ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 56

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਮਨਿ ਜੂਠੈ ਤਨਿ ਜੂਠਿ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਜੂਠੀ ਹੋਇ ॥ ਮੁਖਿ ਝੂਠੈ ਝੂਠੁ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉ ਕਰਿ ਸੂਚਾ ਹੋਇ ॥ ਬਿਨੁ ਅਭ ਸਬਦ ਨ ਮਾਂਜੀਐ ਸਾਚੇ ਤੇ ਸਚੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਮੁੰਧੇ ਗੁਣਹੀਣੀ ਸੁਖੁ ਕੇਹਿ ॥ ਪਿਰੁ ਰਲੀਆ ਰਸਿ ਮਾਣਸੀ ਸਾਚਿ ਸਬਦਿ ਸੁਖੁ ਨੇਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪਿਰੁ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਧਨ ਵਾਂਢੀ ਝੂਰੇਇ ॥ ਜਿਉ ਜਲਿ ਥੋੜੈ ਮਛੁਲੀ ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇਇ ॥ ਪਿਰ ਭਾਵੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਜਾ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥੨॥ ਪਿਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲਿ ॥ ਤਨਿ ਸੋਹੈ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ ਰਤੀ ਰੰਗਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿਰੁ ਰਾਵੇ ਗੁਣ ਨਾਲਿ ॥੩॥ ਕਾਮਣਿ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵਈ ਖੋਟੀ ਅਵਗਣਿਆਰਿ ॥ ਨਾ ਸੁਖੁ ਪੇਈਐ ਸਾਹੁਰੈ ਝੂਠਿ ਜਲੀ ਵੇਕਾਰਿ ॥ ਆਵਣੁ ਵੰਞਣੁ ਡਾਖੜੋ ਛੋਡੀ ਕੰਤਿ ਵਿਸਾਰਿ ॥੪॥ ਪਿਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੁਤੀ ਸੋ ਕਿਤੁ ਸਾਦਿ ॥ ਪਿਰ ਕੈ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵਈ ਬੋਲੇ ਫਾਦਿਲੁ ਬਾਦਿ ॥ ਦਰਿ ਘਰਿ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ ਛੂਟੀ ਦੂਜੈ ਸਾਦਿ ॥੫॥ ਪੰਡਿਤ ਵਾਚਹਿ ਪੋਥੀਆ ਨਾ ਬੂਝਹਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਅਨ ਕਉ ਮਤੀ ਦੇ ਚਲਹਿ ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥ ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਜਗੁ ਭਵੈ ਰਹਣੀ ਸਬਦੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ॥੬॥ ਕੇਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੋਤਕੀ ਬੇਦਾ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਦਿ ਵਿਰੋਧਿ ਸਲਾਹਣੇ ਵਾਦੇ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਕਰਮ ਨ ਛੁਟਸੀ ਕਹਿ ਸੁਣਿ ਆਖਿ ਵਖਾਣੁ ॥੭॥ ਸਭਿ ਗੁਣਵੰਤੀ ਆਖੀਅਹਿ ਮੈ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਹਰਿ ਵਰੁ ਨਾਰਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੈ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵੜਾ ਨਾ ਵੇਛੋੜਾ ਹੋਇ ॥੮॥੫॥ {ਪੰਨਾ 56}

pd ArQ—min—mn dI rwhIN [ jUTY—jUTy dI rwhIN [ min jUTY—jUTy mn dI rwhIN, jy mn jUTw hY {not:- l&z 'jUTY' l&z 'jUTw' qoN bixAw hY, ieh 'jUTw' ivSySx hY [ l&z 'jUiT' nWv hY} [ qin—srIr ivc  [ ijhvw—jIB [

AB—pwxI [ AB sbd—gur Sbd rUp pwxI {AzBs`—pwxI} [1[

muMDy—hy BolI jIv-iesRqI! kyih—kwhdy ivc? ipru rlIAw—pqI imlwp dy suK [ ris—Awnµd nwl [ nyih—ipAwr ivc [1[rhwau[

Dn—jIv-iesqRI [ vWFI—prdysx, iv`CuVI hoeI [ krx plwv— {k}xwpRlwp} auh kIrny jo suxn vwly dy mn ivc qrs pYdw kr dyx, qrly, hwVy [ ipr BwvY—ipr ƒ cMgI l`gy [2[

swlwhI—swlwih, is&iq-swlwh kr [ qin—qn ivc [ inhwil—inhwly, vyKdI hY [ rwvY—mwxdI hY [3[

kwmix—iesqRI [ kwim n AwveI—iksy kMm nhIN AwauNdI, jIvn ivArQ jWdw hY [ pyeIAY—pyky Gr ivc, ies jgq ivc [ jlI—sVI hoeI [ Awvxu vM\xu—jnm mrn (dw gyV) [ fwKVo—AOKw, duKdweI [ kMiq—kMq ny [ ivswir CofI—Bulw id`qI [4[

muqI—C`fI geI, Cu`tV kIqI geI [ ikqu swid—iks suAwd dy kwrn? Pwidlu—&zUl bol [ bwid—ivArQ hI [ dir—dr qy [ Gir—Gr ivc [ CutI—Cu`tV ho geI [5[

vwcih—pVHdy hn [ An kau—hornW ƒ [ BvY—Btkdw hY [ sbdu—gurU dw Sbd (ihrdy ivc itkwxw), prmwqmw dI is&iq-swlwh [ swru—sRySt [6[

joqkI—joqSI [ krih—krdy hn [ vwid—vwd ivc, JgVy bhs ivc [ vwdy—vwd ivc hI [ krm—b^SS [ n CutsI—^lwsI pRwpq nhIN krygw [ kih—kih ky [ suix—sux ky [ vKwxu—viKAwn, aupdyS [7[

siB—swrIAW [ vru—Ksm [8[

ArQ:- hy BolI jIv-iesqRIey! jo (Awpxy AMdr, Awqmk suK dyx vwly) guxW qoN s`KxI hY aus ƒ (bwhroN) iksy hor qrIky nwl Awqmk suK nhIN iml skdw [ Awqmk suK aus ƒ hY jo sdw kwiem rihx vwly pRBU ivc (lIn rihMdI hY) jo gurU dy Sbd ivc (juVI hoeI) hY, jo pRBU dy ipAwr ivc (msq) hY [ pqI-pRBU dy imlwp dy suK (auhI jIv-iesqRI) Awnµd nwl mwxdI hY [1[rhwau[

jy jIv dw mn (ivkwrW dI Coh nwl) jUTw ho cukw hY, qW aus dy srIr ivc BI jUT hI jUT hY (swry igAwn-ieMdRy ivkwrW vl hI dOVdy hn) aus dI jIB (Kwx dy csikAW nwl) jUTI hoeI rihMdI hY, JUTy mUMh nwl bolx dw hI suBwau bx jWdw hY [ Ajyhw jIv (iksy bwhrly su`c Awidk krm nwl AMdroN) su`cw kdy BI nhIN ho skdw [ gurU dy Sbd-jl qoN ibnw (mn) mWijAw nhIN jw skdw, (qy) ieh s`c (ismrn) sdw-iQr pRBU qoN hI imldw hY [1[

jy pqI-pRBU (jIv-iesqRI dy ihrdy-dys ivc prgt nhIN, aus dy ihrdy ƒ C`f ky) hor hor ihrdy-dys dw invwsI hY, qW pqI qoN iv`CuVI hoeI auh jIv-iesqRI JUrdI rihMdI hY (AMdry AMdr icMqw nwl KwDI jWdI hY) [ ijvyN QoVHy pwxI ivc m`CI qVPdI hY, iqvyN auh qrly lYNdI rihMdI hY [ Awqmk suK qdoN hI imldw hY, jdoN pRBU-pqI ƒ (jIv-iesqRI) cMgy l`gy, jdoN auh Awp (aus auqy) imhr dI nzr kry [2[

(hy jIv-iesqRI!) qUM sKIAW shylIAW nwl iml ky (Bwv, swD-sMgiq ivc bYT ky) Awpxy pqI-pRBU dI is&iq-swlwh kr [ (jyhVI jIv-iesqRI is&iq-swlwh krdI hY, aus dy) ihrdy ivc pRBU pRgt ho jWdw hY, aus dw mn (pRBU dy pRym ivc) moihAw jWdw hY, auh pRBU dy pRym-rMg ivc rMgI hoeI aus dw drSn krdI hY, gurU dy Sbd (dI brkiq) nwl aus dw jIvn sMvr jWdw hY, guxW nwl auh sohxI bx jWdI hY, qy pqI pRBU aus ƒ ipAwr krdw hY [3[

(gux qoN s`KxI hox krky) jyhVI jIv-iesqRI (AMdroN) KotI hY qy AOguxW nwl BrI hoeI hY aus dw jIvn ivArQ clw jWdw hY, nwh ies lok ivc nwh prlok ivc ikqy BI aus ƒ Awqmk suK nhIN imldw; JUT ivc ivkwr ivc auh sV jWdI hY (aus dw Awqmk jIvn sV jWdw hY); (aus dy vwsqy) jnm mrn dw AOKw gyV bixAw rihMdw hY ikauNik) kMq-pRBU ny aus ƒ Bulw id`qw huMdw hY [4[

pr auh pqI-pRBU dI sohxI nwr sI, auh iks suAwd ivc (Psx krky) Cu`tV ho geI? auh ikauN ivArQ &zUl bol boldI hY jo pqI-pRBU nwl imlwp vwsqy kMm nhIN dy skdw?

auh jIv-iesqRI (pRBU ƒ Bulw ky) mwieAw dy suAwd ivc (Psx krky) Cu`tV hoeI hY, (qwhIeyN aus ƒ) pRBU dy mhl ivc (itkx leI) Awsrw nhIN imldw (mwieAw dw moh aus ƒ Btkxw ivc pweI r`Kdw hY) [5[

pMifq lok Dwrimk pusqkW pVHdy hn (pr AMdroN gux-hIn hox krky auhnW pusqkW dI) ivcwr nhIN smJdy; hornW ƒ hI m`qW dy ky (jgq qoN) cly jWdy hn (auhnW dw ieh swrw au~dm) mwieAw kmwx leI vpwr hI bixAw rih jWdw hY [

swrw jgq JUTI kQnI ivc hI Btkdw rihMdw hY (Bwv, Awm qOr qy jIvW dy AMdr JUT-Pryb hY, qy bwhr igAwn dIAW g`lW hn) [ pRBU dI is&iq-swlwh dw Sbd (ihrdy ivc itkweI r`Kxw) hI sRySt rihxI hY [6[

AnykW hI pMifq joqSI (Awidk) vydW (dy mMqRW) ƒ ivcwrdy hn, Awpo ivc mq-Byd hox dy kwrn (crcw krdy hn qy ivdvqw dy kwrn) vwh vwh AKvWdy hn, pr inry ies mq-Byd ivc rih ky hI auhnW dw jnm mrn bixAw rihMdw hY [

koeI BI mnu`K (inrw cMgw) viKAwn kr ky jW sux ky (Awqmk Awnµd nhIN lY skdw, qy jnm mrn dy gyV ivcoN) ^lwsI hwsl nhIN kr skdw [ (haumY AhMkwr C`f ky gurU dI srn pYx dI loV hY) gurU dI b^SS qoN ibnw (mwieAw dy moh qoN) ^lwsI nhIN huMdI [7[

(jyhVIAW jIv-iesqRIAW pRBU-pqI ƒ ipAwrIAW l`gdIAW hn, auhI) swrIAW guxW vwlIAW AwKIAW jWdIAW hn [ pr myry AMdr koeI AYsw gux nhIN hY (ijs dI brkiq nwl mYN pRBU-ipAwr ƒ Awpxy ihrdy ivc vsw skW) [ jy auh hrI-pqI pRBU mYƒ ipAwrw l`gx l`g pey, qW mYN BI aus dI sohxI nwr bx jwvW [

hy nwnk! gurU dy Sbd ivc (juV ky ijs ny pRBU-crnW nwl) sohxw imlwp hwsl kr ilAw hY aus dw aus qoN iPr ivCoVw nhIN huMdw [8[5[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਧੀਐ ਤੀਰਥਿ ਕੀਚੈ ਵਾਸੁ ॥ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਕਿਆ ਤਾਸੁ ॥ ਜੇਹਾ ਰਾਧੇ ਤੇਹਾ ਲੁਣੈ ਬਿਨੁ ਗੁਣ ਜਨਮੁ ਵਿਣਾਸੁ ॥੧॥ ਮੁੰਧੇ ਗੁਣ ਦਾਸੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਅਵਗਣ ਤਿਆਗਿ ਸਮਾਈਐ ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰਾ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਵਿਣੁ ਰਾਸੀ ਵਾਪਾਰੀਆ ਤਕੇ ਕੁੰਡਾ ਚਾਰਿ ॥ ਮੂਲੁ ਨ ਬੁਝੈ ਆਪਣਾ ਵਸਤੁ ਰਹੀ ਘਰ ਬਾਰਿ ॥ ਵਿਣੁ ਵਖਰ ਦੁਖੁ ਅਗਲਾ ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰਿ ॥੨॥ ਲਾਹਾ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਉਤਨਾ ਪਰਖੇ ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਵਸਤੁ ਲਹੈ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਚਲੈ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰਿ ॥ ਵਣਜਾਰਿਆ ਸਿਉ ਵਣਜੁ ਕਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥੩॥ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਜੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇ ਨ ਵਿਛੁੜੈ ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥ ਸਚੈ ਆਸਣਿ ਸਚਿ ਰਹੈ ਸਚੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ॥੪॥ ਜਿਨੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਘਰ ਮਹਿ ਮਹਲੁ ਸੁਥਾਇ ॥ ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਸਚੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੀਐ ਸਾਚੋ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੫॥ ਸਾ ਧਨ ਖਰੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਿਨਿ ਪਿਰੁ ਜਾਤਾ ਸੰਗਿ ॥ ਮਹਲੀ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਈਐ ਸੋ ਪਿਰੁ ਰਾਵੇ ਰੰਗਿ ॥ ਸਚਿ ਸੁਹਾਗਣਿ ਸਾ ਭਲੀ ਪਿਰਿ ਮੋਹੀ ਗੁਣ ਸੰਗਿ ॥੬॥ ਭੂਲੀ ਭੂਲੀ ਥਲਿ ਚੜਾ ਥਲਿ ਚੜਿ ਡੂਗਰਿ ਜਾਉ ॥ ਬਨ ਮਹਿ ਭੂਲੀ ਜੇ ਫਿਰਾ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਬੂਝ ਨ ਪਾਉ ॥ ਨਾਵਹੁ ਭੂਲੀ ਜੇ ਫਿਰਾ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥੭॥ ਪੁਛਹੁ ਜਾਇ ਪਧਾਊਆ ਚਲੇ ਚਾਕਰ ਹੋਇ ॥ ਰਾਜਨੁ ਜਾਣਹਿ ਆਪਣਾ ਦਰਿ ਘਰਿ ਠਾਕ ਨ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੮॥੬॥ {ਪੰਨਾ 56-57}

pdArQ:- jpu—mMqRW dw pwT (iksy is`DI Awidk dI pRwpqI vwsqy) [ qpu—pu`Tw ltk ky jW DUxIAW Awidk qpw ky srIr ƒ kSt dyxw [ sMjmu—ieMidRAW ƒ kwbU ivc r`Kx dw koeI swDn [ qIriQ—qIrQ au~qy [ ikAw qwsu—aus dw kIh (lwB)? rwDy—bIjdw hY [ luxY—v`Fdw hY, Pl  hwsl krdw hY [1[

muMDy—hy BolI jIv-iesqRI! iqAwig—iqAwg ky [ smweIAY—lIn hoeIdw hY [ soie—auh prmwqmw [1[rhwau[

rwsI—pUMjI, srmwieAw [ kuMfw—kuMfW, qrPW, pwsy [ vsqu—(Asl) sOdw [ rhI—peI rhI, by-kdrI peI rhI [ Gr bwir—AMdry hI [ vKr—sOdw [ Aglw—bhuq [ kUiVAwr—nwsvMq pdwrQW dI gwhk [2[

lwhw—lwB [ Aih—idn [ inis—rwq [ nauqnw—nvW [ vIcwir—vIcwr ky [ Gir—Gr ivc [ swir—sMBwl ky, isry cwVH ky, sMvwr ky [ kir—kr ky [ gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky [ bRhmu bIcwir—prmwqmw (dy guxW) ƒ soc-mMfl ivc ilAw ky [3[

ijsu AMqir—ijs (mnu`K) dy AMdr [ scY Awsix—Afol Awsx au~qy [4[

Awpu—Awpxy Awp ƒ [ mhlu—prmwqmw dw mhl [ suQwie—(ihrdy-rUp) sRySt QW ivc [ plY pwie—pRwpq kr lYNdw hY [ iqRBvix—iqMnW BvnW vwly swry jgq ivc [ swcY nwie—sdw-iQr pRBU dy nwm ivc (juV ky) [5[

swDn—jIv-iesqRI [ KrI—bhuq [ ijin—ijs (swDn) ny [ mhlI—auh jIv-iesqRI [ mihl—pRBU dy mhl ivc [ rwvY—mwxdw hY, ipAwr krdw hY [ rMig—pRym ivc (Aw ky) [ sic—s`c ivc, sdw-iQr pRBU ivc, Amr pRBU ivc [ ipir—ipr ny [6[

Qil—DrqI auqy [ ciV—cVH ky [ fUgir—phwV au~qy [ jwau—jwauN, (jy) mYN jwvW [ bUJ—smJ [ nwvhu—(pRBU dy) nwm qoN [ Awvau jwau—mYN AwauNdI qy jWdI hW, jMmdI qy mrdI hW [7[

pDwaU—muswi&r, rwhI, pWDI [ cwkr—syvk, dws [ rwjnu—rwjw, prmwqmw [ dir—dr qy [ Gir—Gr ivc [ Twk—rok [ riv rihAw—ivAwpk hY [8[

ArQ:- hy BolI jIv-iesqRI! (Awqmk guxW qoN ibnw Awqmk suK nhIN ho skdw, qy prmwqmw dy nwm qoN ibnw gux pYdw nhIN ho skdy) guxW dI ^wqr prmwqmw dy guxW dI dwsI bx, qdoN hI Awqmk suK suK hovygw [ AOguxW ƒ C`f ky hI pRBU-crnW ivc lIn ho skIdw hY, gurU dI miq au~qy quirAW hI auh pUrw pRBU imldw hY [1[rhwau[

jy (iksy is`DI Awidk vwsqy mMqRW dw) pwT kIqw jwey, (DUxIAW Awidk qpw ky) srIr ƒ kSt id`qw jwey, ieMidRAW ƒ v`s ivc krn dw koeI swDn kIqw jwey, iksy qIrQ au~qy invws kIqw jwey, (jy ^lkq dy Bly vwsqy) dwn-puMn Awidk cMgy kMm kIqy jwx (pr prmwqmw dw ismrn nwh kIqw jwey, qW) pRBU-ismrn qoN ibnw auprly swry hI au~dmW dw koeI lwB nhIN [ mnu`K ijhw bI bIjdw hY, auho ijhw Pl v`Fdw hY (jy ismrn nhIN kIqw, qW Awqmk gux ik`QoN Aw jwx? qy) Awqmk guxW qoN ibnw izMdgI ivArQ hY [1[

srmwey qoN ibnw vpwrI (n&y vwsqy ivArQ hI) cOhIN pwsIN q`kdw hY [ jyhVw mnu`K (AwpxI izMdgI dy) mUl-pRBU ƒ nhIN smJdw, aus dw Asl srmwieAw aus dy ihrdy-Gr AMdr hI (AxpCwqw) ipAw rihMdw hY [ nwsvMq pdwrQW dI vpwrn (jIv-iesqRI) kUV ivc l`g ky (Awqmk guxW vloN) lu`tI jw rhI hY, nwm-v`Kr qoN vWjy rih ky aus ƒ bhuq Awqmk klyS ivAwpdw hY [2[

jyhVw mnu`K soc smJ ky nwm-rqn ƒ prKdw hY (nwm dI kImq pWdw hY) aus ƒ idn rwiq (Awqmk guxW dw in`q) nvW n&w pYNdw hY [ jyhVw mnu`K nwm dy vpwrI sqsMgIAW nwl iml ky nwm dw vxj krdw hY, jo gurU dI srn pY ky prmwqmw (dy guxW) ƒ Awpxy soc-mMfl ivc ilAwauNdw hY, auh Awpxy ihrdy ivc hI Awpxw Asl srmwieAw l`B lYNdw hY, qy AwpxI izMdgI dw mnorQ isry cwVH ky ieQoN jWdw hY [3[

(prmwqmw Awp hI Awqmk guxW dw ^zwnw lBw skdw hY) jy aus ^zwny nwl imlwp-krwx-dy-smr`Q pRBU Awp imlwp krw dyvy, qW auh ^zwnw sMqW dI sMgiq ivc irhW l`B skdw hY, qy ijs mnu`K dy AMdr byAMq pRBU dI joiq (iek vwrI jg pey) auh pRBU-crnW ivc imilAw hoieAw muV iv`CuVdw nhIN, ikauNik auh Afol (Awqmk) Awsx au~qy bYT jWdw hY, auh sdw-iQr pRBU ivc ilv lw lYNdw hY, auh Awpxw pRym-ipAwr sdw-iQr pRBU ivc pw lYNdw hY [4[

(gurU dI miq auqy qur ky) ijnHW ny Awpxy Awp ƒ pCwx ilAw hY, auhnW ƒ Awpxy ihrdy-rUp sohxy QW ivc hI prmwqmw dw invws-QW l`B pYNdw hY [ sdw-iQr pRBU dy ipAwr-rMg ivc rMgy rihx dy kwrn auhnW ƒ auh sdw kwiem rihx vwlw iml pYNdw hY [ (hy BolI jIv-iesqRI!) jy s`cy pRBU dy nwm ivc juVy rhIey, qW aus sdw-iQr pRBU ƒ iqMnW BvnW ivc ivAwpk pCwx leIdw hY [5[

(gurU dI srn pY ky) ijs jIv-iesqRI ny pqI-pRBU ƒ Awpxy AMg-sMg smJ ilAw hY, auh jIv-iesqRI sc-muc sohxI (sohxI jIvn vwlI) ho jWdI hY [ auh jIv-iesqRI pRBU dy mhl ivc s`dI jWdI hY, auh pRBU pqI pRym-rMg ivc Aw ky aus ƒ ipAwr krdw hY, pqI-pRBU ny Awqmk guxW nwl aus ƒ Ajyhw moh ilAw huMdw hY ik auh sdw-iQr pRBU ivc lIn ho ky suhwg Bwg vwlI nyk bx jWdI hY [6[

(Awqmk guxW dy vxj qoN KuMJ ky, jIvn dy shI rsqy qoN) Bu`l ky jy mYN (dunIAw C`f ky BI) swrI DrqI auqy iPrdI rhW, DrqI au~qy BRmx kr ky iPr jy mYN phwV au~qy BI jw cVHW (jy mYN iksy phwV dI gu&w ivc BI jw itkW) (shI rsqy qoN) KuMJ ky jy mYN jMglW ivc BtkdI iPrW, qW BI mYƒ (Awqmk  rsqy dI) shI smJ nhIN pY skdI, ikauNik gurU qoN ibnw ies rsqy dI sUJ nhIN pYNdI [ jy mYN prmwqmw dy nwm qoN KuMJI hoeI (jMglW phwVW ivc) iPrdI rhW, qW mYN muV muV jnm mrn dw gyV shyV lvWgI [7[

(hy BolI jIv-iesqRI! jy jIvn dw shI rsqw l`Bxw hY qW) jw ky auhnW (Awqm-) rwhIAW ƒ pu`C jyhVy (pRBU-dr dy) syvk bx ky (jIvn-rsqy auqy) qur rhy hn, auh (ies isRStI dy mwlk) pwiqSwh ƒ Awpxw smJdy hn, auhnW ƒ pRBU pwiqSwh dy dr qy Gr ivc (jwxoN) koeI rok nhIN huMdI [ hy nwnk! auhnW ƒ hr QW iek prmwqmw hI mOjUd id`sdw hY, ikqy vI auhnW ƒ auh qoN ibnw koeI hor nhIN id`sdw [8[6[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh