ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 52

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਭਾਈਆ ਕਟਿਅੜਾ ਜਮਕਾਲੁ ॥ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ਹੋਆ ਖਸਮੁ ਦਇਆਲੁ ॥ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਬਿਨਸਿਆ ਸਭੁ ਜੰਜਾਲੁ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਹਉ ਤੁਧੁ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਤੁਸਿ ਦਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰਿ ਸੇਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ॥ ਤਿਨਾ ਪਿਛੈ ਛੁਟੀਐ ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀ ਜਿਨਿ ਦਿਤਾ ਆਤਮ ਦਾਨੁ ॥੨॥ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹਹਿ ਜਿਨ ਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਇ ॥ ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਜਾਇ ॥ ਕਰਤੇ ਹਥਿ ਵਡਿਆਈਆ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇ ॥੩॥ ਸਚੁ ਕਰਤਾ ਸਚੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਟੇਕ ॥ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਖਾਣੀਐ ਸਚੋ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਏਕ ॥੪॥੨੮॥੯੮॥ {ਪੰਨਾ 52}

pdArQ:- imil—iml ky [ jmkwlu—mOq, mOq dw fr, Awqmk mOq dw ^qrw [ scw—sdw-iQr rihx vwlw [ min—mn ivc [ vUTw—Aw v`isAw hY [ ByitAw—imilAw [ sBu—swrw [ jMjwlu—mwieAw dy bMDn [1[

hau—mYN [ ivthu—qoN [ quis—qu`T ky, pRsMn ho ky [ AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlw [1[rhwau[

qUM—qYƒ [ Bwau—pRym [ sujwn—isAwxy [ ipCY—Anuswr ho ky, srnI pY ky [ CutIAY—(ivkwrW qoN) bcIdw hY [ inDwnu—^zwnw [ ijin—ijs ny {not:- ‘ijn’ bhu-vcn hY, ‘ijin’ iek-vcn hY} [2[

hih—hn [ suBwie—ipAwr nwl [ syqI—nwl [ bYsxu—bYTx ƒ [ jwie—QW [ hiQ—h`Q ivc [3[

scu—sdw-iQr [ tyk—Awsrw [ vKwxIAY—AwiKAw jWdw hY, hr koeI AwKdw hY [ ibbyk buiD—ibbyk dI buiD vwlw [ jip—jp ky [ eyk—(aus) iek (dw nwm) [4[

ArQ:- hy myry siqgurU! mYN qYQoN kurbwn jWdw hW, mYN qyry drsn qoN sdky jWdw hW [ qUM pRsMn ho ky mYƒ (pRBU dw) Awqmk jIvn dyx vwlw nwm b^iSAw hY [1[rhwau[

(ijs mnu`K ƒ) pUrw gurU iml pYNdw hY, aus dw swrw mwieAw-moh dw jwl nws ho jWdw hY, sMq jnW BrwvW ƒ iml ky aus dw Awqmk mOq dw ^qrw dUr ho jWdw hY, Ksm-pRBU aus auqy dieAwvwn huMdw hY qy sdw-iQr mwlk-pRBU aus dy mn ivc Aw v`sdw hY [1[

(hy pRBU!) ijnHW ny pRym nwl qYƒ ismirAw hY, auhI isAwxy mnu`K hn [ ijnHW dy ihrdy ivc (qyrw) nwm-^zwnw v`sdw hY, auhnW dI hI srn pY ky (ivkwrW qoN) bc jweIdw hY [ (pr nwm dI ieh dwiq gurU qoN hI imldI hY) gurU jyfw hor dwqw nhIN hY ikauNik aus ny Awqmk jIvn dI dwiq id`qI hY [2[

ijnHW ƒ ipAwr dI brkiq nwl gurU Aw imldw hY, jgq ivc Awey auhI kbUl hn [ (gurU dI shYqw nwl) sdw-iQr pRBU (dy nwm) nwl rMgIj ky auhnW ƒ prmwqmw dI hzUrI ivc bYTx ƒ QW iml jWdI hY [ (pr ieh sB) vifAweIAW krqwr dy (Awpxy) h`Q ivc hn (ijs au~qy auh imhr krdw hY, auh mnu`K) pihly jnm ivc kIqI nyk kmweI dw iliKAw lyK pRwpq kr lYNdw hY [3[

jgq dw krqw jo sB kuJ krn dy smr`Q hY qy sB dw mwlk hY sdw hI kwiem rihx vwlw hY, auhI sB dw shwrw hY [ hryk jIv ausy ƒ hI sdw-iQr rihx vwlw AwKdw hY [ auh sdw-iQr pRBU hI (AslI prK dI bu`DI r`Kx vwlw hY, sB jIvW dy AMdr ivAwpk hY [ hy nwnk! jyhVw mnu`K aus iek pRBU (dw nwm) jpdw hY aus ƒ Awqmk jIvn pRwpq huMdw hY [4[28[98[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪੂਜੀਐ ਮਨਿ ਤਨਿ ਲਾਇ ਪਿਆਰੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਕਾ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ ਸਚਾ ਏਹੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਰਤਿਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਛਾਰੁ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਘਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰੁ ਸਮਰਥੁ ਅਪਾਰੁ ਗੁਰੁ ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸਨੁ ਹੋਇ ॥ ਗੁਰੁ ਅਗੋਚਰੁ ਨਿਰਮਲਾ ਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾ ਗੁਰੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥ ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਗੁਰੁ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੨॥ ਗੁਰੁ ਤੀਰਥੁ ਗੁਰੁ ਪਾਰਜਾਤੁ ਗੁਰੁ ਮਨਸਾ ਪੂਰਣਹਾਰੁ ॥ ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਉਧਰੈ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਗੁਰੁ ਸਮਰਥੁ ਗੁਰੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਗੁਰੁ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਮ ਹੈ ਕਿਆ ਕਥੇ ਕਥਨਹਾਰੁ ॥੩॥ ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨਿ ਬਾਛੀਅਹਿ ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਪਾਵਣੇ ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਦੇ ਰਾਸਿ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆਂ ਬਾਹੁੜਿ ਨਹੀ ਬਿਨਾਸੁ ॥ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਨ ਵਿਸਰਉ ਏਹੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਤੇਰਾ ਸਾਸੁ ॥੪॥੨੯॥੯੯॥ {ਪੰਨਾ 52}

pdArQ:- pUjIAY—pUjxw cwhIdw hY [ lwie—lw ky [ jIA kw—ijMd dw, Awqmk jIvn dw [ sBsY—(srn Awey) hryk ƒ [ dyie—dyNdw hY [ ADwru—Awsrw [ swDU—gurU [ Cwru—suAwh, ivArQ [1[

smwil—ihrdy ivc vsw [ min—mn ivc [ Gwl—imhnq [ pUrn—sPl [1[rhwau[

Agocru— {A-go-cru [ go—igAwn-ieMdRy} ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc n ho sky [ gurmuiK—gurU dI srn ipAW [ soie—soBw [ qy—qoN [ bwhir—AwkI [ loVy—cwhy [2[

pwrjwqu— {pwirjwq} svrg dy pMj ru`KW ivcoN iek ‘pwrjwq’ ru`K hY jo mnokwmnw pUrIAW krdw hY [ auh pMj ru`K ieh hn:- mMdwr, pwrjwq, sMqwn, klp-ru`K Aqy hrI-cMdn [

smuMdr irVkn qy ieh pwrjwq ru`K dyviqAW ƒ cOdW rqnW ivc hI l`Bw sI [ vMf vyly ieh ieMdR dy kbzy ivc AwieAw [ ik®Sn jI ny aus qoN Koh ky AwpxI ipAwrI ‘sqX BwmW’ dy ivhVy ivc lw id`qw [ {pwrmÔXw ÔqIiq pwrI smuÜR ÔqqR jwq:, qÔX smuÜROÄpNnÄvwq`} [

mnsw— {mnI—w} ie`Cw [ auDrY—(ivkwrW qoN) bcw lYNdw hY [ Agm—AphuMc [3[

bwCIAih—ie`Cy jWdy hn [ iqqVy—auh swry [ dy—dyNdw hY [ rwis—srmwieAw [ ibnwsu—(Awqmk) mOq [ ivsrau—ivsrauN, mYN Bu`lW [ jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ swsu—swh [4[

ArQ:- hy myry im`qr! prmwqmw dw nwm (Awpxy) ihrdy ivc vsw (qy gurU dy crnW ivc itikAw rhu) [ gurU dI sMigq ivc irhW (prmwqmw dw nwm) mn ivc v`sdw hY, qy imhnq sPl ho jWdI hY [1[rhwau[

gurU prmwqmw (dw rUp) hY (gurU vwsqy Awpxy) mn ivc ihrdy ivc ipAwr bxw ky (aus ƒ) Awpxy ihrdy ivc Awdr dI QW dyxI cwhIdI hY [ gurU Awqmk jIvn dyx vwlw hY, (gurU) hryk (srn Awey) jIv ƒ (prmwqmw dy nwm dw) Awsrw dyNdw hY [ sB qoN au~qm iehI Akl hY, ik gurU dy bcn kmwey jwx (gurU dy aupdyS Anuswr jIvn GiVAw jwey) [ gurU dI sMgiq ivc ipAwr pwx qoN ibnw (ieh) mwieAw dw moh (jo) swry dw swrw ivArQ hY (jIv au~qy Awpxw zor pweI r`Kdw hY) [1[

gurU sB qwkqW dw mwlk hY, gurU byAMq (guxW vwlw) hY [ v`fy BwgW vwly mnu`K ƒ (hI) gurU dw drsn pRwpq huMdw hY [ gurU (aus pRBU dw rUp hY jo) igAwn-ieMidRAW dI phuMc qoN pry hY, gurU pivqR-srUp hY, gurU jyfw v`fw (S^sIAq vwlw) hor koeI nhIN hY [ gurU krqwr (dw rUp) hY, gurU (aus prmwqmw dw rUp hY jo) sB kuJ krn dy smr`Q hY [ gurU dI srn ipAW sdw kwiem rihx vwlI soBw imldI hY [ gurU qoN AwkI ho ky koeI kMm nhIN kIqw jw skdw, jo kuJ gurU krnw cwhuMdw hY auhI huMdw hY (Bwv, gurU aus pRBU dw rUp hY ijs qoN koeI AwkI nhIN ho skdw, qy jo kuJ auh krnw loVdw hY auhI huMdw hY) [2[

gurU (hI Asl) qIrQ hY, gurU (hI) pwrjwq ru`K hY, gurU hI swrIAW kwmnW pUrIAW krn vwlw hY [ gurU hI (auh) dwqw hY (jo) prmwqmw dw nwm dyNdw hY (ijs dI brkiq nwl) swrw sMswr (ivkwrW qoN) bcdw hY [ gurU (aus prmwqmw dw rUp hY jo) sB qwkqW dw mwlk hY ijs dw koeI ^ws srUp nhIN d`isAw jw skdw, jo sB qoN au~cw hY, AphuMc hY qy byAMq hY [ gurU dI vifAweI qk (l&zW dI rwhIN) phuMicAw nhIN jw skdw [ koeI BI (isAwxw qoN isAwxw) ibAwn krn vwlw ibAwn nhIN kr skdw [3[

ijqny BI pdwrQW dI mn ivc ie`Cw ivc DwrIey, auh swry hI gurU pwsoN iml jWdy hn [ pihly jnm ivc kIqI nyk kmweI dy ilKy lyK Anuswr (gurU dI srn ipAW) iml jWdy hn [ gurU sdw-iQr rihx vwly prmwqmw dy nwm dw srmwieAw dyNdw hY [

jy gurU dI srn Aw peIey, qW aus qoN imly Awqmk jIvn dw muV kdy nws nhIN huMdw [ hy nwnk! (AwK—) hy hrI! (gurU dI srn pY ky) mYN qYƒ kdy nwh BulwvW [ myrI ieh ijMd myrw ieh srIr qy (srIr ivc AwauNdw) swh sB qyrw hI id`qw hoieAw hY [4[29[99[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh