ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 58

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸੁਣਿ ਮਨ ਭੂਲੇ ਬਾਵਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥ ਹਰਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂ ਜਮੁ ਡਰਪੈ ਦੁਖ ਭਾਗੁ ॥ ਦੂਖੁ ਘਣੋ ਦੋਹਾਗਣੀ ਕਿਉ ਥਿਰੁ ਰਹੈ ਸੁਹਾਗੁ ॥੧॥ ਭਾਈ ਰੇ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਥਾਉ ॥ ਮੈ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਪਤਿ ਸਾਬਾਸਿ ਤਿਸੁ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਲਾਉ ॥ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਊ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮਰਿ ਜਾਉ ॥ ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਟੇਕ ਟਿਕੀ ਘਰਿ ਜਾਉ ॥੨॥ ਗੁਰੂ ਜਿਨਾ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਚੇਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕਿਆ ਸੁਆਉ ॥ ਆਇ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਵਣਾ ਜਿਉ ਸੁੰਞੈ ਘਰਿ ਕਾਉ ॥੩॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਦੇਹੁਰੀ ਜਿਉ ਕਲਰ ਕੀ ਭੀਤਿ ॥ ਤਬ ਲਗੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ਜਬ ਲਗੁ ਸਾਚੁ ਨ ਚੀਤਿ ॥ ਸਬਦਿ ਰਪੈ ਘਰੁ ਪਾਈਐ ਨਿਰਬਾਣੀ ਪਦੁ ਨੀਤਿ ॥੪॥ ਹਉ ਗੁਰ ਪੂਛਉ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪੁਛਿ ਕਾਰ ਕਮਾਉ ॥ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਦੁਖੁ ਜਲਿ ਜਾਉ ॥ ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਮਿਲਾਵੜਾ ਸਾਚੇ ਸਾਚਿ ਮਿਲਾਉ ॥੫॥ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਤਜਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਨਿ ਸਦ ਸਦਾ ਹਰਿ ਰਾਖਹਿ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ਸਭ ਜੀਆ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥੬॥ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਸੋ ਮਰਿ ਰਹੈ ਫਿਰਿ ਮਰੈ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ॥ ਸਬਦੈ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਭੂਲਾ ਫਿਰੈ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੭॥ ਸਭ ਸਾਲਾਹੈ ਆਪ ਕਉ ਵਡਹੁ ਵਡੇਰੀ ਹੋਇ ॥ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਆਪੁ ਨ ਚੀਨੀਐ ਕਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥੮॥੮॥ {ਪੰਨਾ 58}

pdArQ:- bwvry—hy kmly! duK Bwgu—duKW ƒ BwjV (pY jWdI hY) [ dohwgxI—mMdy BwgW vwlI [1[

inDwnu—^zwnw [ guir—gurU ny [ bil—kurbwn sdky [1[rhwau[

piq—ie`zq [ mir jwau—(jwauN) mYN Awqmk mOqy mr jWdw hW [2[

suAwau—suAwrQ, jnm mnorQ [ kwau—kW [3[

dyhurI—srIr (ƒ) [ BIiq—kMD [ cIiq—ic`q ivc [ rpY—rMigAw jwey [ inrbwxI pdu—auh Awqmk drjw ij`Qy koeI vwSnw poh nhIN skdI [ inrbwxI—vwsnw rihq [4[

puiC—pu`C ky [ sbid—gurSbd dI rwhIN [ min—mn ivc [5[

qij—iqAwg ky [ slwhin—slwhuMdy hn [ aur Dwir—ihrdy ivc itkw ky [ AwDwru—Awsrw [6[

sbid—Sbd ivc (juV ky) [ mrY—(ivkwrW vloN) mrdw hY [7[

Awp kau—Awpxy Awp ƒ nw cInIAY—priKAw nhIN jw skdw [8[

ArQ:- hy kurwhy-pey kmly mn! (myrI is`iKAw) sux (is`iKAw ieh hY ik) gurU dI srnI pau (gurU pwsoN prmwqmw dw nwm imldw hY, qUM BI auh) hir nwm jp, (pRBU crnW ivc) suriq joV (pRBU dw nwm ismirAW) jmrwj (BI) fr jWdw hY qy du`KW ƒ BwjV pY jWdI hY [ (pr jyhVI) Bwg-hIx jIv-iesqRI (nwm nhIN ismrdI, aus) ƒ bhuq du`K-klyS ivAwpdw hY (du`KW ƒ BwjV qdoN hI pY skdI hY, jy isr auqy Ksm-sweIN hovy, pr jo Ksm dw nwm kdy cyqy hI nhIN krdI, aus dy isr auqy) Ksm-sweIN ikvyN itikAw hoieAw pRqIq hovy? [1[

hy BweI! myry vwsqy qW pRBU-nwm hI Dn hY, nwm hI ^zwnw hY (ieh ^zwnw ijs iksy ƒ id`qw hY) gurU ny (hI) id`qw hY, mYN gurU qoN kurbwn hW [ (nwm ^zwnw hwsl krn leI) mYƒ (gurU qoN ibnw) hor koeI QW nhIN id`sdw [1[rhwau[

SwbwSy aus (gurU) qoN ijs gurU dI miq imilAW ie`zq imldI hY [ (pRBU imhr kry) mYN aus (gurU) dI sMgiq ivc imilAw rhW [ (nwm dI dwiq dyx vwly) aus gurU qoN ibnw mYN iek GVI BI nhIN rih skdw, ikauNik nwm qoN ibnw myrI Awqmk mOq ho jWdI hY [ (nwm qoN ibnw mYN mwieAw dy moh ivc AMnHw ho jWdw hW, pRBU imhr kry) mYƒ AMnHy ƒ aus dw nwm nwh Bu`l jwey, mYN gurU dw Awsrw prnw lY ky pRBU-crnW ivc juiVAw rhW [2[

(pr gurU BI hovy qW sujwKw hovy) ijnHW dw gurU (Awp hI mwieAw dy moh ivc) AMnHw ho igAw hovy, auhnW cyilAW ƒ (Awqmk suK dw) QW-itkwxw nhIN l`B skdw [ (pUry) gurU qoN ibnw pRBU dw nwm nhIN imldw, nwm qoN ibnw hor koeI (suc`jw) jIvn-mnorQ nhIN ho skdw [ nwm qoN vWijAw mnu`K dunIAw ivc AwieAw qy qur igAw, pCqwvw hI (nwl lY igAw, KwlI-h`Q hI jg qoN igAw) ijvyN suM\y Gr ivc kW (Aw ky ^wlI jWdw hY) [3[

nwm ismrn qoN ibnw srIr ƒ (icMqw Awidk ieqnw) du`K ivAwpdw hY (ik srIrk s`iqAw ieauN ikrdI jWdI hY) ijvyN klr dI kMD (ikrdI rihMdI hY) [ ies ƒ ikrn qoN bcwx leI) qd qk (pRBU dw) mhl (-rUp shwrw) nhIN imldw, jd qk auh sdw-iQr pRBU (jIv dy) ic`q ivc nhIN Aw v`sdw [ jy gurU dy Sbd ivc mn rMigAw jwey, qW pRBU dI hzUrI (dI Et) iml jWdI hY, qy auh Awqmk AvsQw sdw leI l`B pYNdI hY ij`Qy koeI vwsnw nhIN poh skdI [4[

(so, hy BweI! ies ‘inrbwx pd’ dI pRwpqI vwsqy) mYN Awpxy gurU ƒ pu`CWgI, gurU ƒ pu`C ky (aus dI d`sI) kwr krWgI, mYN gurU dy Sbd ivc juV ky pRBU dI is&iq-swlwh krWgI, (Blw ikqy pRBU myry) mn ivc Aw v`sy (pRBU dI imhr hovy, myrw) haumY dw du`K sV jwey, shj AvsQw ivc itikAW myrw pRBU nwl sohxw imlwp ho jwey, sdw itky rihx vwly pRBU ivc myrw sdw leI myl ho jwey [5[

jyhVy bMdy gurU dy Sbd ivc rMgy jWdy hn auh kwm kRoD AhMkwr (Awidk ivkwrW) ƒ iqAwg ky pivqR (jIvn vwly) ho jWdy hn, auh sdw pRBU dw nwm slwhuMdy hn, auh prmwqmw (dI Xwd) ƒ sdw Awpxy ihrdy ivc itkw r`Kdy hn [

(hy BweI!) jyhVw pRBU swry jIvW (dI izMdgI) dw Awsrw hY, aus ƒ kdy BI mnoN Bulwxw nhIN cwhIdw [6[

jyhVw mnu`K gurU dy Sbd ivc juV ky (ivkwrW vloN) mr jWdw hY auh (ieh mrnI) mr ky iesiQr ho jWdw hY (ivkwrW dy twkry qy qkVw ho jWdw hY, auh mnu`K ivkwrW dy Fhy cVH ky) muV kdy Awqmk mOqy nhIN mrdw [ (ieh At`l Awqmk jIvn) gurU dy Sbd dI rwhIN hI imldw hY (gurU dy Sbd dI rwhIN hI) pRBU dy nwm ivc ipAwr bxdw hY [ gurU dy Sbd qoN ibnw jgq (jIvn-rwh qoN) KuMiJAw hoieAw Btkdw hY, qy muV muV jnm mrn dy gyV ivc ipAw rihMdw hY [7[

swrI dunIAw Awpxy Awp ƒ swlwhuMdI hY ik swfI vDIk qoN vDIk vifAweI-ie`zq hovy (Awpxy Awp dI sUJ qoN ibnw ieh lwlsw bxI hI rihMdI hY) gurU dI srn pYx qoN ibnw Awpxy Awp dI pCwx nhIN ho skdI, igAwn dIAW g`lW inrIAW kihx suxn nwl kuJ nhIN bxdw [

hy nwnk! gurU dy Sbd dI rwhIN hI Awpxw Awp pCwixAw jw skdw hY (jyhVw mnu`K Awpy dI pCwx kr lYNdw hY) auh AwpxI vifAweI dIAW g`lW nhIN krdw [8[8[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਧਨ ਸੀਗਾਰੀਐ ਜੋਬਨੁ ਬਾਦਿ ਖੁਆਰੁ ॥ ਨਾ ਮਾਣੇ ਸੁਖਿ ਸੇਜੜੀ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਬਾਦਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਦੂਖੁ ਘਣੋ ਦੋਹਾਗਣੀ ਨਾ ਘਰਿ ਸੇਜ ਭਤਾਰੁ ॥੧॥ ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਸਬਦਿ ਮਿਲੈ ਰੰਗੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਵਰੁ ਸਹਜਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਸਚਿ ਮਾਣੇ ਪਿਰ ਸੇਜੜੀ ਗੂੜਾ ਹੇਤੁ ਪਿਆਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਿ ਸਿਞਾਣੀਐ ਗੁਰਿ ਮੇਲੀ ਗੁਣ ਚਾਰੁ ॥੨॥ ਸਚਿ ਮਿਲਹੁ ਵਰ ਕਾਮਣੀ ਪਿਰਿ ਮੋਹੀ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਾਚਿ ਵਿਗਸਿਆ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਹਰਿ ਵਰੁ ਘਰਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੩॥ ਮਨ ਮਹਿ ਮਨੂਆ ਜੇ ਮਰੈ ਤਾ ਪਿਰੁ ਰਾਵੈ ਨਾਰਿ ॥ ਇਕਤੁ ਤਾਗੈ ਰਲਿ ਮਿਲੈ ਗਲਿ ਮੋਤੀਅਨ ਕਾ ਹਾਰੁ ॥ ਸੰਤ ਸਭਾ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ॥੪॥ ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਪਜੈ ਖਿਨਿ ਖਪੈ ਖਿਨੁ ਆਵੈ ਖਿਨੁ ਜਾਇ ॥ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈ ਰਵਿ ਰਹੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਕਾਲੁ ਸੰਤਾਇ ॥ ਸਾਹਿਬੁ ਅਤੁਲੁ ਨ ਤੋਲੀਐ ਕਥਨਿ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥੫॥ ਵਾਪਾਰੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਆਏ ਵਜਹੁ ਲਿਖਾਇ ॥ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹਿ ਸਚ ਕੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੈ ਰਜਾਇ ॥ ਪੂੰਜੀ ਸਾਚੀ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥੬॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੋਲਿ ਤਲਾਇਸੀ ਸਚੁ ਤਰਾਜੀ ਤੋਲੁ ॥ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਮੋਹਣੀ ਗੁਰਿ ਠਾਕੀ ਸਚੁ ਬੋਲੁ ॥ ਆਪਿ ਤੁਲਾਏ ਤੋਲਸੀ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲੁ ॥੭॥ ਕਥਨੈ ਕਹਣਿ ਨ ਛੁਟੀਐ ਨਾ ਪੜਿ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰ ॥ ਕਾਇਆ ਸੋਚ ਨ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਪਿਆਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਮੇਲੇ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰ ॥੮॥੯॥ {ਪੰਨਾ 58-59}

pdArQ:- Dn—iesqRI [ sIgwrIAY—(jy) isMgwrI jwey, (jy) gihxy AwidkW nwl sjweI jwey [ jobnu—juAwnI [ bwid—ivArQ [ KuAwru—duKI [ suiK—suK nwl, Awnµd nwl [ syjVI—sohxI syj [ Gxy—bhuq [ Gir—Gr ivc [ syj Bqwru—syj dw mwlk Ksm [1[

sbid—gurU dy Sbd ivc (juiVAW) [ rMgu—nwm dw rMg [1[rhwau[

shij—Afol Awqmk AvsQw ivc [ sic—sdw-iQr pRBU ivc (juV ky) [ ipr syjVI—pqI dI sohxI syj [ hyqu—ihq, pRym [ jwix—jwx ky, fUMGI sWJ pw ky [ guir—gurU ny [ cwru—suMdr [ gux cwru—suMdr guxW vwlw pRBU [2[

vr kwmxI—hy pRBU-pqI dI jIv-iesqRI! ipir—ipr ny [ ivgwisAw—iKV ipAw [ swcY nwie—s`cy pRBU dy nwm ivc (juV ky) [3[

mnUAw—hoCw mn, Bu`lV mn [ rwvY—ipAwr krdw hY [ iekqu—ie`k ivc [ iekqu qwgY—ieko Dwgy ivc, ieko hI suriq-Dwgy ivc [ ril—rl ky, iek-imk ho ky [ ADwru—Awsrw [4[

aupjY—jMm pYNdw hY, auqSwh ivc Aw jWdw hY [ iKin—iKn ivc [ KpY—Kpdw hY, duKI huMdw hY [ riv rhy—(gurU dy Sbd ivc) juiVAw rhy [ nw sMqwie—nhIN sqWdw [5[

vjhu—qn^wh, rozInw [ lwhw—lwB [ qmwie—lwlc [6[

qoil qoulwiesI—qol ivc pUrw auqrvweygw {not:- l&z 'qolwiesI' dy A`Kr 'q' nwl do lgW hn—   o  Aqy   u [ Asl l&z 'quolwiesI' hY, ieQy 'qulwiesI' pVHnw hY} [

qrwjI—qrwzU, q`kV [ guir—gurU ny [ TwkI—rok id`qI hY [7[

khix—zbwnI hI g`lW krn nwl [ piV—pVH ky [ soc—su`c [ krqwr—krqwr (dw myl) [8[

ArQ:- hy mn! prmwqmw dw nwm ismr, (qYnUµ) suK hovygw [ (pr mn BI kIh kry? ijs nwl ipAwr nwh hovy, aus ƒ muV muV ikvyN Xwd kIqw jwey? prmwqmw nwl ieh) ipAwr gurU qoN ibnw nhIN bx skdw [ jyhVw mn gurU dy Sbd ivc juVdw hY aus ƒ pRBU dy nwm dw rMg cVH jWdw hY [1[rhwau[

(jy iesqRI gihixAW Awidk nwl) Awpxy Awp ƒ sjw ley, pr aus ƒ pqI nwh imly qW aus dI juAwnI ivArQ jWdI hY, aus dw Awqmw BI duKI huMdw hY, ikauNik auh Awnµd nwl pqI dI sohxI syj mwx nhIN skdI, pqI-imlwp qoN ibnw aus dw isMgwr ivArQ jWdw hY [ aus BwghIx iesqRI ƒ bhuq duK ivAwpdw hY, aus dy Gr ivc syj dw mwlk Ksm nhIN AwauNdw (jIv-iesqRI dy swry bwhr-muKI Dwrimk au~dm ivArQ jWdy hn, jy ihrdy-syj dw mwlk pRBU ihrdy ivc prgt nwh hovy) [1[

gurU dI d`sI syvw dI rwhIN hI Awqmk Awnµd imldw hY, pRBU-pqI ausy jIv-iesqRI ƒ imldw hY ijs ny Afol Awqmk AvsQw ivc (juV ky) Awpxy Awp ƒ isMgwirAw hY [ auhI jIv-iesqRI pRBU-pqI dI sohxI syj mwx skdI hY jo aus sdw-iQr pRBU ivc (juVI rihMdI hY), ijs dw pRBU-pqI nwl gUVHw ihq hY gUVHw ipAwr hY [ gurU dy mnmuK rih ky hI pRBU nwl fUMGI sWJ pw ky ausnUµ isM\wixAw jw skdw hY (Bwv, ieh isM\wx AwauNdI hY ik auh swfw hY), auh suMdr guxW dw mwlk pRBU (ijs jIv-iesqRI ƒ imlwieAw hY) gurU ny imlwieAw hY [2[

hy pRBU-pqI dI suMdr iesqRI! aus sdw-iQr pRBU (dy crnW) ivc (sdw) imlI rhu [ pqI-pRBU ny (ijs jIv-iesqRI dy mn ƒ Awpxy ipAwr dw) rMg cwVH ky (Awpxy vl iK`c ilAw hY, ausdw mn ausdw qn sdw-iQr pRBU ivc juV ky iKV ipAw hY (ausdw jIvn ieqnw Amolk bx jWdw h Y ik) aus dw mu`l nhIN pY skdw [ auh suhwg Bwg vwlI jIv-iesqRI sdw-iQr hrI dy nwm ivc (juV ky) pivqR Awqmw ho jWdI hY, qy pRBU-pqI ƒ Awpxy (ihrdy) Gr ivc (hI l`B lYNdI hY) [3[

jy (jIv-iesqRI dw) QoVH-ivqw mn (pRBU pqI dy ivSwl) mn ivc (QoVH-ivqy suBwA vloN) mr jwey, qy ijvyN ieko Dwgy ivc pRoqy hoey moqIAW dw hwr gl ivc pw leIdw hY ausy qrHW jy (jIv-iesqRI pRBU dy hI) ieko suriq Dwgy ivc iek imk ho ky pRBU ivc lIn ho jwey qW pRBU pqI aus jIv-nwr ƒ ipAwr krdw hY [ pr ieh Awqmk Awnµd sqsMg ivc itikAW hI imldw hY, qy sqsMg ivc gurU dI srn pY ky (mn ƒ) pRBU dy nwm dw shwrw imldw hY [4[

(jy mn nwm qoN vWijAw rhy, qW mwieAw Awidk dy lwB nwl) iek iKn ivc hI (ieauN huMdw hY ijvyN) ijaU pYNdw hY, (qy mwieAw Awidk dI Gwt nwl) iek iKn ivc hI duKI ho jWdw hY, iek iKn (guzrdw hY qW) auh jMm pYNdw hY, iek iKn (guzrdw hY qW) auh mr jWdw hY (Bwv, nwm dy shwry qoN ibnw mwieAw jIv dy jIvn dw Awsrw bx jWdI hY [ jy mwieAw Awvy qW auqSwh, jy jwey qW shm) [ jo mnu`K gurU dy Sbd nwl sWJ pWdw hY (pRBU crnW ivc) juiVAw rihMdw hY aus ƒ mOq (dw fr) sqw nhIN skdw [ (pRBU dy crnW ivc juiVAW ieh qW nhIN ho skdw ik) aus mwlk (dI hsqI) ƒ qoilAw jw sky, auh qol qoN pry hY (hW, ieh zrUr hY ik auh imldw ismrn dI rwhIN hI hY) inrIAW g`lW nwl nhIN imldw [5[

swry jIv-vxjwry jIv vpwrI (prmwqmw dy dr qoN) rozInw ilKw ky (jgq ivc AwauNdy hn, Bwv, hryk ƒ izMdgI dy suAws qy swry pdwrQW dI dwiq pRBU dr qoN imldI hY) [ jyhVy jIv vpwrI sdw-iQr pRBU dy ismrn dI kwr krdy hn, auhnW ƒ pRBU dI rzw Anuswr (Awqmk jIvn dw) lwB imldw hY, (pr ieh lwB auhI K`t skdy hn ijnHW ƒ) auh gurU iml pYNdw hY ijs ƒ (AwpxI vifAweI Awidk dw) iql ijqnw BI lwlc nhIN hY [ (ijnHW ƒ gurU imldw hY auhnW dI Awqmk jIvn vwlI) rws-pUMjI sdw leI iQr ho jWdI hY [6[

(ienswnI jIvn dI sPlqw dI prK vwsqy) s`c hI qrwzU hY qy s`c hI v`tw hY (ijs dy p`ly s`c hY auhI sPl hY), ies prK-qol ivc auhI mnu`K pUrw auqrdw hY jo gurU dy snmu`K rihMdw hY, ikauNik gurU ny (prmwqmw dI isi&iq-swlwh dI) s`cI bwxI dy ky mn ƒ moh lYx vwlIAW AwsW qy mn dy mwiek PurinAW ƒ (mn auqy vwr krn qoN) rok r`iKAw huMdw hY [ pUry pRBU dw ieh qol (dw imAwr) kdy Gtdw vDdw nhIN, auhI jIv (ies qol ivc) pUrw quldw hY ijs ƒ pRBU (ismrn dI dwiq dy ky) Awp (imhr dI ingwh nwl) qulWdw hY [7[

inrIAW g`lW krn nwl jW pusqkW dy FyrW dy Fyr pVHn nwl Awsw mnsw qoN bc nhIN skIdw [ (jy ihrdy ivc) prmwqmw dI BgqI nhIN, pRBU dw pRym nhIN, qW inry srIr dI pivqRqw nwl prmwqmw nhIN imldw [

hy nwnk! ijs ƒ (gurU dI srn pY ky prmwqmw dw) nwm nhIN Bu`ldw, aus ­ƒ gurU prmwqmw dy myl ivc imlw lYNdw hY [8[9[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh