ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 15

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਲੇਖੈ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲਣਾ ਲੇਖੈ ਖਾਣਾ ਖਾਉ ॥ ਲੇਖੈ ਵਾਟ ਚਲਾਈਆ ਲੇਖੈ ਸੁਣਿ ਵੇਖਾਉ ॥ ਲੇਖੈ ਸਾਹ ਲਵਾਈਅਹਿ ਪੜੇ ਕਿ ਪੁਛਣ ਜਾਉ ॥੧॥ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਰਚਨਾ ਧੋਹੁ ॥ ਅੰਧੈ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਾ ਤਿਸੁ ਏਹ ਨ ਓਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੀਵਣ ਮਰਣਾ ਜਾਇ ਕੈ ਏਥੈ ਖਾਜੈ ਕਾਲਿ ॥ ਜਿਥੈ ਬਹਿ ਸਮਝਾਈਐ ਤਿਥੈ ਕੋਇ ਨ ਚਲਿਓ ਨਾਲਿ ॥ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੜੇ ਸਭਿ ਬੰਨਹਿ ਪੰਡ ਪਰਾਲਿ ॥੨॥ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਘਟਿ ਨ ਆਖੈ ਕੋਇ ॥ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ਕਹਣਿ ਨ ਵਡਾ ਹੋਇ ॥ ਸਾਚਾ ਸਾਹਬੁ ਏਕੁ ਤੂ ਹੋਰਿ ਜੀਆ ਕੇਤੇ ਲੋਅ ॥੩॥ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ ॥ ਜਿਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨਿ ਤਿਥੈ ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 15}

pdArQ:- lyKY—lyKy ivc, igxqI-imxqI ivc, QoVy hI smyN leI [ bolxu bolxw—bol-cwl [ Kwxw Kwau—Kwx-pIx [ vwt—izMdgI dw s&r [ clweIAw—jo clweI hoeI hY [ suix vyKwau—suxnw vyKxw [ lvweIAih—jo ley jw rhy hn [ pVy—pVHy hoey mnu`K ƒ [ ik—kIh? pVy…jwau—mYN (ies bwry) iksy pVHy hoey mnu`K ƒ kIh pu`Cx jwvW? ies bwry iksy ƒ pu`Cx dI loV nhIN, hr koeI jwxdw hY [1[

bwbw—hy BweI! rcnw—Kyf [ Dohu—T`gI, cwr idn dI Kyf [ AMDY—AMnHy ny, mwieAw dI Kyf ivc AMnHy hoey mnu`K ny [ eyh—mwieAw [ Ehu—pRBU dw nwm [1[rhwau[

jIvx mrxw—jMmx qoN mrn qk [ jwie kY—jnm lY ky, jMm ky [ eyQY—ies dunIAw ivc [ KwjY—Kwx dy Awhry, pdwrQ iek`Ty krn dy Awhry [ kwil—(swry) smyN ivc, swrI aumr [ bih—bYT ky [ smJweIAY—(izMdgI ivc kIqy kMmW dw lyKw) smJwieAw jWdw hY [ siB—swry hI [ pMf prwil—prwlI dIAW pMfW, nkwry Bwr [2[

sBu ko—hryk jIv [ AwKY—AwKdw hY, mMgdw hY [ AwKY bhuqu bhuqu—bhuqI mwieAw mMgdw hY [ khix—khx nwl [ khix……hoie—Awpxy kihx-Anuswr koeI v`fw nhIN bixAw, mUMhoN-mMgy Dn nwl kdy koeI r`ijAw nhIN [ kImiq……pweIAw—iksy ny kdy Awpxy mMgx dI kImq nhIN pweI, mMgx dw h`d-bMnw nhIN l`Bw, b`s nhIN kIqI [ swcw—sdw-iQr rihx vwlw [ swhbu—mwlk [ hoir kyqy—bwkI swry byAMq jIv [ loA—lok, isRStIAW [3[

hU—qoN [ iqn kY sMig—ayuhnW dy nwl hY [ vifAw isau—mwieAw-DwrIAW nwl [ rIs—iksy hor dy pUrinAW qy qurnw [ vifAw……rIs—mwieAw-DwrIAW dy rwhy nhIN qurnw [ smwlIAin—sMBwly jWdy hn, swr leI jWdI hY [4[

ArQ:- ieh g`l hr koeI jwxdw hY ik AsI izMdgI dy swh igxy-imQy smyN leI hI lY rhy hW, swfw bol-cwl, swfw Kwx-pIx QoVy hI smyN leI hY, ijs jIvn-s&r ivc AsI qury hoey hW ieh s&r BI QoVy hI icr leI hY, (dunIAW dy rwg-rMg qy rMg-qmwSy) suxny vyKxy BI QoVy hI smyN leI hn [1[

hy BweI! mwieAw dI Kyf (jIvW leI) cwr idn dI hI Kyf hY [ pr ies cwr idn dI Kyf ivc AMnHy hoey mnu`K ny pRBU dw nwm ivswr id`qw hY, nwh mwieAw nwl hI inBdI hY qy nwh pRBU dw nwm hI imldw hY [1[rhwau[

jgq ivc jnm lY ky jMmx qoN mrn qk swrI aumr (mnu`K) pdwrQ iek`Ty krn dy Awhry l`gw rihMdw hY (ijnHW dI ^wqr ieh dOV B`j krdw hY, auhnW ivcoN) koeI BI auh QW qk swQ nhIN inbwhuMdw ijQy ies ƒ (swrI izMdgI ivc kIqy kMmW dw lyKw) smJwieAw jWdw hY, (ies dy mrn ipCoN) ies ƒ rox vwly swry hI sMbMDI (ies dy Bw dIAW), prwlI dIAW pMfW pey cu`kdy hn (ikauNik mrn vwly ƒ koeI lwB nhIN huMdw) [2[

(hy pRBU!) hryk jIv (qYƒ) bhuq bhuq Dn vwsqy hI AwKdw hY, koeI BI QoVw nhIN mMgdw, iksy ny BI kdy mMgx qoN b`s nhIN kIqI, mMg mMg ky kdy koeI BI r`ijAw nhIN (pr auh swrw Dn ieQy hI rih jWdw hY) [ hy pRBU! iek qUM hI sdw kwiem rihx vwlw ^wlk hYN, hor swry jIAw-jMq hor swry jgq mMfl-nwsvMq hn [3[

(hy pRBU! mYN qYQoN iehI mMgdw hW ik qyrw) nwnk auhnW bMidAW nwl swQ bxwey jo nIvIN qoN nIvIN jwiq dy hn jo nIivAW qoN BI Aiq nIvyN AKvWdy hn, mYƒ mwieAw-DwrIAW dy rwhy qurn dI koeI qWG nhIN (ikauNik mYƒ pqw hY ik) qyrI imhr dI nzr auQy hY ijQy ZrIbW dI swr leI jWdI hY [4[3[

not:- AMk 3 d`sdw hY ik qIjw Sbd ^qm hoieAw hY [

Bwv:- cwr idn dI Kyf dI ^wqr jIv pRBU dw nwm ivswr ky jIvn ivArQ gvWdy hn [ izMdgI dy idn igxy-imQy hn, ieh BI gvw ley Kwx dy pdwrQW dy Awhry, sdw Dn hI mMgdy rhy jo nwl nhIN inBdw [ pr pRBU dI imhr auhnW qy hY jo mwieAw-DwrIAW dy rwhy nhIN qurdy [

not:- gurU nwnk dyv jI dy i^Awl Anuswr inrIAW jgq dIAW m`lW m`lxw jIvn dw shI rsqw nhIN hY [

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਲਬੁ ਕੁਤਾ ਕੂੜੁ ਚੂਹੜਾ ਠਗਿ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲੁ ਮੁਖ ਸੁਧੀ ਅਗਨਿ ਕ੍ਰੋਧੁ ਚੰਡਾਲੁ ॥ ਰਸ ਕਸ ਆਪੁ ਸਲਾਹਣਾ ਏ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ॥੧॥ ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਐ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ਊਤਮ ਸੇ ਦਰਿ ਊਤਮ ਕਹੀਅਹਿ ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਹਿ ਰੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਸੁ ਸੁਇਨਾ ਰਸੁ ਰੁਪਾ ਕਾਮਣਿ ਰਸੁ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸੁ ॥ ਰਸੁ ਘੋੜੇ ਰਸੁ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਰਸੁ ਮਾਸੁ ॥ ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੈ ਘਟਿ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੁ ॥੨॥ ਜਿਤੁ ਬੋਲਿਐ ਪਤਿ ਪਾਈਐ ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਫਿਕਾ ਬੋਲਿ ਵਿਗੁਚਣਾ ਸੁਣਿ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣ ॥ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵਹਿ ਸੇ ਭਲੇ ਹੋਰਿ ਕਿ ਕਹਣ ਵਖਾਣ ॥੩॥ ਤਿਨ ਮਤਿ ਤਿਨ ਪਤਿ ਤਿਨ ਧਨੁ ਪਲੈ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ ਤਿਨ ਕਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹਣਾ ਅਵਰ ਸੁਆਲਿਉ ਕਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ ਰਾਚਹਿ ਦਾਨਿ ਨ ਨਾਇ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 15}

pdArQ:- lbu—Kwx dw lwlc [ kUVu—JUT bolxw [ Tig—T`g ky [ pr mlu—prweI mYl [ muiK—mUMh ivc [ suDI—smUlcI, swrI dI swrI [ Agin—A`g [ rs ks—csky [ Awpu slwhxw—Awpxy Awp ƒ vifAwauxw [ ey—ieh [1[

bwbw—hy BweI! bolIAY—auh bol bolIey, pRBU dI is&iq-swlwh hI krIey [ piq—ie`zq [ sy—auhI bMdy [ dir—pRBU dI hzUrI ivc [ khIAih—khy jWdy hn [ nIc krm—mMd-krmI bMdy [1[rhwau[

rsu—cskw [ rupw—cWdI [ kwmix—iesqRI [ prml—sugMDI [ prml kI vws—sugMDI suMGxI [ mMdr—sohxy Gr [ eyqy—ieqny, keI [ kY Git—iks ihrdy ivc?2[

ijqu boilAY—jyhVw bol boilAW [ ijqu—ijs (bol) dI rwhIN [ prvwxu—kbUl, suc`jw, sul`Kxw [ boil—bol ky [ ivgucxw—^uAwr hoeIdw hY [ mn—hy mn! Bwvih—cMgy l`gdy hn [ iqsu—aus pRBU ƒ [ ik—kIh? khx vKwx—khx-khwx, PwlqU g`lW [ ik—iks ArQ? koeI lwB nhIN [2[

iqn plY—auhnW mnu`KW dy pws [ ijn ihrdY—ijnHW dy ihrdy ivc [ suAwilau—sohxw [ kwie—kOx? nwnk—hy nwnk! ndrI bwhry—pRBU dI imhr dI nzr qoN vWjy hoey [ dwin—dwn ivc, pRBU dy idqy hoey pdwrQ ivc [ nwie—pRBU dy nwm ivc [4[

ArQ:- hy myry krqwr! myrIAW qW ieh krqUqW hn—Kwx dw lwlc (myry AMdr) ku`qw hY (jo hr vyly Kwx ƒ mMgdw hY BONkdw hY), JUT (bolx dI vwdI myry AMdr) cUhVw hY (ijs ny mYƒ bhuq nIvW kr id`qw hY), (dUijAW ƒ) T`g ky Kwxw (myry AMdr) murdwr hY (jo suAwrQ dI bdbU vDw irhw hY), prweI inMidAw myry mUMh ivc smUlcI prweI mYl hY, k®oD-A`g (myry AMdr) cMfwl (bxI peI hY), mYƒ keI csky hn, mYN Awpxy Awp ƒ vifAwauNdw hW [1[

hy BweI! auh bol bolxw cwhIdw hY (ijs nwl pRBU dI hzUrI ivc) ie`zq imly [ auhI mnu`K (Asl ivc) cMgy hn, jo pRBU dI hzUrI ivc cMgy AwKy jWdy hn, mMd-krmI bMdy bYTy Jurdy hI hn [1[rhwau[

sonw cWdI (iek`Tw krn) dw cskw, iesqRI (Bwv, kwm) dw cskw, sugMDIAW dI lgn, GoiVAW (dI svwrI) dw SONk, (nrm nrm) syjW qy (sohxy) mhl-mwVIAW dI lwlsw, (suAwdly) im`Ty pdwrQ, qy mws (Kwx) dw cskw—jy mnu`Kw srIr ƒ ieqny csky l`gy hoey hox, qW prmwqmw dy nwm dw itkwxw iks ihrdy ivc ho skdw hY?2[

auhI bol boilAw hoieAw suc`jw hY ijs dy bolx nwl (pRBU dI hzUrI ivc) Awdr imldw hY [ hy mUrK AM\wx mn! sux, iP`kw (nwm-rs qoN s`Kxw) bol boilAW ^uAwr hoeIdw hY (Bwv, jy swrI aumr inrIAW auhI g`lW krdy rhIey jo pRBU dI Xwd qoN ^wlI hox qW duKI hI rhIdw hY) [ pRBU BI is&iq-swlwh qoN ibnw hor g`lW ivArQ hn [ jo mnu`K (pRBU dI is&iq-swlwh kr ky) aus pRBU ƒ ipAwry l`gdy hn, auhI cMgy hn [3[

ijnHW bMidAW dy ihrdy ivc pRBU hr vyly v`s irhw hY, auh Akl vwly hn, ie`zq vwly hn qy Dn vwly hn [ AYsy Bly mnu`KW dI is&iq kIqI nhIN jw skdI [ auhnW vrgw sohxw hor kOx hY? hy nwnk! pRBU dI imhr dI nzr qoN vWjy bMdy aus dy nwm ivc nhIN juVdy, aus dy id`qy Dn pdwrQ ivc msq rihMdy hn [4[4[

not:- A^Irlw AMk 4 d`sdw hY ik ieh cOQw Sbd hY [

Bwv:- ijs mnu`K dy mn ivc dunIAw dy csikAW qy ivkwrW dw zor hovy, auh prmwqmw dy nwm ivc nhIN juV skdw [ csky-ivkwr qy BgqI ieko ihrdy ivc iek`Ty nhIN ho skdy [ Ajyhw mnu`K BwvyN ikqnw hI AkleIAw mMinAw-pRMminAw qy DnI hovy, aus dw jIvn Kyh-^uAwrI ivc hI lµGdw hY [

not:- Sbd dy AMk nµ: 2 ƒ iDAwn nwl vyKxw [ cskw koeI BI hovy, mwVw hY [ mnu`K qdoN hI kurwhy pYNdw hY jdoN srIrk loVW qoN lµG ky csky ivc Ps jWdw hY [ ieh cskw cwhy Dn joVn dw hY, cwhy kwm-vwSnw dw hY, cwhy sohxy Gr bnwx dw hY, cwhy imiTAweIAW Kwx dw hY qy cwhy mws Kwx dw hY [ so, bwkI csikAW vWg mws Kwxw BI qdoN hI kuc`jI krqUq hY jdoN ieh cskw bx jWdw hY [

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਅਮਲੁ ਗਲੋਲਾ ਕੂੜ ਕਾ ਦਿਤਾ ਦੇਵਣਹਾਰਿ ॥ ਮਤੀ ਮਰਣੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਖੁਸੀ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ॥ ਸਚੁ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਸੋਫੀਆ ਰਾਖਣ ਕਉ ਦਰਵਾਰੁ ॥੧॥ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕਉ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥ ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਤੇਰੀ ਦਰਗਹ ਚਲੈ ਮਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਚੁ ਸਰਾ ਗੁੜ ਬਾਹਰਾ ਜਿਸੁ ਵਿਚਿ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥ ਸੁਣਹਿ ਵਖਾਣਹਿ ਜੇਤੜੇ ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ ਤਾ ਮਨੁ ਖੀਵਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਮਹਲੀ ਪਾਏ ਥਾਉ ॥੨॥ ਨਾਉ ਨੀਰੁ ਚੰਗਿਆਈਆ ਸਤੁ ਪਰਮਲੁ ਤਨਿ ਵਾਸੁ ॥ ਤਾ ਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ਉਜਲਾ ਲਖ ਦਾਤੀ ਇਕ ਦਾਤਿ ॥ ਦੂਖ ਤਿਸੈ ਪਹਿ ਆਖੀਅਹਿ ਸੂਖ ਜਿਸੈ ਹੀ ਪਾਸਿ ॥੩॥ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ॥ ਤਿਸੁ ਵਿਣੁ ਸਭੁ ਅਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹੈ ਜੇਤਾ ਪੈਨਣੁ ਖਾਣੁ ॥ ਹੋਰਿ ਗਲਾਂ ਸਭਿ ਕੂੜੀਆ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 15-16}

pdArQ:- Amlu—nSw (A&Im Awidk dw) [ glolw—golw [ kUV—nwSvMq jgq (dw moh) [ dyvxhwir—dyvxhwr ny [ mqI—m`qI, msq hoeI ny [ scu—sdw-iQr rihx vwlw pRBU [ soPI—jo nSy qoN prhyz krdy hn, ijnHW nwSvMq jgq dy moh‑nSy ƒ C`ifAw [ rwKx kau—m`lx leI [ drvwru—pRBU dw dr [1[

ijqu syivAY—ijs dw ismrn kIiqAW [ clY mwxu—Awdr imly [1[rhwau[

srw—Srwb [ guV bwhrw—guV pwx qoN ibnw bxwieAw hoieAw [ vKwxih—aucwrdy hn [ jyqVy—jo jo mnu`K [ hau—mYN [ KIvw—msq [ mhlI—prmwqmw dI hzUrI ivc [2[

nwau—pRBU dw nwm [ nIru—(ieSnwn vwsqy) pwxI [ cMigAweIAw—pRBU dy gux, is&iq-swlwh [ squ—au~cw Awcrn [ prmlu—sugMDI [ qin—qn au~qy, qn ivc [ vwsu—sugMDI [ aujlw—rOSn, sw&-suQrw [ AwKIAih—AwKy jWdy hn [3[

mnhu—mn qoN [ jIA—ijMd [ prwx—swh [ jIA prwx—ijMd-jwn [ jyqw—ijqnw BI, swrw hI [ kUVIAw—kUV ivc Pswx vwlIAW, jgq dy moh ivc Pswx vwlIAW [ prvwxu—suc`jI, cMgI, kbUl krn-jog [4[

ArQ:- dyxhwr pRBU ny Awp hI jgq dw moh-rUp APIm dw golw jIv ƒ id`qw hoieAw hY [ (ies moh-APIm ƒ Kw ky) msq hoeI ijMd ny mOq Bulw id`qI hY, cwr idn izMdgI ivc rMg-rlIAW mwx rhI hY [ ijnHW ny moh-nSw C`f ky prmwqmw dw dr m`lx dw Awhr kIqw, auhnW ƒ sdw-iQr rihx vwlw pRBU iml ipAw [1[

hy nwnk! sdw kwiem rihx vwly prmwqmw nwl s`cI sWJ bxw, ijs dw ismrn kIiqAW suK imldw hY [ (qy Ardws kr ik hy pRBU! Awpxw nwm dyh ijs krky) qyrI hzUrI ivc Awdr iml sky [1[rhwau[

sdw dI msqI kwiem r`Kx vwlw Srwb guV qoN ibnw hI iqAwr krIdw hY, aus (Srwb) ivc pRBU dw nwm huMdw hY (pRBU dw nwm hI Srwb hY jo dunIAw vloN by-prvwh kr dyNdw hY) [ mYN auhnW bMidAW qoN sdky hW jo pRBU dw nwm suxdy qy aucwrdy hn [ mn ƒ qdoN hI msq hoieAw jwxo, jdoN ieh pRBU dI Xwd ivc itk jwey (qy, mn itkdw hY ismrn dI brkiq nwl) [2[

prmwqmw dw nwm qy is&iq-swlwh hor sB dwqW nwloN vDIAw dwq hY, is&iq-swlwh nwl hI mnu`K dw mUMh sohxw l`gdw hY [ pRBU dw nwm qy is&iq-swlwh hI (mUMh aujlw krn leI) pwxI hY, qy (is&iq-swlwh dI brkiq nwl bixAw hoieAw) su`cw Awcrn srIr auqy lwx leI sugMDI hY [ du`KW dI (inivrqI) qy su`KW dI (pRwpqI) dI ArzoeI prmwqmw A`gy hI krnI cwhIdI hY [3[

ijs pRBU dI b^SI hoeI ieh ijMd-jwn hY, aus ƒ kdy mn qoN Bulwxw nhIN cwhIdw [ pRBU ƒ ivswirAW Kwx pihnx dw swrw hI au~dm mn ƒ hor hor mlIn krdw hY, (ikauNik) hor swrIAW g`lW (mn ƒ) nwsvMq sMswr dy moh ivc PsWdIAW hn [ (hy pRBU!) auhI au~dm suc`jw hY jo qyry nwl pRIq bxWdw hY [4[5[

Bwv:- pRBU dI Xwd BulwieAW jgq dw moh Aw dbWdw hY, moh-ADIn ho ky kIqy kMm mn ƒ hor mlIn krdy jWdy hn [ pRBU dw nwm sB qoN au~cI b^SS hY, ieh iek AYsw hulwrw pYdw krdw hY ijs dw sdkw mnu`K moh qoN auqWh rih ky su`cy Awcrn vwlw ho jWdw hY qy pRBU dI hzUrI ivc Awdr pWdw hY [5[

isrI rwgu mhlu 1 ] {not:- ieQy l&z 'mhlw' dy QW l&z 'mhlu' hY [ jy l&z 'mhlw' dw aucwrn 'mh`lw' krIey, qW l&z 'mhlu' dw aucwrn mh`l krnw peygw; qy 'mh`lw' Aqy 'mhlu' dy ArQ ivc &rk pRq`K hY [ so, TIk aucwrn l&z 'bhrw' 'ghlw' vWg hY [ vDIk ivcwr leI pVHo 'gurbwxI ivAwkrx'} [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh