ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 59

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਪਾਈਐ ਰਤਨੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪਾਈਐ ਸਰਬ ਪਿਆਰੁ ॥ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਅਵਗਣ ਮੇਟਣਹਾਰੁ ॥੧॥ ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥ ਪੂਛਹੁ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਰਦੈ ਬੇਦ ਬਿਆਸੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਧੁਨਿ ਜਾਣੀਐ ਅਕਥੁ ਕਹਾਵੈ ਸੋਇ ॥ ਸਫਲਿਓ ਬਿਰਖੁ ਹਰੀਆਵਲਾ ਛਾਵ ਘਣੇਰੀ ਹੋਇ ॥ ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕੀ ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੈ ਸੋਇ ॥੨॥ ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੈ ਪਾਈਐ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਪਿਆਰੁ ॥ ਸਾਚੋ ਵਖਰੁ ਸੰਚੀਐ ਪੂਰੈ ਕਰਮਿ ਅਪਾਰੁ ॥ ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖ ਮੇਟਣੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੁ ॥੩॥ ਭਵਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਡਰਾਵਣੋ ਨਾ ਕੰਧੀ ਨਾ ਪਾਰੁ ॥ ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਤੁਲਹੜਾ ਨਾ ਤਿਸੁ ਵੰਝੁ ਮਲਾਰੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੈ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ ਨਦਰੀ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੁ ॥੪॥ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਸੁਖੁ ਜਾਇ ॥ ਜਿਹਵਾ ਜਲਉ ਜਲਾਵਣੀ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪੈ ਰਸਾਇ ॥ ਘਟੁ ਬਿਨਸੈ ਦੁਖੁ ਅਗਲੋ ਜਮੁ ਪਕੜੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥੫॥ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਗਏ ਤਨੁ ਧਨੁ ਕਲਤੁ ਨ ਸਾਥਿ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਧਨੁ ਬਾਦਿ ਹੈ ਭੂਲੋ ਮਾਰਗਿ ਆਥਿ ॥ ਸਾਚਉ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਕਥੋ ਕਾਥਿ ॥੬॥ ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਵਾਈਐ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਇ ॥ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉ ਮੇਟੀਐ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਰਜਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨ ਛੁਟੀਐ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇ ॥੭॥ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਮੇਰਾ ਕੋ ਨਹੀ ਜਿਸ ਕਾ ਜੀਉ ਪਰਾਨੁ ॥ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਜਲਿ ਬਲਉ ਲੋਭੁ ਜਲਉ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥੮॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 59}

pdArQ:- srb ipAwru—sB nwl ipAwr krn vwlw prmwqmw [ mukiq—ivkwrW qoN ^lwsI [ pdwrQu—kImqI cIz [1[

igAwnu—Awqmk jIvn dI smJ, prmwqmw nwl fUMGI sWJ [1[rhwau[

khwvY—ismrn krWdw hY [ soie—auh gurU hI [ sPilE—Pl dyx vwlw [ mwixk—mwxkW nwl (BrpUr)[ soie—auh prmwqmw [2[

BMfwry—^zwny ivc [ sMcIAY—iek`Tw kIqw jw skdw hY [ krim—imhr nwl [ Asur—kwmwidk dYNq [3[

Bvjlu—sMswr-smuMdr [ ibKmu—AOKw [ kMDI—kMFw [ mlwru—mlwh [ BY kw boihQw—frW qoN bcwx vwlw jhwz [ {not:- l&z ‘pwru’ Aqy ‘pwir’ dw &rk cyqy r`Kx-Xog hY [ pwru—pwrlw pwsw (nWv) [ pwir—pwrly pwsy (ik®Aw ivSySx)} [4[

jwie—clw jWdw hY [ jlau—sV jwey {hukmI Biv`Kq} [ jlwvxI—sVn-jogI [ rswie—rs nwl, suAwd nwl [ Aglo—bhuqw [5[

klqu—iesqRI [ bwid—ivArQ [ mwrig—rsqy auqy [ AwiQ— {AQL} mwieAw [ mwrig AwiQ—mwieAw dy rsqy qy [ AkQo—ijs dy gux ibAwn n kIqy jw skx [

kwiQ—kQIdw hY, is&iq-swlwh krIdI hY [6[

pieAY ikriq—ipCly kIqy krmW dy sMskwr Anuswr, aus ikrq Anuswr jo sMskwr rUp ho ky mn ivc itkI peI hY [ kmwie—krm krdw hY [7[

jIau—jIv, ijMd [ purwnu—pRwx, suAws [ jil blau— {hukmI Biv`Kq} jl bl jwey [ jlau—jl jwey [ guxI inDwnu—guxW dw Kæzwnw pRBU [8[

ArQ:- hy BweI! (bySk) koeI iDr bRhmw ƒ, nwrd ƒ, vydW vwly irSI ibAws ƒ pu`C lvo, gurU qoN ibnw prmwqmw nwl fUMGI sWJ nhIN pY skdI [1[rhwau[

prmwqmw dy guxW dI ivcwr (mwno, kImqI) rqn (hY, ieh rqn qdoN hI) imldw hY jy pUrw gurU iml pey [ Awpxw mn gurU dy hvwly kr dyxw cwhIdw hY, (ies qrHW) sB nwl ipAwr krn vwlw pRBU imldw hY [ (gurU dI ikrpw nwl) nwm-pdwrQ imldw hY, jo ivkwrW qoN ^lwsI idvWdw hY jo AOgux imtwx dy smr`Q hY [1[

prmwqmw nwl fUMGI sWJ pwauxI, prmwqmw dI Xwd ivc suriq joVnI, prmwqmw dy crnW ivc ilv lwauxI—(gurU dI rwhIN hI) ieh smJ AwauNdI hY [ gurU hI aus pRBU dI is&iq-swlwh krWdw hY ijs dy gux ibAwn nhIN ho skdy [ gurU (mwno) iek hrw qy Pldwr ru`K hY, ijs dI gUVHI sMGxI CW hY [ lwlW jvwhrW qy moqIAW (Bwv, au~cy su`cy Awqmk guxW) nwl BrpUr auh prmwqmw gurU dy ^zwny ivcoN hI imldw hY [2[

prmwqmw dy pivqR nwm dw ipAwr gurU dy ^zwny ivcoN hI pRwpq huMdw hY [ byAMq pRBU dw nwm-rUp sdw-iQr sOdw pUry gurU dI imhr nwl hI iek`Tw kIqw jw skdw hY [ gurU (nwm dI b^SS rwhIN) su`KW dw dyx vwlw hY, du`KW dw imtwx vwlw hY, gurU (kwmwidk) dYNqW dw nws krn vwlw hY [3[

ieh sMswr-smuMdr bVw ibKVw hY bVw frwauxw hY, ies dw nwh koeI kMFw id`sdw hY nwh pwrlw bMnw [ nwh koeI byVI nwh koeI qulhw nwh koeI mlwh qy nwh mlwh dw vMJ—koeI BI ies sMswr‑smuMdr ivcoN lµGw nhIN skdw [ (sMswr-smuMdr dy) ^qirAW qoN bcwx vwlw zhwj gurU hI hY, gurU dI imhr dI nzr nwl ies smuMdr dy pwrly pwsy auqwrw ho skdw hY [4[

jdoN iek rqw ijqny smyN vwsqy BI ipAwrw pRBU (XwdoN) Bu`l jWdw hY, qdoN jIv ƒ du`K Aw Gyrdw hY qy aus dw su`K Awnµd dUr ho jWdw hY [ sV jwey auh sVn jogI jIB jo suAwd nwl pRBU dw nwm nhIN jpdI [ (ismrn hIn bMdy dw jdoN) srIr nws huMdw hY, aus ƒ bhuq du`K ivAwpdw hY, jdoN aus ƒ jm Aw PVdw hY qW auh pCuqWdw hY (pr aus vyly pCuqwx dw kIh lwB?) [5[

(sMswr ivc byAMq hI jIv Awey, jo ieh) AwK AwK ky cly gey ik ieh myrw srIr hY ieh myrw Dn hY ieh myrI iesqRI hY, pr nwh srIr, nwh Dn, nwh iesqRI, koeI BI) nwl nwh iniBAw [ prmwqmw dy nwm qoN ibnw Dn iksy ArQ nhIN, mwieAw dy rsqy pY ky (mnu`K izMdgI dy shI rwh qoN) KuMJ jWdw hY [ (ies vwsqy, hy BweI!) sdw kwiem rihx vwly mwlk ƒ Xwd krnw cwhIdw hY [ pr aus byAMq guxW vwly mwlk dI is&iq-swlwh gurU dI rwhIN hI kIqI jw skdI hY [6[

jIv Awpxy ipCly kIqy krmW dy sMskwrW Anuswr (AgWh BI auho ijhy) krm kmWdw rihMdw hY (ies dw nqIjw ieh inkldw hY ik) jIv jMmdw hY mrdw hY jMmdw hY mrdw hY, ies gyV ivc ipAw rihMdw hY [ ipCly krmW Anuswr iliKAw (m`Qy dw) lyK prmwqmw dy hukm ivc iliKAw jWdw hY, ies ƒ ikvyN imtwieAw jw skdw hY? (iehnW ilKy lyKW dI sMglI dy jkV ivcoN) prmwqmw dy nwm qoN ibnw ^lwsI nhIN ho skdI [ jdoN gurU dI miq imldI hY qdoN hI (pRBU jIv ƒ Awpxy crnW ivc) joVdw hY [7[

(hy BweI! gurU dI srn pY ky mYƒ ieh smJ AweI hY ik) ijs prmwqmw dI id`qI hoeI ieh ijMd hY ieh pRwx hn, aus qoN ibnw (sMswr ivc) myrw koeI hor Awsrw nhIN hY [ myrI ieh haumY sV jwey, myrI ieh Apx`q jl jwey, myrw ieh loB sV jwey qy myrw ieh AhMkwr sV bl jwey (ijnHW mYƒ prmwqmw dy nwm qoN ivCoiVAw hY) [

hy nwnk! gurU dy Sbd ƒ ivcwrnw cwhIdw hY, (gurU dy Sbd ivc juiVAW hI) guxW dw ^zwnw prmwqmw imldw hY [8[10[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh