ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 42

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥ ਕਿਆ ਤੂ ਰਤਾ ਦੇਖਿ ਕੈ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਸੀਗਾਰ ॥ ਰਸ ਭੋਗਹਿ ਖੁਸੀਆ ਕਰਹਿ ਮਾਣਹਿ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ॥ ਬਹੁਤੁ ਕਰਹਿ ਫੁਰਮਾਇਸੀ ਵਰਤਹਿ ਹੋਇ ਅਫਾਰ ॥ ਕਰਤਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਪੜਿ ਭੋਗਿ ਲਪਟਾਇਆ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਖਾਕੁ ॥ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਰੰਗੇ ਕੀਏ ਰਥ ਅਥਾਕ ॥ ਕਿਸ ਹੀ ਚਿਤਿ ਨ ਪਾਵਹੀ ਬਿਸਰਿਆ ਸਭ ਸਾਕ ॥ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿ ਭੁਲਾਇਆ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਪਾਕ ॥੨॥ ਲੈਦਾ ਬਦ ਦੁਆਇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਰਹਿ ਇਕਤ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਤੂੰ ਪਤੀਆਇਦਾ ਸੋ ਸਣੁ ਤੁਝੈ ਅਨਿਤ ॥ ਅਹੰਕਾਰੁ ਕਰਹਿ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਵਿਆਪਿਆ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ॥ ਤਿਨਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਤਿਸੁ ਜਾਤਿ ਨ ਪਤਿ ॥੩॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੁਰਖਿ ਮਿਲਾਇਆ ਇਕੋ ਸਜਣੁ ਸੋਇ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹੈ ਕਿਆ ਮਾਣਸ ਹਉਮੈ ਰੋਇ ॥ ਜੋ ਹਰਿ ਜਨ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਦਰਿ ਫੇਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਰੰਗਿ ਹਰਿ ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥੭੧॥ {ਪੰਨਾ 42}

pdArQ:- rqw—r`qw, msq [ Bogih—qUM Bogdw hYN [ Apwr—byAMq [ PurmwiesI— {l&z ‘Purmwieis’ qoN bhu-vcn} hukm [ APwr—AhMkwrI, AwPirAw hoieAw [ iciq—(qyry) ic`q ivc [ AwveI—Awvey, AwvY, AwauNdw [ mnmuK—hy Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly! AMD—hy AMnHy! gvwr—hy mUrK! [1[

soie—auh hI [ guru prswdI—gurU dI ikrpw nwl [ krim— {krmu—b^SS} imhr nwl [1[rhwau[

kpiV—k`pVy ivc, k`pVy hMFwx ivc [ Boig—Bog ivc, Kwx ivc [ lptwieAw—msq, PisAw hoieAw [ rupw—ru`pw, cwNdI [ Kwku—DrqI [ hYvr— {hXvr} vDIAw GoVy [ gYvr— {gj vr} vDIAw hwQI [ bhu rMgy—keI rMgW dy, keI iksmW dy [ AQwk—AQ`k, nwh Q`kx vwly [ pwvhI— pwvih, qUM pWdw, ilAwauNdw [ swk—snbMDI [ isrjxhwir—isrjnhwr ny [ nwpwk—gMdw, mlIn, ApivqR [2[

bd duAwie—bd AsIsW [ iekq—iekqR, iek`TI [ ijs no—ijs (kutMb) nUµ [ pqIAwiedw—^uS krdw hYN [ sxu—smyq [ sxu quJY—qyry smyq [ Ainq—nwh in`q rihx vwlw, nwsvMq [ ivAwipAw—PisAw hoieAw, dbw ivc AwieAw hoieAw [ iqin—aus ny [ pRB—pRBU ny [ iqin pRiB—aus pRBU ny [ piq—(dunIAwvI) ie`zq [3[

siqguir—siqgur ny [ puriK—purK ny [ siqguir puriK—Akwl purK dy rUp gurU ny [ mwxs—(bhu-bcn) mnu`K [ roie—roNdw hY [ dir—dr qy [ Pyru—moVw [ rMig—pRym ivc [ cwnxu—cwnx (-munwrw) [4[

ArQ:- hy myry mn! auh prmwqmw Awp hI suKW dw dyx vwlw hY [ (auh prmwqmw) gurU dI ikrpw nwl imldw hY (AwpxI hI) imhr nwl imldw hY [1[rhwayu[

hy Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K! hy (mwieAw dy moh ivc) AMnHy hoey mnu`K! hy mUrK! qUM (Awpxy) pu`qrW ƒ vyK ky (AwpxI) iesqRI dy hwv-Bwv nUµ vyK ky ikauN msq ho irhw hYN? qUM (dunIAw dy keI) rs Bogdw hYN, qUM (keI qrHW dIAW) ^uSIAW mwxdw hYN, qUM AnykW (iksm dIAW) mOjW mwxdw hYN [ qUM bVy hukm (BI) krdw hYN, qUM AhMkwrI ho ky (lokW nwl AhMkwr vwlw) vrqwau krdw hYN [ qYnUµ krqwr cyqy hI nhIN irhw [1[

(hy mUrK!) qUM Kwx ivc hMFwx ivc msq ho irhw hYN, qUM sonw cWdI DrqI iek`TI kr irhw hYN [ qUM keI iksmW dy vDIAw GoVy, vDIAw hwQI qy kdy nwh Q`kx vwly rQ iek`Ty kr ley hn [ (mwieAw dI msqI ivc) qUM Awpxy swk snbMDIAW nUµ (BI) Bulw bYTw hYN, iksy nUµ qUM Awpxy ic`q ivc nhIN ilAwauNdw [

prmwqmw dy nwm qoN ibnw qUM (Awqmk jIvn ivc) gMdw hYN, isrjnhwr pRBU ny (qYnUµ) Awpxy mnoN lwh id`qw hY [2[

(hy mUrK!) qUM (D`ky DoVy kr ky) mwieAw iek`TI krdw hYN (ijs krky lokW dIAW) bd‑AsIsW lYNdw hYN [ (pr) ijs (prvwr) nUµ qUM (ies mwieAw nwl) ^uS krdw hYN auh qyry smyq hI nwsvMq hY [ hy AhMkwrI! qUM Awpxy mn dI miq dy dbwau hyT AwieAw hoieAw hYN qy (mwieAw dw) mwx krdw hYN [

ijs (mMd BwgI jIv) nUµ aus pRBU ny Awp hI kurwhy pw id`qw hY (pRBU dI hzUrI ivc) nwh aus dI (au~cI) jwiq (mu`l pWdI hY) nwh (dunIAw vwlI koeI) ie`zq [3[

Akwl purK dy rUp siqgurU ny ijs mnu`K nUµ auh pRBU-s`jx hI imlw id`qw hY, pRBU dy aus syvk dw rwKw (hr QW) pRBU Awp hI bxdw hY [ dunIAw dy bMdy aus dw kuJ ivgwV nhIN skdy [ (pr AwpxI) haumY ivc (PisAw mnu`K) duKI (hI) huMdw hY [

prmwqmw dy syvk nUµ jo cMgw l`gdw hY, prmwqmw auhI krdw hY [ prmwqmw dy dr qy aus dI g`l dw koeI moVw nhIN kr skdw [ hy nwnk! jyhVw mnu`K prmwqmw dy ipAwr-rMg ivc rMigAw rihMdw hY, auh swry jgq ivc cwnx(-munwrw) bx jWdw hY [4[1[71[

not—AMk nµ: 1 d`sdw hY ik m: 5 dw ieh pihlw Sbd hY [

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਨਿ ਬਿਲਾਸੁ ਬਹੁ ਰੰਗੁ ਘਣਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਭੂਲਿ ਖੁਸੀਆ ॥ ਛਤ੍ਰਧਾਰ ਬਾਦਿਸਾਹੀਆ ਵਿਚਿ ਸਹਸੇ ਪਰੀਆ ॥੧॥ ਭਾਈ ਰੇ ਸੁਖੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਇਆ ॥ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਤਿਨਿ ਪੁਰਖਿ ਬਿਧਾਤੈ ਦੁਖੁ ਸਹਸਾ ਮਿਟਿ ਗਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੇਤੇ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਾ ਤੇਤੇ ਭਵਿ ਆਇਆ ॥ ਧਨ ਪਾਤੀ ਵਡ ਭੂਮੀਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਪਰਿਆ ॥੨॥ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਨਿਸੰਗ ਹੋਇ ਵਰਤੈ ਅਫਰਿਆ ॥ ਸਭੁ ਕੋ ਵਸਗਤਿ ਕਰਿ ਲਇਓਨੁ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਖਾਕੁ ਰਲਿਆ ॥੩॥ ਕੋਟਿ ਤੇਤੀਸ ਸੇਵਕਾ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਦਰਿ ਖਰਿਆ ॥ ਗਿਰੰਬਾਰੀ ਵਡ ਸਾਹਬੀ ਸਭੁ ਨਾਨਕ ਸੁਪਨੁ ਥੀਆ ॥੪॥੨॥੭੨॥ {ਪੰਨਾ 42}

pdArQ:- min—mn ivc [ iblwsu—Kyl-qmwSw [ bhu rMgu—keI rMgW dw [ Gxw—bhuq [ idRsit—nzr, ingwh [ BUil—Bu`l ky [ CqRDwr bwidswhIAw—auh bwdSwhIAW ijnHW dI brkiq nwl isr au~qy Cqr itky hoey hox [ shsw—sihm, i&kr [

swD sMig—swD sMg ivc [ iqin—aus ny [ puriK—(Akwl-) purK ny [ ibDwqY—isrjnhwr ny [1[rhwau[

Qwn Qnµqrw—Qwn Qwn AMqrw, DrqI dy hor hor QW, AnykW QW [ Biv AwieAw—BauN ky (vyK) AwieAw [ DnpwqI—DnwF [ BUmIAw—BuieN dw mwlk [2[

insMg—Jwky qoN ibnw [ APirAw—AwPirAw hoieAw, AhMkwrI [ sBu ko—hryk jIv [ vsgiq—v`s ivc [ lieEnu—ilAw hY aus ny [ Kwku—im`tI (ivc) [3[

koit qyqIs—qyqI k®oV (dyvqy) [ dir—dr qy [ igrMbwrI—igrW bwrI, BwrI izMmyvwrI vwlI [ igrW—BwrI [ bwr—boJ, izMmyvwrI [ swhbI—hkUmiq [ QIAw—ho jWdw hY [4[

ArQ:- hy BweI! swD sMgiq ivc (hI) suK imldw hY [ aus Akwl purK isrjnhwr ny (ijs dy m`Qy au~qy cMgy BwgW dw) lyK ilK id`qw (aus nUµ sqsMg imldw hY qy aus dw) du`K shm dUr ho jWdw hY [1[rhwau[

jy iksy mnu`K dy mn ivc keI iksmW dw bhuq cw-mlHwr hovy, jy aus dI ingwh (dunIAw dIAW) ^uSIAW ivc hI Bu`lI rhy, jy AjyhIAW bwidSwhIAW imlIAW hoeIAW hox ik isr au~qy Cqr itky rihx, qW BI (swD sMgiq qoN ibnw ieh sB mOjW) shm ivc pweI r`KdIAW hn [1[

DrqI dy ijqny BI sohxy sohxy QW hn (jy koeI mnu`K) auh swry hI QW BauN BauN ky vyK AwieAw hovy, jy koeI bhuq DnwF hovy, bhuq BuieN dw mwlk hovy, qW BI (swD sMgiq qoN ibnw) ‘myrI BuieN’ AwK AwK ky duKI rihMdw hY [2[

jy koeI mnu`K fr-^qrw-Jwkw lwh ky (lokW au~qy) Awpxw hukm clwey, lokW nwl bVI AwkV vwlw slUk kry, jy aus ny hryk ƒ Awpxy v`s ivc kr ilAw hovy qW BI (swD sMgiq qoN vWijAw rih ky prmwqmw dy) nwm qoN ibnw (suK nhIN imldw, qy Aw^r) im`tI ivc rl jWdw hY [3[

jy koeI ieqnI v`fI hkUmiq dw mwlk ho jwey, ik BwrI izMmyvwrI BI iml jwey, qy qyqI k®oV dyvqy aus dy syvk bx jwx, is`D qy swiDk aus dy dr qy Kloqy rihx, qW BI, hy nwnk! (swD sMgiq qoN ibnw suK nhIN imldw, qy) ieh sB kuJ (Aw^r) supnw hI ho jWdw hY [4[2[72[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh