ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 38

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਕਾਮ ਗਹੇਲੀਏ ਕਿਆ ਚਲਹਿ ਬਾਹ ਲੁਡਾਇ ॥ ਆਪਣਾ ਪਿਰੁ ਨ ਪਛਾਣਹੀ ਕਿਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸਹਿ ਜਾਇ ॥ ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਕੰਤੁ ਪਛਾਣਿਆ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥ ਤਿਨ ਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥੧॥ ਮੁੰਧੇ ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰਿ ॥ ਪਿਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਕੰਤੁ ਨ ਪਛਾਣਈ ਤਿਨ ਕਿਉ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥ ਗਰਬਿ ਅਟੀਆ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਲਹਿ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ ਸਬਦਿ ਰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥ ਸਦਾ ਪਿਰੁ ਰਾਵਹਿ ਆਪਣਾ ਤਿਨਾ ਸੁਖੇ ਸੁਖਿ ਵਿਹਾਇ ॥੨॥ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਿਰ ਮੁਤੀਆ ਪਿਰਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ ਅੰਧੇਰੁ ਹੈ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਦੇਖੇ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ ॥ ਆਵਹੁ ਮਿਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਮੈ ਪਿਰੁ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਇ ॥ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥ ਸੇ ਸਹੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥ ਖਸਮੁ ਪਛਾਣਹਿ ਆਪਣਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਦੇਇ ॥ ਘਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹਉਮੈ ਦੂਰਿ ਕਰੇਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋਭਾਵੰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇਇ ॥੪॥੨੮॥੬੧॥ {ਪੰਨਾ 38}

pdArQ:- kwm—suAwrQ [ ghylI—PVI hoeI, PsI hoeI [ kwm ghylIey—hy suAwrQ ivc PsI hoeI jIv-iesqRIey [ bwh lufwie—bWh lufwie, bWh lufw ky, bWh aulwr ky, msqI ivc [ n pCwxhI—n-pCwxih, qUM nhIN pCwxdI [ jwie—jw ky [ sKI—sKIAW ny, sqsMgI jIv-iesqRIAW ny [ hau—mYN [ pwie—crnIN [ lwgau—mYN l`gdI hW, lwgauN [ QI rhw—mYN ho jwvW [1[

muMDy—mugDy, hy Awpxy Awp ivc msq jIv-iesqRIey! kUiVAwir—kUV dI vxjwrn [ kUiV—kUV ny, mwieAw dy pswry ny [ swcw—sdw-iQr [1[rhwau[

mnmuiK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlIAW jIv-iesqRIAW (ƒ) [ n pCwxeI—n pCwxey, n pCwxY {not:- “pCwx hI” Aqy “pCwxeI” dw &rk cyqy r`Kx-jog hY} [ rYix—(izMdgI-rUp) rwq [ grib—AhMkwr ivc [ AtIAw—A`tIAW, nkw-nk BrIAW hoeIAW [ dUjy Bwie—hor dy ipAwr ivc [ ivhwie—(aumr) bIqdI hY [2[

muqIAw—ivCuVI hoeI, Cu`tV hoeI hoeI [ ipr—pqI [ iprmu—pRym [ AMDyru—(moh dw) hnyrw [ BuK—iqRSnw, mwieAw dI lwlsw [ shylIho—hy sqsMgI jIv-iesqRIE! mY—mYnUµ [ sic—sdw-iQr pRBU ivc [3[

shIAw—sKIAW, shylIAW, sqsMgI jIv-iesqRIAW [ dyie—dy ky, Arpn kr ky [ Gir—ihrdy-Gr ivc [ kryie—krdI hY[ Anidnu—hr roz [4[

ArQ:- hy Awpy ivc msq qy kUV dI vxjwrn jIv-iesqRIey! qYnUµ mwieAw dy pswry ny lu`t  ilAw hY (ies qrHW pRBU-pqI nwl myl nhIN ho skdw) [ sdw-iQr rihx vwlw sohxw pRBU-pqI gurU dI d`sI ivcwr qy quirAW hI imldw hY [1[rhwau[

hy suAwrQ ivc PsI hoeI jIv-iesqRIey! iDAwn nwl sux! ikauN ieqnI lw-prvwhI nwl (jIvn-pMD ivc) qur rhI hYN? (suAwrQ ivc Ps ky) qUM Awpxy pRRBU-pqI nUµ (hux) pCwxdI nhIN, prlok ivc jw ky kIh mUMh ivKwvyNgI?

ijnHW sqsMgI jIv-iesqRIAW ny Awpxy Ksm-pRBU nwl jwx-pCwx pw r`KI hY (auh BwgW vwlIAW hn) mYN auhnW dy crnIN l`gdw hW (myrw ic`q krdw hY ik) mYN auhnW dy sqsMg dy iek`T ivc iml ky auhnW ijhI bx jwvW [1[

jyhVIAW jIv-iesqRIAW Awpxy hI mn dy ip`Cy qurdIAW hn, Ksm-pRBU auhnW nUµ pCwxdw BI nhIN [ auhnW dI (izMdgI-rUp) rwq ikvyN bIqdI hovygI? (Bwv, auh swrI aumr duKI hI rihMdIAW hn) [ auh AhMkwr ivc nkw-nk BrIAW hoeIAW iqRSnw (dI A`g) ivc sVdIAW hn, auh mwieAw dy moh ivc (Ps ky) du`K shwrdIAW hn [

(jyhVIAW jIv-iesqRIAW gurU dy) Sbd ivc rMgIAW rihMdIAW hn auh BwgW vwlIAW hn (Sbd dI brkiq nwl) auhnW dy AMdroN haumY dUr ho jWdI hY [ auh sdw Awpxy pRBU-pqI nwl imlIAW rihMdIAW hn auhnW dI aumr inrol suK ivc bIqdI hY [2[

jyhVI jIv-iesqRI pRBU-pqI nwl fUMGI sWJ pwx qoN ibnw hI rhI, auh Ksm-pRBU vloN Cu`tV hI rihMdI hY, auh pRBU-pqI dw ipAwr hwsl nhIN kr skdI [ AigAwn ivc m`qI hoeI jIv‑iesqRI nUµ (mwieAw dy moh dw) hnyrw ivAwipAw rihMdw hY, pqI-pRBU dy drsn qoN ibnw aus dI ieh mwieAw dI Bu`K dUr nhIN huMdI [

hy sqsMgI jIv-iesqRIE! AwE, mYnUµ imlo, qy mYnUµ pRBU-pqI imlw idau [ ijs jIv‑iesqRI nUµ pUrI iksmiq nwl gurU iml pYNdw hY, auh pRBU-pqI nUµ iml pYNdI hY, auh sdw-iQr pRBU ivc lIn rihMdI hY [3[

auh sqsMgI jIv-iesqRIAW BwgW vwlIAW hn, ijnHW au~qy pRBU imhr dI ingwh krdw hY [ auh Awpxw qn Awpxw mn aus dy A`gy Byt r`K ky Awpxy Ksm-pRBU nwl sWJ pWdIAW hn [

jyhVI jIv-iesqRI Awpxy AMdroN haumY dUr krdI hY auh Awpxy ihrdy-Gr ivc (hI) Ksm-pRBU ƒ l`B lYNdI hY [ hy nwnk! auh soBw vwlI bxdI hY auh BwgW vwlI hY, auh hr vyly pRBU‑pqI dI BgqI krdI hY [4[28[61[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਇਕਿ ਪਿਰੁ ਰਾਵਹਿ ਆਪਣਾ ਹਉ ਕੈ ਦਰਿ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀ ਭਾਉ ਕਰਿ ਮੈ ਪਿਰੁ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਇ ॥ ਸਭੁ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਕਿਸੁ ਨੇੜੈ ਕਿਸੁ ਦੂਰਿ ॥ ਜਿਨਿ ਪਿਰੁ ਸੰਗੇ ਜਾਣਿਆ ਪਿਰੁ ਰਾਵੇ ਸਦਾ ਹਦੂਰਿ ॥੧॥ ਮੁੰਧੇ ਤੂ ਚਲੁ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਵਹਿ ਪਿਰੁ ਆਪਣਾ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਬਦਿ ਰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਨਿ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਵੈ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਜਿ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥੨॥ ਪਿਰੁ ਸਾਲਾਹਨਿ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀ ਸਿਰੁ ਦੇਈ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥ ਜਿਨੀ ਇਕੁ ਪਛਾਣਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥੨੯॥੬੨॥ {ਪੰਨਾ 38}

pdArQ:- ieik—keI (jIv-iesqRIAW) {not:- l&z ‘iek’ qoN bhu-vcn hY} [ rwvih—mwxdIAW hn, pRsMn krdIAW hn [ hau—mYN [ kY dir—iks dy dr qy? jwie—jw ky [ syvI—mYN syvW [ Bwau—pRym [ mY—mYnUµ [ ipru—pqI [ sBu—swrw jgq [ vyKY—sMBwl krdw hY [ iksu nyVY iksu dUir—iks qoN nyVy hY? iks qoN dUr hY? (Bwv, hryk jIv ivc iek-smwn hY) [ ijin—ijs ny [ hdUir—hwzr-nwzr, AMg-sMg [1[

muMDy—hy jIv-iesqRIey! Bwie—pRym ivc [ Bwau—pRym [ Anidnu—hr roz, hr vyly [ shjy—Awqmk Afolqw ivc itk ky [ sic—sdw-iQr pRBU ivc [ smwie—lIn ho ky [1[rhwau[

sbid—Sbd ivc [ sohwgxI—BwgW vwlIAW [ scY sbid—sdw-iQr pRBU dI is&iq‑swlwh dy Sbd dI rwhIN [ sIgwir—isMgwr ky, Awpxy jIvn nUµ sohxw bxw ky [ vru—Ksm [ pwiein—pRwpq kr lYNdIAW hn [ Gir—ihrdy-Gr ivc [ hyiq—ihq ivc [ ipAwir—ipAwr ivc [ syj—ihrdw [ rMig—ipAwr nwl [ sBsY—hryk jIv nUµ [ ADwru—Awsrw [2[

swlwhin—slwhuMdIAW hn [ hau—mYN [ sd—sdw [ jwau—jwauN, mYN jWdw hW [ ArpI—mYN Bytw krdw hW [ dyeI—dyeIN, mYN dyNdw hW [ lwgw—lwgW, mYN l`gdw hW [ pwie—crnIN [ cukwie—dUr kr ky [ sic—sdw-iQr pRBU ivc [3[

ArQ:- hy jIv-iesqRIey! qUM gurU dy pRym ivc (rih ky jIvn-s&r qy) qur [ (jyhVIAW jIv-iesqRIAW gurU dy pRym ivc qurdIAW hn auh) Awqmk Afolqw dI rwhIN sdw-iQr pRBU ivc lIn ho ky hr vyly Awpxy pRBU-pqI nUµ imlIAW rihMdIAW hn [1[rhwau[

keI (BwgW vwlIAW jIv-iesqRIAW) Awpxy pRBU-pqI ƒ pRsMn krdIAW hn (auhnW nUµ vyK ky myry AMdr BI qWG pYdw huMdI hY ik) mYN iks dy dr qy jw ky (pRBU-pqI nUµ pRsMn krn dw qrIkw) pu`CW [ mYN srDw Dwr ky siqgurU dI srn pkVdI hW (qy gurU A`gy bynqI krdI hW ik) pRBU Awp hI swrw jgq pYdw krdw hY qy (sB dI) sMBwl krdw hY, hryk jIv ivc iek smwn mOjUd hY [ ijs (jIv-iesqRI) ny (gurU dI srn pY ky) aus pRBU-pqI nUµ Awpxy AMg-sMg jwx ilAw hY, auh aus hwzr-nwzr v`sdy ƒ sdw ihrdy ivc vsWdI hY [1[

jyhVIAW jIv-iesqRIAW gurU dy Sbd ivc rMgIAW rihMdIAW hn, auh BwgW vwlIAW ho jWdIAW hn, auh sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI nwl Awpxy jIvn ƒ sMvwr lYNdIAW hn, auh (Awpxy) gurU dy pRym ivc, ipAwr ivc itk ky pRBU-pqI ƒ Awpxy ihrdy-Gr ivc l`B lYNdIAW hn [ pRBU (-pqI) auhnW dI sohxI ihrdy-syj auqy pRym nwl Aw pRgtdw hY [ auhnW pws BgqI dy ^zwny Br jWdy hn [ auhnW dy mn ivc auh pRIqm pRBU Aw vsdw hY, jyhVw hryk jIv ƒ Awsrw dy irhw hY [2[

jyhVIAW jIv-iesqRIAW Awpxy pRBU-pqI dI is&iq-swlwh krdIAW hn, mYN auhnW qoN sdw kurbwn jWdI hW, mYN auhnW A`gy Awpxw qn Bytw krdI hW, mYN (auhnW dy crnW ivc) Awpxw isr DrdI hW, mYN auhnW dy crnIN l`gdI hW ikauNik auhnW ny mwieAw dw ipAwr (Awpxy AMdroN) dUr kr ky isr& pRBU-pqI nwl jwx-pCwx pw leI hY [

hy nwnk! gurU dy snmuK ho ky sdw-iQr pRBU ivc lIn ho ky aus dy nwm nwl jwx-pCwx pY skdI hY [4[29[62[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਹਰਿ ਜੀ ਸਚਾ ਸਚੁ ਤੂ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੇਰੈ ਚੀਰੈ ॥ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰੇ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੀਰੈ ॥ ਹਰਿ ਜੀਉ ਬਖਸੇ ਬਖਸਿ ਲਏ ਸੂਖ ਸਦਾ ਸਰੀਰੈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸੇਵ ਕਰੀ ਸਚੁ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੈ ॥੧॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਧਰਮ ਰਾਇ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਬਹਿ ਸਚਾ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੁਸਟੁ ਆਤਮਾ ਓਹੁ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ॥ ਅਧਿਆਤਮੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਤਾਸੁ ਮਨਿ ਜਪਹਿ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰਿ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰੈ ਧੰਨੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥੨॥ ਮਨ ਕੇ ਬਿਕਾਰ ਮਨਹਿ ਤਜੈ ਮਨਿ ਚੂਕੈ ਮੋਹੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸਹਜੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਨੁ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਮਨਮੁਖਿ ਫਿਰੈ ਦਿਵਾਨੁ ॥ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਕਰੇ ਬਿਖਿਆ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੁ ॥੩॥ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਜਿਉ ਬੋਲਾਏ ਤਿਉ ਬੋਲੀਐ ਜਾ ਆਪਿ ਬੁਲਾਏ ਸੋਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮੁ ਹੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਤੂ ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੪॥੩੦॥੬੩॥ {ਪੰਨਾ 38-39}

pdArQ:- scw—sdw-iQr rihx vwlw [ cIrY—h`d-bMny ivc, v`s ivc [ ibnu Byty—imlx qoN ibnw [ srIrY—srIr ivc [ krI—mYN krW, krIN [ gur prswdI—gurU dI ikrpw nwl [1[

nwim—nwm ivc [ rqy—rMgy jweIey [ Avru—hor (vsIlw) [1[rhwau[

no—nUµ [ bih—bYT ky [ dUjY Bwie—mwieAw dy ipAwr ivc [ dustu—BYVw, ivkwrI [ Ehu—auh bMdw [ srkwr—reIAq [ AiDAwqmI-Awqmk jIvn dw mwlk [ gux qwsu—guxW dw ^zwnw prmwqmw [ min—mn ivc [ murwir— {mur-Air} prmwqmw [ DMnu—slwhx-Xog [2[

mnih—mn ivcoN [ qjY—C`f dyvy [ min—mn ivcoN [ Awqmwrwmu—srb-ivAwpk pRBU [ shjy—Awqmk Afolqw dI rwhIN [ smwnu—smweI, lInqw [ mukiq—ivkwrW qoN ^lwsI [ idvwnu—idvwnw, J`lw, pwgl [ cInY—pCwxdw [ kQnI bdnI—(inrIAW) g`lW bwqW [ ibiKAw—mwieAw [3[

jw—jdoN [ bulwey—bolx dI pryrnw krdw hY [ soie—auh (pRBU) hI [ gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky [ bwxI—is&iq-swlwh dI rwhIN [ bRhmu—prmwqmw [ sbid—(gurU dy) Sbd dI rwhIN [ nwnk—hy nwnk! ijqu—ijs dI rwhIN [ ijqu syvIAY—ijs dy ismrn nwl [ suKu—Awqmk Awnµd [4[

ArQ:- hy myry mn! jy prmwqmw dy nwm-rMg ivc rMgy jwvIey, qW Awqmk Awnµd imldw hY [ (pr) gurU dI miq qy qur ky hI prmwqmw dw nwm slwhuxw cwhIdw hY [ (nwm ismrn dw) hor koeI qrIkw nhIN hY [1[rhwau[

hy pRBU jI! qUM (hI) sdw-iQr rihx vwlw hYN [ hor swrw jgq qyry v`s ivc hY [ (pr qUM imldw hYN gurU dI rwhIN) gurU-pIr nUµ imlx qoN ibnw (Bwv, gurU dI srn pYx qoN ibnw) cOrwsI l`K jUnW dy jIv (qyry drsn nUµ) qrsdy iPrdy hn [

ijs jIv au~qy prmwqmw Awp imhr krdw hY b^SS krdw hY, aus dy ihrdy ivc sdw Awqmk Awnµd bixAw rihMdw hY [

(myry AMdr BI qWG hY ik) mYN gurU dI imhr nwl sdw-iQr qy fUMGy ijgry vwly prmwqmw dw ismrn krdw rhW [1[

Drmrwj nUµ (BI prmwqmw dw) hukm hY (hy Drmrwj! qUM) bYT ky (ieh) At`l Drm (-inAW) cyqy r`K ik auh ivkwrI mnu`K qyrI reIAq hY jyhVw mwieAw dy ipAwr ivc (PisAw rihMdw) hY [

Awqmk jIvn vwly bMidAW dy mn ivc guxW dw ^jwnw prmwqmw Awp v`sdw hY, auh prmwqmw nUµ hI ismrdy rihMdy hn [ Drmrwj (BI) auhnW bMidAW dI syvw krdw hY [ DMn hY auh prmwqmw jo (Awpxy syvkW dw jIvn ieqnw) sohxw bxw dyNdw hY (ik Drmrwj BI auhnW dw Awdr krdw hY) [2[

jyhVw mnu`K Awpxy mn ivcoN mn dy ivkwr C`f dyNdw hY, ijs dy mn ivcoN mwieAw dw moh qy AhMkwr dUr ho jWdw hY, auh srb-ivAwpk prmwqmw nwl jwx-pCwx pw lYNdw hY, auh Awqmk Afolqw ivc itk ky prmwqmw dy nwm ivc lInqw hwsl kr lYNdw hY [

(pr) gurU dI srn qoN ibnw (ivkwrW qoN) ^lwsI nhIN ho skdI [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw bMdw (ivkwrW dy ip`Cy) pwgl hoieAw iPrdw hY, auh gurU dy Sbd (dI kdr) nUµ nhIN smJdw [ auh (zbwnI zbwnI Dwrimk) g`lW ipAw kry, pr auh mwieAw dy moh ivc hI Zrk rihMdw hY [3[

(jIvW dy BI kIh v`s?) prmwqmw Awp hI sB kuJ krn krwvx jogw hY, hor koeI jIv dm nhIN mwr skdw [ (AwpxI is&iq-swlwh auh Awp hI krWdw hY) ijvyN prmwqmw bolx dI pRyrnw kry iqvyN hI jIv bol skdw hY (jIv qdoN hI is&iq-swlwh kr skdw hY) jdoN auh prmwqmw Awp pRyrnw krdw hY [

gurU dI srn pY ky is&iq-swlwh dI bwxI ivc juiVAW pRBU imldw hY, gurU dy Sbd dI rwhIN (hI pRBU nwl) imlwp huMdw hY [ hy nwnk! (gurU dI srn pY ky) prmwqmw dy nwm nUµ ihrdy ivc sMBwl, ies nwm dy ismrn nwl hI Awqmk Awnµd pRwpq huMdw hY [4[30[63[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh