ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 28

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਜਿਨੀ ਇਕ ਮਨਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗੁਰਮਤੀ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਤਿਤੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥ ਓਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਹਿ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਚੈ ਨਾਮਿ ਪਿਆਰਿ ॥੧॥ ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨਮੁਖ ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਜਾਇ ॥ ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇਓ ਲਾਗੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ ਵਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਪਵਹਿ ਵਿਚਿ ਵਿਸਟਾ ਸੇ ਵਿਸਟਾ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥੨॥ ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮੁ ਸਫਲੁ ਹੈ ਜੋ ਚਲਹਿ ਸਤਗੁਰ ਭਾਇ ॥ ਕੁਲੁ ਉਧਾਰਹਿ ਆਪਣਾ ਧੰਨੁ ਜਣੇਦੀ ਮਾਇ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਨਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੩॥ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥ ਓਇ ਅੰਦਰਹੁ ਬਾਹਰਹੁ ਨਿਰਮਲੇ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹਹਿ ਜਿਨ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ॥੪॥੫॥੩੮॥ {ਪੰਨਾ 28}

pdArQ:- min—mn nwl [ iek min—iek mn nwl, iekwgR ho ky [ vIcwir—(nwm nUµ) ivcwr ky, soc-mMfl ivc itkw ky [ sd—sdw [ aujly—sw&, sohxy [ iqqu—aus ivc [ iqqu scY drbwir—aus sdw-iQr drbwr ivc [ Eie—auh bMdy {bhu-vcn} [ nwim ipAwir—nwm ivc ipAwr dI rwhIN [1[

gurmuiK—gurU dI srn ipAW [ piq—ie`zq [ Doie—Do ky [1[rhwau[

mnmuK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly [ jwxnI—jwxin, jwxdy [ ivxu—ibnu [ ivxu nwvY—nwm qoN ibnw [ jwie—clI jWdI hY [ sbdY swdu—Sbd dw suAwd [ Bwie—ipAwr ivc [ Bwau—ipAwr [ ivstw—gMd, gUMh [ smwie—smw ky, rc ky [2[

sPlu—kwmXwb [ Bwie—pRym ivc, Anuswr [ kulu—^wndwn [ DMnu—BwgW vwlI [ jxydI mwie—jMmx vwlI mW [ iDAweIAY—ismrnw cwhIdw hY [ nau—nUµ [ rjwie—mrzI nwl [3[

Awpu—Awpw-Bwv, haumY [ gvwie—dUr kr ky [ sic—sdw-iQr pRBU ivc [ smwie—lIn ho ky [ prvwxu—kbUl [ hih—hn {'hY' qoN bhu-vcn} [4[

ArQ:- hy BweI! gurU dI srn ipAW sdw ie`zq imldI hY [ (gurU dI srn pY ky) prmwqmw dw nwm sdw ismrnw cwhIdw hY [ (gurU mnu`K dy mn ivcoN) haumY dI mYl Do ky k`F dyNdw hY [1[rhwau[

ijnHW mnu`KW ny gurU dI miq dI rwhIN (prmwqmw dy nwm nUµ Awpxy soc-mMfl ivc itkw ky nwm nUµ iekwgR mn nwl ismirAw hY, aus sdw-iQr rihx vwly pRBU dy drbwr ivc auh sdw sur^rU huMdy hn [ auh mnu`K sdw-iQr pRBU dy nwm ivc ipAwr dI rwhIN sdw Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl pINdy hn [1[

(pr) Awpxy mn dy ipCy qurn vwly bMdy prmwqmw dy nwm nwl sWJ nhIN pWdy, nwm qoN ibnw auhnW dI ie`zq clI jWdI hY [ auhnW nUµ siqgurU dy Sbd dw Awnµd nhIN AwauNdw, (ies vwsqy) auh (pRBU nUµ ivswr ky) iksy hor ipAwr ivc msq rihMdy hn [ auh bMdy (ivkwrW dy) gMd ivc lIn rih ky gMd dy kIiVAW vWg (ivkwrW dy) gMd ivc hI pey rihMdy hn [2[

jyhVy mnu`K gurU dy pRym ivc jIvn ibqIq krdy hn auhnW dw jIvn kwmXwb ho jWdw hY, auh Awpxw swrw ^wndwn (hI ivkwrW qoN) bcw lYNdy hn, auhnW dI jMmx vwlI mW soBw K`tdI hY [ (ies vwsqy, hy BweI!) prmwqmw dw nwm ismrnw cwhIdw hY (pr auhI mnu`K nwm ismrdw hY) ijs au~qy prmwqmw AwpxI rzw Anuswr imhr krdw hY [3[

ijnHW bMidAW ny gurU dI srn pY ky Awpxy AMdroN Awpw-Bwv dUr kr ky prmwqmw dw nwm ismirAw hY, auh bMdy sdw-iQr pRBU ivc lIn ho ky ausy dw rUp bx ky AMdroN bwhroN pivqR ho jWdy hn (Bwv, auhnW dw Awqmk jIvn pivqR ho jWdw hY, qy auh ^lkq nwl BI vrqx-ivhwr suc`jw r`Kdy hn) [

hy nwnk! jgq ivc Awey (jMmy) auhI bMdy kbUl hn ijnHW ny gurU dI miq lY ky prmwqmw dw nwm ismirAw hY [4[5[38[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਹਰਿ ਧਨੁ ਰਾਸਿ ਹੈ ਗੁਰ ਪੂਛਿ ਕਰਹਿ ਵਾਪਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਨਿ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਖਰੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਅਤੁਟੁ ਭੰਡਾਰੁ ॥੧॥ ਭਾਈ ਰੇ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਸਮਝਾਇ ॥ ਏ ਮਨ ਆਲਸੁ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਕਾ ਪਿਆਰੁ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਪਾਖੰਡਿ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਦੁਬਿਧਾ ਬੋਲੁ ਖੁਆਰੁ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਰਲਾਇਆ ਨਾ ਰਲੈ ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਬਿਬੇਕ ਬੀਚਾਰੁ ॥੨॥ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਹਰਿ ਆਖੀਐ ਜੋ ਹਰਿ ਰਾਖੈ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਉਪੇ ਆਗੈ ਧਰੇ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਮਾਰਿ ॥ ਧਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਜਿ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰਿ ॥੩॥ ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਵਿਣੁ ਕਰਮੈ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਤਰਸਦੇ ਜਿਸੁ ਮੇਲੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਆਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥੬॥੩੯॥ {ਪੰਨਾ 28-29}

pdArQ:- hir Dnu—prmwqmw (dw nwm-rUp) Dn [ rwis—srmwieAw, pUMjI [ gur pUiC—gurU dI is`iKAw lY ky [ slwhin—slwhuMdy hn [ vKru—sOdw [ ADwru—Awsrw [ guir—gurU ny [ Aqutu—nwh mu`kx vwlw [ BMfwr—^zwnw [1[

kau—nUµ [ ey mn—hy mn! gurmuiK—gurU dI srn pY ky [1[rhwau[

pwKMif—pKMf dI rwhIN, ivKwvy nwl [ hoveI—hovey, hovY, huMdI [ duibDw—du-iksmw [ duibDw bolu—du-iksmw bol, pKMf dw bcn [ ibbyk—prK [ ibbyk bIcwru—prK krn dI soc [2[

auir—ihrdy ivc [ Dwir—itkw ky [ saupy—Bytw kry [ ivchu—(Awpxy) AMdroN [ Dnu—BwgW vwlw [ jy—jyhVw {not:- l&z 'ij' Aqy 'jy' ivc &rk cyqy r`Kx jog hY} [1[

krim—(prmwqmw dI) imhr nwl [ ivxu krmY—imhr qoN ibnw [4[

ArQ:- hy BweI! (Awpxy) ies mn nUµ smJw (qy AwK—) hy mn! ikauN Awls krdw hYN? gurU dI srn pY ky (prmwqmw dw) nwm ismr [1[rhwau[

prmwqmw dI BgqI krn vwly bMidAW pws prmwqmw dw nwm hI Dn hY nwm hI srmwieAw hY, auh Awpxy gurU dI is`iKAw lY ky (nwm dw hI) vxj krdy hn [ Bgq-jn sdw prmwqmw dw nwm slwhuMdy hn, prmwqmw dw nwm-v`Kr hI auhnW dy jIvn dw Awsrw hY [ pUry siqgurU ny prmwqmw dw nwm auhnW dy ihrdy ivc p`kw kr id`qw hY, prmwqmw dw nwm hI auhnW pws Amu`k ^zwnw hY [1[

jy mnu`K gurU dI srn pY ky (gurU dI id`qI is`iKAw dI) ivcwr krdw rhy qW aus dy AMdr prmwqmw dI BgqI v`s pYNdI hY, prmwqmw dw ipAwr itk jWdw hY [ pr pKMf kIiqAW BgqI nhIN ho skdI, pKMf dw bol ^uAwr hI krdw hY [ ijs mnu`K dy AMdr (Koty Kry dy) prKx dI sUJ pYdw ho jWdI hY, auh mnu`K (pKMfIAW ivc) rlwieAW rl nhIN skdw [2[

auhI mnu`K prmwqmw dw syvk AwiKAw jw skdw hY, jyhVw prmwqmw (dI Xwd) ƒ Awpxy ihrdy ivc itkweI r`Kdw hY, jyhVw Awpxy AMdroN haumY dUr kr ky Awpxw mn Awpxw srIr prmwqmw dy hvwly kr dyNdw hY prmwqmw dy A`gy r`K dyNdw hY [ jyhVw mnu`K (ivkwrW dy twkry qy mnu`K jnm dI bwzI) kdy hwr ky nhIN AwauNdw, gurU dy snmuK hoieAw auh mnu`K BwgW vwlw hY, auh (pRBU dI hzUrI ivc) kbUl pYNdw hY [3[

prmwqmw (mnu`K ƒ) AwpxI imhr nwl hI imly qW imldw hY, imhr qoN ibnw auh pRwpq nhIN ho skdw [ cOrwsI l`K jUnW dy jIv (prmwqmw ƒ imlx leI) qrsdy hn, pr auhI jIv prmwqmw ƒ iml skdw hY ijs ƒ auh Awp (Awpxy nwl) imlWdw hY [

hy nwnk! jyhVw mnu`K gurU dI srn pYNdw hY auhI prmwqmw ƒ l`B lYNdw hY, auh sdw prmwqmw dy nwm ivc lIn rihMdw hY [4[6[39[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh