ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 49

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰਸਨਾ ਸਚਾ ਸਿਮਰੀਐ ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਾਕ ਅਗਲੇ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਚਸਾ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੋਇ ॥੧॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚਾ ਸੇਵਿ ਜਿਚਰੁ ਸਾਸੁ ॥ ਬਿਨੁ ਸਚੇ ਸਭ ਕੂੜੁ ਹੈ ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭੁਖ ਅਤਿ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੀਆ ਸਹ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ਕਰਿ ਜੋ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਕਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸੁ ਭੰਡਾਰੁ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੩॥ ਪਰਵਦਗਾਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਤ ਅਨੇਕ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀਐ ਏਹਾ ਮਤਿ ਵਿਸੇਖ ॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਮਿਠਾ ਤਿਸੁ ਲਗੈ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਨਾਨਕ ਲੇਖ ॥੪॥੧੯॥੮੯॥ {ਪੰਨਾ 49}

pdArQ:- rsnw—jIB (nwl) [ scw—sdw-iQr rihx vwlw prmwqmw [ hoie—jo jWdw hY [ Agly—bhuqy [ iqsu ibnu—aus (prmwqmw) qoN ibnw [ csw—rqw Br smyN leI BI [ soie—auh pRBU [1[

ijcru—ijqnw icr [ kUVu—JUTw prpMc [ AMqy—Aw^r ƒ [1[rhwau[

swihbu—mwlk [ rhxu n jwie—irhw nhIN jw skdw, Drvws nhIN AwauNdw [ min—mn ivc [ AglI—bhuq [ Awix—ilAw ky [ mwie—hy mW! sh ibnu—Ksm (-pRBU) qoN ibnw [ jwie—(Awsry dI) QW, Awsrw [2[

iqsu AwgY—aus (gurU) dy A`gy [ pUrw—Amu`k [ BMfwru—^zwnw [ pwrwvwru—pwr Avwr, pwrlw qy aurlw bMnw [3[

prvdgwru—prvrdgwr, pwlx vwlw [ ijs dy—(l&z ‘ijsu’ Aqy ‘ijs’ dw &rk cyqy r`Kx-jog hY) [ clq— {cir>} kOqk, coj [ ivsyK—cMgI {iv—y—} [ ijsu msqik—ijs dy m`Qy auqy [4[

ArQ:- hy myry mn! ijqnw icr (qyry srIr ivc) swh (AwauNdw) hY (auqnw icr) sdw-iQr rihx vwly prmwqmw dw ismrn kr [ sdw-iQr rihx vwly prmwqmw qoN ibnw hor swrw JUTw prpMc hY, ieh Aw^r ƒ nws ho jwx vwlw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) jIB nwl sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dw ismrn krnw cwhIdw hY, (ismrn dI brkiq nwl) mn pivqR ho jWdw hY srIr pivqR ho jWdw hY [ (jgq ivc) mW ipau (Awidk) bQyry swk-AMg huMdy hn, pr aus prmwqmw qoN ibnw hor koeI (sdw nwl inBx vwlw sMbMDI) nhIN huMdw [ (ismrn BI aus dI imhr nwl hI ho skdw hY), jy auh pRBU AwpxI imhr kry, qW auh (jIv ƒ) rqw Br smyN leI BI nhIN Bu`ldw [1[

hy (myrI) mW! myrw mwlk-pRBU pivqR-srUp hY, aus dy ismrn qoN ibnw mYQoN irhw nhIN jw skdw [ (aus dy dIdwr vwsqy) myry mn ivc myry qn ivc bhuq hI izAwdw qWG hY [ (hy mW! myry AMdr qVp hY ik) koeI (gurmuiK) aus ƒ ilAw ky mYƒ imlw dyvy [ mYN cwry kUtW Bwl vyKIAW hn, Ksm-pRBU qoN ibnw mYƒ koeI hor Awsrw nhIN (su`Jdw) [2[

(hy myry mn!) qUM aus gurU dy dr qy Ardws kr, jyhVw krqwr (ƒ) imlw skdw hY [ gurU nwm (dI dwiq) dyx vwlw hY, aus (gurU) dw (nwm dw) ^zwnw Amu`k hY [ (gurU dI srn pY ky hI) sdw hI aus prmwqmw dI is&iq-swlwh krnI cwhIdI hY ijs dy guxW dw AMq nhIN pwieAw jw skdw ijs dy guxW dy smuMdr dw aurlw qy pwrlw pMnw nhIN l`B skdw [3[

(hy BweI! gurU dI srn pY ky) aus pwlxhwr prmwqmw dI is&iq-swlwh krnI cwhIdI hY ijs dy AnykW kOqk (id`s rhy hn) [ aus dw nwm sdw hI ismrnw cwhIdw hY, iehI sB qoN cMgI Akl hY [

(pr jIv dy BI kIh v`s?) hy nwnk! ijs mnu`K dy m`Qy au~qy (cMgy BwgW dw) lyK (au~GV pey), aus ƒ (prmwqmw) mn ivc ihrdy ivc ipAwrw l`gdw hY [4[19[89[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਮਿਲਿ ਭਾਈਹੋ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥ ਤੋਸਾ ਬੰਧਹੁ ਜੀਅ ਕਾ ਐਥੈ ਓਥੈ ਨਾਲਿ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ਅਪਣੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸੁ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਨੋ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਦੂਜਾ ਥਾਉ ਨ ਕੋ ਸੁਝੈ ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਤਿਸੁ ਮਿਲੇ ਜਿਨਿ ਗੁਰੁ ਡਿਠਾ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਿਨ ਮਨੁ ਲਗਾ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮਾਇ ॥ ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਸਮਰਥੁ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਗੁਰੁ ਡੁਬਦਾ ਲਏ ਤਰਾਇ ॥੨॥ ਕਿਤੁ ਮੁਖਿ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ॥ ਸੇ ਮਥੇ ਨਿਹਚਲ ਰਹੇ ਜਿਨ ਗੁਰਿ ਧਾਰਿਆ ਹਥੁ ॥ ਗੁਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਪੀਆਲਿਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਪਥੁ ॥ ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸੇਵਿਆ ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਦੁਖ ਲਥੁ ॥੩॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗਹਿਰ ਗਭੀਰੁ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਅਘਖੰਡੁ ॥ ਜਿਨਿ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਆਪਣਾ ਜਮਦੂਤ ਨ ਲਾਗੈ ਡੰਡੁ ॥ ਗੁਰ ਨਾਲਿ ਤੁਲਿ ਨ ਲਗਈ ਖੋਜਿ ਡਿਠਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡੁ ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਹਿ ਮੰਡੁ ॥੪॥੨੦॥੯੦॥ {ਪੰਨਾ 49-50}

pdArQ:- sMq jnhu—hy sMq jno! imil—(swD sMgiq ivc) iml ky [ BweIho—hy Brwvo! scw—sdw-iQr [ smwil—sMBwl ky, ihrdy ivc itkw ky [ qosw—(jIvn s&r dw) ^rc [ bMDhu—iek`Tw kro [ jIA kw—ijMd vwsqy [ AYQY EQY—ies lok qy prlok ivc [ qy—qoN [ inhwil—inhwly, vyKdw hY [ krim—b^SS dI rwhIN [ ijs no— {not:- l&z ‘ijs’ dw  u au~f igAw hY [ dyKo ‘gurbwxI ivAwkrx’} [1[

mn—hy mn! jyvfu—jyfw vfw [ gur myly—guru ƒ imlWdw hY [ soie—auhI [1[rhwau[

sgl—swry [ ijin—ijs ny [ jwie—jw ky [ ijn— {l&z ‘ijn’ bhu-vcn [ l&z ‘ijin’ iek-vcn} [ mwie—hy mW! [2[

ikqu—iks dI rwhIN? muiK—mUMh nwl [ ikqu muiK—kyhVy mUMh nwl? krx—sMswr [ smrQu—qwkq vwlw [ inhcl—Afol, sdw sur^rU [ guir—gurU ny [ pQu—prhyz [ BY BMjnu—swry fr dUr krn vwlw [ duK lQu—swry duK lwh dyx vwlw [3[

gihr—fUMGw [ gBIru—v`fy ijgry vwlw [ swgru—smuMdr [ AG KMfu—pwpW dw nws krn vwlw [ fMfu—fMfw, szw [ quil—brwbr [ bRhmMfu—jhwn, sMswr [ inDwnu—^zwnw [ siqguir—siqgurU ny [ mMfu—mMifAw hY, DwirAw hY [4[

ArQ:- hy myry mn! gurU jyfw v`fw (au~c jIvn vwlw jgq ivc) hor koeI nhIN hY [ (gurU qoN ibnw mYƒ) hor koeI dUjw Awsrw nhIN id`sdw [ (pr) auh sdw-iQr rihx vwlw prmwqmw Awp hI gurU ƒ imlWdw hY [1[rhwau[

hy sMq jno! Brwvo! (swD sMgq ivc) iml ky sdw-iQr rihx vwly prmwqmw dw nwm ihrdy ivc vsw ky AwpxI ijMd vwsqy (jIvn-s&r dw) ^rc iek`Tw kro [ ieh nwm-rUp s&r-^rc) ies lok ivc qy prlok ivc (ijMd dy nwl) inBdw hY [ (jdoN pRBU) AwpxI imhr dI ingwh nwl q`kdw hY (qdoN ieh nwm-qoSw) pUry gurU qoN imldw hY [ pRBU dI imhr nwl ieh aus mnu`K ƒ pRwpq huMdw hY ijs auqy pRBU dieAwvwn huMdw hY [1[

ijs mnu`K ny jw ky gurU dw drSn kIqw hY, aus nUµ swry (kImqI) pdwrQ iml gey (smJo) [ hy mW! ijnHW mnu`KW dw mn gurU dy crnW ivc juVdw hY, auh v`fy BwgW vwly hn [ gurU (aus prmwqmw dw rUp hY jo) sB dwqW dyx vwlw hY jo sB qrHW dI qwkq dw mwlk hY jo sB jIvW ivc ivAwpk hY [ gurU prmysr (dw rUp) hY, gurU pwrbRhm (dw rUp) hY, gurU (sMswr-smuMdr ivc) fu`bdy jIv ƒ pwr lµGw lYNdw hY [2[

kyhVy mUMh nwl gurU dI vifAweI kIqI jwey? gurU (aus pRBU dw rUp hY jo) jgq ƒ pYdw krn dI qwkq r`Kdw hY [ auh m`Qy (gurU-crnW ivc) sdw leI itky rihMdy hn, ijnHW auqy gurU ny (AwpxI imhr dw) h`Q r`iKAw hY [

(prmwqmw dw nwm) jnm mrn dy gyV-rUp rog dw prhyz hY, Awqmk jIvn dyx vwlw ieh nwm-jl ijnHW (BwgW vwilAW) ƒ gurU ny iplwieAw hY auh prmysr dy rUp gurU ƒ, swry fr dUr krn vwly gurU ƒ, swry du`K nws krn vwly gurU ƒ Awpxy ihrdy ivc vsWdy hn [3[

siqgurU (mwno, iek) fUMGw (smuMdr) hY, gurU v`fy ijgry vwlw hY, gurU swry suKW dw smuMdr hY, gurU pwpW dw nws krn vwlw hY [ ijs mnu`K ny Awpxy gurU dI syvw kIqI hY jmdUqW dw fMfw (aus dy isr au~qy) nhIN v`jdw [ mYN swrw sMswr Bwl ky vyK ilAw hY, koeI BI gurU dy brwbr dw nhIN hY [ hy nwnk! siqgurU ny ijs mnu`K ƒ prmwqmw dw nwm-Kzwnw id`qw hY, aus ny Awqmk Awnµd (sdw leI) Awpxy mn ivc pro ilAw hY [4[20[60[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh