINd itkI rihMdI hY, iesy qrHW ieh kmzor jIv mwieAw spxI dy v`s ivc (jd qk) hY (qd qk) ies dy AMdr haumY qy myr-qyr bxI rihMdI hY (qy ies haumY qy myr-qyr nUµ ieh jIvn shI jIvn smJdw hY) [ jdoN gurU dI miq pRwpq hovy qW ieh smJ pYNdI hY ik ieh jgq (dw moh) ieh dunIAw (vwlI myr-qyr) inrw supnw hI hY [7[

ijvyN bwlk dI A`g (pyt dI A`g, BuK) mW dw du`D pIiqAW SWq huMdI hY, iqvyN ieh iqRSnw dI A`g qdoN bu`JdI hY jdoN pRBU dy nwm dw jl ies au~qy pweIey [ pwxI qoN ibnw kOl Pu`l nhIN rih skdw, pwxI qoN ibnw m`CI mr jWdI hY, iqvyN gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K (pRBU-nwm qoN ibnw jIaU nhIN skdw, aus dw Awqmk jIvn qdoN hI pRPulq huMdw hY jdoN) auh prmwqmw dy nwm-rs ivc lIn huMdw hY [ hy nwnk! (pRBU-dr qy Ardws kr qy AwK—hy pRBU! imhr kr), mYN qyry gux gw ky (Awqmk jIvn) jIvW [8[15[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh