ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 45

ਸ੍ਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਸੋ ਸੁਖੀ ਤਿਸੁ ਮੁਖੁ ਊਜਲੁ ਹੋਇ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਗਟੁ ਸਭਨੀ ਲੋਇ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਘਰਿ ਵਸੈ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥ ਨਾਮੁ ਸਹਾਈ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਆਗੈ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ਕਵਨੈ ਆਵਹਿ ਕਾਮਿ ॥ ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੰਗੁ ਸਭੁ ਫਿਕਾ ਜਾਤੋ ਬਿਨਸਿ ਨਿਦਾਨਿ ॥ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਵਸੈ ਸੋ ਪੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ॥੨॥ ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੋਹੁ ਰੇਣੁਕਾ ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ॥ ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਛਡਿ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥ ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਰਤਨੁ ਹੋਇ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ॥੩॥ ਤਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਭਾਈਹੋ ਜਿਸੁ ਦੇਵੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਬਿਨਸੈ ਹਉਮੈ ਤਾਪੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ॥੪॥੮॥੭੮॥ {ਪੰਨਾ 45}

pdArQ:- so—auh mnu`K [ iqsu—aus dw [ aUjlu—rOSn, cmk vwlw [ qy—qoN [ sBnI loie—swry BvnW ivc [ Gir—Gr ivc [ scw—sdw-iQr rihx vwlw pRBU [1[

shweI—shYqw krn vwlw [ AgY—prlok ivc [1[rhwau[

kvnY kwim—kyhVy kMm? iPkw—by-suAwdw, hoCw [ jwqo—jWdw hY [ indwin—EVk ƒ [ prDwnu—mMinAw-pRmMinAw [2[

ryxukw—crn-DUV [ Awpu—Awpw-Bwv, AhMkwr [ iqsih—iqs hI, ausy ƒ hI [ msqik—m`Qy au~qy [3[

BweIho—hy Brwvo! ijsu haumY—ijs dI haumY [ kau—ƒ [ ByitAw—imilAw [4[

ArQ:- hy myry mn! sdw prmwqmw dw nwm ismr [ prmwqmw dw nwm (ijMd dI) shYqw krn vwlw hY, (sdw ijMd dy) nwl rihMdw hY qy prlok ivc (kIqy krmW dw lyKw hox vyly) Cfw lYNdw hY [1[rhwau[

jyhVw mnu`K prmwqmw dw nwm ismrdw hY, auhI suKI rihMdw hY, aus dw mUMh (lok prlok ivc) au~jlw rihMdw hY [ (ieh nwm) pUry gurU qoN hI imldw hY (BwvyN nwm dw mwlk pRBU) swry hI BvnW ivc pRq`K v`sdw hY [ auh sdw kwiem rihx vwlw pRBU swD sMgiq dy Gr ivc v`sdw hY [1[

(hy myry mn!) dunIAw vwlIAW vifAweIAW iksy kMm nhIN AwauNdIAW [ mwieAw dy kwrn (mUMh au~qy id`sdw) rMg iPkw pY jWdw hY, ikauNik ieh rMg Aw^r nws ho jWdw hY [ ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw (dw nwm) v`sdw hY, auh sB guxW vwlw ho jWdw hY qy (hr QW) mMinAw-pRmMiNnAw jWdw hY [2[

(hy myry mn!) gurU dy crnW dI DUV bx, qy Awpxw Awpw-Bwv C`f dyh [ (hy mn! hor) swry hIly qy cqurweIAW C`f ky gurU dI srn ipAw rhu [ ijs mnu`K dy m`Qy au~qy (pUrblw) Bwg jwgdw hY, (auh gurU dI srn pYNdw hY qy aus ƒ) prmwqmw dw nwm-rqn iml pYNdw hY [3[

hy Brwvo! pRBU dw nwm ausy mnu`K ƒ imldw hY ijs ƒ (gurU dI rwhIN) pRBU Awp dyNdw hY [ gurU dI syvw BI auhI mnu`K krdw hY ijs dy AMdroN haumY dw qwp nws ho jWdw hY [

hy nwnk! ijs mnu`K ƒ gurU imldw hY aus dy swry klyS dUr ho jWdy hn [4[8[78[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਇਕੁ ਪਛਾਣੂ ਜੀਅ ਕਾ ਇਕੋ ਰਖਣਹਾਰੁ ॥ ਇਕਸ ਕਾ ਮਨਿ ਆਸਰਾ ਇਕੋ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੁ ॥ ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥੧॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਤਿਆਗੁ ॥ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿ ਨਿਤ ਇਕਸੁ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਕੋ ਭਾਈ ਮਿਤੁ ਇਕੁ ਇਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ॥ ਇਕਸ ਕੀ ਮਨਿ ਟੇਕ ਹੈ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦਿਤਾ ॥ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਵਸਿ ਕੀਤਾ ॥੨॥ ਘਰਿ ਇਕੋ ਬਾਹਰਿ ਇਕੋ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਆਪਿ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਜਿਨਿ ਕੀਏ ਆਠ ਪਹਰ ਤਿਸੁ ਜਾਪਿ ॥ ਇਕਸੁ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਨ ਹੋਵੀ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੁ ॥੩॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਹੋਇ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੪॥੯॥੭੯॥ {ਪੰਨਾ 45}

pdArQ:- pCwxU—im`qr [ jIA kw—ijMd dw {not:- l&z ‘jIau’ qoN ‘jIA’ bx jWdw hY ‘sMbMDk’ vriqAW} [ iNeko—iek (pRBU) hI [ min—mn ivc [ pRwx ADwru—pRwxW dw Awsrw, ijMd dw Awsrw [1[

aupwv—hIly [ ilv—lgn [ lwgu—lweI r`K [1[rhwau[

tyk—shwrw [ ijin—ijs (pRBU) ny [ jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ mnhu—mn qoN [ vis—v`s ivc [2[

Gir—Gr ivc, ihrdy ivc [ Qwn Qnµqir—Qwn Qwn AMqir, hryk QW ivc [ jIA— {l&z ‘jIau’ qoN bhu-vcn} [ siB—swry [ syqI—nwl [ riqAw—r`iqAW, rMgy irhW [ sMqwpu—klyS [3[

iqs kw {l&z ‘iqsu’ dw   u‘sMbMDk’ ‘kw’ dy kwrn au~f igAw hY [ vyKo ‘gurbwxI ivAwkrx’} guir—gurU dI rwhIN [ scw—sdw-iQr rihx vwlw pRBU [4[

ArQ:- hy myry mn! hor swry hIly C`f dy [ isr& pUry gurU ƒ sdw cyqy r`K (isr& gurU dy Sbd dw Awsrw lY, qy) iek prmwqmw (dy crnW) dI lgn (Awpxy AMdr) lweI r`K [1[rhwau[

(hy BweI!) ijMd dw im`qr isr& prmwqmw hI hY, prmwqmw hI ijMd ƒ (ivkwr AwidkW qoN) bcwx vwlw hY, (ies vwsqy) Awpxy mn ivc isr& prmwqmw dw Awsrw r`K, isr& prmwqmw hI ijMd dw shwrw hY [ auh pwrbRhm krqwr (hI shwrw hY) aus dI srn ipAW sdw suK imldw hY [1[

(hy mn!) isr& prmwqmw hI (Asl) Brw hY im`qr hY, isr& prmwqmw hI (Asl) mW ipau hY (Bwv, mwipAW vWg pwlxhwr hY) [ (mYƒ qW) aus prmwqmw dw hI mn ivc shwrw hY ijs ny ieh ijMd id`qI hY, ijs ny ieh srIr id`qw hY [ (myrI sdw iehI Ardws hY ik) ijs pRBU ny sB kuJ Awpxy v`s ivc riKAw hoieAw hY auh kdy myry mn qoN nwh Bu~ly [2[

(hy BweI! qyry) ihrdy ivc BI qy bwhr hr QW BI isr& prmwqmw hI v`s irhw hY [ (hy BweI!) A`Ty pihr aus pRBU ƒ ismr, ijs ny swry jIA jMq pYdw kIqy hn [ jy isr& prmwqmw dy (ipAwr-rMg) ivc rMgy rhIey, qW kdy koeI du`K klyS nhIN poNhdw [3[

pwrbRhm prmwqmw hI (swry sMswr dw mwlk) hY, koeI hor aus dy brwbr dw nhIN hY [ (sB jIvW dw) srIr aus prmwqmw dw hI id`qw hoieAw hY, (jgq ivc) auhI kuJ huMdw hY jo aus ƒ cMgw lgdw hY [

hy nwnk! jyhVw mnu`K pUry gurU dI rwhIN aus sdw-iQr pRBU ƒ ismrdw hY, auh (sB guxW nwl) mukMml ho jWdw hY [4[9[79[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪਰਧਾਨ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਆਪਿ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਤਿਨ ਉਪਜੈ ਮਨਿ ਗਿਆਨੁ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਊਪਜਹਿ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਭਉ ਗਇਆ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਗੋਪਾਲ ॥ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਨਿਰਮਲਾ ਆਪਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਮਲੁ ਕਟੀਐ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲ ॥੨॥ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਈ ਛੁਟੀਐ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪਰਧਾਨ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲੀ ਪਰਗਟੁ ਭਈ ਜਹਾਨ ॥ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥੧੦॥੮੦॥ {ਪੰਨਾ 45}

pdArQ:- isau—nwl [ sy—auh bMdy [ pUry—sB guxW vwly [ prDwn—mMny pRmMny [ min—mn ivc [ aupjY—prgt huMdw hY [ igAwnu—prmwqmw nwl jwx-pCwx [ msqik—m`Qy auqy [1[

aUpjih—pYdw huMdy hn {not:- ‘aUpjY’ iek-vcn hY, ‘aUpjih’ bhu-vcn hY} [ pYDw—sropw lY ky, ie`zq nwl [ jwie—jWdw hY [1[rhwau[

Bau—fr [ Bwau—ipAwr [ gopwl—isRStI dI pwlxw krn vwlw [ pRiqpwl—r`iKAw [ ktIAY—k`tI jWdI hY [ dyiK—vyK ky [ inhwl—pRsMn [2[

Qwn Qwnµqir—Qwn Qwn AMqir, hryk QW ivc [ soie—auhI [ CutIAY—(ivkwrW dI mYl qoN) bcIdw hY [ kIqw loVy—krnw psMd krdw hY [3[

ijnI—ijnHW ny [ kurbwn—sdky [4[

ArQ:- hy myry mn! isr& prmwqmw dw nwm ismr [ (jyhVw mnu`K ismrdw hY, aus dy AMdr) swry sRySt suK pYdw ho jWdy hn, auh prmwqmw dI drgwh ivc ie`zq nwl jWdw hY [1[rhwau[

ijnHW bMidAW ny siqgurU nwl Awpxw mn joiVAw hY, auh swry guxW vwly ho jWdy hn auh (lok prlok ivc) mMny-pRmMny jWdy hn [ ijnHW au~qy prmwqmw Awp dieAwvwn huMdw hY, auhnW dy mn ivc prmwqmw nwl fUMGI sWJ pYdw huMdI hY [ ijnHW dy m`Qy au~qy (DuroN b^SS dw lyK) iliKAw hoieAw au~GVdw hY, auh prmwqmw dw nwm pRwpq kr lYNdy hn [1[

jyhVw mnu`K gopwl-pRBU dI BgqI krdw hY, pRBU nwl pRym krdw hY, aus dw jnm mrn dy (gyV ivc pYx) dw fr dUr ho jWdw hY, swD sMgiq ivc rih ky auh pivqR (jIvn vwlw) ho jWdw hY, prmwqmw Awp (ivkwrW qoN aus dI) rwKI krdw hY, gurU dw drSn kr ky (aus dw qn mn) iKV pYNdw hY, jnm mrn dy gyV ivc pwx vwlI aus dI ivkwrW dI mYl k`tI jWdI hY [2[

(hy myry mn!) auh pwrbRhm prmwqmw hryk QW ivc ivAwpk hY [ auh Awp hI sB jIvW ƒ dwqW dyx vwlw hY, aus dy brwbr dw hor koeI nhIN [ (jgq ivc) auhI kuJ huMdw hY jo auh krnw cwhuMdw hY, aus dI srn ipAW (ivkwrW qoN) ^lwsI huMdI hY [3[

(hy BweI!) ijnHW mnu`KW dy mn ivc pwrbRhm prmySr (dw nwm) v`s pYNdw hY, auhnW dy AMdr swry gux pYdw ho jWdy hn, auh hr QW Awdr pWdy hn [ auhnW dI by-dwZ soBw-vifAweI swry jhwn ivc au~GI ho jWdI hY [

hy nwnk! (AwK—) ijnHW mnu`KW ny ipAwry pRBU dw ismrn kIqw hY, mYN auhnW qoN sdky jWdw hW [4[10[80[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh