ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 36

ਸ੍ਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਰੋਗੁ ਨ ਤੁਟਈ ਹਉਮੈ ਪੀੜ ਨ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਨਿ ਵਸੈ ਨਾਮੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ ॥੧॥ ਮਨ ਰੇ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹਿ ਤੂ ਫਿਰਿ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ਵਰਤਦਾ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹੀ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਸਭ ਨਦਰੀ ਅੰਦਰਿ ਵੇਖਦਾ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥੨॥ ਹਉਮੈ ਸਭਾ ਗਣਤ ਹੈ ਗਣਤੈ ਨਉ ਸੁਖੁ ਨਾਹਿ ॥ ਬਿਖੁ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਬਿਖੁ ਹੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਹਿ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਠਉਰੁ ਨ ਪਾਇਨੀ ਜਮਪੁਰਿ ਦੂਖ ਸਹਾਹਿ ॥੩॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਦਾ ਤਿਸੈ ਦਾ ਆਧਾਰੁ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਝੀਐ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਤੂੰ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੪॥੨੪॥੫੭॥ {ਪੰਨਾ 36}

pdArQ:- quteI—qutie, qutey, qutY, tu`tdw [ min—min ivc [ nwmy—nwm ivc hI [ Brim—Btkxw ivc [ Bulwie—KuMiJAw rihMdw hY [1[

inj Gir—Awpxy Gir ivc, AMqr Awqmy, pRBU crnW ivc [ swlwih—is&iq-swlwh kr [1[rhwau[

vrqdw—kMm kr irhw hY, smr`Qw vwlw hY [ sbid—(gurU dy) Sbd dI rwhIN [ swlwhI—jy mYN swlwhW [ shjy hI—suKYn hI [ suKu—Awqmk Awnµd [ ndrI AMdir—imhr dI ingwh nwl [ sB—swrI isRStI [ jY—ijs nUµ [ qY—aus nUµ [ dyie—dyNdw hY [2[

gxq—icMqw [ nau—nUµ [ ibKu—zhr, ivkwrW dw zhr {not:- l&z ‘ibKu’ iesqRI-ilMg hY, pr hY iehu   u -AMq [ sMMbMDk nwl BI ieh  u kwiem rihMdw hY} [ Tauru—QW, SWqI [ pwienI—pwiein, pWdy [ jmpuir—jm dI purI ivc [ shwih—shih, sihMdy hn [3[

jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ iqsu dw—aus (prmwqmw) dw [ AwDwru—Awsrw [ prswdI—prswid, ikrpw nwl [ prswd—ikrpw (pRswd) [ buJIAY—smJ AwauNdI hY [ moK duAwru—(ivkwrW qoN) ^lwsI dw drvwzw [ pwrwvwru—pwr Avwr, pwrlw qy aurlw bMnw [4[

ArQ:- hy (myry) mn! prmwqmw dy nwm dI is&iq-swlwh krdw rhu, pRBU-crnW ivc qyrw invws bixAw rhygw, qy muV jnm mrn (dw gyV) nhIN hovygw [1[rhwau[

gurU (dI srn) qoN ibnw (jnm mrn dw) rog dUr nhIN huMdw, haumY dI drd nhIN jWdI [ gurU dI ikrpw nwl (ijs mnu`K dy) mn ivc (prmwqmw dw nwm) v`s pYNdw hY auh nwm ivc hI itikAw rihMdw hY [ gurU dy Sbd ivc juiVAW hI prmwqmw imldw hY, gur-Sbd qoN ibnw mnu`K Btkxw ivc pY ky (shI jIvn-rwh qoN) KuMJ jWdw hY [1[

sB dwqW dyx vwlw isr& prmwqmw hI swrI smr`Qw vwlw hY, aus vrgw koeI hor nhIN hY [ jy mYN gurU dy Sbd dI rwhIN aus dI is&iq-swlwh krW, qW auh mn ivc Aw v`sdw hY, qy suKYn hI Awqmk Awnµd bx jWdw hY [ auh dwqwr hrI swrI isRStI nUµ AwpxI imhr dI ingwh nwl vyKdw hY [ ijs nUµ aus dI mrzI hovy aus nUµ hI (ieh Awqmk Awnµd) dyNdw hY [2[

(ij`Qy) haumY (hY au~Qy) inrI icMqw hY, icMqw nUµ su`K nhIN ho skdw [ (haumY dy ADIn rih ky Awqmk mOq ilAwaux vwlI ivkwrW dI) zhr vwly kMm kIiqAW jIv aus zh1r ivc hI, mgn rihMdy hn [ prmwqmw dy nwm qoN ibnw auh SWqI vwlI QW pRwpq nhIN kr skdy, qy jm dy dr qy du`K sihMdy rihMdy hn [3[

jdoN gurU dI ikrpw nwl ieh smJ Aw jWdI hY, ik ieh ijMd qy ieh srIr sB kuJ aus prmwqmw dw hI hY qy prmwqmw dw hI (sB jIvW nUµ) Awsrw-shwrw hY, qdoN jIv ivkwrW qoN ^lwsI dw rwh l`B lYNdw hY [

hy nwnk! aus prmwqmw dy nwm dI is&iq-swlwh krdw rhu ijs dy guxW dw AMq nhIN pY skdw, ijs dI smr`Qw dw aurlw pwrlw bMnw nhIN l`B skdw [4[24[57[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਤਿਨਾ ਅਨੰਦੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੈ ਜਿਨਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਪਿਆਰੁ ॥ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕੈ ਆਪਣੀ ਦਿਤੋਨੁ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰੁ ॥੧॥ ਮਨ ਰੇ ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਮਨੁ ਲਾਲੁ ਥੀਆ ਰਤਾ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥ ਜਿਹਵਾ ਰਤੀ ਸਬਦਿ ਸਚੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ਰਸਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਹੁ ਰੰਗੁ ਪਾਈਐ ਜਿਸ ਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੨॥ ਸੰਸਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਹੈ ਸੁਤਿਆ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥ ਇਕਿ ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਕਢਿ ਲਇਅਨੁ ਆਪੇ ਲਇਓਨੁ ਮਿਲਾਇ ॥ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇ ॥ ਆਪਿ ਵਡਾਈ ਦਿਤੀਅਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥੩॥ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਭੁਲਿਆ ਲਏ ਸਮਝਾਇ ॥ ਇਕਿ ਆਪੇ ਆਪਿ ਖੁਆਇਅਨੁ ਦੂਜੈ ਛਡਿਅਨੁ ਲਾਇ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨੫॥੫੮॥ {ਪੰਨਾ 36}

pdArQ:- AwDwru—Awswrw [ scu—sdw-iQr rihx vwlw [ invwrxhwru—dUr krn dI qwkq r`Kx vwlw [ gwvih—gWdy hn [ nwie—nwm ivc [ idqonu—id`qw auin, aus (pRBU) ny id`qw [ BMfwr—^zwnw [1[

scI bwxI—sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh ivc (juiVAW) [ isau—nwl [1[rhwau[

QIAw—ho jWdw hY [ shij Awqmk Afolqw ivc [ suBwie—pRym ivc [ ris—rs nwl, pRym nwl [ gwie—gw ky [ gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky [ rjwie—rzw  Anuswr [2[

sMsw—shm [ rYix—(izMdgI-rUp) rwq [ ieik—keI jIv [ kiF lieAnu aus (pRBU) ny k`F ley [ lieEnu imlwie—aus ny imlw ilAw [ min—mn ivc [ cukwie—dUr kr ky [ idqIAnu—aus ny id`qI [ dyie buJwie—smJw dyNdw hY [3[

KuAwienu—aus ny KuMJw id`qy hn [ dUjY—hor (pRym) ivc [ CifAnu lwie—lw C`fy hn aus ny [ joiq—suriq [ Anidnu—hr roz [ nwim—nwm ivc [4[

ArQ:- hy (myry) mn! prmwqmw dy gux gWdw rhu [ (gux gwvx nwl) sdw ^uSI bxI rihMdI hY [ sdw-iQr rihx vwly pRBU dI is&iq-swlwh ivc juiVAW pRBU iml pYNdw hY [ (jyhVw jIv is&iq-swlwh krdw hY auh) prmwqmw (dI Xwd) ivc lIn rihMdw hY [1[rhwau[

prmwqmw dw sdw-iQr nwm ijnHW mnu`KW (dI izMdgI) dw Awsrw bxdw hY, auhnW nUµ sdw Awnµd imldw hY sdw su`K imldw hY, (ikauNik) gurU dy Sbd ivc juV ky auhnW auh sdw-iQr prmwqmw pw ilAw huMdw hY jo swry du`K dUr krn dI smr`Qw r`Kdw hY [ auh mnu`K sdw hI sdw‑iQr pRBU dy gux gWdy hn, auh sdw-iQr pRBU dy nwm ivc ipAwr pweI r`Kdy hn [ prmwqmw ny AwpxI ikrpw kr ky auhnW nUµ AwpxI BgqI dw ^zwnw b^S id`qw hY [1[

sdw‑iQr pRBU dI BgqI (dy rMg) ivc ijs mnu`K dw mn gUVw rMigAw jwNdw hY, auh Awqmk Afolqw ivc pRBU-pRym ivc msq rihMdw hY [ gurU dy Sbd ivc juV ky aus dw mn (pRBU-crnW ivc Ajyhw) msq huMdw hY ik aus (msqI) dw ibAwn nhIN kIqw jw skdw [ aus dI jIB sdw‑iQr pRBU dI is&iq‑swlwh ivc rMgI jWdI hY, pRym nwl pRBU dy gux gw ky auh Awqmk jIvn dyx vwlw rs pINdw hY [ pr ieh rMg gurU dI srn ipAW hI imldw hY (auhI mnu`K pRwpq krdw hY) ijs auqy pRBU AwpxI rzw Anuswr imhr krdw hY [2[

jgq (dw moh) qOKly dw mUl hY, (moh dI nINd ivc) suiqAW hI (izMdgI-rUp) rwq bIq jWdI hY [ keI (BwgW vwly) jIvW nUµ prmwqmw ny AwpxI rzw ivc (joV ky ies moh ivcoN) k`F ilAw qy Awp hI (Awpxy crnwN ivc) imlw ilAw hY, Awp hI (auhnW dy AMdroN) mwieAw dw moh dUr krky Awp hI auhnW dy mn ivc Aw v`isAw hY [ pRBU ny Awp (hI) auhnW nUµ ie`zq id`qI hY [ (BwgW vwilAW nUµ) prmwqmw gurU dI Srn pw ky (jIvn dw ieh shI rsqw) smJw dyNdw hY [3[

prmwqmw hI sB jIvW nUµ dwqW dyx vwlw hY, jIvn-rwh qoN KuMiJAW nUµ BI sUJ dyNdw hY [ keI jIvW nUµ aus pRBU ny Awp hI Awpxy nwloN KuMJwieAw hoieAw hY, qy mwieAw dy moh ivc lw r`iKAw hY [

gurU dI miq qy quirAW prmwqmw imldw hY, (gurU dI miq qy qur ky jIv) AwpxI suriq nUµ prmwqmw dI joiq ivc imlWdw hY, qy hy nwnk! hr vyly nwm ivc rMigAw rih ky nwm ivc hI lIn rihMdw hY [4[25[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh