ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 55

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਮਛੁਲੀ ਜਾਲੁ ਨ ਜਾਣਿਆ ਸਰੁ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹੁ ॥ ਅਤਿ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉ ਕੀਤੋ ਵੇਸਾਹੁ ॥ ਕੀਤੇ ਕਾਰਣਿ ਪਾਕੜੀ ਕਾਲੁ ਨ ਟਲੈ ਸਿਰਾਹੁ ॥੧॥ ਭਾਈ ਰੇ ਇਉ ਸਿਰਿ ਜਾਣਹੁ ਕਾਲੁ ॥ ਜਿਉ ਮਛੀ ਤਿਉ ਮਾਣਸਾ ਪਵੈ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਾਧੋ ਕਾਲ ਕੋ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਕਾਲੁ ਅਫਾਰੁ ॥ ਸਚਿ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਦੁਬਿਧਾ ਛੋਡਿ ਵਿਕਾਰ ॥ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰ ॥੨॥ ਸੀਚਾਨੇ ਜਿਉ ਪੰਖੀਆ ਜਾਲੀ ਬਧਿਕ ਹਾਥਿ ॥ ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹੋਰਿ ਫਾਥੇ ਚੋਗੈ ਸਾਥਿ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਚੁਣਿ ਸੁਟੀਅਹਿ ਕੋਇ ਨ ਸੰਗੀ ਸਾਥਿ ॥੩॥ ਸਚੋ ਸਚਾ ਆਖੀਐ ਸਚੇ ਸਚਾ ਥਾਨੁ ॥ ਜਿਨੀ ਸਚਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਮਨਿ ਸਚੁ ਧਿਆਨੁ ॥ ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀਅਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨਾ ਗਿਆਨੁ ॥੪॥ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ਕਰਿ ਸਾਜਨੁ ਦੇਇ ਮਿਲਾਇ ॥ ਸਾਜਨਿ ਮਿਲਿਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਮਦੂਤ ਮੁਏ ਬਿਖੁ ਖਾਇ ॥ ਨਾਵੈ ਅੰਦਰਿ ਹਉ ਵਸਾਂ ਨਾਉ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੫॥ ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਪਰਗਾਸੁ ਹੋਇ ਸਚਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਤਿਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਸੰਚਰੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥੬॥ ਤੂੰਹੈ ਸਾਜਨੁ ਤੂੰ ਸੁਜਾਣੁ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ ਤਿਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਅਪੜੈ ਜਿਥੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰੁ ॥੭॥ ਹੁਕਮੀ ਸਭੇ ਊਪਜਹਿ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਹਿ ॥ ਹੁਕਮੀ ਕਾਲੈ ਵਸਿ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਸਾਚਿ ਸਮਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਇਨਾ ਜੰਤਾ ਵਸਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ॥੮॥੪॥ {ਪੰਨਾ 55}

pdArQ:- sru—srovr, swgr, smuMdr [ Asgwhu—bhuq fUMGw [ Aiq—bhuq [ vyswhu—ieqbwr [ kIqy kwrix—ivswh krn krky [ pwkVI—PVI geI [ isrwhu—isr qoN [1[

ieau—iesy qrHW hI [ isir—isr au~qy [ mwxsw—mnu`KW ƒ [ AicMqw—Acncyq [1[rhwau[

bwDo kwl ko—kwl dw b`Jw hoieAw [ APwru—AmoV, Aim`t [ sic—s`c ivc, sdw-iQr pRBU ivc [ duibDw—myr-qyr, duic`qw pn, mn dI fwvW-fol AvsQw [ sicAwr—sur^rU [2[

sIcwnw— {sIcuZnh} iek iSkwrI pMCI jo bwz qoN Cotw huMdw hY [ biDk hwiQ—iSkwrI dy h`Q ivc [ guir—gurU ny [ swiQ—nwl [ sMgI swiQ—sMgI swQI [3[

min—mn ivc [ muiK—mUMh ivc [4[

dyie imlwie—imlw dyNdw hY [ swjin imilAY—jy s`jx-pRBU iml pey [ ibK—zhr [ hau—mYN [5[

gubwru—(mwieAw dy moh dw) hnyrw [ bUJ—smJ [ sMcrY—A`pVdw [6[

pwrwvwr—pwr Avwr, pwrlw aurlw bMnw [7[

aUpjih—pYdw huMdy hn [ kwlY vis—mOq dy v`s ivc [8[

ArQ:- hy BweI! Awpxy isr au~qy mOq ƒ ieauN hI smJo ijvyN m`CI ƒ Acncyq (mwCI dw) jwl Aw pYNdw hY, iqvyN mnu`KW dy isr auy~qy Acncyq mOq Aw pYNdI hY [1[rhwau[

AM\wx m`CI ny jwl ƒ nwh smiJAw (ik jwl aus dI mOq dw kwrx bxdw hY) Aqy nwh hI aus ny fUMGy Kwry smuMdr ƒ hI smiJAw (ik smuMdr ivc itky irhW hI aus dI izMdgI kwiem rih skdI hY) [ (vyKx ƒ m`CI) bVI sohxI qy isAwxI (jwpdI) hY, pr aus ƒ jwl dw ieqbwr nhIN krnw cwhIdw sI [ (jwl au~qy) ieqbwr krn dy kwrn hI PVI jWdI hY, qy aus dy isr auqoN mOq tldI nhIN (jIv ieh Bu`l jWdw hY ik izMdgI dy AQwh smuMdr pRBU ivc lIn irhW hI Awqmk jIvn kwiem rihMdw hY [ mohxI mwieAw dw ieqbwr kr bYTdw hY, qy Awqmk mOq shyVdw hY, mOq dw shm hr vyly ies dy isr au~qy svwr rihMdw hY) [1[

swrw jgq mOq dy fr dw b`Dw hoieAw hY, gurU dI srn Awaux qoN ibnw mOq dw shm (hryk dy isr au~qy) Aim`t hY [ ijhVy mnu`K sdw-iQr pRBU (dy ipAwr) ivc rMgy rihMdy hn, auh ivkwr C`f ky mn dI mwieAw vl folxI hwlq C`f ky mOq dy shm qoN bc jWdy hn [

mYN auhnW qoN sdky hW, jyhVy (gurU dI srn pY ky) pRBU dy dr qy sur^rU huMdy hn [2[

ijvyN bwz Aqy PWDI dy h`Q ivc PVI hoeI jwlI pMCIAW vwsqy (mOq dw sunyhw hn, iqvyN mwieAw dw moh mnu`KW vwsqy Awqmk mOq dw kwrn hY), ijnHW dI gurU ny r`iKAw kIqI, auh mwieAw-jwl ivcoN bc inkly, bwkI dy swry mwieAw dy cogy nwl moh dI jwlI ivc Ps gey [ ijnHW dy p`ly nwm nhIN, auh cux cux ky mwieAw-jwl ivc su`ty jWdy hn, auhnW dw koeI BI AYsw sMgI swQI nhIN bxdw (jo auhnW ƒ ies jwl ivcoN k`F sky) [3[

(mOq dy shm qoN Aqy Awqmk mOq qoN bcx leI, hy BweI!) aus sdw-iQr rihx vwly prmwqmw ƒ ismrnw cwhIdw hY ijs dw q^q At`l hY [ ijnHW dw mn ismrn ivc ig`J jWdw hY, auhnW dy mn ivc prmwqmw dI Xwd dI ilv l`g jWdI hY [ gurU dI srn pY ky ijnHW dy mn ivc qy mUMh ivc prmwqmw nwl fUMGI sWJ itk jWdI hY, auh bMdy pivRq smJy jWdy hn [4[

(hy myry mn! s`jx-pRBU ƒ imlx vwsqy sdw Awpxy) gurU A`gy Ardws krdw rhu, (gurU) s`jx-pRBU imlw dyNdw hY [ jy s`jx-pRBU iml pey qW Awqmk Awnµd iml jWdw hY, jmdUq qW (ieauN smJo ik) zhr Kw ky mr jWdy hn (Bwv, jmdUq nyVy hI nhIN Fukdy) [

(jy s`jx-pRBU iml pey qW) mYN aus dy nwm ivc sdw itikAw rih skdw hW aus dw nwm (sdw leI) myry mn ivc Aw v`sdw hY [5[

gurU dI srn pYx qoN ibnw (jIv vwsqy cwr cuPyry mwieAw dy moh dw) Gu`p hnyrw (rihMdw) hY, gurU dy Sbd qoN ibnw smJ nhIN pYNdI (ik mYN mwieAw dy moh ivc PisAw ipAw hW) [ ijs mnu`K dy ihrdy ivc gurU dI is`iKAw nwl Awqmk cwnx huMdw hY, auh sdw-iQr pRBU ivc AwpxI suriq joVI r`Kdw hY [ aus Awqmk AvsQw ivc mOq dw fr phuMcdw hI nhIN, (ikauNik) jIv dI joiq prmwqmw dI joiq ivc lIn rihMdI hY [6[

hy pRBU! qUM hI myrw im`qr hYN, qUM hI (myry duK-drd) jwxn vwlw hYN, qUM Awp hI mYnUµ (Awpxy crnW ivc) imlwx dy smrQ hYN [ gurU dy Sbd dI rwhIN hI qyrI is&iq-swlwh kIqI jw skdI hY (auNv qW) qyry guxW dw AMq qyry guxW dw pwrlw aurlw bMnw l`iBAw hI nhIN jw skdw [

ijs ihrdy ivc gurU dw Sbd itikAw hoieAw hY, byAMq pRBU Awp itikAw hoieAw hY auQy mOq dw fr phuMc nhIN skdw [7[

(mwieAw dy moh dy jwl ivcoN inklxw jIvW dy v`s dI g`l nhIN hY) prmwqmw dy hukm ivc swry jIv pYdw huMdy hn, aus dy hukm ivc hI kwr krdy hn [ pRBU dy hukm ivc hI isRStI mOq dy fr dy ADIn hY, hukm Anuswr hI jIv sdw-iQr pRBU dI Xwd ivc itkdy hn [ hy nwnk! auhI kuJ huMdw hY jo aus prmwqmw ƒ cMgw l`gdw hY, iehnW jIvW dy v`s ivc kuJ nhIN [8[4[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh