ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 20

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਬੇੜੀ ਸਚ ਕੀ ਤਰੀਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਇਕਿ ਆਵਹਿ ਇਕਿ ਜਾਵਹੀ ਪੂਰਿ ਭਰੇ ਅਹੰਕਾਰਿ ॥ ਮਨਹਠਿ ਮਤੀ ਬੂਡੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਸੁ ਤਾਰਿ ॥੧॥ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਤਰੀਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਤੂ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਗੈ ਦੇਖਉ ਡਉ ਜਲੈ ਪਾਛੈ ਹਰਿਓ ਅੰਗੂਰੁ ॥ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਚੁ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵਹੀ ਸਾਚੈ ਮਹਲਿ ਹਦੂਰਿ ॥੨॥ ਸਾਹਿ ਸਾਹਿ ਤੁਝੁ ਸੰਮਲਾ ਕਦੇ ਨ ਵਿਸਾਰੇਉ ॥ ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਾਹਬੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੇਉ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਧਣੀ ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰਿ ਸਮੇਉ ॥੩॥ ਜਿਨਿ ਏਹੁ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਕਰਿ ਆਕਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਾਨਣੁ ਜਾਣੀਐ ਮਨਮੁਖਿ ਮੁਗਧੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰੀ ਬੂਝੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੁ ॥੪॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਕੀਚੈ ਸਾਬਾਸਿ ॥ ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਲਿ ਮਿਲੇ ਸਚੇ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸਿ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸੰਤੋਖੀਆ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸਿ ॥੫॥੧੬॥

pdArQ:- nwnk—hy nwnk! sc—sdw-iQr pRBU dw nwm ismrn [ gur vIcwir—gurU dI d`sI ivcwr dI rwhIN, gurU dy d`sy aupdyS dw Awsrw lY ky [ ieik—AnykW jIv [ pUr—byAMq jIv, byVI dy pUrW dy pUr {not:- BrI byVI dy swry muswi&rW dy smUh nUµ 'pUr' AwKIdw hY} [ Bry AhMkwir—AhMkwr nwl Bry hoey, AhMkwrI [ mn hiT—mn dy hT ivc [ mn hiT mqI—hTI miq nwl, AwpxI Akl dy hT qy quirAW [ gurmuiK—auh mnu`K jo gurU dw Awsrw lYNdw hY [ qwir—qwrY, qwr lYNdw hY [1[

ikau qrIAY—nhIN qirAw jw skdw [1[rhwau[

AwgY—swhmxy pwsy [ fau—jMgl dI A`g [ fau jlY—mswxW dI A`g bl rhI hY, byAMq jIv mr rhy hn [ hirE AMgUr—hry nvyN nvyN koml bUty, jMmdy bwl [ ijs qy—ijs prmwqmw qoN [ scu—sdw-iQr pRBU [ imlwvhI—(hy pRBU!) qUM imlw lYNdw hYN [ mhil—mhl ivc [2[

swih—swh nwl [ swih swih—hryk swh nwl [ sMmlw-sMmlW, mYN Xwd krW [ min—mn ivc [ pyau—pyauN, mYN pIAW [ DxI—mwlk, Ksm [ grbu-AhMkwr [ invwir—dUr kr ky [ smyau—smw jwvW, lIn rhW [3[

ijin—ijs (pRBU) ny [ iqRBvxu—iqMny Bvn [ Awkwru—ids`dw jgq [ cwnxu—joiq-rUp pRBU [ mugDu—mUrK [ gubwru—hnyrw [ inrMqir— {inr-AMqr [ AMqr-iv`Q} iv`Q qoN ibnw, iek-rs [ swru—AslIAq [4

gurmuiK—gurU dI rwhIN, gurU dI srn pY ky [ kIcY—kIqI jWdI hY, imldI hY [ syqI—nwl [ scy gux—sdw-iQr pRBU dy gux [ nwim—nwm ivc (juV ky) [ sMqoKIAw—Awqmk SWqI pRwpq huMdI hY [ jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ pRB pwis—pRBU dy hvwly krdy (hn) [5[

ArQ:- hy nwnk! (sMswr iek AQwh smuMdr hY) jy gurU dI is`iKAw au~qy qur ky ismrn dI byVI bxw leIey qW (ies sMswr smuMdr qoN) pwr lµG skIdw hY [ pr AnykW hI AhMkwrI jIv hn (jo AwpxI hI Akl dy mwx ivc rih ky kurwhy pY ky) jMmdy hn qy mrdy hn (jnm mrn dy gyV ivc pey rihMdy hn) AwpxI Akl dy hT qy quirAW (sMswr-smuMdr dy ivkwrW ivc) fu`bIdw hI hY [ jo mnu`K gurU dy rwh auqy qurdw hY aus nUµ prmwqmw pwr lµGw lYNdw hY [1[

gurU dI srn qoN ibnw nwh hI (ies sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG skIdw hY, nwh hI Awqmk Anµd imldw hY [ (ies vwsqy, hy mn! pRBU-dr qy Ardws kr qy AwK—hy pRBU!) ijvyN ho sky qUM mYƒ (gurU dI srn ivc) r`K, (ies sMswr-smuMdr ivcoN pwr lµGx vwsqy) mYnUµ koeI hor (Awsrw) nhIN su`Jdw [1[rhwau[

(jgq iek jMgl smwn hY ijs ivc A`gy A`gy qW A`g lgI hoeI hY jo ply hoey v`fy v`fy ru`KW nUµ swVdI jWdI hY; qy ip`Cy ip`Cy nvyN koml bUty au~gdy jw rhy hn), ip`Cy ip`Cy nvyN koml bwl jMmdy Aw rhy hn [ ijs prmwqmw qoN ieh jgq pYdw huMdw jWdw hY, ausy (dy hukm) Anuswr nws BI huMdw rihMdw hY [ qy, auh sdw-iQr pRBU hryk srIr ivc nkw-nk mOjUd hY [ hy pRBU! qUM Awp hI jIvW nUµ Awpxy crnW ivc joVdw hYN, qUM Awp hI Awpxy sdw-iQr mhl ivc hzUrI ivc r`Kdw hYN [2[

(hy pRBU! imhr kr) mYN hryk swh dy nwl qYnUµ Xwd krdw rhW, qYnUµ kdy vI nwh BulwvW [ (hy BweI! jy mwlk-pRBU dI imhr hovy qW) gurU dI srn pY ky ijauN ijauN (auh) mwlk (myry) mn ivc itikAw rhy, mYN Awqmk jIvn dyx vwlw (aus dw) nwm-jl pINdw rhW [ (hy pRBU! myrw) mn (myrw) qn qyrw hI idqw hoieAw hY, qUM hI (myrw) mwlk hYN [ (imhr kr, mYN Awpxy AMdroN) AhMkwr dUr kr ky (qyrI Xwd ivc) lIn rhW [3[

ijs (joiq-srUp pRBU) ny ieh jgq pYdw kIqw hY, ieh iqRBvxI srUp bxwieAw hY, gurU dI srn ipAW aus joiq nwl sWJ bxweI jw skdI hY, pr Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K nUµ ieh joiq nhIN id`sdI, aus ƒ) Awqmk hnyrw hI hnyrw hY [ (BwvyN) r`bI joiq iek-rs hryk srIr ivc ivAwpk hY, (pr) gurU dI mq ilAW hI (ieh) AslIAq smJI jw skdI hY [

ijnHW mnu`KW ny gurU dI srn pY ky srb-ivAwpI joiq nwl sWJ pw leI, auhnW nUµ SwbwSy imldI hY, auh sdw-iQr pRBU nwl iek-imk ho jWdy hn, sdw-iQr pRBU dy gux auhnW ivc au~GV AwauNdy hn [ hy nwnk! nwm ivc juV ky auh mnu`K Awqmk SWqI mwxdy hn, auh AwpxI ijMd Awpxw srIr pRBU dy hvwly krI r`Kdy hn [5[16[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸੁਣਿ ਮਨ ਮਿਤ੍ਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਲੁ ਵੇਲਾ ਹੈ ਏਹ ॥ ਜਬ ਲਗੁ ਜੋਬਨਿ ਸਾਸੁ ਹੈ ਤਬ ਲਗੁ ਇਹੁ ਤਨੁ ਦੇਹ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਣ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵਈ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨੁ ਖੇਹ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹਾ ਘਰਿ ਜਾਹਿ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਹਉਮੈ ਨਿਵਰੀ ਭਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਗੰਢਣੁ ਗੰਢੀਐ ਲਿਖਿ ਪੜਿ ਬੁਝਹਿ ਭਾਰੁ ॥ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਹਿਨਿਸਿ ਅਗਲੀ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਵਿਕਾਰੁ ॥ ਓਹੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਤੋਲਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਮਤਿ ਸਾਰੁ ॥੨॥ ਲਖ ਸਿਆਣਪ ਜੇ ਕਰੀ ਲਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਿਲਾਪੁ ॥ ਬਿਨੁ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਨ ਧ੍ਰਾਪੀਆ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਦੂਖ ਸੰਤਾਪੁ ॥ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜੀਅਰੇ ਛੁਟੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚੀਨੈ ਆਪੁ ॥੩॥ ਤਨੁ ਮਨੁ ਗੁਰ ਪਹਿ ਵੇਚਿਆ ਮਨੁ ਦੀਆ ਸਿਰੁ ਨਾਲਿ ॥ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਖੋਜਿ ਢੰਢੋਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥ ਸਤਗੁਰਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਲਿ ॥੪॥੧੭॥ {ਪੰਨਾ 20}

pdArQ:- jobin—juAwnI ivc [ jb lgu—jdoN qk [ dyh—srIr [ AwveI—AwvY, AwauNdw [ Fih—Fih ky [ FyrI Kyhu—Kyhu dI fyrI [1[

lwhw—lwB [ lY—lY ky [ Gir—(Awpxy) Gr ivc [ invrI—dUr ho jwiegI [ Bwih—A`g [1[rhwau[

suix—sux ky [ gMFxu gMFIAY—gWFw gMFIdw hY, ivArQ jqn krIdw hY, lokW nUµ piqAwx vwlw hI au~dm krIdw hY [ iliK—ilK ky [ buJih—ivcwrdy hn [ Bwru—pusqkW dw Bwr, bhuq pusqkW [ Aih—idn [ inis—rwq [ AglI—bhuq [ Aqolvw—jo qoilAw n jw sky, ijs dy brwbr dw l`iBAw n jw sky [ swru—sMBwl, smJ lY [ kImiq—kdr [2[

krI—krIN, mYN krW [ isau—nwl [ DRwpIAw—r`jdw, qs`lI huMdI [ ibnu nwvY—pRBU dw nwm jpx qoN ibnw [ sMqwpu—klyS [ jIA ry—hy ijMdy! cInY—pCwxdw hY [ Awpu—Awpxy Awp ƒ [2[

pih—pws [ vyicAw—(nwm dy v`ty) hvwly kr id`qw [ nwil—BI [ Koij—Koj ky [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [ inhwil—inhwilAw, vyK ilAw [ siqguir—siqgur ny [ myil—(Awpxy crnW ivc) imlw ky [4[

ArQ:- hy ipAwry imqR mn! (myrI is~iKAw) sux [ prmwqmw nUµ iml, (imlx dw) ieh (mnu`Kw jnm hI) vylw hY [ jdoN qk juAwnI ivc (hW qy) swh Aw irhw hY, qdoN qk hI ieh srIr kMm dy irhw hY [ jy pRBU dy gux (Awpxy AMdr) nwh vswey, qW ieh srIr iks kMm? ieh qW Aw^r Fih ky im`tI dI FyrI ho jwiegw [1[

hy myry mn! (ieQoN Awqmk) lwB K`t ky (Awpxy prlok) Gr ivc jwh [ gurU dI srn pY ky (ieQy) pRBU dw nwm slwhuxw cwhIdw hY, nwm dI brkiq nwl haumY dI A`g (AMdroN) imt jWdI hY (ieh A`g ik mYN v`fw hW, mYN v`fw bx jwvW—bu`J jWdI hY) [1[rhwau[

(pVHy hoey lok) byAMq pusqkW ilK ilK ky pVH pVH ky ivcwrdy hn, (igAwn dIAW g`lW) sux sux ky (lokW dIAW nzrW ivc ivcwrvwn (id`sx dw) ivArQ jqn krdy hn, pr AMqr Awqmy idn-rwq bhuq iqRSnw (ivAwp rhI) hY, AMdr haumY dw rog, haumY dw ivkwr (kwiem) hY [ (dUjy pwsy) auh prmwqmw (ies cuMc-igAwnqw dI) prvwh nhIN krdw, (swfy igAwn) aus nUµ qol BI nhIN skdy [ gurU dI miq lY ky aus dI kdr smJ [2[

jy mYN l`KW cqurweIAW krW, jy mYN l`KW bMidAW nwl pRIq krW, imlwp pYdw krW, gurU dI sMgiq krn qoN ibnw AMdrlI iqRSnw mu`kdI nhIN [ pRBU dw nwm jpx qoN ibnw mwnsk du`K klyS bixAw hI rihMdw hY [ hy myrI ijMdy! prmwqmw dw nwm jp ky hI (ies iqRSnw qoN) ^lwsI ho skdI hY (ikauNik) jyhVw mnu`K gurU dI srn pY ky nwm jpdw hY, auh Awpxy Asly nUµ pCwx lYNdw hY [3[

ijs mnu`K ny (nwm dy v`ty) Awpxw qn qy Awpxw mn gurU dy hvwly kr id`qw, ijs ny mn hvwly kIqw qy isr vI hvwly kr id`qw, aus ny gurU dI rwhIN Koj kr ky aus pRBU nUµ (Awpxy AMdr hI) vyK ilAw, ijs nUµ l`Bx vwsqy swrw jgq Koj BwilAw sI [ hy nwnk! srn pey nUµ gurU ny Awpxy crnW ivc joV ky pRBU nwl imlw id`qw, Aqy auh pRBU (Awpxy AMdr) AMg-sMg hI ivKw id`qw [4[17[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh