ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 40

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ ਬਿਨੁ ਨਾਮੈ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਾਸੁ ॥ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਜਣੁ ਜੇ ਮਿਲੈ ਮੈ ਦਸੇ ਪ੍ਰਭੁ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ ਹਉ ਤਿਸੁ ਵਿਟਹੁ ਚਉ ਖੰਨੀਐ ਮੈ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜੀਵਣੁ ਨਾ ਥੀਐ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਰਤਨੁ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਲਗਿਆ ਕਢਿ ਰਤਨੁ ਦੇਵੈ ਪਰਗਾਸਿ ॥ ਧੰਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ਵਡ ਭਾਗੀਆ ਜੋ ਆਇ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥੨॥ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਨ ਭੇਟਿਓ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਵਸਿ ਕਾਲ ॥ ਓਇ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ਭਵਾਈਅਹਿ ਵਿਚਿ ਵਿਸਟਾ ਕਰਿ ਵਿਕਰਾਲ ॥ ਓਨਾ ਪਾਸਿ ਦੁਆਸਿ ਨ ਭਿਟੀਐ ਜਿਨ ਅੰਤਰਿ ਕ੍ਰੋਧੁ ਚੰਡਾਲ ॥੩॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੁ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਵਹਿ ਆਇ ॥ ਉਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਉਤਰੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੪॥੨॥੬੬॥ {ਪੰਨਾ 40}

pdArQ:- iqRpqIAY—iqRpq ho jWdw hY, mwieAw dI iqRSnw vloN r`j jWdw hY [ iDRgu—iPtkwr-jog [ jIvwsu— {jIvn-Aw_X} jIvn dw mnorQ, jIaUxw [ mY—mYnUµ [ guxqws—guxW dw ^zwnw [ ivthu—qoN [ cau KMnIAY—cwr toty huMdw hW [ nwm prgwsu—nwm dw cwnx [1[

hau—mYN [ jIvw—jIvW, Awqmk jIvn hwsl kr lYNdw hW [ QIAY—ho skdw [ jIvxu—Awqmk jIvn [ siqgur—hy siqgur! idRVwie—ihrdy ivc p`kw kr ky [1[rhwau[

Amolku—ijs dw mu`l nwh pY sky, ijs ijhI kImqI SY hor koeI nwh hovy [ kiF—k`F ky [ prgwis—prkwS kr ky, Awqmk cwnx kr ky [ DMnu—SlwGw-jog [1[

ijnw—ijnHW ƒ [ ByitE—imilAw [ vis kwl—kwl dy v`s ivc, Awqmk mOq dy kwbU ivc [ Eie—auh bMdy (l&z ‘Eie’ l&z ‘Ehu’ qoN bhu-vcn hY) [ BvweIAih—Bvwey jWdy hn [ ivstw—ivkwrW dw gMd [ ivkrwl—frwauxy (jIvn vwly) [ pwis duAwis—nyVy qyVy [ n iBtIAY—nwh CuhIey, nwh Fu`kIey [3[

AMimRqsru—nwmu-AMimRq dw srovr [ Awie—Aw ky [ idRVwie—ihrdy ivc p`kw kr ky [ pdu—Awqmk jIvn dw drjw [ ilv lwie—suriq joV ky, iDAwn Dr ky [4[

ArQ:- hy myry pRIqm-pRBU! qyrw nwm ismr ky hI mYN Awqmk jIvn jIaU skdw hW [ hy myry siqgurU! (myry ihrdy ivc prmwqmw dw) nwm p`kw kr dy (ikauNik) pRBU-nwm qoN ibnw Awqmk jIvn nhIN bx skdw [1[rhwau[

(ijs mnu`K nUµ prmwqmw dw) nwm iml jWdw hY (aus dw) mn (mwieAw dI iqRSnw vloN) rj jWdw hY [ nwm qoN suM\w jIaUxw iPtkwr-jog hY (nwm qoN ^wlI rih ky izMdgI dy guzwirAW iPtkwrW hI pYNdIAW hn) [ jy gurU dy snmuK rihx vwlw koeI Blw mnu`K mYnUµ iml pvy, qy mYnUµ guxW dy ^zwny prmwqmw dI d`s pw dyvy, myry AMdr pRBU nwm dw cwnx kr dyvy, mYN aus qoN kurbwn hox nUµ iqAwr hW [1[

prmwqmw dw nwm iek AYsw rqn hY, ijs ijhI kImqI SY hor koeI nhIN hY, ieh nwm pUry gurU dy pws hI hY [ jy gurU dI d`sI syvw ivc l`g jweIey, qW auh ihrdy ivc igAwn dw cwnx kr ky (Awpxy pwsoN nwm-) rqn k`F ky dyNdw hY [ (ies vwsqy) auh mnu`K BwgW vwly hn, bVy BwgW vwly hn, SlwGw-jog hn, jyhVy Aw ky gurU dI srn pYNdy hn [2[

(pr) ijnHW mnu`KW ƒ Akwl-purK dw rUp siqgurU kdy nhIN imilAw, auh mMd-BwgI hn auh Awqmk mOq dy v`s ivc rihMdy hn [ auh ivkwrW dy gMd ivc pey rihx dy kwrn iBAwnk Awqmk jIvn vwly bxw ky muV muV jnm-mrn dy gyV ivc pwey jWdy hn [ (hy BweI! nwm qoN s`Kxy) ijnHW mnu`KW dy AMdr cMfwl k®oD v`sdw rihMdw hY auhnW dy kdy nyVy nhIN Fu`kxw cwhIdw [3[

(pr ieh ivkwrW dw gMd, ieh cMfwl k®oD Awidk dw pRBwv qIrQW qy n@wiqAW dUr nhIN ho skdw) Akwl-purK dw rUp siqgurU hI AMimRq dw srovr hY [ jyhVy bMdy ies qIrQ au~qy Aw ky ieSnwn krdy hn auh v`fy BwgW vwly hn, (gurU dI srn pY ky) pivqR pRBU-nwm ihrdy ivc p`kw krn dy kwrn auhnW (vf-BwgIAW) dI jnmW jnmWqrW dI (ivkwrW dI) mYl lih jWdI hY [ hy dws nwnk! (AwK—) siqguru dI is`iKAw ivc suriq joV ky auh mnu`K sB qoN sRySt Awqmk jIvn dw drjw hwsl kr lYNdy hn [4[2[66[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਣ ਵਿਥਰਾ ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਜਣੁ ਗੁਣਕਾਰੀਆ ਮਿਲਿ ਸਜਣ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਹੀਰੈ ਹੀਰੁ ਮਿਲਿ ਬੇਧਿਆ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਮਨਿ ਹੋਇ ॥ ਅੰਤਰਿ ਪਿਆਸ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਗੁਰੁ ਤੁਸਿ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨੁ ਰੰਗਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ॥ ਗੁਰੁ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਰੰਗ ਸਿਉ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਲਭਈ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥੨॥ ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾ ਮਿਲੈ ਘਰਿ ਬੈਠਿਆ ਨਿਕਟਿ ਨਿਤ ਪਾਸਿ ॥ ਅੰਤਰਿ ਅਗਿਆਨ ਦੁਖੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਵਿਚਿ ਪੜਦਾ ਦੂਰਿ ਪਈਆਸਿ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੰਚਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਮਨਮੁਖੁ ਲੋਹੁ ਬੂਡਾ ਬੇੜੀ ਪਾਸਿ ॥੩॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਹਿਥੁ ਹਰਿ ਨਾਵ ਹੈ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਚੜਿਆ ਜਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਵਿਚਿ ਬੋਹਿਥ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੪॥੩॥੬੭॥ {ਪੰਨਾ 40}

pdArQ:- gwvw—gwvW, mYN gwvW [ ivQrw—ivQrW, mYN ivsQwr krW [ bolI—bolIN, mYN bolW [ mwie—hy mW! guxkwrIAw—gux pYdw krn vwlw [ imil sjx—(aus) s`jx nUµ iml ky [ hIrY—hIry (gurU) nUµ [ hIru—(mn) hIrw [ byiDAw—ivMinHAw [ rMig clUlY—gUVHy rMg ivc [ nwie—nwm dI rwhIN [1[

iqRpiq—rjyvW, sMqoK [ min—mn ivc [ quis—pRsMn ho ky [1[rhwau[

quTw—pRsMn hoieAw hoieAw [ pswau—pRswd, ikrpw [ rMg isau—ipAwr nwl [ kotI—k®oVW [2[

Gir—Gr ivc [ inkit—nyVy [ inq—sdw [ Brmu—Btkxw [ pVdw—iv`Q [ kMcnu—sonw [ QIAY—huMdw [ mnmuKu—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw [ bUfw—fu`b igAw [3[

boihQu—jhwz [ nwv—nwm dw [ ikqu ibiD—iks qrIky nwl? BwxY—rzw ivc [4[

ArQ:- hy myry goibMd! (ikrpw kr ik) mYN qyry gux gWvdw rhW, (qyry gux gWidAW hI) mn ivc (mwieAw dI) iqRSnw qoN ^lwsI huMdI hY [ hy goibMd! myry AMdr qyry nwm dI ipAws hY (mYnUµ gurU imlw) gurU pRsMn ho ky aus nwm dw imlwp krWdw hY [1[rhwau[

hy myrI mW! (myrw mn qrsdw hY ik) mYN (pRBU dy) gux gWvdw rhW, guxW dw ivsQwr krdw rhW qy (pRBU dy) gux aucwrdw rhW [ gurU dy snmuK rihx vwlw koeI sMq jn hI (pRBU dy gux gwvx dI ieh) is&iq pYdw kr skdw hY [ iksy gurmuiK ƒ hI iml ky pRBU dy gux koeI gw skdw hY [ (jyhVw mnu`K pRBU dy gux gWdw hY, aus dw) mn-hIrw gurU-hIry nUµ iml ky (aus ivc) iv`J jWdw hY, pRBU dy nwm ivc (lIn ho ky) auh pRBU dy gUVHy ipAwr-rMg ivc (rMigAw jWdw hY) [1[

hy v`fy BwgW vwilE! (gurU dI srn pY ky Awpxw) mn (pRBU dy nwm-rMg ivc) rMg lvo [ gurU pRsMn ho ky (nwm dI ieh) b^SS krdw hY [ gurU ipAwr nwl prmwqmw dw nwm (srn Awey is`K dy ihrdy ivc hI p`kw kr dyNdw hY [ (ies krky) mYN gurU qoN sdky jWdw hW, jy mYN l`KW k®oVW (hor hor Dwrimk) kMm krW qW BI siqgurU dI srn qoN ibnw prmwqmw dw nwm pRwpq nhIN huMdw [2[

cMgI iksmiq qoN ibnw gurU nhIN imldw (qy gurU qoN ibnw prmwqmw dw imlwp nhIN huMdw, BwvyN) swfy ihrdy ivc bYTw hr vyly swfy nyVy hY, swfy kol hY [ ijs jIv dy AMdr AigAwnqw (dy hnyry) dw du`K itikAw rhy, ijs nUµ mwieAw dI BtkxI l`gI rhy aus dy AMdr prmwqmw nwloN mwieAw dy moh dw qy Btkxw dw prdw bixAw rihMdw hY [ aus dI ijMd AMdr-v`sdy pRBU nwloN dUr peI rihMdI hY [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K (mwno) lohw hY jo gurU-pwrs nUµ imlx qoN ibnw sonw nhIN bx skdw, gurU-byVI aus mnmuK-lohy dy pws hI hY, pr auh (ivkwrW dI ndI ivc hI) fu`bdw hY [3[

siqgurU prmwqmw dy nwm dw jhwz hY (pr aus jhwz ivc cVHn dI BI jwc hoxI cwhIdI hY, iPr) iks qrHW (aus jhwz ivc) ciVHAw jwey? jyhVw mnu`K siqgurU dy hukm ivc qurdw hY auh aus jhwz ivc svwr ho igAw smJo [

hy nwnk! auh mnu`K v`fy BwgW vwly hn, DMn hn, DMn hn, ijnHW nUµ siqgurU (pRBU-crnW ivc) imlw lYNdw hY [4[3[67[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh