ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 57

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲੁ ਜਾਣੀਐ ਨਿਰਮਲ ਦੇਹ ਸਰੀਰੁ ॥ ਨਿਰਮਲੁ ਸਾਚੋ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸੋ ਜਾਣੈ ਅਭ ਪੀਰ ॥ ਸਹਜੈ ਤੇ ਸੁਖੁ ਅਗਲੋ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਮ ਤੀਰੁ ॥੧॥ ਭਾਈ ਰੇ ਮੈਲੁ ਨਾਹੀ ਨਿਰਮਲ ਜਲਿ ਨਾਇ ॥ ਨਿਰਮਲੁ ਸਾਚਾ ਏਕੁ ਤੂ ਹੋਰੁ ਮੈਲੁ ਭਰੀ ਸਭ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਮੰਦਰੁ ਸੋਹਣਾ ਕੀਆ ਕਰਣੈਹਾਰਿ ॥ ਰਵਿ ਸਸਿ ਦੀਪ ਅਨੂਪ ਜੋਤਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥ ਹਾਟ ਪਟਣ ਗੜ ਕੋਠੜੀ ਸਚੁ ਸਉਦਾ ਵਾਪਾਰ ॥੨॥ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਭੈ ਭੰਜਨਾ ਦੇਖੁ ਨਿਰੰਜਨ ਭਾਇ ॥ ਗੁਪਤੁ ਪ੍ਰਗਟੁ ਸਭ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਮਨੁ ਰਾਖੈ ਠਾਇ ॥ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾ ਸਹਜੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੩॥ ਕਸਿ ਕਸਵਟੀ ਲਾਈਐ ਪਰਖੇ ਹਿਤੁ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ ਖੋਟੇ ਠਉਰ ਨ ਪਾਇਨੀ ਖਰੇ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇ ॥ ਆਸ ਅੰਦੇਸਾ ਦੂਰਿ ਕਰਿ ਇਉ ਮਲੁ ਜਾਇ ਸਮਾਇ ॥੪॥ ਸੁਖ ਕਉ ਮਾਗੈ ਸਭੁ ਕੋ ਦੁਖੁ ਨ ਮਾਗੈ ਕੋਇ ॥ ਸੁਖੈ ਕਉ ਦੁਖੁ ਅਗਲਾ ਮਨਮੁਖਿ ਬੂਝ ਨ ਹੋਇ ॥ ਸੁਖ ਦੁਖ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਣੀਅਹਿ ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੫॥ ਬੇਦੁ ਪੁਕਾਰੇ ਵਾਚੀਐ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਆਸੁ ॥ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸਾਧਿਕਾ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ ਸਚਿ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣਿ ਗਏ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਸੁ ॥੬॥ ਚਹੁ ਜੁਗਿ ਮੈਲੇ ਮਲੁ ਭਰੇ ਜਿਨ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਨ ਹੋਇ ॥ ਭਗਤੀ ਭਾਇ ਵਿਹੂਣਿਆ ਮੁਹੁ ਕਾਲਾ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥ ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਅਵਗਣ ਮੁਠੀ ਰੋਇ ॥੭॥ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਪਾਇਆ ਡਰੁ ਕਰਿ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇ ॥ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਘਰਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਊਜਲੇ ਜੋ ਰਾਤੇ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥੮॥੭॥ {ਪੰਨਾ 57}

pdArQ:- qy—qoN, dI rwhIN [ dyh—srIr, kWieAW [ min—mn ivc [ AB pIr—ihrdy dI pIV, AMdrlI vydn [ shjY qy—shj AvsQw qoN [ Aglo—bhuq [ jm qIru—jm dw qIr [1[

jil—jl ivc [ nwie—nHw ky, nHwiqAW [ jwie—QW [1[rhwau[

hir kw mMdru—mnu`Kw srIr [ krxY hwir—(jgq dI) rcnw krn vwly krqwr ny [ riv—sUrj, qyj, (AigAwnqw dw hnyrw dUr krn vwlw Awqm) pRkwS [ sis—cMdRmw, sIqlqw, sWiq AvsQw (jo kwm k®oD Awidk dI qpS ƒ buJwx dy smrQ hY) [ dIp—dIvy Awqmk cwnx dyx vwly [ AnUp—by-imswl [ iqRBvix joiq—iqMnW BvnW ivc pRkwS krn vwlI r`bI joiq [ ptx—Shr [ gV—iklHy [2[

AMjnu—surmw [ BY BMjnw—dunIAw vwly fr nws krn vwlw [ inrMjn Bwie—mwieAw-rihq pRBU dy pRym ivc [ Twie—QW isr, ie`k itkwxy qy [ shj—Awqmk Afolqw [ shjy—shj AvsQw ivc (joV ky) [3[

kis—(sony ƒ prKx leI ksv`tI auqy) Gswxw [ ihqu—ipAwr, iDAwn [ nwie—nHw ky [ Taur—QW [ n pwienI—n pwiein, nhIN pINdy, nhIN pRwpq krdy [4[

sBu ko—hryk jIv [ kau—ƒ [ Aglw—bhuq [ mnmuiK—Awpxy mn dy ipCy qurn vwlw mnu`K [ bUJ—smJ [ sm—brwbr, ieko ijhy [ jwxIAih—(jdoN) jwx ley jWdy hn [ sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [ Byid—ivMnH ky (mn ƒ) [5[

vwcIAY—vwcxI cwhIdI hY, pVHnI cwhIdI hY [ bwxI bRhm—bRhm dI bwxI, prmwqmw dI is&iq-swlwh dI bwxI [ ibAwsu—ibAws (irSI) [ muin jn—munI lok [ nwim—nwm ivc [ gux qwsu—guxW dw ^zwnw pRBU [ ijix gey—ij`q ky (ieQoN) gey [ jwsu—mYN jWdw hW [6[

chu juig—sdw hI [ mYlu Bry—(ivkwrW dI) mYl nwl ilbVy hoie [ piq—ie`zq [ Koie—gvw ky [ ijin—ijs ijs jIv-iesqRI ny [ muTI—T`gI hoeI, lu`tI hoeI [7[

Awpu—Awpxy Awp ƒ [ Gir—Gr ivc [ hir nwie—hrI dy nwm ivc [8[

ArQ:- hy BweI! (ijvyN sw& pwxI ivc nHwiqAW srIr dI mYl lih jWdI hY, iqvyN prmwqmw dy) pivqR nwm-jl ivc ieSnwn kIiqAW mn au~qy (ivkwrW dI) mYl nhIN rih jWdI [ (ies vwsqy, hy BweI! aus Awqmk ieSnwn dI ^wqr prmwqmw dI is&iq-swlwh kr qy AwK—hy pRBU!) isr& qUM sdw-iQr pRBU hI pivqR hYN, bwkI hor hryk QW (mwieAw dy moh dI) mYl nwl BrI hoeI hY [1[rhwau[

(hy BweI!) gurU dI rwhIN hI aus pivqR nwm-jl nwl sWJ pYNdI hY, qy mnu`K dw srIr pivqR ho jWdw hY (Bwv, swry igAwn-ieMdRy ivkwrW dI mYl qoN bcy rihMdy hn) [ (gurU dI ikrpw nwl) auh sdw-iQr pivqR pRBU jo mnu`K dI AMdrlI vydn jwxdw hY mnu`K dy mn ivc Aw prgtdw hY (ies pRkwS dI brkiq nwl mn shj AvsQw ivc itk jWdw hY) shj AvsQw qoN bhuq Awqmk Awnµd aupjdw hY, jm dw qIr BI nhIN poNhdw (mOq dw fr nhIN ivAwpdw) [1[

(ijs mnu`K auqy gurU qru`Tdw hY, aus dy ihrdy ƒ isRStI dy rcnhwr) krqwr ny (Awpxy rihx leI) sohxw mhl bxw ilAw hY, iqMnW BvnW ivc ivAwpk byAMq pRBU dI AnUp joiq aus dy AMdr jg pYNdI hY; aus dy AMdr sUrj qy cMd (mwno) dIvy jg pYNdy hn (Bwv, aus dy AMdr AigAwnqw dw hnyrw dUr krn vwlw igAwn sUrj qy kwm kRoD Awidk dI qpS ƒ buJwx vwlI SWq AvsQw dw cMd cVH pYNdw hY) [2[

jy mnu`K Awpxy mn ƒ ie`k itkwxy qy r`Ky, qW aus ƒ id`sdy Ax-id`sdy jgq ivc hr QW prmwqmw hI v`sdw prqIq huMdw hY [ (qUM BI, hy BweI!) pRBU dI rzw ivc rih ky sB fr nws krn vwlw igAwn dw surmw vrq ky (aus ƒ hr QW ivAwpk) vyK lY (vyK skdw hYN) [ sB fr nws krn vwlw igAwn dw surmw dyx vwlw gurU jy iml pey qW aus mnu`K ƒ Afol Awqmk AvsQw ivc joV dyNdw hY [3[

(ijvyN sony ƒ prKx leI) ksv`tI auqy k`s leIdI hY (iqvyN krqwr Awpxy pYdw kIqy bMidAW dy Awqmk jIvn ƒ) bVy ipAwr nwl iDAwn lw ky prKdw hY, KoitAW ƒ (aus dy dr qy) QW nhIN imldI, KirAW ƒ auh Awpxy ^zwny ivc Swiml kr lYNdw hY [ (hy BweI! gurU dI srn pY ky Awpxy AMdroN dunIAw vwlIAW) AwsW qy shm k`F, ieh au~dm krn nwl (mn dI ivkwrW dI) mYl dUr ho jwiegI, (qy mn pRBU-crnW ivc lIn ho jwiegw [4[

hryk jIv (dunIAw vwlw) suK mMgdw hY, koeI BI du`K nhIN mMgdw; pr (mwiek) suK ƒ du`K-rUp Pl bhuq l`gdw hY, Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly bMdy ƒ ies (Byq) dI smJ nhIN AwauNdI (auh dunIAw vwly suK hI mMgdw rihMdw hY qy nwm qoN vWijAw rihMdw hY) [ (Asl ivc dunIAw dy) suK qy duK ieko ijhy hI smJxy cwhIdy hn [ Asl Awqmk suK qdoN hI imldw hY jy gurU dy Sbd dI rwhIN mn ƒ ivMnH ilAw jwey (mn ƒ n`Q ky dunIAw dy mOj-myilAW vloN rok ky r`iKAw jwey) [5[

ibAws irSI (qW muV muV) vyd ƒ hI au~cI au~cI aucwrdw hY, (pr hy BweI!) prmwqmw dI is&iq-swlwh dI bwxI pVHnI cwhIdI hY [ AslI munI lok syvk qy swiDk auhI hn jo guxW dy ^zwny prmwqmw dy nwm ivc rMgy hoey hn [ jyhVy bMdy sdw kwiem rihx vwly nwm-rMg ivc rMgy jWdy hn, auh (sMswr qoN jIvn-bwzI) ij`q ky jWdy hn [ mYN BI auhnW qoN kurbwn jWdw hW [6[

pr ijnHW dy mUMh ivc pRBU dw nwm nhIN hY auh sdw hI mYly (mn vwly) hn, (auhnW dy mn ivkwrW dI) mYl nwl Bry rihMdy hn [ prmwqmw dI BgqI qy ipAwr qoN vWjy bMidAW dw mUMh (aus dI hzUrI ivc) kwlw (id`sdw hY), auh AwpxI ie`zq gvw ky (jWdy hn) [ ijs ijs jIv-iesqRI ny pRBU dw nwm Bulw id`qw hY, (aus dy Awqmk srmwey ƒ AOguxW ny lu`t ilAw hY, auh roNdI pCqWdI hY [7[

(gurU dI rwhIN) Bwl kridAW kridAW ieh g`l l`B pYNdI hY ik prmwqmw dw fr-Abd ihrdy ivc Dwrn kIiqAW prmwqmw gurU dw imlwieAw iml pYNdw hY [ jyhVw mnu`K (gurU dI srn pY ky) Awpxy Awp ƒ pCwxdw hY, aus dw mn bwhr BtkxoN ht ky AMqr Awqmy hI itk jWdw, aus dI haumY dUr ho jWdI hY, aus dI iqRSnw imt jWdI hY [

hy nwnk! jyhVy mnu`K pRBU dy nwm-rMg ivc rMgy jWdy hn, auhnW dy jIvn pivqR qy rOSn ho jWdy hn [8[7[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh