ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 9

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨਿ ਰਖੀਸੁਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਨਿ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲੇ ॥ {ਪੰਨਾ 9}

pdArQ:- pVin—pVHdy hn [ rKIsur— {irKI-eIsru} v`fy v`fy irKI, mhW irKI [ jugu jugu—hryk jug ivc [ vydw nwly—vydW sxy [ mohxIAw—suMdr iesqRIAW [ mnu mohin—jo mn ƒ moh lYNdIAW hn [ mCu—mwq lok [ pieAwly—pwqwl lok [

ArQ:- (hy pRBU!) pMifq Aqy mhw irKI jo (vydW ƒ pVHdy hn, vydW sxy qyrw hI js kr rhy hn [ suMdr iesqRIAW jo (AwpxI suMdrqw nwl mnu`K dy) mn ƒ moh lYNdIAW hn qYƒ hI gw rhIAW hn, (Bwv, qyrI suMdrqw dw prkwS kr rhIAW hn) [ surg-lok, mwq-lok Aqy pqwl-lok (Bwv, surg mwq Aqy pqwl dy swry jIAw jMq) qyrI hI vifAweI kr rhy hn [

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥ {ਪੰਨਾ 9}

pdArQ:- aupwey qyry—qyry kIqy hoey [ ATsiT—ATwhT [ qIrQ nwly—qIrQW smyq [ joD—joDy [ mhwbl—v`fy bl vwly [ sUrw—sUrmy [ KwxI cwry—cwry KwxIAW {AMfj, jyrj, syqj, auqBuj} [ KwxI—Kwx ijs ƒ pu`t ky ivcoN DwqW jW rqn Awidk pdwrQ k`Fy jwx {Kn—pu`txw} [ purwqn i^Awl quirAw Aw irhw hY ik jgq dy swry jIv cwr KwxIAW qoN pYdw hoey hn—AMfw, ijEr, muVkw, pwxI dI shYqw nwl DrqI ivcoN Awpxy Awp au~g pYxw (ieQy Bwv hY, cOhW hI KwxIAW dy jIv, swrI rcnw) [ KMf—totw, bRhmMf dw totw, hryk DrqI [ mMfl—c`k®, bRhmMf dw iek c`k® ijs ivc ie`k sUrj, ie`k cMdRmw Aqy DrqI Awidk igxy jWdy hn [ bRhmMf—swrI isRStI [ kir kir—bxw ky [ Dwry—itkwey hoey [

ArQ:- (hy pRBU!) qyry pYdw kIqy hoey rqn ATwhT qIrQW smyq qYƒ hI gw rhy hn [ v`fy bl vwly joDy Aqy sUrmy (qyrw id`qw bl ivKw ky) qyrI hI (qwkq dI) is&iq kr rhy hn [ cOhW hI KwxIAW dy jIA jMq qYƒ gw rhy hn [ swrI isRStI, isRStI dy swry KMf qy mMfl, jo qUM pYdw kr ky itkw r`Ky hn, qYƒ hI gwauNdy hn [

ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨਿ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਨਿ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ॥ ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਬੀਚਾਰੇ ॥ {ਪੰਨਾ 9}

pdArQ:- syeI—auhI bMdy [ quDu Bwvin—qYƒ cMgy l`gdy hn [ rqy—r`qy, rMgy hoey, pRym ivc msq [ rswey— {rs-AwlX} rs dy Gr, rsIey [ hoir kyqy—AnykW hor jIv {l&z ‘hoir’ l&z ‘hor’ qoN bhu-vcn hY} [ mY iciq—myry ic`q ivc [ mY iciq n Awvin—myry ic`q ivc nhIN AwauNdy, mYQoN igxy nhIN jw skdy, myrI ivcwr qoN pry hn [ ikAw bIcwry—kIh ivcwr kr skdw hY?

ArQ:- (hy pRBU!) Asl ivc auhI bMdy qyrI is&iq-swlwh krdy hn (Bwv, auhnW dI kIqI is&iq-swlwh sPl hY) jo qyry pRym ivc rMgy hoey hn Aqy qyry rsIey Bgq hn, auhI bMdy qYƒ ipAwry l`gdy hn [ AnykW hor jIv qyrI vifAweI kr rhy hn, jo mYQoN igxy nhIN jw skdy [ (Blw, ies igxqI bwry) nwnk kIh ivcwr kr skdw hY? (nwnk ieh ivcwr krn-jogw nhIN hY) [

ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨਿ ਰਚਾਈ ॥ {ਪੰਨਾ 9}

pdArQ:- scu—iQr rihx vwlw [ nweI—vifAweI {ArbI l&z Ônw[ ies ArbI l&z dy pMjwbI ivc do pwT hn—AsnweI, nweI [ ‘jo ikCu hoieAw sBu ikCu quJ qy, qyrI sB AsnweI’} iesy qrHW sMsik®q dy l&zW qoN

ÔQwn—AsQwn, Qwn,
Ônwn—Asnwn, nHwn,
ÔqzB—AsQMB, QMB,
Ônyh—Asnyh, nyh,
iÔQr—AsiQr, iQr,
ÔQl—AsQl, ql,

{vyKo ‘gurbwxI ivAwkrx’}

not:- l&z ‘swcw’ puilMg hY Aqy ‘swihb’ dw ivSySx hY [ l&z ‘swcI’ iesqRI-ilMg hY qy l&z ‘nweI’ dw ivSySx hY [ ies quk dy pwT ivc ivsRwmW dw i^Awl r`Kxw [

hosI—hovygw, iQr rhygw [ jwie n—jMmdw nhIN [ n jwsI—nwh hI mrygw [ ijin—ijs (pRBU) ny [ rcweI—pYdw kIqI hY [

ArQ:- ijs (pRBU) ny ieh isRStI pYdw kIqI hY, auh ies vyly BI mOjUd hY, qy sdw kwiem rihx vwlw hY [ auh mwlk-pRBU sdw kwiem rihx vwlw hY [ aus dI vifAweI sdw kwiem rihx vwlI hY [

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ ॥ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ॥ {ਪੰਨਾ 9}

pdArQ:- rMgI rMgI—rMgW rMgW dI, keI rMgW dI [ BwqI—keI iksmW dI [ ijnsI—keI ijnsW dI [ ijin—ijs (pRBU) ny [ aupweI—pYdw kIqI hY [ kir kir—pYdw kr ky [ dyKY—sMBwl krdw hY [ kIqw Awpxw—Awpxw ricAw jgq [ ijau—ijvyN [ vifAweI—rzw [

ArQ:- ijs pRBU ny keI rMgW iksmW qy ijnsW dI mwieAw rc id`qI hY, auh, ijvyN aus dI rzw hY, jgq ƒ pYdw kr ky Awpxy pYdw kIqy hoey dI sMBwl kr irhw hY [

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰਿ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਤਿਸਾਹਿਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 9}

pdArQ:- iqsu BwvY—aus ƒ cMgw l`gdw hY [ krsI—krygw [ n krxw jweI—nhIN kIqw jw skdw [ swhw piq swihbu—SwhW dw pwiqSwh mwlk [ rhxu—rihxw (Pbdw hY) [ rjweI—rzw ivc [

ArQ:- jo kuJ aus (pRBU) ƒ cMgw l`gdw hY auhI auh krdw hY [ koeI jIv aus dy A`gy hYNkV nhIN ivKw skdw (koeI jIv aus ƒ ieh nhIN AwK skdw ‘ieauN nhIN, ieauN kr’) [ auh pRBU (swry jgq dw) pwiqSwh hY, pwiqSwhW dw BI pwiqSwh hY [ hy nwnk! (jIvW ƒ) aus dI rzw ivc rihxw hI Pbdw hY [1[

not:- paux pwxI bYsMqr Awidk Acyqn pdwrQ BI pRBU dI is&iq-swlwh kr rhy hn, Bwv, aus dy pYdw kIqy swry q`q BI aus dI rzw ivc qur rhy hn [ rzw ivc qurnw aus dI is&iq-swlwh hI krnI hY [ {1430 pMny vwlI bIV, pMnw 9}

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸੁਣਿ ਵਡਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਕੇਵਡੁ ਵਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਇ ॥ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਇ ॥ ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡੁ ਚੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਭਿ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲਿ ਸੁਰਤਿ ਕਮਾਈ ॥ ਸਭ ਕੀਮਤਿ ਮਿਲਿ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ॥ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲੁ ਵਡਿਆਈ ॥੨॥ ਸਭਿ ਸਤ ਸਭਿ ਤਪ ਸਭਿ ਚੰਗਿਆਈਆ ॥ ਸਿਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ॥ ਤੁਧੁ ਵਿਣੁ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥ ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕਿ ਰਹਾਈਆ ॥੩॥ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ॥ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ ਜਿਸੁ ਤੂ ਦੇਹਿ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 9}

pdArQ:- suix—sux ky [ sBu koie—hryk jIv [ kyvfu—kyfw [ fITw—vyiKAW hI [ hoie—(ibAwn) ho skdw hY, d`isAw jw skdw hY [ kImiq—mu`l, brwbr dI SY [ kImiq pwie n—mu`l nhIN pwieAw jw skdw, aus dy brwbr dI koeI hsqI nhIN d`sI jw skdI [ rhy smwie—lIn ho jWdy hn [

gihr—hy fUMGy! gMBIrw—hy v`fy ijgry vwly! guxI ghIrw—hy guxW krky fUMGy! hy byAMq guxW dy mwlk! cIrw—pwt, cOVweI, ivsQwr [1[rhwau[

siB imil—swirAW ny iml ky, swirAW ny iek dUjy dI shYqw lY ky [ surqI—suriq [ surqI suriq kmweI—suriq kmweI, suriq kmweI, muV muV smwDI lweI [ sB...pweI—sB imil kImiq pweI, kImiq pweI [ igAwnI—ivcwrvwn, au~cI smJ vwly [ iDAwnI—suriq joVn vwly [ gur—v`fy [ gur hweI—gur BweI, vifAW dy Brw, Aijhy hor koeI v`fy [ gur gurhweI—keI v`fy v`fy pRis`D {ieh l&z ‘gur gurhweI’ l&z ‘igAwnI iDAwnI’ dw ivSySx hn} [ iqlu—rqw ijqnI BI [2[

siB sq—swry Bly kMm [ qp—kSt, AOiKAweIAW [ cMigAweIAw—cMgy gux [ isD—pu`gy hoey, jIvn ivc sPl hoey mnu`K [ isDI—sPlqw, kwmXwbI [ krim—(qyrI) imhr nwl, b^SS dI rwhIN [ Twik—vrj ky, rok ky [3[

isPqI—is&qW nl, guxW nwl [ cwrw—zor qdbIr, jqn [4[

ArQ:- hryk jIv (hornW pwsoN isr&) sux ky (hI) AwK dyNdw hY ik (hy pRBU!) qUM v`fw hYN [ pr qUM kyfw v`fw hYN (ikqnw byAMq hYN)—ieh g`l qyrw drsn kIiqAW hI d`sI jw skdI hY (qyrw drsn kIiqAW hI d`isAw jw skdw hY ik qUM bhuq byAMq hYN) [ qyry brwbr dw hor koeI d`isAw nhIN jw skdw, qyry srUp dw ibAwn nhIN kIqw jw skdw [ qyrI vifAweI AwKx vwly (Awpw Bu`l ky) qyry ivc (hI) lIn ho jWdy hn [1[

hy myry v`fy mwlk! qUM (mwno, iek) fUMGw (smuMdr) hYN, qUM bVy ijgry vwlw hYN, qUM byAMq guxW vwlw hYN [ koeI BI jIv nhIN jwxdw ik qyrw ikqnw v`fw ivsQwr hY [1[rhwau[

(qUM kyfw v`fw hYN—ieh g`l l`Bx vwsqy) smwDIAW lwaux vwly keI v`fy v`fy pRis`D jogIAW ny iDAwn joVn dy jqn kIqy , muV muV jqn kIqy, v`fy v`fy pRis`D (SwsqR-vy~qw) ivcwrvwnW ny Awpo ivc iek dUjy dI shYqw lY ky, qyry brwbr dI koeI hsqI l`Bx dI koiSS kIqI, pr qyrI vifAweI dw iek iql ijqnw BI ih`sw nhIN d`s sky [2[

(ivcwrvwn kIh qy isD jogI kIh? qyrI vifAweI dw AMdwzw qW koeI BI nhIN lw sikAw, pr ivcwrvwnW dy) swry Bly kMm, swry qp qy swry gux, is`DW lokW dIAW (ir`DIAW is`DIAW Awidk) v`fy v`fy kMm—ieh kwmXwbI iksy ƒ BI qyrI shYqw qoN ibnw hwsl nhIN hoeI [ (ijs iksy ƒ is`DI pRwpq hoeI hY) qyrI imhr nwl pRwpq hoeI hY [ qy, koeI hor aus pRwpqI dy rwh ivc rok nhIN pw sikAw [3[

(hy pRBU!) qyry guxW dy (mwno) ^zwny Bry pey hn [ jIv dI kIh pWieAW hY ik iehnW guxW ƒ ibAwn kr sky? ijs nUµ qUM is&iq-swlwh krn dI dwiq b^Sdw hYN; aus dy rwh ivc rukwvt pwx leI iksy dw zor nhIN c`l skdw, (ikauNik) hy nwnk! (AwK—hy pRBU!) qUM sdw kwiem rihx vwlw pRBU aus (BwgW vwly) ƒ sMvwrn vwlw (Awp) hYN [4[2[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰਿ ਜਾਉ ॥ ਆਖਣਿ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ॥ ਉਤੁ ਭੂਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਅਹਿ ਦੂਖ ॥੧॥ ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲੁ ਵਡਿਆਈ ॥ ਆਖਿ ਥਕੇ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ ਜੇ ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਹਿ ॥ ਵਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਟਿ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥ ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥ ਦੇਦਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗੁ ॥ ਗੁਣੁ ਏਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥੩॥ ਜੇਵਡੁ ਆਪਿ ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤਿ ॥ ਜਿਨਿ ਦਿਨੁ ਕਰਿ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤਿ ॥ ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮਜਾਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝੁ ਸਨਾਤਿ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 9}

pdArQ:- AwKw—AwKW, (jdoN) mYN (hir-nwm) aucwrdw hW [ jIvw—jIvW, mYN jIaU pYNdw hW, myry AMdr Awqmk jIvn pYdw ho jWdw hY [ mir jwau—mir jwauN, mYN mr jWdw hW, (ivkwrW dy kwrn) myrw Awqmk jIvn mu`k jWdw hY, myrI Awqmk mOq ho jWdI hY [ swcw—sdw kwiem rihx vwlw [ auqu— {l&z 'aus' qoN krx kwrk [ 'ijs' qoN 'ijqu'} [ auqu BUKY—aus Bu`K dy kwrn [ Kwie—(nwm-Bojn) Kw ky [ cilAih—dUr ho jWdy hn [1[

mwie—hy mW! nwie—nwm dI rwhIN [ swcY nwie—sdw kwiem rihx vwly hir—nwm dI rwhIN, ijauN ijauN sdw-iQr rihx vwlw hir-nwm ismrIey [ ikau ivsrY—kdy nwh Bu`ly [1[rhwau[

iqlu—rqw Br BI [ AwiK—AwK ky, ibAwn kr ky [ siB—swry jIv [ Awpix pwih—AwKx dw jqn krn {'AwKix pwie' iek-vcn hY ‘jy ko Kwieku AwKix pwie’} [2[

sogu—A&sos [ dydw—dyNdw [ n cUkY—nhIN mu`kdw [ Bogu—vrqxw [ guxu eyho—iehI ^UbI [ ko—koeI (hor) [ hoAw—hoieAw hY [ nw hoie—nwh hI hovygw [3[

jyvfu—ijqnw v`fw [ qyvf—auqnI v`fI [ ijin—ijs (qYN) ny [ kir kY—pYdw kr ky [ ivswrih—Bulw dyNdy hn [ qy—auh (bMdy) {bhu-vcn} [ kmjwiq—BYVI jwq vwly [ nwvY bwJu—hir-nwm qoN ibnw [ snwiq—nIc [4[

ArQ:- (ijauN ijauN) mYN (prmwqmw dw) nwm ismrdw hW, iqauN iqauN myry AMdr Awqmk jIvn pYdw huMdw hY [ (pr jdoN mYnUµ pRBU dw nwm) Bu`l jWdw hY, myrI Awqmk mOq ho jWdI hY [ (ieh pqw huMidAW BI) sdw kwiem-rihx vwly prmwqmw dw nwm ismrnw AOKw (kMm jwpdw hY) [ (ijs mnu`K dy AMdr) sdw-iQr pRBU dw nwm ismrn dI qWG pYdw ho jWdI hY, aus qWG dI brkiq nwl (hir-nwm-Bojn) Kw ky aus dy swry du`K dUr ho jWdy hn [1[

hy myrI mW! (Ardws kr ik) auh prmwqmw mYnUµ kdy BI nwh Bu`ly [ ijauN ijauN aus sdw kwiem rihx vwly pRBU dw nwm ismrIey, iqauN iqauN auh sdw kwiem rihx vwlw mwlk (mn ivc Aw v`sdw hY) [1[rhwau[

sdw kwiem rihx vwly pRBU dy nwm dI rqw ijqnI BI mihmw ibAwn kr ky (swry jIv) Q`k gey hn (ibAwn nhIN kr skdy) [ koeI BI nhIN d`s sikAw ik prmwqmw dy brwbr dI ikhVI hsqI hY [ jy (jgq dy) swry hI jIv rl ky (pRBU dI vifAweI) ibAwn krn dw jqn krn, qW auh pRBU (Awpxy Asly nwloN) v`fw nhIN ho jWdw (qy, jy koeI BI aus dI vifAweI nwh kry), qW auh (A`gy nwloN) G`t nhIN jWdw [ (aus nUµ AwpxI soBw dw lwlc nhIN) [2[

auh pRBU kdy mrdw nhIN, nwh hI (aus dI ^wqr) sog huMdw hY [ auh sdw (jIvW nUµ irzk idMdw hY, aus dIAW id`qIAW dwqW dw vrqxw kdy mu`kdw nhIN (aus dIAW dwqW vrqx nwl kdy mukdIAW nhIN) [ aus dI v`fI ^UbI ieh hY ik koeI hor aus vrgw nhIN hY, (aus vrgw Ajy qk) nwh koeI hoieAw hY, nwh kdy hovygw [3[

(hy pRBU!) ijqnw byAMq qUM Awp hYN auqnI byAMq qyrI b^SS [ (qUM AYsw hYN) ijs ny idn bxwieAw hY qy rwq bxweI hY [

hy nwnk! auh bMdy nIvyN jIvn vwly bx jWdy hn, jo (Aijhy) Ksm-pRBU nUµ Bulw dyNdy hn [ nwm qoN KuMJy hoey jIv (hI) nIc hn [4[3[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh