ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 37

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਤਜਿ ਵਿਕਾਰ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਰੰਗਿਆ ਰਸਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰਿ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਕਰਿ ਵੇਖਹੁ ਮਨਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਜਿਚਰੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨ ਕਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥੧॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲੁ ॥ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਹਿ ਤਾ ਸੁਖ ਲਹਹਿ ਮਹਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਉਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣੁ ਕੋ ਨਹੀ ਬਹਣਿ ਨ ਮਿਲੈ ਹਦੂਰਿ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਨ ਜਾਣਈ ਅਵਗਣਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਦੂਰਿ ॥ ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸਚਿ ਰਤੇ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਆ ਆਪਿ ਹਦੂਰਿ ॥੨॥ ਆਪੇ ਰੰਗਣਿ ਰੰਗਿਓਨੁ ਸਬਦੇ ਲਇਓਨੁ ਮਿਲਾਇ ॥ ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ ਜੋ ਸਚਿ ਰਤੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਵਿ ਥਕੇ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥ ਮਿਤ੍ਰ ਘਣੇਰੇ ਕਰਿ ਥਕੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖੁ ਕਾਟੈ ਕੋਇ ॥ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥ ਸਚੁ ਖਟਣਾ ਸਚੁ ਰਾਸਿ ਹੈ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥ ਸਚਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ॥੪॥੨੬॥੫੯॥ {ਪੰਨਾ 37}

pdArQ:- guxvMqI—guxW vwlI jIv-iesqRI ny [ scu—sdw-iQr pRBU [ qij—iqAwg ky [ rsnw—jIB [ ipAwir—ipAwr ivc [ min—mn ivc [ kir vIcwir—ivcwr kr ky [ sbid—Sbd ivc [1[

BwxY—Bwxy ivc [ inj Gir—Awpxy Gr ivc [ suK mhlu—suK dw itkwxw [1[rhwau[

hdUir—prmwqmw dI hzUrI ivc [ jwxe1I—jwxey, jwxY, jwxdI [ Avgix—AOgux dy kwrn [ ijnI—ijnHW—bMidAW ny [ sic—sdw-iQr pRBU ivc [ byiDAw—ivMinHAw [2[

rMgix—m`t ivc, swD sMgiq ivc (r`K ky) [ lieEnu imlwie—aus (pRBU) ny imlw ilAw [ scw—sdw kwiem rihx vwlw [ kuMfw—kuMfW, pwsy [ bUJ—smJ, sUJ [ scY sbid—sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dy Sbd ivc [3[

Gnyry—bhuqy [ kir—kr ky [ rwis—srmwieAw, pUUMjI [ soie—soBw [ gurmuiK—gurU dy snmuK [4[

ArQ:- hy myry mn! siqgurU dI rzw ivc qur, (gurU dI rzw ivc qur ky) Awpxy AMqr Awqmy itikAw rhyNgw (Bwv, Btkxw qoN bc jwvyNgw), Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl pIvyNgw, aus dI brkiq nwl suK dw itkwxw l`B lvyNgw [1[rhwau[

(ihrdy ivc) gux Dwrn krn vwlI jIv-iesqRI ny iqRSnw Awid ivkwr C`f ky sdw-iQr rihx vwly prmwqmw nUµ l`B ilAw hY [ aus dw mn gurU dy Sbd ivc rMigAw igAw hY, aus dI jIB pRBU dy pRym-ipAwr ivc rMgI geI hY [

(hy BweI!) Awpxy mn ivc ivcwr kr ky vyK lvo, siqgurU (dI srn) qoN ibnw iksy ny prmwqmw nUµ nhIN l`Bw, (ikauNik) Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K jd qk gurU dy Sbd ivc ipAwr nhIN pWdw, aus dy mn dI (ivkwrW dI) mYl nhIN auqrdI [1[

ijs jIv-iesqRI dy AMdr AOgux hI AOgux hn qy gux koeI BI nhIN, aus nUµ prmwqmw dI hzUrI ivc bYTxw nhIN imldw [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlI jIv-iesqRI gurU dy Sbd dI kdr nhIN jwxdI, AOgux dy kwrn auh prmwqmw aus nUµ ikqy dUr hI jwpdw hY [

ijnHW mnu`KW ny sdw-iQr prmwqmw nUµ hr QW v`sdw pCwx ilAw hY, auh aus sdw-iQr pRBU (dy ipAwr-rMg) ivc rMgy rihMdy hn, auhnW dw mn gurU dy Sbd ivc pRoqw rihMdw hY, auhnW nUµ prmwqmw iml pYNdw hY qy AMg-sMg v`sdw id`sdw hY [2[

(pr jIvW dy kI v`s?) ijnHW jIvW nUµ pRBU ny Awp hI swD sMgiq ivc (r`K ky nwm rMg nwl) rMigAw hY, gur-Sbd ivc joV ky auhnW nUµ Awpxy (crnW) ivc imlw ilAw hY [ jyhVy bMdy sdw-iQr pRBU ivc suriq joV ky (nwm-rMg nwl) rMgy jWdy hn, auhnW dw ieh sdw-iQr rihx vwlw rMg kdy BI nhIN auqrdw [

Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly bMdy (mwieAw dI ^wqr) cOhIN pwsIN, Btk Btk ky Q`k jWdy hn (Bwv, Awqmk jIvn kmzor kr lYNdy hn) auhnW nUµ (shI jIvn-rwh dI) sUJ nhI pYNdI [ ijs mnu`K nUµ gurU imlWdw hY auh pRBU pRIqm nUµ iml pYNdw hY, auh sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI ivc lIn rihMdw hY [3[

(dunIAw dy) bQyry (sMbMDIAW nUµ) im`qr bxw bxw ky mYN Q`k cu`kI hW (mY smJdI rhI ik koeI swk-sMbMDI) myrw du`K k`t skygw [ pRIqm-pRBU nUµ iml ky hI du`K k`itAw jWdw hY, gurU dy Sbd dI rwhIN hI aus nwl imlwp huMdw hY [

hy nwnk! gurU dy snmuK ho ky jyhVy mnu`K sdw-iQr pRBU ivc iml jWdy hn auh (muV aus qoN) judw nhIN huMdy [ jyhVw mnu`K sdw-iQr pRBU dw rUp ho jWdw hY sdw-iQr pRBU dw nwm hI aus dI K`tI kmweI ho jWdw hY, nwm hI aus dw srmwieAw bx jWdw hY qy aus nUµ sdw kwiem rihx vwlI soBw imldI hY [4[26[59[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਦੇਖੈ ਆਪਿ ਉਪਾਇ ॥ ਸਭ ਏਕੋ ਇਕੁ ਵਰਤਦਾ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਇ ॥ ਆਪੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਸਦ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸਚਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੰਨਿ ਲੈ ਰਜਾਇ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਭੁ ਥੀਐ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਕਾਰਣੁ ਧਾਰਿਆ ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇਇ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ਜਾ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥ ਸੇ ਜਨ ਸਬਦੇ ਸੋਹਣੇ ਤਿਤੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਆਪਿ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਰਿ ॥੨॥ ਗੁਰਮਤੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਆਪੇ ਹੁਕਮਿ ਵਸੈ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਇ ॥ ਸਾ ਧਨ ਨਾਵੈ ਬਾਹਰੀ ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਰੋਇ ॥੩॥ ਸਚੁ ਸਲਾਹੀ ਸਚਿ ਲਗਾ ਸਚੈ ਨਾਇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ਗੁਣ ਵੀਚਾਰੀ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਾ ਅਵਗੁਣ ਕਢਾ ਧੋਇ ॥ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇਦਾ ਫਿਰਿ ਵੇਛੋੜਾ ਨ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਦੂ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੪॥੨੭॥੬੦॥ {ਪੰਨਾ 37}

pdArQ:- Awpy—Awip hI [ kwrxu—mUl [ dyKY—sMBwl krdw hY[ aupwie—pYdw kr ky [ sB—hr QW [ AlKu— {Al™X} smJ ivc nwh Aw skx vwlw [ buJwie dyie—smJw dyNdw hY [ sd—sdw [ min—mn ivc [ sic—sdw-iQr pRBU ivc [1[

rjwie—Bwxw, mrzI, hukm [ QIAY—ho jWdw hY [1[rhwau[

ijin—ijs (krqwr) ny [ kir—kr ky [ swr—sMBwl [ kryie—krdw hY [ iqqu—aus ivc [ iqqu drbwir—aus drbwr ivc [ krqwir—krqwr ny [2[

scu—sdw-iQr pRBU [ pwrwvwru—pwr-Avwr, pwrlw aurlw bMnw [ Git—Gt ivc [ Git Git—hryk Gt ivc [ hukim—hukm Anuswr [ Koie—dUr kr ky [ swDn—jIv-iesqRI [ nwvY bwhrI—nwm qoN s`KxI [ roie—roNdI hY, duKI huMdI hY [3[

slwhI—slwhIN, mYN slwhW [ lgw—l`gW, mYN juiVAw rhW [ nwie—nwm dI rwhIN [ iqRpiq—rjyvW, iqRSnw dw ABwv [ vIcwrI—vIcwrIN, mYN vIcwrW [ sMgRhw—mYN iek`Ty krW [ Doie—Do ky [ ijdU—ijs (gurU) qoN [ pweI—pweIN, mYN l`B lvW [4[

ArQ:- hy myry mn! gurU dy hukm ivc qur [ (jyhVw mnu`K gurU dw hukm mMndw hY aus dw) mn (aus dw srIr) SWq ho jWdw hY, (aus dy) mn ivc prmwqmw dw nwm Aw v`sdw hY [1[rhwau[

krqwr Awp hI (jgq dw) mUl rcdw hY qy iPr jgq pYdw kr ky Awp (hI) aus dI sMBwl krdw hY [ (ies jgq ivc) hr QW krqwr Awp hI Awp ivAwpk hY (iPr BI) auh (jIvW dI) smJ ivc nhIN Aw skdw, aus dw srUp ibAwn nhIN kIqw jw skdw [ auh pRBU Awp hI (jdoN) idAwl huMdw hY (qdoN) Awp hI (shI jIvn dI) smJ b^Sdw hY [

ijnHW mnu`KW dy mn ivc gurU dI miq dI brkiq nwl prmwqmw v`s pYNdw hY, auh mnu`K aus sdw-iQr pRBU ivc sdw suriq joVI r`Kdy hn [1[

ijs krqwr ny jgq dw mUl rc ky jgq pYdw kIqw hY, auhI ies dI sMBwl krdw hY [ pr aus dI kdr gurU dy Sbd dI rwhIN hI qdoN pYNdI hY, jdoN auh Awp hI imhr dI ingwh krdw hY [ (ijnHW au~qy imhr dI ingwh krdw hY) auh mnu`K gurU dy Sbd ivc juV ky aus sdw-iQr pRBU dy drbwr ivc soBw pWdy hn [ ijnHW nUµ krqwr ny Awp hI (gurU-crnW ivc) joiVAw hY auh gurU dy snmuK rih ky sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dy Sbd ivc rMgy rihMdy hn [2[

(hy BweI!) gurU dI miq lY ky aus sdw-iQr prmwqmw dI is&iq-swlwh krnI cwhIdI hY ijs (dy guxW) dw AMq nhIN pY skdw, aurlw pwrlw bMnw nhIN l`B skdw [ (auh sdw-iQr pRBU) Awp hI Awpxy hukm Anuswr hryk srIr ivc v`sdw hY, qy Awpxy hukm ivc hI (jIvW dI sMBwl dI) ivcwr krdw hY [

(hy BweI!) gurU dy Sbd ivc juV ky Awpxy AMdroN haumY dUr krky prmwqmw dI is&iq‑swlwh krnI cwhIdI hY [ jyhVI jIv-iesqRI pRBU dy nwm qoN s`KxI rihMdI hY auh AOguxW nwl Br jWdI hY qy du`KI huMdI hY [3[

hy nwnk! (AwK—myrI iehI Ardws hY ik) mYN sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh krdw rhW, sdw-iQr pRBU (dI Xwd) ivc juiVAw rhW, sdw-iQr pRBU dy nwm ivc itky irhW hI iqRSnw mu`kdI hY [ (myrI Ardws hY ik) mYN prmwqmw dy guxW nUµ ivcwrdw rhW, auhnW guxW nUµ (Awpxy ihrdy ivc) iek`Ty krdw rhW qy (ies qrHW Awpxy AMdroN) AOgux Do ky k`F idAW [

ijs mnu`K nUµ pRBU Awp hI Awpxy crnW ivc joVdw hY, aus nUµ muV kdy pRBU qoN ivCoVw nhIN huMdw [

(myrI Ardws hY ik) mYN Awpxy gurU dI is&iq krdw rhW, ikauNik gurU dI rwhIN hI auh pRBU iml skdw hY [4[27[60[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh