ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 47

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਭਿ ਦੀਆ ਰਖਿਆ ਸਹਜਿ ਸਵਾਰਿ ॥ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰਿ ਥਾਪਿਆ ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰੀਐ ਅੰਤਰਿ ਰਖੁ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਰਹੁ ਦੂਖੁ ਨ ਵਿਆਪੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਕਾ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਖਾਕੁ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪਾ ਕੂੜੇ ਸਭੇ ਸਾਕ ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਤਾ ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਣਈ ਮਨਮੁਖ ਪਸੁ ਨਾਪਾਕ ॥੨॥ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਤਿਸ ਨੋ ਜਾਣੈ ਦੂਰਿ ॥ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਲਾਗੀ ਰਚਿ ਰਹਿਆ ਅੰਤਰਿ ਹਉਮੈ ਕੂਰਿ ॥ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਆਵਹਿ ਵੰਞਹਿ ਪੂਰ ॥੩॥ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਣਹਾਰ ਜੀਅ ਜੰਤ ਕਰਿ ਦਇਆ ॥ ਬਿਨੁ ਪ੍ਰਭ ਕੋਇ ਨ ਰਖਨਹਾਰੁ ਮਹਾ ਬਿਕਟ ਜਮ ਭਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰਉ ਕਰਿ ਅਪੁਨੀ ਹਰਿ ਮਇਆ ॥੪॥੧੪॥੮੪॥ {ਪੰਨਾ 47}

pdArQ:- ijin—ijs ny [ pRiB—pRBU ny [ shij—Afolqw ivc [ svwir—sMvwr ky, sjw ky [ klw—qwkqW [ aur Dwir—ihrdy ivc itkw ky [1[

n ivAwpY—zor nhIN pw skdw [1[rhwau[

rupw—cWdI [ mwxk—moqI [ Kwku—im`tI (smwn), nwsvMq [ suq—pu`qr [ bMDpw—irSqydwr [ kUVy—JUTy, swQ C`f jwx vwly [ iqsih—aus ƒ [ jwxeI—jwxey, jwxY, jwxdw [ mnmuK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw [ nwpwk—ApivqR, gMdy jIvn vwlw [2[

riv rihAw—mOjUd hY [ iqs no—aus ƒ {not:- l&z ‘iqsu’ dw  u sMbMDk ‘no’ dy kwrn au`f igAw hY [ vyKo ‘gurbwxI ivAwkrx’} [ kUir—kUVI, JUTI [ vM\ih—cly jWdy hn [ pUr—BrI hoeI byVI dy swry muswi&r, AnykW jIv [3[

pRB—hy pRBU! kir—kr ky [ ibkt—AOKw [ jm BieAw—jm dw fr [ vIsrau—vIsrauN, mYN BulwvW [ mieAw—dieAw [4[

ArQ:- hy myry mn! prmwqmw qoN ibnw hor koeI (Asl rwKw) nhIN [ qUM sdw prmwqmw dI srn ipAw rhu, koeI BI du`K qyry au~qy zor nhIN pw skygw [1[rhwau[

ijs pRBU ny ieh mn id`qw hY, (vrqx leI) Dn id`qw hY, ijs pRBU ny mnu`K dy srIr ƒ svwr bxw ky r`iKAw hY, ijs ny (srIr ivc) swrIAW (srIrk) qwkqW pYdw kr ky srIr ricAw hY, qy srIr ivc AwpxI byAMq joiq itkw id`qI hY, (hy BweI!) aus pRBU ƒ sdw hI ismrdy rihxw cwhIdw hY [ (hy BweI!) Awpxy ihrdy ivc aus dI Xwd itkw r`K [1[

rqn, moqI Awidk kImqI pdwrQ, sonw, cWdI (ieh sB) im`tI smwn hI hn (ikauNik ieQy hI pey rih jwxgy) [ mW ipau pu`qr qy hor sMbMDI—ieh swry swk BI swQ C`f jwx vwly hn [ (ieh vyK ky BI) Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K, gMdy jIvn vwlw pSU-suBwau mnu`K, aus prmwqmw nwl sWJ nhIN pWdw ijs ny ies ƒ pYdw kIqw hY [2[

(mUrK mnu`K) aus prmwqmw ƒ ikqy dUr v`sdw smJdw hY, jo ies dy AMdr qy bwhr hr QW mOjUd hY [ jIv ƒ mwieAw dI iqRSnw cMbVI hoeI hY, (mwieAw dy moh ivc) jIv msq ho irhw hY, (mwieAw dy kwrn) ies dy AMdr JUTI haumY itkI hoeI hY [

prmwqmw dI BgqI qoN prmwqmw dy nwm qoN s`Kxy pUrW dy pUr jIv (ies sMswr-smuMdr ivc) AwauNdy hn qy (^wlI) cly jWdy hn [3[

(pr jIvW dy kIh v`s? mwieAw dy twkry qy ieh by-bs hn) hy jIvW ƒ pYdw krn vwly pRBU! qUM Awp hI imhr kr ky swry jIA jMqW ƒ (ies iqRSnw qoN) bcw lY [ hy pRBU! qYQoN ibnw koeI r`iKAw krn vwlw nhIN hY [ jmrwj jIvW vwsqy bVw frwauxw bx irhw hY [ hy nwnk! (Ardws kr qy AwK—) hy hrI! AwpxI imhr kr, mYN qyrw nwm kdy nwh BulwvW [4[14[84[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮੇਰਾ ਤਨੁ ਅਰੁ ਧਨੁ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਰੂਪ ਮੈ ਦੇਸੁ ॥ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਬਨਿਤਾ ਅਨੇਕ ਬਹੁਤੁ ਰੰਗ ਅਰੁ ਵੇਸ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਨ ਵਸਈ ਕਾਰਜਿ ਕਿਤੈ ਨ ਲੇਖਿ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥ ਕਰਿ ਸੰਗਤਿ ਨਿਤ ਸਾਧ ਕੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਧਿਆਈਐ ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ॥ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰੀਅਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਭ੍ਰਮੁ ਕਟੀਐ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਗੁ ॥੨॥ ਕਰਿ ਸੰਗਤਿ ਤੂ ਸਾਧ ਕੀ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਉ ॥ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰੇ ਸਾਚਾ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ॥ ਐਥੈ ਮਿਲਹਿ ਵਡਾਈਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵਹਿ ਥਾਉ ॥੩॥ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਹੀ ਹਾਥਿ ॥ ਮਾਰਿ ਆਪੇ ਜੀਵਾਲਦਾ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਾਥਿ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਸਰਬ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾਥ ॥੪॥੧੫॥੮੫॥ {ਪੰਨਾ 47-48}

pdArQ:- qnu—srIr [ Aru—Aqy {not:- l&z ‘Aru’ Aqy ‘Air’ dw &rk cyqy r`Kx- jog hY [ Air—vYrI} [ mY—myrw [ suq—pu`qr [ dwrw—iesqRI [ rMg—mOjW [ vys—pihrwvy [ irdY—ihrdy ivc [ vseI—vsey, vsY [ kwrij ikqY—iksy kMm ivc [ lyiK—jwx, smJ [1[

inq—sdw [ swD—gurU [1[rhwau[

inDwnu—^zwnw [ msqik—m`Qy auqy[ siB—swry [ svwrIAih—sMvwry jWdy hn [ lwgu—l`g [ BRmu—Btkxw [ jwgu—jweygw, mrygw [2[

ATsiT—ATwhT, s`T qy A`T [ nwau—ieSnwn [ hry—Awqmk jIvn vwly [ swcw—sdw‑iQr [ suAwau—mnorQ [ Qwau—Awdr, QW [3[

iqs hI hwiQ—aus hI dy h`Q ivc {not:- l&z iqsu’ dw   u ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn au~f igAw hY [ vyKo ‘gurbwxI ivAwkrx’} [ mwir—mwr ky [  pRB—hy pRBU! nwQ—hy nwQ! [4[

ArQ:- hy myry mn! sdw prmwqmw dw nwm ismr [ sdw gurU dI sMgiq kr, qy gurU dy crnW ivc ic`q joV [1[rhwau[

(mnu`K mwx krdw hY qy AwKdw hY ik) ieh srIr myrw hY, ieh rwj myrw hY, ieh dys myrw hY, mYN rUp vwlw hW myry pu`qr hn, myrIAW iesqRIAW hn, mYƒ bVIAW mOjW hn, Aqy myry pws keI puSwkW hn [ pr jy aus dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm nhIN v`sdw qW (ieh sB pdwrQ ijnHW dw mnu`K mwx krdw hY) iksy BI kMm nwh smJ [1[

prmwqmw dw nwm (jo sB pdwrQW dw) ^jwnw (hY) ismrnw cwhIdw hY (pr auhI mnu`K ismr skdw hY ijs dy) m`Qy auyqy cMgI iksmiq au~GV pey [ (hy BweI!) siqgurU dy crnW ivc itikAw rhu, qyry swry kMm (BI) sMvr jwxgy [ (jyhVw mnu`K gur-srn rih ky nwm ismrdw hY aus dw) haumY dw rog k`itAw jWdw hY, aus dI Btkxw dUr ho jWdI hY, auh nwh (muV muV) jMmdw hY nwh mrdw [2[

(hy BweI!) gurU dI sMgiq kr—iehI ATwhT qIrQW dw ieSnwn hY [ (gurU dI srn ivc irhW) ijMd pRwx mn srIr sB Awqmk jIvn vwly ho jWdy hn, qy mnu`Kw jnm dw Asl mnorQ BI iehI hY [ ies jgq ivc (sB iksm dy) Awdr-mwx imlxgy, prmwqmw dI drgh ivc BI Awdr pweyNgw [3[

(pr jIvW dy kuJ v`s nhIN) pRBU Awp hI sB kuJ krdw hY, Awp hI jIvW pwsoN krWdw hY, hryk Kyf aus pRBU dy Awpxy hI h`Q ivc hY [ pRBU Awp hI Awqmk mOqy mwrdw hY, Awp hI Awqmk jIvn dyNdw hY, jIvW dy AMdr bwhr hr QW auhnW dy nwl rihMdw hY [

hy nwnk! (Ardws kr qy AwK—) hy pRBU! hy sB jIvW dy Ksm! mYN qyrI srn AwieAw hW (mYƒ Awpxy nwm dI dwiq dyh) [4[15[85[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh