ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 61

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਘਰ ਨਾਰਿ ॥ ਧਨਿ ਜੋਬਨਿ ਜਗੁ ਠਗਿਆ ਲਬਿ ਲੋਭਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ॥ ਮੋਹ ਠਗਉਲੀ ਹਉ ਮੁਈ ਸਾ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰਿ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਮੈ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਵਈ ਤੂੰ ਭਾਵਹਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਉ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੰਤੋਖੁ ॥ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਲਸੀ ਕੂੜਾ ਮੋਹੁ ਨ ਵੇਖੁ ॥ ਵਾਟ ਵਟਾਊ ਆਇਆ ਨਿਤ ਚਲਦਾ ਸਾਥੁ ਦੇਖੁ ॥੨॥ ਆਖਣਿ ਆਖਹਿ ਕੇਤੜੇ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਬੂਝ ਨ ਹੋਇ ॥ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਜੇ ਮਿਲੈ ਸਚਿ ਰਪੈ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਸੇ ਭਲੇ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਨ ਕੋਇ ॥੩॥ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਛੁਟੀਐ ਮਨਮੁਖ ਖੋਟੀ ਰਾਸਿ ॥ ਅਸਟ ਧਾਤੁ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕੀ ਘੜੀਐ ਸਬਦਿ ਵਿਗਾਸਿ ॥ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਾਰਖੂ ਪਵੈ ਖਜਾਨੈ ਰਾਸਿ ॥੪॥ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਸਭ ਡਿਠੀ ਠੋਕਿ ਵਜਾਇ ॥ ਕਹਣੈ ਹਾਥ ਨ ਲਭਈ ਸਚਿ ਟਿਕੈ ਪਤਿ ਪਾਇ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਤੂੰ ਸਾਲਾਹਣਾ ਹੋਰੁ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੫॥ ਜਿਤੁ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਨ ਭਾਵਈ ਤਿਤੁ ਤਨਿ ਹਉਮੈ ਵਾਦੁ ॥ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਪਾਈਐ ਬਿਖਿਆ ਦੂਜਾ ਸਾਦੁ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਣ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵਈ ਮਾਇਆ ਫੀਕਾ ਸਾਦੁ ॥੬॥ ਆਸਾ ਅੰਦਰਿ ਜੰਮਿਆ ਆਸਾ ਰਸ ਕਸ ਖਾਇ ॥ ਆਸਾ ਬੰਧਿ ਚਲਾਈਐ ਮੁਹੇ ਮੁਹਿ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥ ਅਵਗਣਿ ਬਧਾ ਮਾਰੀਐ ਛੂਟੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਇ ॥੭॥ ਸਰਬੇ ਥਾਈ ਏਕੁ ਤੂੰ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ਨਾਮੁ ਭਲੋ ਪਤਿ ਸਾਖੁ ॥ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਵਾਈਐ ਸਬਦਿ ਸਚੈ ਸਚੁ ਭਾਖੁ ॥੮॥ ਆਕਾਸੀ ਪਾਤਾਲਿ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲਹਿ ਮਿਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਰਜਾਇ ॥੯॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 61-62}

pdArQ:- suq—pu`qr [ bMDp—irSqydwr [ nwir—iesqRI [ Din—Dn ny [ jobin—jobn ny [ lib—l`b ny [ loiB—loB ny [ AhMkwir—AhMkwr ny [ TgaulI—Tg-mUrI, Tg-bUtI, DqUrw Awidk auh bUtI jo iplw ky T`g iksy ƒ T`gdw hY [ hau—hauN, mYN [ mueI—T`gI geI hW [ sw—auh T`g-bUtI [ sMswir—sMswr ivc [1[

n BwveI—cMgw nhIN l`gdw [1[

swlwhI—qUM is&iq-swlwh kr [ rMg isau—pRym nwl [  kUVw—JUTw, nwsvMq [ vwt—rsqw [ vtwaU—rwhI, muswi&r [2[

AwKix—AwKx ƒ, AwKx-mwqR [ kyqVy—byAMq jIv [ bUJ—smJ [ sic—sdw-iQr pRBU ivc [ rpY—rMigAw jwey [ piq—ie`zq [3[

KotI rwis—auh pUMjI jo pRBU—pwiqSwh dy dr qy KotI smJI jWdI hY [ Ast Dwqu—A`T DwqW dw bixAw srIr [ ivgwis—iKVdw  hY [4[

qyrI kImiq nw pvY—qyrw mu`l nhIN pY skdw, qyry brwbr dw hor koeI nhIN l`B skdw [ Toik vjwie—Tok ky, vjw ky, cMgI qrHW prK ky [ hwQ—fUMGweI [ qUM—qYnUµ  [ horu khxu—koeI hor bol [5[

ijqu—ijs ivc [ ijqu qin—ijs srIr ivc [ vwdu—JgVw [ ibiKAw—mwieAw [ swdu—suAwd [6[

bMiD—bMnH ky [ clweIAY—qoirAw jWdw hY [ muhy muih—muih muih, muV muV mUMh au~qy [ nwie—nwm ivc (juV ky) [7[

piq—ie`zq [ swQu—swQI [8[

iqRBvix—iqMnW BvnW vwly sMswr ivc [9[

ArQ:- pu`qr, irSqydwr, Gr, iesqRI (Awidk dy moh) dy kwrn mohxI mwieAw dI iqRSnw jIvW ƒ ivAwp rhI hY [ Dn ny, juAwnI ny, loB ny, AhMkwr ny, (swry) jgq ƒ lu`t ilAw hY [ moh dI T`gbUtI ny mYƒ (BI) T`g ilAw hY, ieh moh-T`gbUtI swry sMswr ivc Awpxw zor pw rhI hY [1[

hy myry pRIqm-pRBU! (ies T`g-bUtI qoN bcwx leI) mYƒ qYQoN ibnw hor koeI (smr`Q) nhIN (id`sdw) [ mYƒ qYQoN ibnw hor koeI ipAwrw nhIN l`gdw [ jdoN qUM mYƒ ipAwrw l`gdw hYN, qdoN mYƒ Awqmk suK imldw hY [1[rhwau[

(hy mn!) gurU dy Sbd dI rwhIN sMqoK Dwr ky (iqRSnw dy pMjy ivcoN inkl ky) pRym nwl (prmwqmw dy) (nwm dI) is&iq-swlwh kr [ ies nwsvMq moh ƒ nwh vyK, ieh qW jo ku`J id`s irhw hY sB nws ho jweygw [ (jIv ieQy) rsqy dw muswi&r (bx ky) AwieAw hY, ieh swrw swQ in`q clx vwlw smJ [2[

d`sx ƒ qW byAMq jIv d`s dyNdy hn (ik mwieAw dI iqRSnw qoN ieauN bc skIdw hY, pr) gurU qoN ibnw shI smJ nhI pYNdI [ (gurU dI srn pY ky) jy prmwqmw dw nwm iml jwey, prmwqmw dI is&iq-swlwh iml jwey jy (mnu`K dw mn) sdw-iQr pRBU (dy ipAwr) ivc rMigAw jwey, qW aus ƒ (lok prlok ivc) ie`zq imldI hY [

(pr, hy pRBU! Awpxy au~dm nwl koeI jIv) nwh Krw bx skdw hY, nwh Kotw rih jWdw hY, jyhVy qYƒ ipAwry l`gdy hn auhI Bly hn [3[

gurU dI srn pY ky hI (iqRSnw dy pMjy ivcoN) ^lwsI hwsl krIdI hY [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K KotI pUMjI hI joVdw hY [ prmwqmw dI rcI hoeI ieh A`T DwqW vwlI mnu`KI kWieAW jy gurU dy Sbd (dI tkswl) ivc GVI jwey (suc`jI bxweI jwey, qW hI ieh) iKVdI hY (Awqmk hulwry ivc AwauNdI hY) [ prKx vwlw pRBU Awp hI (ies dI Gwl kmweI ƒ) prK lYNdw hY qy (ies dw Awqmk guxW dw) srmwieAw (aus dy) ^zwny ivc (kbUl) pYNdw hY [4[

(hy pRBU!) mYN swrI isRStI cMgI qrHW prK ky vyK leI hY, mYƒ qyry brwbr dw koeI nhIN id`isAw (jyhVw mYƒ mwieAw dy pMjy qoN bcw sky [ qUM byAMq guxW dw mwlk hYN) ibAwn krn nwl qyry guxW dI Qwh nhIN pweI jw skdI [ jyhVw jIv sdw-iQr srUp ivc itkdw hY, aus ƒ ie`zq imldI hY [ gurU dI miq lY ky hI qyrI is&iq-swlwh kIqI jw skdI hY, pr qyry brwbr dw l`Bx vwsqy koeI bol nhIN boilAw jw skdw [5[

ijs srIr ivc prmwqmw dw nwm ipAwrw nhIN l`gdw, aus srIr ivc haumY vDdI hY, aus srIr ivc iqRSnw dw bKyVw vDdw hY [ gurU qoN ibnw prmwqmw nwl jwx-pCwx nhIN bx skdI, mwieAw dw pRBwv pY ky prmwqmw qoN ibnw hor pwsy dw suAwd mn ivc aupjdw hY [ Awqmk guxW qoN vWjy rih ky ieh mnu`Kw srIr ivArQ jWdw hY, AMq ƒ mwieAw vwlw suAwd BI by-rsw ho jWdw hY [6[

jIv Awsw (iqRSnw) dw b`Dw hoieAw jnm lYNdw hY, (jd qk jgq ivc ijaUNdw hY) Awsw dy pRBwv hyT hI (im`Ty) ksYly (Awidk) rsW (vwly pdwrQ) KWdw rihMdw hY [ (aumr pu`g jwx qy) Awsw (iqRSnw) dy (bMDn ivc) b`Dw hoieAw ieQoN qoirAw jWdw hY (swrI aumr Awsw iqRSnw ivc hI PisAw rihx krky) muV muV mUMh au~qy cotW KWdw hY [ ivkwrI jIvn dy kwrn (Awsw iqRSnw dw) b`Dw mwr KWdw hY [ jy gurU dI is`iKAw lY ky pRBU dy nwm ivc juVy, qW hI (Awsw iqRSnw dy jwl ivcoN) ^lwsI pw skdw hY [7[

(jIvW dy kIh v`s? hy pRBU!) sB jIvW ivc qUM Awp hI v`sdw hYN [ ijvyN qyrI rzw hovy, iqvyN, hy pRBU! qUM Awp hI (jIvW ƒ Awsw iqRSnw dy jwl qoN) bcw [ hy pRBU! qyrw sdw-iQr nwm hI (jIv dw) Blw swQI hY, qyrw nwm hI jIv dI ie`zq hY, qyrw nwm, gurU dI miq ilAW hI, jIv dy mn ivc v`s skdw hY [

(hy BweI!) gurU dy s`cy Sbd dI rwhIN sdw-iQr nwm ismr, nwm ismirAW hI haumY dw rog dUr huMdw hY [8[

hy pRBU! AwkwsW ivc pwqwl ivc iqMnW hI BvnW ivc qUM Awp hr QW ivAwpk hYN [ qUM Awp hI (jIvW ƒ AwpxI) BgqI b^Sdw hYN, Awpxw pRym b^Sdw hYN, qUM Awp hI jIvW ƒ Awpxy nwl imlw ky imldw hYN [

hy nwnk! (pRBU dr qy Ardws kr) qy AwK—(hy pRBU!) ijvyN qYƒ cMgw l`gy, iqvyN qyrI rzw vrqdI hY (pr imhr kr) mYƒ qyrw nwm kdy nw Bu`ly [9[13[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh