ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 29

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਸਹਜੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥ ਅੰਦਰੁ ਰਚੈ ਹਰਿ ਸਚ ਸਿਉ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੧॥ ਭਾਈ ਰੇ ਜਗੁ ਦੁਖੀਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਸੁਖੁ ਲਹਹਿ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਚੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗਈ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੀਐ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਪ੍ਰਚੰਡੁ ਬਲਾਇਆ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥੨॥ ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੇ ਮਲੁ ਭਰੇ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਵਿਕਾਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ ਧਾਤੁਰ ਬਾਜੀ ਪਲਚਿ ਰਹੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥੩॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮੀ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਪਿਆਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੭॥੪੦॥ {ਪੰਨਾ 29}

pdArQ:- swgru—smuMdr [ gurmuiK—gurU vl mUMh kIiqAW [ Anidnu—hr roz [ iDAweIAY—ismrnw cwhIdw hY [ shjy—Awqmk Afolqw ivc (itk ky) [ smwie—lIn ho ky [ AMdru—ihrdw {not:- l&z ‘AMdru’ nWv hY, ‘AMdir’ sMbMDk hY} [ rsnw—jIB [ gwie—gw ky [1[

dUjY Bwie—(prmwqmw qoN ibnw) iksy hor dy ipAwr ivc [ lhih—pRwpq kryNgw [1[rhwau[

lgweI—lwgey, lwgY [ iDAwie—ismr ky [ sbdu pCwxIAY—is&iq-swlwh dI bwxI nwl sWJ pwxI cwhIdI hY [ nwim—nwim ivc [ pRcMfu—qyz [ blwieAw—jgwieAw [2[

mir jMmih—(Awqmk mOqy) mr ky (muV muV) jMmdy hn [ hoie—ho ky [ ivkwru—rog [ Dwqur—nwsvMq [ bwjI—Kyf [ plic rhy—Ps rhy hn [ aurvwru—aurlw bMnw [3[

jp qp sMjmI—jpI, qpI, sMjmI, ismrn krn vwlw, syvw krn vwlw, mn ƒ ivkwrW qoN rokx vwlw [ AwDwru—Awsrw [4[

ArQ:- hy BweI! (prmwqmw ƒ Bulw ky mwieAw Aidk) hor ipAwr ivc pY ky jgq duKI ho irhw hY [ qUM gurU dI srn pY ky hr roz prmwqmw dw nwm ismr; (ies qrHW) suK mwxyNgw [1[rhwau[

prmwqmw dw nwm suKW dw smuMdr hY, pr ieh imldw hY gurU dI srn ipAW [ pRBU-nwm dI rwhIN Awqmk Afolqw ivc lIn ho ky hr vyly prmwqmw dw nwm ismrnw cwhIdw hY [ jIB nwl hrI dy gux gw ky ihrdw sdw-iQr pRBU nwl iek-imk ho jWdw hY [1[

sdw-iQr prmwqmw ƒ (ivkwrW dI) mYl nhIN l`g skdI, (aus) prmwqmw dw nwm ismirAW (ismrn vwly mnu`K dw) mn (BI) pivqR ho jWdw hY [ gurU dI srn pY ky prmwqmw dI is&iq-swlwh dI bwxI nwl fUMGI sWJ pwxI cwhIdI hY [ (jyhVw sWJ pWdw hY auh) Awqmk jIvn dyx vwly hir-nwm ivc lIn ho jWdw hY [ (ijs mnu`K ny Awpxy AMdr) gurU dw igAwn cMgI qrHW rOSn kr ilAw hY (aus dy AMdroN) AigAwnqw dw hnyrw dUr ho jWdw hY [2[

Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly bMdy mlIn-mn rihMdy hn ivkwrW dI mYl nwl ilbVy rihMdy hn, auhnW dy AMdr haumY qy lwlc dw rog itikAw rihMdw hY [ ieh mYl gurU dy Sbd qoN ibnw nhIN auqrdI, (Sbd qoN ibnw) Awqmk mOq shyV ky ^uAwr ho ho ky jnm-mrn dy gyV ivc pey rihMdy hn [ auh ies nwsvMq jgq-Kyf ivc Psy rihMdy hn, ies ivcoN auhnW ƒ nwh aurlw bMnw l`Bdw hY nwh pwrlw bMnw [3[

jyhVw mnu`K gurU dy snmuK rihMdw hY auh ismrn krdw hY auh syvw krdw hY auh Awpxy Awp ƒ ivkwrW vloN bcweI r`Kdw hY auh prmwqmw dy nwm ivc ipAwr pWdw hY [ (hy BweI!) gurU dI srn pY ky sdw krqwr dy nwm ƒ ismrnw cwhIdw hY [

hy nwnk! prmwqmw dw nwm (hI) ismrnw cwhIdw hY, (prmwqmw dw nwm) sB jIvW (dI izMdgI) dw Awsrw hY [4[7[40[

not:- gurU nwnk dyv jI dy Sbd— 33

 . . . . .gurU Amr dws jI dy Sbd— 7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ——:

 . . . . . joV . . . . . . . . . . . . . 40

ਸ੍ਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਮਨਮੁਖੁ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪਿਆ ਬੈਰਾਗੁ ਉਦਾਸੀ ਨ ਹੋਇ ॥ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਹਰਿ ਦਰਗਹਿ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥ ਹਉਮੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਈਐ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਹਿਨਿਸਿ ਪੂਰਿ ਰਹੀ ਨਿਤ ਆਸਾ ॥ ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਮੋਹੁ ਪਰਜਲੈ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਬਿਗਸੈ ਹਰਿ ਬੈਰਾਗੁ ਅਨੰਦੁ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਨਿਚੰਦੁ ॥ ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸਹਜਿ ਅਨੰਦੁ ॥੨॥ ਸੋ ਸਾਧੂ ਬੈਰਾਗੀ ਸੋਈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥ ਅੰਤਰਿ ਲਾਗਿ ਨ ਤਾਮਸੁ ਮੂਲੇ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਸਤਗੁਰੂ ਦਿਖਾਲਿਆ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਆ ਅਘਾਏ ॥੩॥ ਜਿਨਿ ਕਿਨੈ ਪਾਇਆ ਸਾਧਸੰਗਤੀ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਬੈਰਾਗਿ ॥ ਮਨਮੁਖ ਫਿਰਹਿ ਨ ਜਾਣਹਿ ਸਤਗੁਰੁ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰਿ ਲਾਗਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਰੰਗਾਏ ਬਿਨੁ ਭੈ ਕੇਹੀ ਲਾਗਿ ॥੪॥੮॥੪੧॥ {ਪੰਨਾ 29}

pdArQ:- mnmuKu—Awpxy mn vl mUMh r`Kx vwlw bMdw [ ivAwipAw—PisAw hoieAw [ audwsI—auprwmqw [ cInY—pCwxdw [ piq—ie`zq [ Koie—gvw lYNdw hY [ KoeIAY—nws krIdI hY [1[

Aih—idn [ inis—rwq [ syiv—syvw kr ky [ prjlY— {pR^vliq} cMgI qrHW sVdw hY [1[rhwau[

ibgsY—iKiVAw rihMdw hY [ hir bYrwgu—prmwqmw dw pRym [ incMdu—inicMd, byi&kr [ shij—Awqmk Afolqw ivc [2[

bYrwgI—ivrkq [ n lwig—nhIN l`gdI [ qwmsu—(ivkwrW dI) kwlK [ mUly—iblkul [ Awpu—Awpw-Bwv [ inDwnu—^zwnw [ AGwey—AGwie, r`j ky [3[

ijin—ijs ny [ ijin iknY—ijs iksy ny [ bYrwig—pRym ivc (itk ky) lwig—l`gI rihMdI hY [ lwig—pwh [4[

ArQ:- hy myry mn! (qyry AMdr qW) idn rwq sdw (mwieAw dI) Aws BrI rihMdI hY [ (hy mn!) siqgurU dI d`sI syvw kr (qdoN hI mwieAw dw) moh cMgI qrHW sV skdw hY (qdoN hI) igRhsq ivc rihMidAW hI (mwieAw qoN) auprwm ho skIdw hY [1[

Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K mwieAw dy moh ivc PisAw rihMdw hY (aus dy AMdr) nwh prmwqmw dI lgn pYdw huMdI hY nwh mwieAw vloN auprwmqw [ auh mnu`K gurU dy Sbd ƒ nhIN ivcwrdw, (ies vwsqy aus ƒ) sdw du`K (GyrI r`Kdw) hY, prmwqmw dI drgwh ivc BI auh AwpxI ie`zq gvw lYNdw hY [ pr gurU dy d`sy rwh qy quirAW haumY dUr ho jWdI hY, nwm ivc rMgy jweIdw hY, qy suK pRwpq huMdw hY [1[

gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K (gurU dy d`sy) krm krdw hY qy (AMdroN) iKiVAw rihMdw hY (ikauNik aus dy AMdr) prmwqmw dw pRym hY qy Awqmk suK hY [ auh idn rwq hr vyly prmwqmw dI BgqI krdw hY, (Awpxy AMdroN) haumY dUr kr ky auh by-i&kr rihMdw hY [ v`fI iksmq nwl aus ƒ swD sMgiq pRwpq ho jWdI hY ijQy aus ƒ prmwqmw dw imlwp ho jWdw hY, qy auh Awqmk Afolqw ivc (itikAw hoieAw) suK mwxdw hY [2[

auh mnu`K (Asl) swDU hY auhI bYrwgI hY jyhVw Awpxy ihrdy ivc pRBU dw nwm vsWdw hY [ aus dy AMdr ivkwrW dI kwlK kdy BI Asr nhIN krdI, auh Awpxy AMdroN Awpw-Bwv gvweI r`Kdw hY [ siqgurU ny aus ƒ prmwqmw dw nwm-^zwnw (ausdy AMdr hI) ivKw id`qw huMdw hY, qy auh nwm-rs r`j ky pINdw hY [3[

prmwqmw ƒ ijs iksy ny l`Bw hY swD sMgiq ivc hI v`fI iksmq nwl pRBU-pRym ivc juV ky l`Bw hY [ pr Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly bMdy (bwhr jMglW Aidk ivc) qury iPrdy hn, auh siqgurU (dI vifAweI) ƒ nhIN smJdy, auhnW dy AMdr haumY (dI mYl) l`gI rihMdI hY [

hy nwnk! jyhVy mnu`K gurU dy Sbd ivc rMgy gey hn auh prmwqmw dy nwm-rMg ivc rMgy jWdy hn (pr pwh qoN ibnw p`kw rMg nhIN cVHdw, qy nwm-rMg ivc rMgy jwx vwsqy pRBU dy) fr-Adb qoN ibnw pwh nhIN iml skdI [4[8[41[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh