ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 32

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਭਗਤਿ ਕੀਜੈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥ ਆਪੈ ਆਪੁ ਮਿਲਾਏ ਬੂਝੈ ਤਾ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ॥ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥ ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤਿਹੀਣੁ ਕਾਹੇ ਜਗਿ ਆਇਆ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਪੇ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਏ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਦੇਇ ਵਡਾਈ ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥੨॥ ਦੇਖਿ ਕੁਟੰਬੁ ਮੋਹਿ ਲੋਭਾਣਾ ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ਨ ਜਾਈ ॥ ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੁ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਦੀ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਖਾ ਮੀਤੁ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੩॥ ਆਪਣੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਆਪੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ਹਰਿ ਜੀਉ ਦਾਤਾ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹੈ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਦੇਇ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥੪॥੧੫॥੪੮॥ {ਪੰਨਾ 32}

pdArQ:- gurmuiK—gurU dI rwhIN [ kIjY—kIqI jw skdI hY [ AwpY—(gurU dy) Awpy ivc [ Awpu—Awpxy Awp nUµ [ swcw—sdw-iQr [ bwxI—is&iq-swlwh [ sbid—is&iq-swlwh dI bwxI ivc (juiVAW) [2[

jig—jgq ivc [ kwhy AwieAw—Awaux dw koeI lwB nwh hoieAw [1[rhwau[

jg jIvnu—jgq dw jIvn, jIvW dI izMdgI dw shwrw [ bKis—b^SS kr ky {not:- l&z ‘bKs’ Aqy ‘bKis’ dw &rk cyqy r`Kx-jog hY} [ Awpy—(pRBU) Awp hI [2[

dyiK—dyK ky [ moih—moh ivc [ gux inDwnu—guxW dw ^zwnw, pRBU [ iqs dI—aus mnu`K (dI Awqmk au~cqw) dI [ kIm—kImq [ sKw—swQI, im`qr [ sKweI—shweI  [3[

min—mn ivc [ Awpu—Awpw-Bwv, haumY [ Bgiq vClu—BgqI nwl ipAwr krn vwlw [ mMin—min, mn ivc [ suriq—smJ [4[

ArQ:- hy BweI! jyhVw mnu`K prmwqmw dI BgqI qoN s`Kxw irhw, aus nUµ jgq ivc Awaux dw koeI lwB nhIN hoieAw [ ijs mnu`K ny pUry gurU dI d`sI syvw nwh kIqI, aus ny mnu`Kw jnm ivArQ gvw ilAw [1[rhwau[

jy prmwqmw gurU dI rwhIN (jIv au~qy) ikrpw kry qW (jIv pwsoN) BgqI kIqI jw skdI hY, (gurU dI srn pYx) qoN ibnw prmwqmw dI BgqI nhIN ho skdI [ jyhVw mnu`K Awpxy Awp nUµ (gurU dy) Awpy ivc joV dyvy qy (ies Byq nUµ) smJ ley qW auh pivqR (jIvn vwlw) ho jWdw hY [ prmwqmw sdw-iQr rihx vwlw hY, (aus dI is&iq-swlwh vI iQr rihx vwlI hY, is&iq-swlwh dI bwxI dI rwhIN hI aus nwl imlwp ho skdw hY [1[

prmwqmw Awp hI jgq dy jIvW dI izMdgI dw shwrw hY, Awp hI (jIvW nUµ) suK dyx vwlw hY, Awp hI imhr kr ky (jIvW nUµ) Awpxy nwl joVdw hY [ (jy auh Awp imhr nwh kry qW aus dy crnW ivc juVn vwsqy) ivcwry jIv iblkul AsmrQ hn [ (pRBU dI imhr qoN ibnw) nwh koeI jIv (aus dI is&iq) AwK skdw hY nwh suxw skdw hY [ prmwqmw Awp hI gurU dI rwhIN (Awpxy nwm dI) vifAweI dyNdw hY, Awp hI AwpxI syvw-BgqI krWdw hY [2[

jIv Awpxy prvwr nUµ vyK ky ies dy moh ivc Ps jWdw hY [ (pr prvwr dw koeI swQI) jgq qoN qurn vyly jIv dy nwl nhIN jWdw [ ijs mnu`K ny gurU dI d`sI syvw kr ky guxW dy ^zwny prmwqmw nUµ l`B ilAw, aus dI (Awqmk au~cqw dI) kImq nhIN pY skdI [ prmwqmw aus mnu`K dw dosq bx jWdw hY im`qr bx jWdw hY, AMq vyly BI ausdw shweI bxdw hY [3[

Awpxy mn ivc Awpxy ic`q ivc byS`k jIv ipAw AwKy, dUijAW pwsoN BI AKvwey (ik myry AMdr haumY AhMkwr nhIN hY) pr ieh haumY AhMkwr gurU dI srn pYx qoN ibnw dUr nhIN ho skdw [ jyhVw pRBU sB jIvW nUµ dwqW dyx vwlw hY qy BgqI nwl ipAwr krdw hY auh ikrpw krky Awp hI (AwpxI BgqI jIv dy) ihrdy ivc vsWdw hY [ hy nwnk! pRBU Awp hI (AwpxI BgqI dI) suriq b^Sdw hY qy soBw b^Sdw hY, Awp hI gurU dI srn pw ky (Awpxy dr qy) ie`zq dyNdw hY [4[15[48[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਧਨੁ ਜਨਨੀ ਜਿਨਿ ਜਾਇਆ ਧੰਨੁ ਪਿਤਾ ਪਰਧਾਨੁ ॥ ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਵਿਚਹੁ ਗਇਆ ਗੁਮਾਨੁ ॥ ਦਰਿ ਸੇਵਨਿ ਸੰਤ ਜਨ ਖੜੇ ਪਾਇਨਿ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮੁਖਿ ਧਿਆਇ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਘਰਿ ਆਇਆ ਆਪੇ ਮਿਲਿਆ ਆਇ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਰੰਗੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਸਚੈ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ਮਿਲਿ ਰਹੈ ਨ ਵਿਛੁੜਿ ਜਾਇ ॥੨॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਕਰਿ ਰਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਮੇਲਿਅਨੁ ਸਤਗੁਰ ਪੰਨੈ ਪਾਇ ॥ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਰਾਇਸੀ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥੩॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉ ਹਉਮੈ ਤਜਿ ਵਿਕਾਰ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਹਿਰਦੈ ਰਵਿ ਰਹੈ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਅਨੁ ਪੂਰੈ ਸਬਦਿ ਅਪਾਰ ॥੪॥੧੬॥੪੯॥ {ਪੰਨਾ 32}

pdArQ:- Dnu— {DNX} BwgW vwlI [ jnnI—mW [ ijin—ijs (mW) ny [ jwieAw—jMimAw, jnm id`qw [ DMnu— {DNX} BwgW vwlw [ syiv—syv ky, srn lY ky [ dir—(gurU dy) dr qy [ syvin—syNvdy hn [ KVy—swvDwn ho ky [ pwiein—pWdy hn [ guxI inDwnu—guxW dw ^zwnw, pRBU [1[

gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ syie—auh [ min—mn ivc [1[rhwau[

kir—kir ky [ Gir—ihrdy-Gr ivc [ Awpy—Awp hI [ swlwhIAY—swlwihAw jw skdw hY [ rMgy—rMg dyNdw hY [ sihj-Awqmk Afolqw ivc [ suBwie—pRym ivc [ scY—sdw-iQr pRBU ivc hI, sic hI [2[

myilAnu—aus (pRBU) ny imlwey hn [ sqgur pMnY—gurU dy pMny ivc, gurU dy lyKy ivc, gurU dy lV ivc (lw ky) [ krwiesI—krweygw [3[

qij—qj ky, C`f ky [ Aih—idn [ inis—rwq [ inrBau—Bau dUr krn vwlw [ imlwieAnu—aus (pRBU) ny imlwey hn [ sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [4[

ArQ:- hy myry mn! gurU dI srn pY ky aus prmwqmw nUµ ismr [ (ijs mnu`K dy) mn ivc gurU dw Sbd v`s pYNdw hY aus dw mn pivqR ho jWdw hY, aus dw srIr pivqR ho jWdw hY (Bwv, igAwn-ieMdRy ivkwrW vloN ht jWdy hn) [1[rhwau[

auh mW BwgW vwlI hY ijs ny (gurU nUµ) jnm id`qw, (gurU dw) ipqw BI BwgW vwlw hY (qy mnu`K jwqI ivc) sRySt hY [ siqgurU dI srn ilAW Awqmk Awnµd pRwpq huMdw hY (jyhVw mnu`K gurU dI srn AwauNdw hY aus dy) AMdroN AhMkwr dUr ho jWdw hY [ (jyhVy) sMq jn (gurU dy) dr qy swvDwn ho ky syvw krdy hn, auh guxW dy ^zwny prmwqmw nUµ iml pYNdy hn [1[

(gurU dI srn ipAW hI) prmwqmw (jIv dy) ihrdy-Gr ivc Aw pRgtdw hY, Awp hI Aw ky iml pYNdw hY [ gurU dy Sbd dI rwhIN hI prmwqmw dI is&iq-swlwh kIqI jw skdI hY (jyhVw mnu`K is&iq-swlwh krdw hY aus nUµ pRBU) Awqmk Afolqw ivc qy (Awpxy) pRym ivc rMg dyNdw hY [ (gurU dI srn pY ky) mnu`K sdw-iQr pRBU ivc hI lIn rihMdw hY, sdw pRBU-crnW ivc imilAw rihMdw hY, kdy iv`CuVdw nhIN [2[

(prmwqmw dI rzw hI ieh hY ik aus nUµ imlx vwsqy jIv siqgurU dI srn pey, ies rzw dw aulµGx nhIN ho skdw) auh prmwqmw auhI kuJ kr irhw hY jo ausdI rzw hY, (aus dI rzw qoN ault) hor kuJ kIqw nhIN jw skdw [ siqgurU dy lV lw ky prmwqmw ny icrW qoN iv`CuVy jIvW nUµ Awpxy crnW ivc imlw ilAw hY [ pRBU Awp hI (gurU dI srn pYx vwlI) kwr (jIvW pwsoN) krWdw hY, ies dy ault nhIN quirAw hw skdw [3[

(gurU dI srn pY ky hI) haumY dw ivkwr dUr kr ky mnu`K dw mn qy srIr (BI) prmwqmw dy pRym-rMg nwl rMigAw jWdw hY [ (jy jIv gurU dI srn pey qW) Awkwr-rihq prmwqmw dw inrBYqw dyx vwlw nwm idn rwq aus dy ihrdy ivc itikAw rihMdw hY [

hy nwnk! byAMq pUrn-pRBU ny gurU dy Sbd dI rwhIN Awp jIvW nUµ (Awpxy crnW ivc) imlwieAw hY [4[16[49[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh