ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 51

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬ ॥ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਏਕੁ ਓਹੀ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਆਕਾਰੁ ॥ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਵਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਇ ॥ ਛੋਡਿ ਸਗਲ ਸਿਆਣਪਾ ਸਾਚਿ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੁਖੁ ਕਲੇਸੁ ਨ ਭਉ ਬਿਆਪੈ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰੁ ਹਿਰਦੈ ਹੋਇ ॥ ਕੋਟਿ ਜਤਨਾ ਕਰਿ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਤਰਿਓ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥ ਦੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰੈ ਪਾਪ ਸਗਲੇ ਜਾਹਿ ॥ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਿ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹਿ ॥੩॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਾਚੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨਾ ਮਨਿ ਇਹੁ ਭਾਉ ॥੪॥੨੪॥੯੪॥ {ਪੰਨਾ 51}

pdArQ:- krx—jgq [ kwrx—mUl [ ijin—ijs ny [ Awkwru—id`sdw jgq [ ko—dw [ AwDwru—Awsrw [1[

swic—sdw-iQr rihx vwly prmwqmw ivc [ Sbid—(gurU dy) Sbd dI rwhIN [1[rhwau[

n ibAwpY—dbwau nhIN pWdw [ gur mMqRü—gur dw aupdyS [ koit—kRoVW [2[

swDwrY—AwDwr sihq huMdw hY [ pwih—pYNdy hn [3[

min—mn ivc [ swcu—sdw-iQr rihx vwlw [ Bwau—pRym [4[

ArQ:- (hy BweI!) gurU dy crn Awpxy mn ivc itkweI r`K (Bwv, haumY C`f ky gurU ivc srDw bxw) [ (AwpxIAW) swrIAW cqurweIAW C`f dy [ gurU dy Sbd dI rwhIN sdw-iQr rihx vwly prmwqmw ivc suriq joV [1[rhwau[

hy myry mn! ijs prmwqmw ny ieh id`sdw jgq bxwieAw hY, isr& auhI isRStI dw rcx vwlw hY, qy jIvW dw Awsrw hY [ ausy ƒ sdw ismrdw rhu [1[

ijs mnu`K dy ihrdy ivc gurU dw aupdyS (sdw) v`sdw hY, aus ƒ koeI du`K koeI klyS koeI fr poh nhIN skdw [ lok kRoVW (hor hor) jqn kr ky Q`k jWdy hn, pr gurU (dI srn) qoN ibnw (auhnW du`KW klySW qoN) koeI mnu`K pwr nhIN lµG skdw [2[

gurU dw drSn kr ky ijs mnu`K dw mn (gurU dw) Awsrw PV lYNdw hY, aus dy swry (pihly kIqy) pwp nws ho jWdy hn [ mYN auhnW (BwgW vwly) bMidAW qoN kurbwn hW ijhVy gurU dy crnW qy Fih pYNdy hn [3[

swD sMgiq ivc irhW sdw‑iQr rihx vwly prmwqmw dw nwm mn ivc v`s pYNdw hY [ hy nwnk! auh bMdy BwgW vwly hn, ijnHW dy mn ivc (swD sMgiq ivc itkx dw) ieh pRym hY [4[24[94[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸੰਚਿ ਹਰਿ ਧਨੁ ਪੂਜਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਛੋਡਿ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰ ॥ ਜਿਨਿ ਤੂੰ ਸਾਜਿ ਸਵਾਰਿਆ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥੧॥ ਜਪਿ ਮਨ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਅਪਾਰੁ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਮਨੁ ਤਨੁ ਜਿਨਹਿ ਦੀਆ ਰਿਦੇ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ਮਾਤੇ ਵਿਆਪਿਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਪਉ ਸੰਤ ਸਰਣੀ ਲਾਗੁ ਚਰਣੀ ਮਿਟੈ ਦੂਖੁ ਅੰਧਾਰੁ ॥੨॥ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਕਮਾਵੈ ਏਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥ ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਸਭ ਹੋਇ ਰੇਣਾ ਜਿਸੁ ਦੇਇ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥੩॥ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਤੂੰਹੈ ਪਸਰਿਆ ਪਾਸਾਰੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਭਰਮੁ ਕਾਟਿਆ ਸਗਲ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥੨੫॥੯੫॥ {ਪੰਨਾ 51}

pdArQ:- sMic—iek`Tw kr [ pUij—Awdr-sqkwr nwl ihrdy ivc vsw [ ijin—ijs (prmwqmw) ny [ qUM—qYƒ [ swij—pYdw kr ky [ svwirAw—sohxw bxwieAw hY [ auDwru—(ivkwrW qoN) bcwau [1[

Apwru—byAMq [ ijnih—ijs ny [ irdy kw—ihrdy dw [ AwDwru—Awsrw [1[rhwau[

kwim—kwm ivc [ mwqy—msq [ ivAwipAw—zor pweI r`Kdw hY [ sMswru—jgq (dw moh) [ AMDwru—Gu`p hnyrw [2[

squ—dwn, syvw [ swr—sRySt [ Awpu—Awpw-Bwv [ ryxw—crn-DUV [ dyie—dyNdw hY [3[

psirAw—iKlwirAw hoieAw [ guir—gurU ny [ bIcwru—soc [4[

ArQ:- hy mn! aus prmwqmw dw nwm jp, jo iek Awp hI Awp hY qy jo byAMq hY, ijs ny ieh ijMd id`qI hY mn id`qw hY qy srIr id`qw hY, jo sB jIvW dy ihrdy dw Awsrw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) prmwqmw dw nwm-Dn iek`Tw kr, Awpxy gurU dw Awdr-sqkwr ihrdy ivc vsw (qy ies qrHW) swry ivkwr C`f [ ijs prmwqmw ny qYƒ pYdw kr ky sohxw bxwieAw hY, aus dw ismrn kr, (ivkwrW qoN qyrw) bcwau ho jwiegw [1[

ijnHW bMidAW auqy jgq dw moh dbwau pweI r`Kdw hY, auh kwm ivc k®oD ivc AhMkwr ivc msq rihMdy hn [ (iehnW ivkwrW qoN bcx leI, hy BweI!) gurU dI srn pau, gurU dI crnIN l`g (gurU dw Awsrw ilAW AigAwnqw dw) Gu`p hnyrw-rUp du`K imt jWdw hY [2[

ijs (BwgW vwly mnu`K) ƒ inrMkwr pRBU (Awpxy nwm dI dwiq) dyNdw hY, auh Awpw-Bwv C`f ky sB dI crn-DUV bxdw hY, auh syvw sMqoK dy dieAw (dI kmweI) kmWdw hY, qy iehI hY sRySt krxI [3[

hy nwnk! AwK—gurU ny ijs mnu`K dy mn dI Btkxw dUr kr id`qI hY aus ƒ, hy pRBU! jyhVw ieh jgq id`sdw hY swrw qyrw hI rUp id`sdw hY, qyrw hI iKlwirAw hoieAw iKlwrw id`sdw hY, aus ƒ iehI soc PurdI hY ik hr QW qUM hI qUM hYN [4[25[95[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮੰਧੇ ਸੰਸਾਰੁ ਸਗਲਾਣਾ ॥ ਦੁਹਹੂੰ ਤੇ ਰਹਤ ਭਗਤੁ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਾ ॥੧॥ ਠਾਕੁਰੁ ਸਰਬੇ ਸਮਾਣਾ ॥ ਕਿਆ ਕਹਉ ਸੁਣਉ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਵਡ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਮੰਧੇ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਨਾਹੀ ॥ ਤਤ ਸਮਦਰਸੀ ਸੰਤਹੁ ਕੋਈ ਕੋਟਿ ਮੰਧਾਹੀ ॥੨॥ ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਇਹੁ ਕੀਰਤਿ ਕਰਲਾ ॥ ਕਥਨ ਕਹਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ॥੩॥ ਗਤਿ ਅਵਿਗਤਿ ਕਛੁ ਨਦਰਿ ਨ ਆਇਆ ॥ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨੬॥੯੬॥ {ਪੰਨਾ 51}

pdArQ:- duik®q—(SwsqRW Anuswr imQy hoey) mwVy krm [ suik®q—(imQy hoey) cMgy kMm [ mMDy—ivc [ sglwxw—swrw [ jwxw—jwixAw [1[

Twkuru—pwlxhwr [ srby—sB jIvW ivc [ ikAw khau—(khauN) mYN kIh AwKW? ikAw suxau—(suxaNu), mYN kIh suxw? suAwmI—hy suAwmI! sujwxw—sB dy idl dI jwxn vwlw [1[rhwau[

mwn—Awdr [ AiBmwn—Apmwn, inrwdrI [ qq—mUl-pRBU [ qq drsI—hr QW mUl-pRBU ƒ vyKx vwlw [ sm drsI—sB ƒ ieko ijhw vyKx vwlw [ koit—k®oVW [ mMDwhI—ivc [2[

kIriq—soBw, vifAweI [ krlw—rsqw [ qy—qoN [ mukqw—Awzwd, bicAw hoieAw [ gurmuiK—gurU dI srn ipAw hoieAw mnu`K [3[

giq—mukqI [ Aivgiq—mukqI dy ault hwlq [ ryxu—crn-DUV [4[

ArQ:- hy suAwmI! qUM sB jIvW ivc smwieAw hoieAw hYN, qy sB dw pwlx vwlw hYN [ qUM sB qoN v`fw hYN, sB ivc ivAwpk hYN, sB dy idl dI jwxn vwlw hYN, (hy suAwmI! ies qoN v`D qyrI bwbq) mYN (hor kIh AwKW qy kIh suxW? [1[rhwau[

(hy BweI!) swrw jgq (SwsqRW Anuswr imQy hoey) mMdy krmW qy cMgy krmW (dI ivcwr) ivc hI ru`Jw hoieAw hY [ prmwqmw dI BgqI krn vwlw mnu`K iehnW dohW ivcwrW qoN hI lWBy rihMdw hY (ik SwsqR Anuswr ‘duik®q’ kyhVy hn qy ‘suik®q’ kyhVy hn), pr Ajyhw bMdw koeI ivrlw hI l`Bdw hY [1[

hy sMq jno! sB QW jgq dy mUl-pRBU ƒ vyKx vwlw qy sB ƒ ieko ijhI pRym dI ingwh nwl vyKx vwlw bMdw k®oVW ivcoN koeI ie`k huMdw hY [ jyhVw bMdw (jgq vloN imldy) Awdr jW inrwdrI (dy Aihsws) ivc PisAw rihMdw hY, auh  prmwqmw dw Asl syvk nhIN (AKvw skdw) [2

(igAwn Awidk dIAW g`lW inrIAW) AwKxIAW jW AKvwxIAW—ieh rsqw hY dunIAw qoN soBw K`tx dw [ gurU dI srn ipAw hoieAw koeI ivrlw mnu`K huMdw hY jo (igAwn dIAW ieh zbwnI zbwnI g`lW) AwKx qoN Awzwd rihMdw hY [3[

hy nwnk! ijs mnu`K ny sMq jnW dy crnW dI DUV (dw) dwn pRwpq kr ilAw hY, aus ƒ ies g`l vl iDAwn hI nhIN huMdw ik mukqI kIh hY qy nw-mukqI kIh hY (aus ƒ pRBU hI hr QW id`sdw hY, pRBU dI Xwd hI aus dw inSwnw hY) [4[26[96[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭ ॥ ਤੇਰੈ ਭਰੋਸੈ ਪਿਆਰੇ ਮੈ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ॥ ਭੂਲਹਿ ਚੂਕਹਿ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਹਰਿ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ ॥੧॥ ਸੁਹੇਲਾ ਕਹਨੁ ਕਹਾਵਨੁ ॥ ਤੇਰਾ ਬਿਖਮੁ ਭਾਵਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਉ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਕਰਉ ਤੇਰਾ ਹਉ ਜਾਨਉ ਆਪਾ ॥ ਸਭ ਹੀ ਮਧਿ ਸਭਹਿ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਬਾਪਾ ॥੨॥ ਪਿਤਾ ਹਉ ਜਾਨਉ ਨਾਹੀ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਜੁਗਤਾ ॥ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤੁ ਸੰਤਹੁ ਮੇਰੀ ਰਾਖੈ ਮਮਤਾ ॥੩॥ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਰਹਿਓ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਨਾਨਕ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਾ ॥੪॥੨੭॥੯੭॥ {ਪੰਨਾ 51-52}

pdArQ:- lwf lfwieAw—lwf krdw irhw, lwfW ivc idn k`tdw irhw [ cUkih—aukweI krdy hn [ mwieAw—mW [1[

suhylw—sOKw [ ibKmu—AOKw [ Bwvun—Bwxw mMnxw [1[rhwau[

hau krau—mYN krdw hW [ jwnau Awpw—qYƒ Awpxw jwxdw hW [ miD—ivc [2[

jugqw—qrIkw [ qyrI kvn jugqw—qYƒ pRsMn krn dw kyhVw qrIkw hY? bMDn mukqu—bMDnW qoN Awzwd krn vwlw [ mmqw—‘myrw’ AwKx dw dwhvw [3[

Awvx jwxw—jMmxw mrnw [ gur imil—gurU ƒ iml ky [4[

ArQ:- hy pRBU! qyrw Bwxw mMnxw (qyrI mrzI ivc qurnw) AOKw hY, (pr ieh) AwKxw AKvwxw sOKw hY (ik AsIN qyrw Bwxw mMndy hW) [1[rhwau[

hy ipAwry (pRBU-ipqw)! qyry ipAwr dy Brosy qy mYN lwfW ivc hI idn guzwr id`qy hn [ (mYƒ XkIn hY ik) qUM swfw mW ipau hYN, qy b`cy Bu`lW qy aukweIAW kirAw hI krdy hn [1[

hy myry by-muQwj ipqw (-pRBU)! mYN qyrw (hI) mwx krdw hW (mYƒ ieh &^r hY ik qUM myry isr qy hYN), mYN qyrw (hI) Awsrw r`Kdw hW [ mYN jwxdw hW ik qUM myrw Awpxw hYN [ qUM sB jIvW dy AMdr v`sdw hYN, qy sBnW qoN bwhr BI hYN (inrlyp BI hYN) [

hy ipqw-pRBU! mYƒ pqw nhIN ik qYƒ pRsMn krn dw kyhVw qrIkw hY [ hy sMq jno! ipqw-pRBU mYƒ mwieAw dy bMDnW qoN Awzwd krn vwlw hY [ auh mYƒ Awpxw jwxdw hY [3[

hy nwnk! pwlxhwr pRBU jI ijs mnu`K auqy dieAwvwn huMdy hn, aus dw jnm mrn dw gyV mu`k jWdw hY [ gurU ƒ iml ky hI auh mnu`K aus byAMq prmwqmw nwl fUMGI sWJ pw lYNdw hY [4[27[97[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh