ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 60

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇਹਿ ॥ ਲਹਰੀ ਨਾਲਿ ਪਛਾੜੀਐ ਭੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੇਹਿ ॥ ਜਲ ਮਹਿ ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਕੈ ਬਿਨੁ ਜਲ ਮਰਣੁ ਤਿਨੇਹਿ ॥੧॥ ਮਨ ਰੇ ਕਿਉ ਛੂਟਹਿ ਬਿਨੁ ਪਿਆਰ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਬਖਸੇ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ॥ ਜਿਉ ਅਧਿਕਉ ਤਿਉ ਸੁਖੁ ਘਣੋ ਮਨਿ ਤਨਿ ਸਾਂਤਿ ਸਰੀਰ ॥ ਬਿਨੁ ਜਲ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਈ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੈ ਅਭ ਪੀਰ ॥੨॥ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੇਹ ॥ ਸਰ ਭਰਿ ਥਲ ਹਰੀਆਵਲੇ ਇਕ ਬੂੰਦ ਨ ਪਵਈ ਕੇਹ ॥ ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਸੋ ਪਾਈਐ ਕਿਰਤੁ ਪਇਆ ਸਿਰਿ ਦੇਹ ॥੩॥ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁਧ ਹੋਇ ॥ ਆਵਟਣੁ ਆਪੇ ਖਵੈ ਦੁਧ ਕਉ ਖਪਣਿ ਨ ਦੇਇ ॥ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਸਚਿ ਵਡਿਆਈ ਦੇਇ ॥੪॥ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਚਕਵੀ ਸੂਰ ॥ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵਈ ਜਾਣੈ ਦੂਰਿ ਹਜੂਰਿ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਹਜੂਰਿ ॥੫॥ ਮਨਮੁਖਿ ਗਣਤ ਗਣਾਵਣੀ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥ ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਇ ਤ ਪਾਈਐ ਸਚਿ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੬॥ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਨ ਤੁਟਈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਸੋਇ ॥ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥ ਨਿਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜੇ ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਇ ॥੭॥ ਖੇਲਿ ਗਏ ਸੇ ਪੰਖਣੂੰ ਜੋ ਚੁਗਦੇ ਸਰ ਤਲਿ ॥ ਘੜੀ ਕਿ ਮੁਹਤਿ ਕਿ ਚਲਣਾ ਖੇਲਣੁ ਅਜੁ ਕਿ ਕਲਿ ॥ ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਮੇਲਹਿ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜਾਇ ਸਚਾ ਪਿੜੁ ਮਲਿ ॥੮॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਊਪਜੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਸੋਹੰ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ ਪਤੀਆਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ਅਵਰ ਕਿ ਕਰੇ ਕਰਾਇ ॥੯॥ ਮਿਲਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮੇਲੀਐ ਸਬਦਿ ਮਿਲੇ ਪਤੀਆਇ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ ਵੀਛੁੜਿ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਦਰੁ ਘਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜੀ ਜਾਇ ॥੧੦॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 60}

pd ArQ:- kmlyih—kml ivc [ ivgsY—iKVdw hY [ Asnyih—ipAwr nwl {not:- sMsik®q l&z ‘Ônyh’ hY [ ies qoN pMjwbI rUp do hn—nyh Aqy Asnyh} [ jIA—ijMd [ iqnyih—auhnW dw [ pCwVIAY—D`ky KWdw hY [1[

gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K [ AMqir—AMdr, ihrdy ivc [ riv rihAw—hr vyly mOjUd hY [1[rhwau[

nIr—pwxI [ AiDkau—bhuqw [ Gxo—bhuq [ min—mn ivc [ AB pIr—AMdrlI pIV [2[

myh—mINh, vrKw [ cwiqRk—ppIhw [ Bir—Bry hoey [ kyh—iks ArQ? krim—imhr nwl [ ikrqu pwieAw—pUrblw kmwieAw hoieAw, (pUrblw) kIqw hoieAw (jo sMskwr-rUp ivc) iek`Tw hoieAw (AMdr mOjUd) hY [ isir—isr auqy [ dyh—srIr (au~qy) [3[

Awvtxu—aubwlw [ KvY—shwrdw hY [ sic—s`c ivc [ dyie—dyNdw hY [4[

sUr—sUrj [5[

gxq gxwvxI—AwpxIAW vifAweIAW krdw hY [6[

BytY—iml pey [ igAwn pdwrQu—(prmwqmw nwl) fUMGI sWJ dyx vwlw (nwm) pdwrQ [ iqRBvx soJI—iqMnW BvnW ivc ivAwpk pRBU dI sUJ [7[

Kyil gey—l`d gey, (Kyf) Kyf ky (cly) gey [ pMKxUM—(jIv-) pMCI [ sr qil—(sMswr-) srovr dy auqy [ Aju ik kil—A`j jW kl ivc, iek do idnW ivc [ mil—m`l ky, ij`q ky [ ipVu—iKfwrIAW dy Kyfx leI bxwieAw QW [ ipVu mil—bwzI ij`q ky [8[

sohM— {sIshz} auh mYN hW [ Awpu—Awpxw Awp [ sohM Awpu—auh mYN hW qy (myrw) Awpw [ sohM Awpu pCwxIAY—ieh pCwx AwauNdI hY ik myrw qy pRBU dw Awpw (Bwv, suBwau) rilAw hY jW nhIN [ sbid—gurU dy Sbd nwl [ Byid—iv`J ky [9[

ikAw mylIAY—imlx vwlI koeI hor g`l nhIN rih jWdI, kdy nhIN iv`CuVdy [ pqIAwie—pqIj ky [ mnumuiK—Awpxy mn dy ipCy qurn vwlw [ dru Gru eyku—ieko dr qy ieko Gr, ieko Awsrw prnw [ jwie—QW [10[

ArQ:- hy mn! prmwqmw nwl ieho ijhw ipAwr kr, ijho ijhw pwxI dw kOl Pu`l ivc hY (qy kOl Pu`l dw pwxI ivc) [ kOl Pu`l pwxI dIAW lhrW nwl D`ky KWdw hY, iPr BI (prspr) ipAwr dy kwrn kOl Pu`l iKVdw (hI) hY (D`ikAW qoN gu`sy nhIN huMdw) [ pwxI ivc (kOl Pu`lW dIAW) ijMdW pYdw kr ky (prmwqmw AYsI Kyf Kyfdw hY ik) pwxI qoN ibnw auhnW (kOl Pu`lW) dI mOq ho jWdI hY [1[

hy mn! (pRBU nwl) ipAwr pwaux qoN ibnw qUM (mwieAw dy h`ilAW qoN) bc nhIN skdw [ (pr ieh ipAwr gurU dI srn pYx qoN ibnw nhIN imldw) gurU dy snmuK rihx vwly mnu`KW dy AMdr (gurU dI ikrpw nwl AYsI ipAwr-sWJ bxdI hY ik) prmwqmw hr vyly mOjUd rihMdw hY, gurU auhnW ƒ pRBU dI BgqI dy ^zwny hI b^S dyNdw hY [1[rhwau[

hy mn! prmwqmw nwl ieho ijhw pRym kr, ijho ijhw m`CI dw pwxI nwl hY [ pwxI ijqnw hI vDIk hY, m`CI ƒ auqnw hI vDIk suK-Awnµd huMdw hY, aus dy mn ivc qn ivc srIr ivc TMf pYNdI hY [ pwxI qoN ibnw iek GVI BI jIaU nhIN skdI [ m`CI dy ihrdy dI ieh vydnw prmwqmw (Awp) jwxdw hY [1[

hy mn! pRBU nwl ieho ijhI pRIq kr, ijho ijhI ppIhy dI mINh nwl hY [ (pwxI nwl) srovr Bry hoey huMdy hn, DrqI (pwxI dI brkiq nwl) hirAwvlI hoeI peI huMdI hY, pr jy (sÍWqI nC`qR ivc pey mINh dI) iek bUMd (ppIhy dy mUMh ivc) nwh pey, qW aus ƒ ies swry pwxI nwl koeI Bwg nhIN [ (pr hy mn! qyry BI kIh v`s! prmwqmw) AwpxI imhr nwl hI imly qW imldw hY, (nhIN qW) pUrblw kmwieAw hoieAw isr au~qy srIr au~qy J`lxw hI pYNdw hY [3[

hy mn! hrI nwl ieho ijhw ipAwr bxw, ijho ijhw pwxI qy du`D dw hY [ (pwxI du`D ivc Aw imldw hY, du`D dI srn pYNdw hY, du`D aus ƒ Awpxw rUp bxw lYNdw hY [ jdoN aus pwxI-rly du`D ƒ A`g au~qy r`KIdw hY qW) aubwlw (pwxI) Awp hI shwrdw hY, du`D ƒ sVn nhIN dyNdw [ (iesy qrHW jy jIv Awpxy Awp ƒ kurbwn krn, qW pRBU) iv`CuVy jIvW ƒ Awpxy sdw-iQr nwm ivc myl ky (lok prlok ivc) ie`zq-mwx dyNdw hY [4[

hy mn! prmwqmw nwl ieho ijhw ipAwr kr, ijho ijhw ckvI dw (ipAwr) sUrj nwl hY [ (jdoN sUrj fu`b jWdw hY, ckvI dI nzroN auhly ho jWdw hY, qW auh ckvI) iek iKn Br iek pl Br nINd (dy v`s Aw ky) nhIN sONdI, dUr (-luky sUrj) ƒ Awpxy AMg-sMg smJdI hY [

jyhVw mnu`K gurU dy snmu`K rihMdw hY, aus ƒ prmwqmw Awpxy AMg-sMg id`sdw hY, pr Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly ƒ ieh smJ nhIN pYNdI [5[

Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K AwpxIAW hI vifAweIAW krdw hY (pr jIv dy BI kIh v`s?) auhI kuJ huMdw hY jo krqwr (Awp) krdw (krWdw hY) [ (krqwr dI imhr qoN ibnw) jy koeI jIv (AwpxIAW vifAweIAW C`fx dw jqn BI kry, qy prmwqmw dy guxW dI kdr pCwxn dw au~dm kry, qW BI) aus pRBU dy guxW dI kdr nhIN pY skdI [ (prmwqmw dy guxW dI kdr) qdoN hI pYNdI hY, jdoN gurU dI is`iKAw pRwpq hovy [ (gurU dI miq imilAW hI mnu`K pRBU dy sdw-iQr nwm ivc juVdw hY qy Awqmk Awnµd mwxdw hY [6[

(pRBU-crnW ivc joVn vwlw) jy auh gurU iml pey, qW (aus dw imhr dw sdkw pRBU nwl Ajyhw) p`kw ipAwr (pYNdw hY jo kdy) tu`tdw nhIN [ (gurU dI ikrpw nwl) prmwqmw nwl fUMGI sWJ pwx vwlw nwm-pdwrQ imldw hY, ieh smJ BI pYNdI hY ik pRBU iqMnW BvnW ivc mOjUd hY [ jy mnu`K (gurU dI imhr dw sdkw) prmwqmw dy guxW (dy sOdy) dw ^rIdx vwlw bx jwey, qW ies ƒ pRBU dw pivqR nwm (iPr kdy) nhIN Bu`ldw [7[

(hy mn! vyK) jyhVy jIv-pMCI ies (sMswr-) srovr au~qy (cog) cugdy hn auh (Awpo AwpxI jIvn-) Kyf Kyf ky cly jWdy hn [ hryk jIv-pMCI ny GVI pl dI Kyf Kyf ky ieQoN qurdy jwxw hY, ieh Kyf iek do idnW ivc hI (CyqI hI) mu`k jWdI hY [ (hy mn! pRBU dy dr qy sdw Ardws kr qy AwK—hy pRBU!) ijs ƒ qUM Awp imlWdw hYN, auhI qyry crnW ivc juVdw hY, auh ieQoN s`cI jIvn‑bwzI ij`q ky jWdw hY [8[

gurU (dI srn pYx) qoN ibnw (pRBU-crnW ivc) pRIq pYdw nhIN huMdI (ikauNik mnu`K dy Awpxy au~dm nwl mn ivcoN) haumY dI mYl dUr nhIN ho skdI [ jdON mnu`K dw mn gurU dy Sbd ivc iv`J jWdw hY, gurU dy Sbd ivc pqIj jWdw hY, qdoN ieh pCwx AwauNdI hY ik myrw qy pRBU dw suBwau rilAw hY jW nhIN [ gurU dI srn pY ky hI mnu`K Awpxy Awp ƒ (Awpxy Asly ƒ) pCwxdw hY [ (gurU dI srn qoN ibnw) jIv hor koeI au~dm kr krw nhIN skdw [9[

jyhVy jIv gurU dy Sbd ivc pqIj ky pRBU-crnW ivc imldy hn, auhnW dy AMdr koeI AYsw ivCoVw rih nhIN jWdw ijs ƒ dUr krky auhnW ƒ muV pRBU nwl joiVAw jwey [ pr Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly bMdy ƒ ieh smJ nhIN pYNdI, auh pRBU-crnW qoN iv`CuV ky (mwieAw dy moh dIAW) cotW KWdw hY [

hy nwnk! jyhVw mnu`K pRBU-crnW ivc iml igAw hY aus ƒ pRBU hI iek Awsrw prnw (id`sdw) hY [ pRBU qoN ibnw aus ƒ hor koeI shwrw nhIN (id`sdw) hor koeI QW nhIN id`sdI [10[11[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਭੁਲੈ ਭੁਲਾਈਐ ਭੂਲੀ ਠਉਰ ਨ ਕਾਇ ॥ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਕੋ ਨ ਦਿਖਾਵਈ ਅੰਧੀ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥੁ ਖੋਇਆ ਠਗਿਆ ਮੁਠਾ ਜਾਇ ॥੧॥ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ ॥ ਭਰਮਿ ਭੁਲੀ ਡੋਹਾਗਣੀ ਨਾ ਪਿਰ ਅੰਕਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਭੂਲੀ ਫਿਰੈ ਦਿਸੰਤਰੀ ਭੂਲੀ ਗ੍ਰਿਹੁ ਤਜਿ ਜਾਇ ॥ ਭੂਲੀ ਡੂੰਗਰਿ ਥਲਿ ਚੜੈ ਭਰਮੈ ਮਨੁ ਡੋਲਾਇ ॥ ਧੁਰਹੁ ਵਿਛੁੰਨੀ ਕਿਉ ਮਿਲੈ ਗਰਬਿ ਮੁਠੀ ਬਿਲਲਾਇ ॥੨॥ ਵਿਛੁੜਿਆ ਗੁਰੁ ਮੇਲਸੀ ਹਰਿ ਰਸਿ ਨਾਮ ਪਿਆਰਿ ॥ ਸਾਚਿ ਸਹਜਿ ਸੋਭਾ ਘਣੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਨਾਮ ਅਧਾਰਿ ॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਤੂੰ ਮੈ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਵਨੁ ਭਤਾਰੁ ॥੩॥ ਅਖਰ ਪੜਿ ਪੜਿ ਭੁਲੀਐ ਭੇਖੀ ਬਹੁਤੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਮਨ ਮਹਿ ਮੈਲੁ ਗੁਮਾਨੁ ॥ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਕਿਨਿ ਸਮਝਾਈਐ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨੁ ॥੪॥ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਤੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਸਾ ਧਨ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਘਰ ਹੀ ਸੋ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਰੁ ॥੫॥ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਇ ॥ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ਲਾਭੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਹੋਇ ॥੬॥ ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਿ ਨ ਲਇਆ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਗਿ ਰਹੁ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥ ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਸਚੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੭॥ ਭੁਲਣ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਅਭੁਲੁ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੁ ਸਮਝਾਇਆ ਲਾਗਾ ਤਿਸੈ ਪਿਆਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਮੇਲੇ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰੁ ॥੮॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 60-61}

pdArQ:- mnmuiK—Awpxy mn dy ip`ØCy qurn vwlI jIv-iesqRI [ BulY—rwhoN KuMJ jWdI hY [ BulweIAY—kurwhy pweI jWdI hY [ Taur—QW, shwrw [ AMDI—mwieAw dy moh ivc AMnHI hoeI [ AwvY jwie—AwauNdI hY jWdI hY, BtkdI iPrdI hY [ igAwn pdwrQu—prmwqmw nwl fUMGI sWJ pYdw krn vwlw nwm-pdwrQ [1[

Brim—BulyKy ivc (pw ky) [ fohwgxI—mMdy BwgW vwlI [ ipr AMik—ipr dy AMk ivc, pqI dI glv`kVI ivc [1[rhwau[

idsMqrI— {dys-AMqrI} hor hor dysW ivc [ qij jwie—C`f jWdI hY [ fUMgir—phwV auqy [ ivCuMnI—iv`CuVI hoeI [ grib—AhMkwr dI rwhIN [2[

ris—rs ivc [ ipAwir—ipAwr ivc [ shij—Afol AvsQw ivc (itk ky) [ ADwir—Awsry dy kwrn [3[

AKr—ividAw [ ikin—iks ny? [4[

swDn—jIv-iesqRI [ Awpu—Awpw-Bwv [ Gr hI—Gir hI, Gr ivc hI [ gur kY hyiq—gurU dy ipAwr dI rwhIN [5[

cwkrI—syvw [ min—mn ivc [ ivchu—Awpxy AMdroN [6[

krim—b^SS dI rwhIN, imhr nwl [ Awip—Awpxy au~dm nwl [ syqI—nwl [  sco—s`c hI [ plY pwie—imldw hY [7[

Bulx AMdir—(mwieAw dy Asr hyT Aw ky) kurwhy pYx ivc [ sBu ko—hryk jIv [ ABulu—auh jyhVw mwieAw dy Asr hyT jIvn s&r ivc Zlq kdm nhIN cu`kdw [ Apwru—byAMq pRBU [8[

ArQ:- hy BweI! mwieAw (jIvW ƒ) BulyKy ivc pw ky kurwhy pw dyNdI hY [ jyhVI Bwg hIx jIv-iesqRI BulyKy ivc pY ky kurwhy pYNdI hY, auh (kdy BI) pRBU-pqI dy crnW ivc lIn nhIN ho skdI [1[rhwau[

Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlI iesqRI (jIvn dy) shI rsqy qoN KuMJ jWdI hY, mwieAw aus ƒ kurwhy pw dyNdI hY, rwhoN KuMJI hoeI ƒ (gurU qoN ibnw) koeI (AYsw) QW nhIN l`Bdw (jyhVw aus ƒ rsqw ivKw dyvy) [ gurU qoN ibnw hor koeI BI (shI rsqw) ivKw nhIN skdw [ (mwieAw dy ivc) AMnHI hoeI jIv-iesqRI BtkdI iPrdI hY [

ijs BI jIv ny (mwieAw dy Fhy cVH ky) prmwqmw nwl fUMGI sWJ pYdw krn vwlw nwm-Dn gvw ilAw hY, auh T`igAw jWdw hY, auh (Awqmk jIvn vloN) lu`itAw jWdw hY [1[

jIvn dy rwh qoN KuMJI hoeI jIv-iesqRI hI igRhsq iqAwg ky dys dysWqrW ivc iPrdI hY, KuMJI hoeI hI kdy iksy phwV (dI gu&w) ivc bYTdI hY kdy iksy it`ly au~qy cVH bYTdI hY, BtkdI iPrdI hY, ausdw mn (mwieAw dy Asr hyT) foldw hY [ (Awpxy kIqy krmW dy kwrn) DuroN pRBU dy hukm Anuswr iv`CuVI hoeI (pRBU-crnW ivc) juV nhIN skdI, auh qW (iqAwg Awidk dy) AhMkwr ivc lu`tI jw rhI hY, qy (ivCoVy ivc) klpdI hY [2[

pRBU qoN iv`CuiVAW ƒ gurU hir-nwm dy Awnµd ivc joV ky, nwm dy ipAwr ivc joV ky (muV pRBU nwl) imlWdw hY [ hrI dy guxW dI brkiq nwl hrI-nwm dy Awsry nwl sdw-iQr pRBU ivc (juiVAW) Afol AvsQw ivc (itikAW) bVI soBw (BI imldI hY) [

(mYN qyrw dws bynqI krdw hW—hy pRBU!) ijvyN qyrI rzw ho sky, mYƒ Awpxy crnW ivc r`K [ qYQoN ibnw myrw Ksm-sweIN hor koeI nhIN [3[

iv`idAw pVH pVH ky (BI iv`idAw dy AhMkwr kwrn) kurwhy hI peIdw hY, (igRhsq-iqAwgIAW dy) ByKW nwl BI (mn ivc) bVw mwx pYdw huMdw hY [ qIrQW au~qy ieSnwn krn nwl BI jIv kuJ nhIN sMvwr skdw, ikauNik mn ivc (ies) AhMkwr dI mYl itkI rihMdI hY (ik mYN qIrQ ieSnwnI hW) [ (hryk KuMJy hoey rsqy ivc) mn (ies srIr-ngrI dw) rwjw bixAw rihMdw hY, sulqwn bixAw rihMdw hY [ gurU qoN ibnw ies ƒ iksy hor ny kdy miq nhIN id`qI (koeI ies ƒ smJw nhIN sikAw) [4[

(hy bwbw!) gurU dI srn pY ky Awpxy mUl-pRBU (dy guxW) ƒ ivcwr [ gurU dI srn ipAW hI (pRBU-crnW nwl) pRym pYdw krn vwlw nwm-Dn imldw hY [ ijs jIv-iesqRI ny Awpw-Bwv dUr kIqw hY, gurU dy Sbd ivc (juV ky Awqmk jIvn ƒ Awpw-Bwv dUr krn dw) isMgwr kIqw hY, aus ny gurU dy b^Sy pRym dI rwhIN Awpxy ihrdy Gr ivc aus byAMq pRBU pqI ƒ l`B ilAw hY [5[

gurU dI d`sI hoeI syvw kIiqAW cwkrI kIiqAW mn pivqR ho jWdw hY, Awqmk Awnµd imldw hY [ ijs mnu`K dy mn ivc gurU dw Sbd (aupdyS) v`s pYNdw hY, auh Awpxy AMdroN haumY dUr kr lYNdw hY, ijs mnu`K ny (gurU dI srn pY ky) nwm-Dn hwsl kr ilAw hY, aus dy mn ivc sdw lwB huMdw hY (aus dy mn ivc Awqmk guxW dw sdw vwDw hI vwDw huMdw hY) [6[

prmwqmw imldw hY qW AwpxI imhr nwl hI imldw hY, mnu`K dy Awpxy audm nwl nhIN ilAw jw skdw, (ies vwsqy, hy BweI!) Awpxy AMdroN Awpw-Bwv dUr kr ky gurU dy crnW ivc itikAw rhu [ (gur-srn dI brkiq nwl jy) sdw kwiem rihx vwly pRBU dy rMg ivc rMgy rhIey, qW auh sdw-iQr pRBU iml pYNdw hY [7[

(hy bwbw! mwieAw AYsI pRbl hY ik ies dy Fhy cVH ky) hryk jIv ZlqI Kw jWdw hY, isr& gurU hY qy krqwr hY jo (nwh mwieAw dy Asr hyT AwauNdw hY, qy) nwh ZlqI KWdw hY [ ijs mnu`K ny gurU dI miq au~qy qur ky Awpxy mn ƒ smJ ilAw hY, ausdy AMdr (prmwqmw dw) pRym bx jWdw hY [ hy nwnk! ijs mnu`K ƒ gurU dw Sbd Apwr pRBU imlw dyNdw hY aus ƒ auh sdw-iQr pRBU kdy Bu`ldw nhIN [8[12[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh