ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 26

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀ ਆਪਣਾ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕ ਚਿਤਿ ਭਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥੁ ਹੈ ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਵਰੁ ਪਾਵਣਾ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇ ॥ ਨਾਉ ਧਿਆਈਐ ਨਾਉ ਮੰਗੀਐ ਨਾਮੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ਤਿਖ ਜਾਇ ॥ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਾਖਿਆ ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਚੂਕਾ ਮਨਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਹਿਰਦੈ ਕਮਲੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਲਾਗਾ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪਾਇਆ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ ॥੨॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਆਪਣਾ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਰਿ ਕੈ ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਿਨਾ ਨਾਮੇ ਲਗਾ ਪਿਆਰੁ ॥ ਸੇਈ ਸੁਖੀਏ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਜਿਨਾ ਨਾਮੁ ਅਖੁਟੁ ਅਪਾਰੁ ॥੩॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਚੂਕੈ ਮੋਹ ਪਿਆਸ ॥ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸੁ ॥ ਜਿਨਾ ਹਰਿ ਕਾ ਸਾਦੁ ਆਇਆ ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਸੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥੪॥੧॥੩੪॥ {ਪੰਨਾ 26}

pdArQ:- hau—mYN [ syvI—syvIN, mYN syvdw hW [ iek min—iek mn dI rwhIN, iekwgR ho ky [ Bwie—pRym nwl [ Bwau—pRym [ kwmnw—ie`iCAw [ mn kwmnw—mn dIAW kwmnW [ dyie buJwie—smJw dyNdw hY [ mn icMidAw—mn-ie`Cq [ vru—mMg, b^SIS [ nwmy—nwim hI, nwm dI rwhIN hI [ shij—Awqmk Afolqw ivc [1[

iqK—qyh, iqRSnw [ jwie—dUr ho jwey [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [1[rhwau[

inDwnu—^zwnw [ AMqir—(auhnW dy) AMdr [ riv rihAw—isMjr jWdw hY, rc jWdw hY [ min—mn ivcoN [ ihrdY kmlu—ihrdy dw kOl Pu`l [2[

syvin—(jyhVy) syNvdy hn [ sMswir—sMswr ivc [ mm—myrw [ mmqw—mlkIAq dI lwlsw [ aurDwir—ihrdy ivc itkw ky [ aur—ihrdw [ syeI—auhI [ chu jugI—cOhW jugW ivc, sdw hI [ AKutu—kdy nwh mu`kx vwlw [ Apwru—byAMq, ijs dw pwr nwh pY sky [3[

guir imilAY—jy gurU iml pey [ cUkY—dUr ho jWdw hY [ syqI—nwl [ riv rihAw—iek-imk hoieAw rihMdw hY [ Gr hI mwih—Gr ivc hI [ audwsu—inrlyp, auprwm [ swdu—suAwd [ hau jwsu—mYN jWdw hW [ bilhwrY—kurbwn [ ndrI—imhr dI nzr nwl [ gux qwsu—guxW dw ^zwnw [4[

ArQ:- hy myry mn! prmwqmw (dy nwm) dw suAwd c`K, (qyrI mwieAw vwlI) iqRSnw dUr ho jweygI [ ijnHW bMidAW ny gurU dI srn pY ky 'hir rs' c`iKAw, auh Awqmk Afolqw ivc itky rihMdy hn [1[rhwau[

mYN iekwgR mn ho ky iekwgR ic`q ho ky pRym nwl Awpxy siqgurU dI srn lYNdw hW [ siqgurU mn dIAW ie`CW pUrIAW krn vwlw qIrQ hY (pr ieh smJ aus mnu`K nUµ AwauNdI hY) ijs nUµ (gurU Awp) smJwey[ (gurU pwsoN) mn-ie`Cq mMg iml jWdI hY, mnu`K jo ie`Cw Dwrdw hY auhI Pl hwsl kr lYNdw hY [ (pr) prmwqmw dw nwm hI ismrnw cwhIdw hY qy (gurU pwsoN) nwm hI mMgxw cwhIdw hY, nwm ivc juiVAw mnu`K Awqmk Afolqw ivc itk jWdw hY [1[

ijnHW bMidAW ny siqgurU dI srn leI hY, auhnW ny (sB pdwrQW dw) ^zwnw pRBU-nwm pRwpq kr ilAw hY [ auhnW dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm-rs rc igAw hY, auhnW dy mn ivcoN AhMkwr dUr ho igAw hY [ auhnW dy ihrdy dw kOl-Pu`l iKV ipAw hY, auhnW dI suriq Awqmk Afolqw ivc l`g geI hY [ auhnW dw pivqR (ho cukw) mn hr vyly prmwqmw dw nwm ismrdw hY, auhnW nUµ prmwqmw dI hzUrI ivc Awdr imldw hY [2[

(pr) jgq ivc auh bMdy ivrly hn jyhVy ipAwry siqgurU dI srn lYNdy hn, jyhVy haumY nUµ qy mlkIAq dI lwlsw nUµ mwr ky Awpxy ihrdy ivc prmwqmw nUµ itkWdy hn [

mYN auhnW bMidAW qoN sdky hW ijnHW dw prmwqmw dy nwm ivc hI pRym bixAw rihMdw hY [ auhI bMdy sdw suKI rihMdy hn ijnHW dy pws kdy nwh mu`kx vwlw byAMq nwm (dw ^zwnw) hY [3[

jy gurU iml pey qW prmwqmw dw nwm pRwpq ho jWdw hY, (nwm dI brkiq nwl) mwieAw dw moh dUr ho jWdw hY, mwieAw dI iqRSnw mu`k jWdI hY [ mnu`K dw mn prmwqmw (dI Xwd) nwl iek-imk hoieAw rihMdw hY, dunIAw dI ikrq-kwr krdw hoieAw hI (mwieAw vloN) auprwm rihMdw hY [

mYN auhnW bMidAW qoN vwrny jWdw hW ijnHW nUµ prmwqmw dy nwm dw suAwd Aw igAw hY [

hy nwnk! prmwqmw dI imhr dI nzr nwl hI prmwqmw dw sdw-iQr rihx vwlw qy swry guxW dw ^zwnw nwm pRwpq huMdw hY [4[1[34[

not:- AMk 34 dw Bwv ieh hY ik gurU nwnk dyv jI dy 33 Aqy gurU Amrdws jI dw ieh iek Sbd rlw ky swrw joV 34 bixAw [

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕਰਿ ਭਰਮਾਈਐ ਮਨਿ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟੁ ਕਮਾਇ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵਈ ਮਰਿ ਵਿਸਟਾ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਮਨ ਰੇ ਗ੍ਰਿਹ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸੁ ॥ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਸੋ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਜੀਤਿਆ ਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਘਰੈ ਮਹਿ ਪਾਇ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥੨॥ ਜੇ ਲਖ ਇਸਤਰੀਆ ਭੋਗ ਕਰਹਿ ਨਵ ਖੰਡ ਰਾਜੁ ਕਮਾਹਿ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਗੁਰ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਹਿ ॥੩॥ ਹਰਿ ਹਾਰੁ ਕੰਠਿ ਜਿਨੀ ਪਹਿਰਿਆ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ ਤਿਨਾ ਪਿਛੈ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਫਿਰੈ ਓਨਾ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥੪॥ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਨਾਮੁ ਲੈ ਹਰਿ ਦੇਵਹੁ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥੫॥੨॥੩੫॥ {ਪੰਨਾ 26}

pdArQ:- ByK kir—Dwrimk pihrwvy pihn ky [ kir—kr ky [ BrmweIAY—Btkxw ivc pY jweIdw hY [ min—mn ivc [ ihrdY—ihrdy ivc [ kptu—DoKw [ kmwie—kmw ky, kr ky [ mhlu—itkwxw [ pwveI—pwvY, pRwpq krdw hY, l`B lYNdw hY [  mir—(Awqmk mOqy) mr ky, Awqmk mOq shyV ky [ ivstw mwih—gMd ivc, ivkwrW dy gMd ivc [1[

scu—sdw-iQr pRBU dw nwm [ sMjmu—ivkwrW vloN prhyz [ krxI—krq`b, krn-jog kMm [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ prgwsu—(Awqmk) cwnx, sUJ [1[rhwau[

sbid—Sbd dI rwhIN [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [ mukiq—ivkwrW qoN ^lwsI [ GrY—Gr hI [ GrY mih—Gr hI mih [ myil—myl ivc, iek`T ivc [ imlwie—imil, iml ky [2[

nvKMf rwju—swrI DrqI dw rwj [ n pwvhI—qUM nhIN pRwpq kryNgw [3[

kMiT—gl ivc, lwie—lw ky [ iriD isiD—krwmwqI qwkq [ iqlu—rqw Br [ qmwie—qmh, lwlc [4[

pRB BwvY—hy pRBU! qYnUµ BwvY [ jIvY—Awqmk jIvn pRwpq kr sky [ hir—hy hrI! shij—Awqmk Afolqw ivc [ suBwie—pRym ivc [4[

ArQ:- hy (myry) mn! igRhsq ivc (rihMdw hoieAw) hI (mwieAw dy moh vloN) inrlyp (rhu) [ (pr ijs mnu`K dy ihrdy ivc) gurU dI srn pY ky sUJ pYdw huMdI hY auh mnu`K (hI) sdw-iQr pRBU-nwm ismrn dI kmweI krdw hY, qy ivkwrW vloN sMkoc krdw hY (ies vwsqy, hy mn! gurU dI srn pY ky ieh krn-jog kMm krn dI jwc is`K) [1[rhwau[

bhuqy Dwrimk pihrwvy pihn ky (dUijAW nUµ T`gx leI Awpxy) mn ivc ihrdy ivc Kot kmw ky (Awp hI) Btkxw ivc pY jweIdw hY [ (jyhVw mnu`K ieh ivKwvw T`gI krdw hY auh) prmwqmw dI hzUrI pRwpq nhIN kr skdw, (auh sgoN) Awqmk mOq shyV ky (T`gI Awidk ivkwrW dy) gMd ivc PisAw rihMdw hY [1[

ijs mnu`K ny gurU dy Sbd ivc juV ky Awpxy mn nUµ v`s ivc kr ilAw hY, auh igRhsq ivc rihMidAW hI au~cI Awqmk AvsQw hwsl kr lYNdw hY, ivkwrW qoN ^lwsI pw lYNdw hY [ (ies vwsqy, hy mn!) swD sMgiq dy iek`T ivc iml ky prmwqmw dw nwm ismrnw cwhIdw hY [2[

(hy BweI!) jy qUM (kwm-vwsnw pUrI krn leI) l`K iesqRIAW BI Bog leyN, jy qUM swrI DrqI dw rwj BI kr leyN, qW BI siqgur dI srn qoN ibnw Awqmk suK nhIN l`B skyNgw, (sgoN) muV muV jUnW ivc ipAw rhyNgw[3[

ijnHW mnu`KW ny gurU dy crnW ivc ic`q joV ky prmwqmw dy nwm-ismrn dw hwr Awpxy gl ivc pihn ilAw hY, krwmwqI qwkq auhnW dy ip`Cy ip`Cy qurI iPrdI hY, pr auhnW nUµ aus dw rqw Br BI lwlc nhIN huMdw [4[

(pr AsW jIvW dy kIh v`s?) hy pRBU! jo kuJ qYnUµ cMgw l`gdw hY auhI huMdw hY, (qyrI mrzI qoN lWBy) hor kuJ kIqw nhIN jw skdw [ hy hrI! (mYnUµ) Awpxw nwm b^S, qwik Awqmk Afolqw ivc itk ky, qyry pRym ivc juV ky (qyrw) dws nwnk (qyrw) nwm ismr ky Awqmk jIvn pRwpq kr sky [5[2[35[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh