ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 44

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਭੇ ਥੋਕ ਪਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੈ ਇਕੁ ਹਥਿ ॥ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਸਫਲੁ ਹੈ ਜੇ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਕਥਿ ॥ ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਲੁ ਪਰਾਪਤੇ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੈ ਮਥਿ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ ਏਕਸ ਬਿਨੁ ਸਭ ਧੰਧੁ ਹੈ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹੁ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥ ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥ ਜਿਸ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਹੇ ॥੨॥ ਸਫਲ ਮੂਰਤੁ ਸਫਲਾ ਘੜੀ ਜਿਤੁ ਸਚੇ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥ ਦੂਖੁ ਸੰਤਾਪੁ ਨ ਲਗਈ ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ ਬਾਹ ਪਕੜਿ ਗੁਰਿ ਕਾਢਿਆ ਸੋਈ ਉਤਰਿਆ ਪਾਰਿ ॥੩॥ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿਤੁ ਹੈ ਜਿਥੈ ਸੰਤ ਸਭਾ ॥ ਢੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੋ ਮਿਲੈ ਜਿਨਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲਭਾ ॥ ਨਾਨਕ ਬਧਾ ਘਰੁ ਤਹਾਂ ਜਿਥੈ ਮਿਰਤੁ ਨ ਜਨਮੁ ਜਰਾ ॥੪॥੬॥੭੬॥ {ਪੰਨਾ 44}

pdArQ:- Qok—pdwrQ, cIzW [ hiQ AwvY—iml jwey, h`Q ivc Aw jwey [ jnmu pdwrQu—kImqI mnu`Kw jnm [ sPlu—Pl sihq, kwmXwb [ kiQ—kQIN, mYN aucwrW [ scw—sdw‑iQr rihx vwlw [ mhlu—(prmwqmw dy crnW ivc) invws [ ijsu miQ—ijs (mnu`K) dy m`Qy au~qy [1[

eyks isau—isr& ie`k nwl [ DMDu—jMjwl [ mohu mwie—mwieAw dw moh [1[rhwau[

ndir—imhr dI ingwh [ inmK— {inmy—} A`K Jmkx ijqnw smw [ dyie—dyNdw hY [ sIqlu—TMFw, SWq [ pUrib—pihly jnm ivc (kIqy krmW Anuswr) [ iqin—aus (mnu`K) ny [ ghy—PV ley [2[

mUrqu— {muhuqL} smw {not:-  l&z ‘mUrqu’ Aqy ‘mUriq’ dw &rk cyqy r`Kx-jog hY [ mUriq—srUp} [ ijqu—ijs ivc [ lgeI—lgey, l`gy [ ADwru—Awsrw [ guir—gurU ny [3[

sMq sBw—swD sMgiq [ FoeI—Awsrw [ no—ƒ [ ijin—ijs ny [ bDw Gru—p`kw itkwxw bxw ilAw [ imrqu—Awqmk mOq [ jnmu—jnm-mrn dw gyV [ jrw—buFypw, Awqmk jIvn nUµ buFypw [4[

ArQ:- hy myry mn! isr& iek prmwqmw nwl suriq joV [ iek prmwqmw (dy ipAwr) qoN ibnw (dunIAw dI) swrI (dOV-B`j) jMjwl bx jWdI hY [ (qy) mwieAw dw moh hY BI swrw ivArQ [1[rhwau[

jy iek prmwqmw iml pey, qW (dunIAw dy hor) swry pdwrQ iml jWdy hn (dyx vwlw ju auh Awp hI hoieAw) [ jy mYN sdw-iQr rihx vwly pRBU dI is&iq-swlwh krdw rhW, qW ieh kImqI mnu`Kw jnm kwmXwb ho jwey [

(pr ausy mnu`K nUµ) gurU pwsoN (prmwqmw dy crnW dw) invws pRwpq huMdw hY ijs dy m`Qy au~qy (cMgw Bwg) iliKAw hoieAw hovy [1[

jy (myrw) siqgurU (myry au~qy) imhr dI (ie`k) ingwh kry, qW (mYN smJdw hW ik mYƒ) l`KW pwiqSwhIAW dIAW ^uSIAW iml geIAW hn (ikauNik jdoN gurU mYnUµ) A`K dy Jmkx ijqny smyN vwsqy BI prmwqmw dw nwm b^Sdw hY, qW myrw mn SWq ho jWdw hY, myrw srIr SWq ho jWdw hY (myry igAwn-ieMdry ivkwrW dI BVkwht vloN ht jWdy hn) [

pr ausy mnu`K ny siqgurU dy crn PVy hn (auhI mnu`K siqgurU dw Awsrw lYNdw hY), ijs ƒ pUrbly jnm dw koeI iliKAw hoieAw (cMgw lyK) imldw hY (ijs dy cMgy Bwg jwgdy hn)[2[

auh smw kwmXwb smJo, auh GVI BwgW vwlI jwxo, ijs ivc sdw-iQr rihx vwly prmwqmw nwl ipAwr bxy [ ijs mnu`K nUµ prmwqmw dw nwm (izMdgI dw) Awsrw iml jWdw hY, aus ƒ koeI du`K, koeI klyS poh nhIN skdw [

ijs mnu`K ƒ gurU ny bWh PV ky (ivkwrW ivcoN bwhr) k`F ilAw, auh (sMswr-smuMdr ivcoN shI-slwmiq) pwr lµG igAw [3[

(ieh swrI brkiq hY gurU dI, swD sMgiq dI) ij`Qy swD sMgiq (juVdI) hY auh QW sohxw hY pivqR hY [ (swD sMgiq ivc Aw ky) ijs mnu`K ny pUrw gurU l`B ilAw hY, ausy ƒ hI (prmwqmw dI hzUrI ivc) Awsrw imldw hY [ hy nwnk! aus mnu`K ny Awpxw p`kw itkwxw aus QW bxw ilAw, ijQy Awqmk mOq nhIN; ij`Qy jnm mrn dw gyV nhIN; ijQy Awqmk jIvn kdy kmzor nhIN huMdw [4[6[76[

ਸ੍ਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸੋਈ ਧਿਆਈਐ ਜੀਅੜੇ ਸਿਰਿ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥ ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਕਰਿ ਆਸ ਮਨ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭਸੁ ਵੇਸਾਹੁ ॥ ਸਭਿ ਸਿਆਣਪਾ ਛਡਿ ਕੈ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹੁ ॥੧॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਜਪਿ ਨਾਉ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗੋਇੰਦ ਨਿਤ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੁ ਮਨਾ ਜਿਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਘਣਾ ਦੁਖੁ ਦਰਦੁ ਨ ਮੂਲੇ ਹੋਇ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਰਿ ਚਾਕਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੨॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹੋਇ ਨਿਰਮਲਾ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥ ਸੁਖਦਾਤਾ ਭੈ ਭੰਜਨੋ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਮਿਹਰਵਾਨੁ ਤਾਂ ਕਾਰਜੁ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥੩॥ ਬਹੁਤੋ ਬਹੁਤੁ ਵਖਾਣੀਐ ਊਚੋ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥ ਵਰਨਾ ਚਿਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ਕੀਮਤਿ ਕਹਿ ਨ ਸਕਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ਕਰਿ ਸਚੁ ਦੇਵਹੁ ਅਪੁਣਾ ਨਾਉ ॥੪॥੭॥੭੭॥ {ਪੰਨਾ 44}

pdArQ:- soeI—auhI [ jIAVy—hy ijMdy! isir—isr au~qy [ mn—hy mn! sBsu—sB jIvW ƒ [ vyswhu—Brosw [ siB—swrIAW [ pwhu—pau [1[

shj—Awqmk Afolqw [ syqI—nwl [1[rhwau[

pru—pau [ ijsu— {not:- l&z ‘ijsu’ Aqy ‘ijs kw’ dy ‘ijs’ dw &rk cyqy r`Kxw [ l&z ‘ijsu iqsu iksu iesu, ausu’ dw   u ^ws ^ws sMbMDkW qy ik®Aw ivSySx ‘hI’ nwl au~f jWdw hY [ vyKo ‘gurbwxI ivAwkrn’} [ Gxw—bhuq [ mUly—au~kw hI, iblkul [ cwkrI—syvw, BgqI [ swihbu—mwlk [ scw—sdw kwiem rihx vwlw [2[

Pws—PwsI [ inrmlw—pivqR jIvn vwlw [ BY BMjno—swry fr nws krn vwlw [ AwvY rwis—isry cVH jWdw hY [3[

vKwxIAY—AwiKAw jWdw hY, hr koeI AwKdw hY [ kih n skwau—mYN kih nhIN skdw [ mieAw—dieAw [ scu—sdw-iQr rihx vwlw [4[

ArQ:- hy myry mn! Awnµd nwl qy Awqmk Afolqw nwl prmwqmw dw nwm ismr [ A`Ty phr pRBU ƒ ismrdw rhu, sdw goibMd dy gux gWdw rhu [1[rhwau[

hy myrI ijMdy! ausy pRBU (dy crnW) dw iDAwn Drnw cwhIdw hY, jo sB SwhW dy isr au~qy pwiqSwh hY [ hy (myry) mn! isr& aus prmwqmw dI (shYqw dI) Aws bxw, ijs dw sB jIvW ƒ Brosw hY [ (hy mn!) swrIAW cqurweIAW C`f ky gurU dy crnIN pau (gurU dI srn ipAW hI prmwqmw dw imlwp huMdw hY) [1[

hy (myry) mn! aus prmwqmw dI srn pau, ijs dy brwbr dw hor koeI nhIN hY, ijs dw nwm ismirAW bhuq Awqmk Awnµd imldw hY, qy koeI BI du`K klyS au~`kw hI poh nhIN skdw [ (hy mn!) prmwqmw hI sdw kwiem rihx vwlw mwlk hY, sdw ausy dI hI syvw BgqI krdw rhu [2[

swD sMgiq ivc irhW (Awcrn) pivqR ho jWdw hY, qy jmW dI PwhI k`tI jWdI hY [ (hy mn! swD sMgiq dw Awsrw lY ky) aus prmwqmw A`gy Ardws krdw rhu, jo swry suK dyx vwlw hY qy swry fr-shm nws krn vwlw hY [

imhr krn vwlw prmwqmw ijs mnu`K au~qy jdoN imhr (dI ingwh) krdw hY, qdoN aus dI mnu`Kw jIvn dI BwrI izMmyvwrI isry cVH jWdI hY [3[

hr koeI AwKdw hY ik prmwqmw bhuq au~cw hY, bhuq au~cw hY, aus dw itkwxw bhuq au~cw hY [ aus pRBU dw koeI ^ws rMg nhIN hY koeI ^ws rUp-ryKw nhIN hY [ mYN aus dI koeI kImq nhIN d`s skdw (Bwv, dunIAw dy iksy BI pdwrQ dy v`ty aus dI pRwpqI nhIN ho skdI) [

hy pRBU! imhr kr qy mYƒ nwnk ƒ Awpxw sdw kwiem rihx vwlw nwm b^S (ikauNik ijs ƒ qyrw nwm iml jWdw hY aus ƒ qyrw myl ho jWdw hY) [4[7[77[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh