ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 54

ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸਭੇ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀਆ ਸਗਲੀਆ ਕਰਹਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਗਣਤ ਗਣਾਵਣਿ ਆਈਆ ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ ਵਿਕਾਰੁ ॥ ਪਾਖੰਡਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਖੋਟਾ ਪਾਜੁ ਖੁਆਰੁ ॥੧॥ ਹਰਿ ਜੀਉ ਇਉ ਪਿਰੁ ਰਾਵੈ ਨਾਰਿ ॥ ਤੁਧੁ ਭਾਵਨਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਹਿ ਸਵਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੀਗਾਰੀਆ ਤਨੁ ਮਨੁ ਪਿਰ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥ ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜਿ ਖੜੀ ਤਕੈ ਸਚੁ ਕਹੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਲਾਲਿ ਰਤੀ ਸਚ ਭੈ ਵਸੀ ਭਾਇ ਰਤੀ ਰੰਗਿ ਰਾਸਿ ॥੨॥ ਪ੍ਰਿਅ ਕੀ ਚੇਰੀ ਕਾਂਢੀਐ ਲਾਲੀ ਮਾਨੈ ਨਾਉ ॥ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੁਟਈ ਸਾਚੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਉ ॥ ਸਬਦਿ ਰਤੀ ਮਨੁ ਵੇਧਿਆ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੩॥ ਸਾ ਧਨ ਰੰਡ ਨ ਬੈਸਈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥ ਪਿਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਨਉਤਨੋ ਸਾਚਉ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਿਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਾਚੀ ਨਦਰਿ ਰਜਾਇ ॥੪॥ ਸਾਚੁ ਧੜੀ ਧਨ ਮਾਡੀਐ ਕਾਪੜੁ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਚੰਦਨੁ ਚੀਤਿ ਵਸਾਇਆ ਮੰਦਰੁ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ॥ ਦੀਪਕੁ ਸਬਦਿ ਵਿਗਾਸਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਹਾਰੁ ॥੫॥ ਨਾਰੀ ਅੰਦਰਿ ਸੋਹਣੀ ਮਸਤਕਿ ਮਣੀ ਪਿਆਰੁ ॥ ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸਾਚੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਅਪਾਰ ॥ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਪੁਰਖੁ ਨ ਜਾਣਈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥੬॥ ਨਿਸਿ ਅੰਧਿਆਰੀ ਸੁਤੀਏ ਕਿਉ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥ ਅੰਕੁ ਜਲਉ ਤਨੁ ਜਾਲੀਅਉ ਮਨੁ ਧਨੁ ਜਲਿ ਬਲਿ ਜਾਇ ॥ ਜਾ ਧਨ ਕੰਤਿ ਨ ਰਾਵੀਆ ਤਾ ਬਿਰਥਾ ਜੋਬਨੁ ਜਾਇ ॥੭॥ ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਮਹੇਲੜੀ ਸੂਤੀ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ ਹਉ ਸੁਤੀ ਪਿਰੁ ਜਾਗਣਾ ਕਿਸ ਕਉ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੇਲੀ ਭੈ ਵਸੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸਖਾਇ ॥੮॥੨॥ {ਪੰਨਾ 54}

not:- ies Sbd dy isrlyK ivc l&z 'isrIrwgu' nhIN hY [

pdArQ:- kMq mhylIAw—Ksm (pRBU) dIAW (jIvW-) iesqRIAW [ gxq—igxqI-imxqI, ivKwvw [ sUhw—lwl, mn ƒ iK`c pwx vwlw gUVHw lwl [ vysu—pihrwvw [ pwKMif—pKMf nwl [ pwju—ivKwvw [1[

hir jIau—hy pRBU jI! ieau—ies qrIky nwl, ies srDw nwl, ieh srDw DwirAW [ rwvY—mwxdw hY, imldw hY, ipAwr krdw hY [ quDu—qYƒ [ sohwgxI—sohwg vwlIAW, cMgy BwgW vwlIAW [ lYih svwir—qUM svwr lYNdw hYN [1[rhwau[

sIgwrIAw—jyhVI jIv-iesqRI isMgwrI geI hY [ kr—h`Q [ KVI—KloqI hoeI, swvDwn ho ky, sucyq rih ky [ lwil—lwl ivc, ipAwry (dy pRym) ivc [ sc BY—s`cy pRBU dy fr-Adb ivc [ Bwie—(pRBU dy) pRym ivc [ rMig—rMg ivc [ rwis—rsI hoeI [2[

cyrI—dwsI [ kWFIAY—khI jWdI hY [ lwlI—cyrI, dwsI [ myil—myl ivc, sMgiq ivc [ imlwau—imlwp [ vyiDAw—ivMinHAw hoieAw [3[

swDn—jIv-iesqRI [ rIswlU—rsW dw Gr, Anµd dw somw [ nauqno—nvW, ijs dw ipAwr kdy purwxw nhIN huMdw [ n jwie—nhIN jMmdw [4[

DVI—p`tIAW [ mwfIAY—sjWdI hY [ cIiq—ic`q ivc [ dIpku—dIvw [ sbid—gurU dy Sbd ivc [ ivgwisAw—(Awpxw ihrdw) hulwry ivc ilAWdw hY [ aur hwru—ihrdy dw (CwqI dw) hwr [5[

msqik—m`Qy auqy [ mxI—rqn, jVwaU it`kw [ hyiq—pRym ivc [6[

inis AMiDAwrI—hnyrI rwq ivc, mwieAw dw moh dI hnyrI rwq ivc [ rYix—izMdgI dI rwq [ AMku—ihrdw [ jlau—sV jwey [ jwlIAau—swiVAw jwey [ jw—jdoN [ kMiq—kMq ny [ n rwvIAw—ipAwr n kIqw [7[

syjY kMq—kMq dI syj auqy [ mhylVI—AM\wx mhylI, AM\wx jIv-iesqRI [ bUJ—smJ [ pUCau—pUCauN, mYN pu`CW [ siqguir—siqgurU ny [ sKwie—sKw, imqR, swQI [8[

ArQ:- hy pRBU jI! auhI jIv-iesqRIAW suhwg-Bwg vwlIAW hn jo qYƒ cMgIAW l`gdIAW hn, ijnHW ƒ AwpxI imhr nwl qUM Awp suc`jIAW bxw lYNdw hYN—ieh srDw DwirAW pRBU-pqI jIv-iesqRI ƒ ipAwr krdw hY [1[rhwau[

swrIAW jIv-iesqRIAW pRBU-Ksm dIAW hI hn, swrIAW hI (aus Ksm-pRBU ƒ pRsMn krn leI) isMgwr krdIAW hn, pr jyhVIAW Awpxy isMgwr dw ivKwvw-mwx krdIAW hn, auhnW dw gUVHw lwl pihrwvw (BI) ivkwr (hI) pYdw krdw hY, ikauNik ivKwvw kIiqAW pRBU dw ipAwr nhIN imldw, (AMdr Kot hovy qy bwhr pRym dw ivKwvw hovy) ieh Kotw ivKwvw ^uAwr hI krdw hY [1[

pr jyhVI jIv-iesqRI gurU dy Sbd dI rwhIN (Awpxy jIvn ƒ) sMvwrdI hY, ijs dw srIr Ksm-pRBU dy hvwly hY ijs dw mn Ksm-pRBU dy hvwly hY (Bwv, ijs dw mn qy ijs dy igAwn-ieMdry pRBU dI Xwd qoN lWBy kurwhy nhIN jWdy), jyhVI dovyN h`Q joV ky pUrI srDw nwl (pRBU-pqI dw Awsrw hI) q`kdI hY, jyhVI sdw-iQr pRBU ƒ hI Xwd krdI hY qy aus dy dr qy ArzoeIAW krdI hY, auh pRBU-pRIqm (dy ipAwr) ivc rMgI rihMdI hY, auh sdw-iQr pRBU dy fr-Adb ivc itkI rihMdI hY, auh pRBU dy pRym ivc r`qI rihMdI hY, qy aus dy rMg ivc rsI rihMdI hY [2[

jyhVI (pRBU-crnW dI) syvkw pRBU dw nwm hI mMndI hY (pRBU dy nwm ƒ hI AwpxI izMdgI dw Awsrw bxWdI hY) auh pRBU-pqI dI dwsI AwKI jWdI hY, pRBU nwl aus dI pRIiq sdw kwiem rihMdI hY, kdy tu`tdI nhIN, sdw-iQr pRBU dI sMgiq ivc (crnW ivc) aus dw imlwp bixAw rihMdw hY, pRBU dI is&iq-swlwh dy Sbd ivc auh rMgI rihMdI hY, aus dw mn pRoqw rihMdw hY [ mYN AjyhI jIv-iesqRI qoN kurbwn hW [3[

jy jIv-iesqRI gurU (dy Sbd) ivc suriq joVI r`Ky, qW auh kdy rMfI (ho ky) nhIN bYTdI (Bwv, Ksm sweIN dw h`Q sdw aus dy isr au~qy itikAw rihMdw hY, iPr auh) Ksm (BI AYsw hY jo) Awnµd dw somw hY (ijs dw ipAwr in`q) nvW (hY, jo) sdw kwiem rihx vwlw (hY, jo) mrdw hY nwh jMmdw hY, auh AwpxI sdw-iQr imhr dI nzr nwl AwpxI rzw Anuswr sdw aus sohwgx jIv-iesqRI ƒ ipAwr krdw hY [4[

jyhVI jIv-iesqRI sdw-iQr pRBU (dI Xwd Awpxy ihrdy ivc itkWdI hY, ieh, mwno, auh pqI-pRBU ƒ pRsMn krn leI) kysW dIAW p`tIAW sMvwrdI hY, pRBU dy ipAwr ƒ (sohxw) k`pVw qy (gihixAW dw) isMgwr bxWdI hY, ijs ny pRBU ƒ Awpxy ic`q ivc vswieAw hY (qy, ieh, mwno, aus ny m`Qy auqy) cMdn (dw it`kw lwieAw) hY, ijs ny Awpxy dsvyN duAwr (idmwZ, ic`q-AwkwS) ƒ (pqI-pRBU dy rihx leI) sohxw Gr bxwieAw hY, ijs ny gurU dy Sbd dI rwhIN (Awpxy ihrdy ƒ) hulwry ivc ilAWdw hY (qy, ieh, mwno, aus ny ihrdy ivc) dIvw (jgwieAw hY), ijs ny prmwqmw dy nwm ƒ Awpxy gl dw hwr bxw ilAw hY [5[

ijs ny Awpxy m`Qy auqy pRBU dy ipAwr dw jVwaU it`kw lwieAw hoieAw hY, ijs ny sdw-iQr rihx vwly byAMq pRBU dy pRym ivc AwpxI suriq (joV ky) sohxI bxw leI hY (qy, iesy ƒ auh AwpxI) soBw (smJdI hY), auh jIv-iesqRI hor jIv-iesqRIAW ivc (mMnI pRmMnI) sohxI hY, auh Awpxy gurU dy Sbd dy pRym ipAwr ivc rih ky sdw-iQr srb-ivAwpk pRBU pqI qoN ibnw hor iksy nwl jwx-pCwx nhIN pWdI [6[

mwieAw dy moh dI kwlI-bolI rwq ivc su`qI peI jIv-iesqRIey! pRBU-pqI dy imlwp qoN ibnw izMdgI dI rwq sOKI nhIN lµG skdI [ sV jwey auh ihrdw qy auh srIr (ijs ivc pRBU dI Xwd nhIN) [ pRBU dI Xwd qoN ibnw mn (ivkwrW ivc) sV bl jWdw hY, mwieAw-Dn BI ivArQ hI jWdw hY [ jy jIv-iesqRI ƒ pRBU-pqI ny ipAwr nhIN kIqw, qW aus dI jvwnI ivArQ hI clI jWdI hY [7[

Bwg-hIx jIv-iesqRI Ksm-pRBU dI syj auqy su`qI peI hY, pr ies ƒ smJ nhIN (ihrdy-syj au~qy jIvwqmw qy prmwqmw dw iek`Tw invws hY, pr mwieAw-mohI ijMd ƒ ies dI swr nhIN hY) [

hy pRBU-pqI! mYN jIv-iesqRI (mwieAw dy moh dI nINd ivc) su`qI rihMdI hW, qUM pqI sdw jwgdw hYN (qYƒ mwieAw ivAwp nhIN skdI); mYN iks pwsoN jw ky pu`CW (ik mYN iks qrHW mwieAw dI nINd ivcoN jwg ky qYƒ iml skdI hW)?

hy nwnk! ijs jIv-iesqRI ƒ siqgurU ny (pRBU dy crnW ivc) imlw ilAw hY, auh prmwqmw dy fr-Adb ivc itkI rihMdI hY, prmwqmw dw ipAwr aus dw (jIvn-) swQI bx jWdw hY [8[2[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਕਥੈ ਆਪੇ ਸੁਣਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਆਪੇ ਰਤਨੁ ਪਰਖਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੋਲੁ ਅਪਾਰੁ ॥ ਸਾਚਉ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥੧॥ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਤੂੰ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਆਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਆਪੇ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠ ॥ ਆਪੇ ਮੋਤੀ ਊਜਲੋ ਆਪੇ ਭਗਤ ਬਸੀਠੁ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹਣਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਡੀਠੁ ਅਡੀਠੁ ॥੨॥ ਆਪੇ ਸਾਗਰੁ ਬੋਹਿਥਾ ਆਪੇ ਪਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥ ਸਾਚੀ ਵਾਟ ਸੁਜਾਣੁ ਤੂੰ ਸਬਦਿ ਲਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥ ਨਿਡਰਿਆ ਡਰੁ ਜਾਣੀਐ ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰੁ ॥੩॥ ਅਸਥਿਰੁ ਕਰਤਾ ਦੇਖੀਐ ਹੋਰੁ ਕੇਤੀ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ਆਪੇ ਨਿਰਮਲੁ ਏਕੁ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬੰਧੀ ਧੰਧੈ ਪਾਇ ॥ ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੪॥ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਗੁਰ ਵਾਕਿ ॥ ਤਿਤੁ ਤਨਿ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ ਸਚ ਘਰਿ ਜਿਸੁ ਓਤਾਕੁ ॥ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕਿਆ ਸਾਕੁ ॥੫॥ ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਰਿ ॥ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਰਿ ਕੈ ਸਚੁ ਰਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥ ਜਗ ਮਹਿ ਲਾਹਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥੬॥ ਸਾਚਉ ਵਖਰੁ ਲਾਦੀਐ ਲਾਭੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਰਾਸਿ ॥ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਬੈਸਈ ਭਗਤਿ ਸਚੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਪਤਿ ਸਿਉ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥੭॥ ਊਚਾ ਊਚਉ ਆਖੀਐ ਕਹਉ ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਇ ॥ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਏਕੁ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਦਿਖਾਇ ॥ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥੮॥੩॥ {ਪੰਨਾ 54-55}

pdArQ:- Awpy—(pRBU) Awp hI [ kQY—ibAwn krdw hY [ suix—sux ky [ priK—prKih, prKdw hYN [ scwau—sdw kwiem rihx vwlw [ mhqu—vifAweI [1[

Awcwru—Dwrimk rsm [1[rhwau[

aUjlo—cmkIlw [ bsITu—vkIl, ivcolw [ fITu—id`sdw [ AfITu—AidRSt [2[

boihQw—jhwz [ Apwru—aurlw kMFw [ vwt—pYNfw [ sbid—Sbd dI rwhIN [ gubwru—Gu`p hnyrw [3[

kyqI—byAMq (isRStI) [ DMDY—DMDy ivc, bMDn ivc [ guir—gurU ny [4[

vwik—vwk dI rwhIN [ iqqu qin—aus srIr ivc [ Eqwku—bYTk, itkwxw [5[

jug cwir—sdw hI [ aur—ihrdw [ lwhw—lwB [6[

rwis—pUMjI [ bYseI—bYTdw hY [ piq—ie`zq [7[

khau—khauN, mYN AwKdw hW [ dyKw—dyKW, mYN vyKdw hW [ siqguir—siqgurU ny [ inrMqir—AMqr qoN ibnw, iv`Q qoN ibnw, iek-rs [ shij—shj AvsQw ivc itk ky [ suBwie—pRBU dy pRym ivc juV ky [8[

ArQ:- hy pRBU jI! (hryk SY dw) pYdw krn vwlw qUM Awp hI hYN [ hy pRBU! ijvyN qYƒ cMgw l`gy, mYƒ (Awpxy nwm ivc joVI) r`K [ hy hrI! (imhr kr) mYƒ qyrw nwm iml jwey [ qyrw nwm hI myry vwsqy (cMgy qoN cMgw) krq`b hY [1[rhwau[

pRBU Awp hI (Awpxy) gux hY, Awp hI (auhnW guxW ƒ) ibAwn krdw hY, Awp hI (AwpxI is&iq-swlwh) sux ky aus ƒ ivcwrdw hY (aus ivc suriq joVdw hY) [ hy pRBU! qUM Awp hI (Awpxw nwm-rUp) rqn hYN, qUM Awp hI aus rqn dw mu`l pwx vwlw hYN, qUM Awp hI (Awpxy nwm-rqn dw) byAMq mu`l hYN [ qUM Awp hI sdw kwiem rihx vwlw mwx hYN, vifAweI hYN, qUM Awp hI (jIvW ƒ mwx-vifAweI) dyx vwlw hYN [1[

hy pRBU! qUM Awp hI cmkdw hIrw hYN, qUM Awp hI mjIT dw rMg hYN, qUM Awp hI ilSkdw moqI hYN, qUM Awp hI (Awpxy) BgqW dw ivcolw hYN [ siqgurU dy Sbd dI rwhIN qyrI is&iq-swlwh ho skdI hY, hryk srIr ivc qUM hI id`s irhw hYN, qy qUM hI AidRSt hYN [2[

hy pRBU! (ieh sMswr-) smuMdr qUM Awp hI hYN, (ies ivcoN pwr lµGwx leI) jhwz BI qUM Awp hI hYN (ies sMswr-smuMdr dw) pwrlw qy aurwrlw kMFw BI qUM Awp hI hYN [ (hy pRBU! qyrI BgqI-rUp) pYNfw BI qUM Awp hI hYN, qUM sB kuJ jwxdw hYN, gur-Sbd dI rwhIN (ies sMswr-smuMdr ivcoN BgqI dI rwhIN) pwr lµGwx vwlw BI qUM hI hYN [ gurU dI srn qoN ibnw (ieh jIvn-s&r jIvW vwsqy) Gu`p hnyrw hY [ hy pRBU! jyhVy jIv qyrw fr-Bau nhIN r`Kdy, auhnW ƒ dunIAw dw shm shwrnw pYNdw hY [3[

(ies jgq ivc) iek krqwr hI sdw-iQr rihx vwlw id`sdw hY, hor byAMq isRStI jMmdI mrdI rihMdI hY [ hy pRBU! iek qUM hI (mwieAw dy moh dI) mYl qoN sw& hYN, bwkI swrI dunIAw (mwieAw dy moh dy) bMDn ivc b`JI peI hY [ ijnHW ƒ gurU ny (ies moh qoN) bcw ilAw hY, auh sdw-iQr pRBU (dy crnW) ivc suriq joV ky bc gey hn [4[

sdw kwiem rihx vwly pRBU (dy nwm) ivc rMgy hoey gurU dy vwk dI rwhIN Sbd dI rwhIN prmwqmw nwl jwx-pCwx pY skdI hY [ (gurU dI rwhIN) ijs mnu`K dI bYTk sdw-iQr pRBU dy Gr ivc (crnW ivc) ho jWdI hY, aus dy srIr ivc (mwieAw dI) mYl nhIN l`gdI [ auh sdw-iQr pRBU ijs auqy imhr dI ingwh krdw hY, ausy ƒ aus dI pRwpqI huMdI hY [ aus dw nwm ismrn qoN ibnw aus nwl sMbMD nhIN bx skdw [5[

ijnHW bMidAW ny sdw-iQr pRBU nwl sWJ pw leI hY, auh sdw hI Awqmk Awnµd mwxdy hn, auh AwpxI haumY Aqy (mwieAw vwlI) iqRSnw mwr ky sdw-iQr pRBU (dy nwm) ƒ Awpxy ihrdy ivc itkw r`Kdy hn [

jgq ivc (Awaux dw) prmwqmw dw iek nwm hI lwB hY (jo mnu`K ƒ K`txw cwhIdw hY, qy ieh nwm) gurU dI d`sI is`iKAw dI rwhIN hI iml skdw hY [6[

(hy vxjwry jIv!) sdw-iQr rihx vwlI (nwm dI rws-pUMjI hI joVnI cwhIdI hY, (ies ivcoN auh) n&w (pYNdw hY jo) sdw (kwiem rihMdw hY) [ jyhVw mnu`K sdw-iQr pRBU dI BgqI krdw h Y, (aus dy qy) Ardws krdw hY, auh aus dI sdw-iQr hzUrI ivc bYTdw hY, aus dw (jIvn-s&r dw) lyKw (ie`zq nwl) sw& ho jWdw hY (ikauNik aus dy AMdr) pRBU dw nwm aujwgr ho jWdw hY [7[

prmwqmw sB qoN au~cw hY, prmwqmw sB qoN au~cw hY—(hr pwsy vloN iehI) AwiKAw jWdw hY, mYN (BI) AwKdw hW (ik prmwqmw sB qoN au~cw hY, pr inrw kihx nwl) aus dw drSn nhIN kIqw jw skdw [ jdoN siqgurU ny mYƒ, (hy pRBU! qyrw) drSn krw id`qw, qW hux mYN ij`Dr vyKdw hW, qUM hI qUM id`sdw hYN [

hy nwnk! (gurU dI srn pY ky) Awqmk Afolqw vwlI AvsQw ivc itk ky pRym ivc juV ky ieh smJ Aw jWdI hY ik prmwqmw dI joiq iek-rs hr QW mOjUd hY [8[3[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh