ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 10

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾ ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਰਿ ਦਇਆ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਹਮਰੀ ਰਹਰਾਸਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਰਧਾ ਹਰਿ ਪਿਆਸ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਹਿ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸਿ ॥੨॥ ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸਿ ॥ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਿ ਸੰਗਤਿ ਨਹੀ ਆਏ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਾਸਿ ॥੩॥ ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸਿ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸਤਸੰਗਤਿ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 10}

not:- ies Sbd dI bwbq keI ivdvwnW ny ieh iliKAw hY ik gurU rwmdws jI ny Awpxy ivAwh dy smyN ieh Sbd gurU Amrdws jI dy hzUr aucwrn kIqw sI [ pr ieh g`l prK dI ksv`tI auqy itk nhIN skdI [ sMn 1552 ivc gurU Amrdws jI guirAweI dI g`dI au~qy bYTy [ sMn 1553 ivc auhnW AwpxI lVkI bIbI BwnI jI dI SwdI jyTw jI (gurU rwmdws jI) nwl kIqI, qdoN auhnW dI aumr 19 swl sI [ gurU Amrdws jI sMn 1574 ivc joqI joiq smwey Aqy gurU rwmdws jI gurU bxy, Awpxy ivAwh qoN 21 swl ip`CoN gurU bxy [ jd qk auh gurU nhIN sn bxy, qd qk auh l&z 'nwnk' vrq ky koeI bwxI aucwrn dw h`k nhI sn r`Kdy [ so, ieh Sbd gurU rwmdws jI dy ivAwh dy vyly dw nhIN ho skdw [ sMn 1574 qoN ip`CoN dw hI ho skdw hY jdoN ik auh gurU bx cuky hoey sn [

pdArQ:- hir ky jn—hy hrI dy syvk! siqgurU—hy siqgur! sq purKw—hy mhw purK gurU! ibnau— {ivnX} bynqI [ krau—krauN, mYN krdw hW [ gur pwis—hy gurU! qyry pws [ siqgur srxweI—hy gurU! qyrI srn [ kIry ikrm—inmwxy dIn jIv [ prgwis—prgt kr, cwnx kr [1[

mo kau—mYnUµ, myry AMdr [ mIq—hy im`qr! gurmiq—gurU dI miq dI rwhIN (imilAw hoieAw)[ pRwn sKweI—ijMd dw swQI [ kIriq—soBw, is&iq-swlwh[ rhrwis—rwh dI rwis, izMdgI dy s&r vwsqy ^rcI [1[rhwau[

iqRpqwsih—r`j jWdy hn [ imil—iml ky [2[

iDRgu jIvy—lwhnq hY auhnW dy jIvy nUµ [3[

Duir—Dur qoN, prmwqmw vloN [ msqik—m`Qy au~qy [ ilKwis—lyK {l&z ‘jIvwis’ Aqy ‘ilKwis’ l&z ‘jIvy’ Aqy ‘lyK’ qoN bdly hoey hn qukWq pUrw krn leI} [ ijqu—ijs ivc, ijs dI rwhIN [ imil jn—jnW nUµ iml ky, pRBU dy syvkW nUµ iml ky [4[

ArQ:- hy mhwpurK gurU! hy pRBU dy Bgq siqgurU! mYN, hy gurU! qyry A`gy bynqI krdw hW—ikrpw kr ky (myry AMdr) pRBU dw nwm-cwnx pYdw kr [ hy siqgurU! mYN inmwxw qyrI srn AwieAw hW [1[

hy myry im`qr gurU! mYnUµ pRBU dw nwm-cwnx b^S [ gurU dI d`sI miq dI rwhIN imilAw hoieAw hir-nwm myrI ijMd dw swQI (bixAw rhy), pRBU dI is&iq-swlwh myrI izMdgI dy s&r leI rwis-pUMjI bxI rhy [1[rhwau[

pRBU dy auhnW syvkW dy bVy au~cy Bwg hn ijnHW dy AMdr pRBU dy nwm vwsqy srDw hY, iK`c hY [ jdoN auhnW nUµ prmwqmw dw nwm pRwpq huMdw hY auh (mwieAw dI iqRSnw vloN) r`j jWdy hn, swD sMgiq ivc iml ky (auhnW dy AMdr Bly) gux pYdw huMdy hn [2[

pr ijnHW mnu`KW nUµ prmwqmw dy nwm dw suAwd nhIN AwieAw, ijnHW nUµ pRBU dw nwm nhIN imilAw, auh bd-iksmq hn, auh jmW dy v`s (pey hoey smJo auhnW dy isr auqy Awqmk mOq sdw svwr rihMdI hY)[ jo mnu`K gurU dI srn nhIN AwauNdy, jo swD sMgiq ivc nhIN bYTdy, lwhnq hY auhnW dy jIaUx ƒ, auhnW dw jIaUxw iPtkwr-jog hY [3[

ijnHW pRBU dy syvkW ƒ gurU dI sMgiq ivc bYTxw nsIb hoieAw hY, (smJo) auhnW dy m`Qy auqy DuroN hI cMgw lyK iliKAw hoieAw hY [ hy nwnk! DMn hY sqsMg! DMn hY sqsMg! ijs ivc (bYiTAW) pRBU dy nwm dw Awnµd imldw hY, ijQy gurmuKW ƒ imilAW (ihrdy ivc prmwqmw dw) nwm Aw v`sdw hY [4[4[

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਹਿ ਉਦਮੁ ਜਾ ਆਹਰਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ॥ ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕੁ ਆਗੈ ਕਰਿ ਧਰਿਆ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲੇ ਸੁ ਤਰਿਆ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਨਨਿ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ॥ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰੁ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ॥੨॥ ਊਡੇ ਊਡਿ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਤਿਸੁ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ॥ ਤਿਨ ਕਵਣੁ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣੁ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿਆ ॥੩॥ ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲਿ ਬਲਿ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਰਿਆ ॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 10}

pdArQ:- kwhy—ikauN? icqvih—qUM socdw hYN [ icqvih audmu—qUM au~dm icqvdw hYN, qUM izkr krdw hYN, {not:- 'au~dm icqvn' Aqy 'au~dm krn' ivc &rk cyqy r`Kx-jog hY [ rozI kmwx leI au~dm krnw hryk mnu`K dw &rz hY [ gurU swihb ny icMqw-qO^lw krI jwx vwly Zlq rsqy vloN vrijAw hY} [ jw Awhir—ijs Awhr ivc [ pirAw—ipAw hoieAw hY [ sYl—ictwn [ qw kw—auhnW dw [ AwgY—pihlW hI [1[

mwDau jI—hy pRBU jI! hy mwieAw dy pqI jI! {mwDau—mw-Dv [ mw—mwieAw [ Dv—pqI} [ prswid—ikrpw nwil [ prm pdu—sB qoN au~cw Awqmk drjw [ kwst—kwT, l`kVI [1[ rhwau [

jnin—mW [ suq—pu`qr [ binqw—vhutI [ DirAw—Awsrw [ iks kI—iksy dw [ isir—isr au~qy [ isir isir—hryk isr auqy, hryk jIv leI [ sMbwhy— {szvwhX} ApVWdw hY [ mn—hy mn!2[

aUfy—aUif [ aUfy aUif—aUif aUif, au~f ky [ sY—sYNkVy {l&z 'sau' qoN bhu-vcn} [ iqsu pwCY—aus (kUMj) dy ipCy [ bcry—in`ky in`ky b`cy [ CirAw—C`fy hoey huMdy hn [ cugwvY—cogw dyNdw hY [ min mih—(auh kUMj Awpxy) mn ivc [ ismrnu—(auhnW b`icAW dw) iDAwn [ KlwvY—KuAwldw hY [ kvxu KlwvY—kOx KuAwldw hY? koeI BI kuJ KuAwldw nhIN [3[

"jYsI ggin iPrMqI aUfqI, kpry bwgy vwlI [

auh rwKY cIqu pICY ibic bcry, inq ihrdY swir smwlI [1[7[13[51[ {gauVI bYrwgix m: 4}

siB inDwn—swry ^zwny [ Ast—A`T [ ds Ast—ATwrW [ isDwn—is`DIAW {not:- ATwrW is`DIAW iv`coN A`T is`DIAW bhuq pRis`D hn:

Aixnw liDmw pRwiÈq; pRwkwMX mihmw qQw [

eLi_Ävz c vi_Ävz c, qQw kwmwvswiXqw [

Aixmw—bhuq hI sUKm rUp ho jwxw [ liGmw—srIr ƒ Cotw kr lYxw [ pRwpqI—mn-ie`Cq pdwrQ hwsl kr lYxy [ pRwkwmX—hornW dy mn dI jwx lYxw [ mihmw—srIr ƒ v`fw kr lYxw [ eIiS`qÍ—AwpxI mrzI Anuswr sB ƒ pRyr lYxw [ viS`qÍ—sB ƒ v`s kr lYxw [ kwmwvswieqw—kwm-vwsnw ƒ rokx dI s`iqAw [

inDwn—(nO) ^zwny {swry jgq dy nO ^wzwny imQy gey hn [ iehnW ^zwinAW dw mwlk kubyr dyvqw mMinAw igAw hY} [

mhwpd`mÓc pd`mÓc _zKo mkr kÁCpO [

mukuNd kuNd nolwÓc, KvLÓc inDXo nv[

pdm—sonw cWdI [ mhw pdm—hIry jvwhrwq [ sMK—suMdr Bojn qy k`pVy [ mkr—SsqR iv`idAw dI pRwpqI, rwj drbwr ivc mwx [ mukMdu—rwg Awidk koml hunrW dI pRwpqI [ kuMd—sony dI sudwgrI [ nIl—moqI mUMgy dI sudwgrI [ k`Cp—k`pVy dwxy dI sudwgrI [ kr ql—h`QW dIAW qlIAW auqy [ pwrwvirAW—pwr-Avr, pwrlw aurlw bMnw [4[

ArQ:- hy mn! (qyrI ^wqr) ijs Awhr ivc prmwqmw Awp l`gw hoieAw hY, aus vwsqy qUM ikauN (sdw) socW-i&kr krdw rihMdw hYN? jyhVy jIv pRBU ny ictwnW qy p`QrW ivc pYdw kIqy hn, auhnW dw BI irzk aus ny (auhnW dy pYdw krn qoN) pihlW hI bxw riKAw hY [1[

hy myry pRBU jI! jyhVy mnu`K swD sMgiq ivc iml bYTdy hn, auh (ivArQ qO^ly-i&krW qoN) bc jWdy hn [ gurU dI ikrpw nwl ijs mnu`K ƒ ieh (Afolqw vwlI) au~cI Awqmk AvsQw iml jWdI hY, auh (mwno) su`kw kwT hrw ho jWdw hY [1[rhwau[

(hy mn!) mW, ipau, pu`qr, lok, vhutI—koeI BI iksy dw Awsrw nhIN hY [ hy mn! qUM ikauN frdw hYN? pwlxhwr pRBU hryk jIv nUµ Awp hI irzk ApVWdw hY [2[

(hy mn! vyK! kUMj) au~f au~f ky sYNkVy kohW qy Aw jWdI hY, ip`Cy aus dy b`cy (iek`ly) C`fy hoey huMdy hn [ auhnW ƒ koeI kuJ KuAwlx vwlw nhIN, koeI auhnW ƒ cogw nhIN cugWdw [ auh kUMj Awpxy b`icAW dw iDAwn Awpxy mn ivc DrdI rihMdI hY (qy, iesy ƒ pRBU auhnW dy pwlx dw vsIlw bxWdw hY) [3[

hy pwlxhwr pRBU! jgq dy swry ^zwny qy ATwrW is`DIAW (mwno) qyry h`QW dIAW qlIAW au~qy r`Ky pey hn [ hy dws nwnk! AYsy pRBU qoN sdw sdky ho, sdw kurbwn ho, (qy AwK—hy pRBU!) qyrI bzurgI dy aurly pwrly bMny dw AMq nhIN pY skdw [4[5[

not:- 'sodru' dy isr-lyK hyT auprly sMgRh dy pMj Sbd Aw cuky hn [ hux AgWh nvW isr-lyK 'so purKu' SurU huMdw hY ijs dy cwr Sbd hn [

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਸੋ ਪੁਰਖੁ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹਰਿ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਰਿ ਸਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ॥ ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ ॥ ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜੀ ਸਭਿ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ ॥ ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ॥੧॥

pdArQ:- so—auh [ purKu— {puir _oqy eiq pur—ò} jo hryk srIr ivc ivAwpk hY [ inrMjnu—inr‑AMjnu [ AMjnu—kwlK, mwieAw dw pRBwv} ijs au~qy mwieAw dw pRBwv nhIN pY skdw [ Agm—AphuMc {gm—phuMc} [ Apwrw—A-pwr, ijs dw pwrlw bMnw nwh l`B sky, byAMq [ siB—swry jIv— {l&z 'jIau' qoN bhu-vcn} [ dwqwrw—rwzk [ Twkuru—mwlk [1[

ArQ:- auh prmwqmw swry jIvW ivc ivAwpk hY (iPr BI) mwieAw dy pRBwv qoN auqWh hY, AphuMc hY Aqy byAMq hY [

hy sdw kwiem rihx vwly Aqy sB jIvW ƒ pYdw krn vwly hrI! swry jIv qYnUµ sdw ismrdy hn, qyrw iDAwn Drdy hn [ hy pRBU! swry jIv qyry hI pYdw kIqy hoey hn, qUM hI sB jIvW dw rwzk hYN [

hy sMq jno! aus prmwqmw dw iDAwn DirAw kro, auh swry du`KW dw nws krn vwlw hY [ auh (sB jIvW ivc ivAwpk hox krky) Awp hI mwlk hY Aqy Awp hI syvk hY [ hy nwnk! aus qoN ibnw) jIv ivcwry kIh hn? (aus hrI qoN v`KrI jIvW dI koeI hsqI nhIN) [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh