ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 8

ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੁ ॥ ਤਿਥੈ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤੁ ਅਨੂਪੁ ॥

pdArQ:-  srm-au~dm, imhnq[ srm KMf kI-au~dm AvsQw dI [ bwxI-bnwvt[ rUp-suMdrqw[ iqQY-ies imhnq vwlI AvsQw ivc[ GwViq GVIAY-GwVq ivc GiVAw jWdw hY[ bhuqu AnUpu-(mn) bhuq sohxw[

ArQ:- au~dm AvsQw dI bnwvt suMdrqw hY (Bwv, ies AvsQw ivc Aw ky mn idno idn sohxw bxnw SurU ho jWdw hY)[ ies AvsQw ivc (nvIN) GwVq dy kwrn mn bhuq sohxw GiVAw jWdw hY[

ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹਿ ॥ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥

pdArQ:-  qw kIAw-aus AvsQw dIAW[ kQIAw n jwih-khINAW nhIN jw skdIAW[ ko-koeI mnu`K[ khY-AwKY ibAwn kry[ ipCY-d`sx qoN ip`CoN pCuqwie-pCuqwauNdw hY (ikauNik auh ibAwn krn qoN AsmrQ rihMdw hY)[

ArQ:- aus AvsQw dIAW g`lW ibAwn nhIN kIqIAW jw skdIAW[ jy koeI mnu`K ibAwn krdw hY, qW ip`CoN pCuqwauNdw hY (ikauNik auh ibAwn krn dy AsmrQ rihMdw hY)[

ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥ ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿਧਾ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥੩੬॥

pdArQ:-  iqQY-aus drm KMf ivc[ GVIAY-GVI jWdI hY[ min buiD-mn ivc jwgRq[ surw kI suiD-dyviqAW dI sUJ[ isDw kI suiD-is`DW vwlI Akl[

ArQ:- aus imhnq vwlI AvsQw ivc mnu`K dI suriq qy mq GVI jWdI hY, (Bwv, surq qy mq au~cI ho jWdI hY) Aqy mn ivc jwgRq pYdw ho jWdI hY[ srm KMf ivc dyviqAW qy is`DW vwlI Akl (mnu`K dy AMdr) bx jWdI hY [36[

Bwv:- igAwn-AvsQw dI brkiq nwl ijauN ijauN swrw jgq iek sWJw t`br id`sdw hY, jIv ^lkiq dI syvw dI imhnq (= ‘srm’ isr ’qy cu`kdw hY, mn dI pihlI qMg-idlI ht ky ivSwlqw qy audwrqw dI GwVq ivc mn nvyN isry sohxw GiVAw jWdw hY, mn ivc iek nvIN jwgRq AwauNdI hY, suriq au~cI hox l`g pYNdI hY[36[

ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ ॥ ਤਿਥੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰੁ ॥ ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥ ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ॥

pdArQ:- krm-bKSS [ bwxI-bnwvt[ joru-bl, qwkq[ horu-Akwl purK qoN ibnw koeI dUjw[ horu n koeI horu-Akwl purK qoN ibnw dUjw au~kw hI koeI nhIN hY[ joD-joDy[ mhwbl-v~fy bl vwly[ sUr-sUrmy[ iqn mih— auhnW ivc[ rwmu-Akwl purK[ rihAw BrBUr-nkw-nk BirAw hoieAw hY, rom rom ivc v~s irhw hY[

ArQ:- b^SS vwlI AvsQw dI bnwvt bl hY, (Bwv, jdoN mnu`K au~qy Akwl purK dI imhr dI nzr huMdI hY, qW aus dy AMdr Aijhw bl pYdw huMdw hY ik ivSy-ivkwr aus au~Mqy Awpxw prBwv nhIN pw skdy), ikauNik aus AvsQw ivc (mnu`K dy AMdr) Akwl purK qoN ibnw koeI dUjw au~kw hI nhIN rihMdw[ aus AvsQw ivc(jo mnu`K hn auh) joDy, mhWblI qy sUrmy hn, auhnW dy rom rom ivc Akwl purK v`s irhw hY[

ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹਿ ॥ ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹਿ ॥ ਨਾ ਓਹਿ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹਿ ॥ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥

pdArQ:-  sIqo sIqw-pUrn qOr ’qy sIqw hoieAw hY, proqw hoieAw hY[ (not:- ieko hI Sbd ‘sIqw’ dUjI vwrI vriqAw igAw hY[ iesy qrHW ies i^Awl ’qy ^ws vDIk zor id`qw hY[ ieho ijhy hI vwkMS hor BI hn, ijvyN-

(1)  nwnk AMqu n AMqu [  (pauVI 35
(2)  iqQY horu n koeI horu [ 
(pauVI 37
(3)  jy ko kQY q AMq n AMq [  
(pauVI 37

mihmw-(Akwl purK dI) isPiq-swlwh, vifwAweI[ mwih-ivc[ qw ky-auhnW  mnu`KW dy[ rUp-suMdr  srUp[ n kQny jwih-kQy nhIN jw skdy[ Eih-auh bMdy[ nw mrih-Awqmk mOq mrdy nhIN hn[ n Twgy jwih-T`gy nhIN jw skdy (mwieAw auhnW ƒ T`g nhIN skdI[)

ArQ:- aus (b^SS) AvsQw ivc A`pVy hoey mnu`KW dw mn inrol Akwl purK dI vifAweI ivc proqw rihMdw hY, (auhnW dy srIr Aijhy kMcn dI vMnI vwly ho jWdy hn ik) auhnW dy sohxy rUp vrxn nhIN kIqy jw skdy (auhnW dy mUMh au~qy nUr hI nUr ilSkdw hY) [ (ies AvsQw ivc) ijnHW dy mn ivc Akwl purK v`sdw hY, auh Awqmk mOq nhIN mrdy qy mwieAw auhnW ƒ T`g nhIN skdI [

ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੇ ਲੋਅ ॥ ਕਰਹਿ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥

pdArQ:-  vsih-v`sdy hn[ loA-lok, Bvx[ ky loA-keI BvxW dy[ (vyKo pauVI 34 ivc ‘ky rMg’) [ krih Anµd-Anµd krdy hn, sdw iKVy rihMdy hn[ scw soie-auh s`cw hrI[ min-(auhnW dy ) mn ivc hY [

ArQ:- aus AvsQw ivc keI BvxW dy Bgq jn v`sdy hn, jo sdw iKVy rihMdy hn, (ikauNik) auh s`cw Akwl purK auhnW dy mn ivc (mOjUd) hY [

ਸਚ ਖੰਡਿ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥

pdArQ:-  sic-s`c ivc [ sic KMif-sc KMf ivc [ kir kir-isHStI rc ky [ ndir inhwl-inhwl krn vwlI nzr nwl [ vyKY-vyKdw hY sMBwl krdw hY[

ArQ:- s`c KMf ivc (Bwv,Akwl purK nwl ie`k rUp hox vwlI AvsQw ivc) mnu`K dy AMdr auh Akwl purK Awp hI v`sdw hY, jo isRStI ƒ rc rc ky imhr dI nzr nwl aus dI sMBwl krdw hY[

ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ ॥ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥ ਤਿਥੈ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ ॥ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ ॥ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥{ਪੰਨਾ 8}

pdArQ:-  vrBMf— bRihmMf [ ko-koeI mnu`K [ kQY— d`sx l`gy, ibAwn  kry[ q AMq n AMq-iehnW KMfW mMflW qy bRihmMfW dy AMq nhIN pY skdy [ loA loA-keI lok, keI Bvn [ ivgsY-ivgsdw hY, ^uS huMdw  hY[ kir vIcwru-vIcwr kr ky[ kQnw-kQn krnw, ibAwn krnw [ swru-ies Sbd ƒ smJx leI vMngI-mwqr hyT-ilKy pRmwx id`qy jWdy hn:-

(1)  pihrw Agin ihvY Gr bwDw Bojn swru krweI [1[   (pauVI 19, mwJ kI vwr
(2)  qUM swgro rqnwgro hau swr n jwxw qyrI rwm [  
(sUhI CMq mhlw 5
(3)  lwhw Bgiq su swru gurmuiK pwieAY [  
(mwJ kI vwr, pauVI 15
(4)  Dnu vfBwgI nwnkw, ijn gurmuiK hir rsu swir [1[  
(kwnVy kI vwr

iehnW aupr-ilKy pRmwxW dw is`tw ieauN hY:-

(1) ‘swr’ ‘nWv’ hY, puilMg qy iesqRI-ilMg[
‘swru’ puilMg dw ArQ hY ‘lohw’ jW ‘q`q’[
‘swr’ iesqRI-ilMg dw ArQ hY ‘suriq, ^br’ [

ijvyN pRmwx nµ: (1) Aqy (2) [

(2)‘swr’ ivSySx hY, ijvyN pRmwx nµ: (3) ivc hY [ ies dw ArQ hY ‘sRySt’ [ (3)‘swir’ ik®Aw hY ,ijs dw ArQ hY ‘^br lYxI’, ‘cyqy krnw’ ijvyN pRmwx (4) [

swru-lohw[ krVw swru-krVw ijvyN lohw hY [

ArQ:- aus AvsQw ivc (Bwv, Akwl purK nwl ie~k-rUp hox vwlI AvsQw ivc)mnu`K nUµ byAMq KMf, mMfl qy byAMq bRihmMf (id~sdy hn, ieqny byAMq ik) jy koeI mnu`K ies dw kQn krn l`gy, qW auhnW dy EVk nhIN pY skdy [ aus AvsQw ivc byAMq Bvx qy Akwr id~sdy  hn (ijn´wN sBnwN ivc)y ausy qr´wN kwr c`l rhI hY ijvyN Akwl purK dw hukm huMdw hY (Bwv, ies AvsQw ivc A`pV ky mnu`K ƒ hr QwN Akwl purK dI rzw vrqdI id`sdI hY)[ (aus ƒ prq`K ids`dw hY ik) Akwl purK  vIcwr krky (sB jIvwN dI ) sMBwl krdw hY qy KuS huMdw hY[ hy nwnk! ies AvsQw dw kQn krnw bhuq hI AOKw hY (Bwv, ieh AvsQw ibAwn nhIN ho skdI, AnuBv hI kIqI jw skdI hY)[37[

Bwv:- prmwqmw nwl ie`k-rUp ho cukx vwlI Awqmk AvsQw ivc ApVy jIv au~qy prmwqmw dI b^SS dw drvwzw KulHdw hY, aus ƒ sB Awpxy hI Awpxy id~sdy hn, hr pwsy pRØBU hI nzrIN AwauNdw hY [ Aijhy mnu`K dI surq sdw pRØBU dI is&iq-swlwh juVI rihNdI hY, hux mwieAw ies nUµ T`g nhIN skdI, Awqmw blvwn ho jWdI hY, pRØBU nwloN iv`Q nhIN pY skdI [ hux aus nUµ prq`K jwpdw hY ik byAMq kudrq rc ky pRØBU sB nUµ AwpxI rzw ivc qor irhw hY, qy sB auqy imhr dI nzr kr irhw hY [37[

ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਨਿਆਰੁ ॥ ਅਹਰਣਿ ਮਤਿ ਵੇਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥

pdArQ:- jqu-Awpxy srIrk ieMdRIAW nUµ ivkwrW vloN rok r`Kxw[ pwhwrw-suinAwry dI dukwn [ suinAwru-suinAwrw[ miq-Akl[ vyd-igAwn[ hQIAwru-hQOVw[

not:- Sbd ‘vyd’ hyT-ilKIAW qukW ivc jpujI ivc vriqAw igAw hY:-

(1)  gurmuiK nwdM, gurmuiK vydM, gurmuiK rihAw smweI [   (pauVI 5
(2)  suixAY swsq isMimRiq vyd [  
(pauVI 9
(3)  AsMK grMQ muiK vyd pwT [  
(pauVI 17
(4)  EVk EVk Bwil Qky, vyd khin iek vwq[  
(pauVI 22
(5)  AwKih vyd pwT purwx [  
(pauVI 26
(6)  gwvin pMifq pVin rKIsr, jugu jugu vydw nwly [  
(pauVI 27

pauVI nµbr 5 vwlI quk qoN ibnw bwkI sB pauVIAW ivc Sbd ‘vyd’ bhu-vcn ivc hY Aqy ihMdU m`q dy Drm pusqkW ‘vydW’ v`l ieSwrw hY [ pr pauVI nµbr 5 ivc ‘vydM’ iek-vcn hY qy ArQ hY ‘igAwn’ [ iesy qrW ‘vyd hQIAwr’ ivc ‘vyd’ iek-vcn hY qy ArQ hY ‘igAwn’ [ pr ieh zrUrI nhIN hY  ik ij`Qy ij~Qy l&z ‘vydu’ iek-vcn ivc AwieAw hy au~Qy ies dw ArQ ‘igAwn’ hI hY [ keI Sbd AYsy hn, ij~Qy ‘vydu’ iek-vcn huMidAW BI ihMdU mq dw Drm pusqk vyd hY[ pr pRkrx nUµ ivcwrnw BI zrUrI hY[

ies pauVI ivc ‘jqu’, ‘DIrj’, ‘miq’, ‘Bau’, ‘qpqwau’, Aqy ‘Bwau’ Bwv-vwck Sbd Awey hn, ies vwsqy l&z ‘vydu’ BI auhnW dy nwl FukvW (‘igAwn’ ArQ) Bwv-vwck hI ho skdw hY [

ArQ:- (jy) jq-rUp dukwn (hovy), DIrj suinAwrw bxy, mnu`K dI AwpxI m`q Aihrx hovy, (aus mq-Aihrx au~qy) igAwn hQOVw (v`jy)[

ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨਿ ਤਪ ਤਾਉ ॥ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਤੁ ਢਾਲਿ ॥ ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥

Bau-

     ‘Bau’ Sbd nUµ ie~Qy ghu nwl ivcwrn dI loV hY [

     ‘jpujI’ swihb ivc ieh Sbd do vwrI AwieAw hY, mUl-mMqr ivc ‘inrBau’ Aqy pauVI nµbr 38 ivc ‘Bau’[

sMsik®q dw Sbd ‘BX’ hY, pr siqgur jI ies nUµ ‘Bau’ ilKdy hn[ AwrIAw smwj vrgI pVHI-ilKI SRyxI dy moFI suAwmI dieAwnµd ies Bau Sbd nUµ swhmxy r`K ky, AwpxI ividAw dy AwDwr ’qy, gurU nwnk swihb nUµ AnpVH ilK gey hn[ sMsik®q iv~idAw dI vwk&IAq dy AwDwr ’qy auh ilKdy hn ik gurU nwnk swihb sMsik®q jwxdy huMdy, qW ‘BX’ nUµ ‘Bau’ nwh ilKdy[

ies pusqk dw ies mzmUn nwl koeI sMbMD nhIN ik gurU nwnk swihb dI sMsik®q iv`idAw dw sbUq id`qw jwvy, ikauNik ies g`l dI qW loV hI nhIN sI ik gurU swihb Awpxy smyN dy jIvW nUµ sMsik®q bolI ivc aupdyS idMdy jW sMsik®q dy Dwrmk pusqkW dw aupdyS idRVH krwauNdy [ Akwl purK pwsoN auh jo sunyhw lY ky Awey sn, auh auhnW ny aus bolI ivc suxwauxw sI qy suxwieAw, jo ies vyly ies dyS dy lokW ivc prc`lq sI [

bolI sdw bdldI AweI hY[ vydW dI sMsik®q bdl ky hor ho geI[ sMsik®q bdl ky pRwik®q bx geI[ pRwik®q qoN pMjwbI bx geI [ gurU nwnk swihb dy vyly dI pMjwbI BI hux nhIN rhI, hor ho geI hY [ ies vwsqy suAwmI dieAwnµd gurU nwnk swihb dI Swn ivc duKdweI l&z ilKx dI QW, jy ieh vyKdy ik dys dI bolI aus smyN ikhVI sI qW ieh Bu`l nwh krdy [

sMsik®q, pRwik®q qy pMjwbI dI Koj dy ADwr ’qy byAMq Sbd pyS kIqy jw skdy hn , ij`Qy ieh prq`K swbq ho jWdw hY ik ikvyN sMsik®q Sbd bdl bdl ky pMjwbI ivc nvW rUp Dwrdy gey[

not:-ies ivcwr ƒ ivsQwr nUµ nwl smJx vwsqy pVHo myrI pusqk “gurbwxI qy ieiqhws bwry” dy pMnw 43 qoN 61 qk [

pdArQ:- Bau-Akwl purK dw fr [ Klw-K`lW; DONkxI (ijs nwl suinAwry PUk mwr ky A`g BKWdy hn)[ qpqwau-qpW nwl qpxw, Gwl GwlxI, kmweI krnI [ BWfw-kuTwlI[ Bwau-pRym [ AMimRqu-Akwl purK dw Amr krn vwlw nwm [ iqqu-aus BWfy ivc [ GVIAY-GVIdw hY, GiVAw jWdw hY[ GVIAY sbdu-Sbd GiVAw jWdw hY[ s`cI tkswl-ies au~pr-d`sI hoeI s`cI tkswl ivc[

not:- jq, DIrj, mq, igAwn, Bau, qpqwau Aqy Bwau dI imlvIN s`cI tkswl ivc gur Sbd dI mohr GVI jWdI hY, (Bwv ijs au~cI Awqmk AvsQw ivc koeI Sbd gurU ny aucwirAw hY, is`K nUµ BI auh Sbd ausy AvsQw ivc lY A`pVdw hY, (kUV dI pwil qoV dyNdw hY) jy jq DIrj Awidk vwlw jIvn bx jwey[ tkswl-auh QW ij`Qy srkwrI rupey Awidk is`ky GVIdy hn [

ArQ:- (jy) Akwl purK dw fr DONkxI (hovy), Gwl-kmweI A`g (hovy), pRym kuTwlI hovy, qW (hy BweI!) aus (kuTwlI) ivc Akwl purK dw AMimRq nwm glwvo, (ikauNik ieho ijhI hI) s`cI tkswl ivc (gurU dw) Sbd GiVAw jWdw hY [

ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥੩੮॥{ਪੰਨਾ 8}

pdArQ:- ijn kau-ijnHW mnu`KW au~qy[ ndir-imhr dI nzr[ krmu-b^SS [ iqn kwr-auhnW mnu`KW dI hI ieh kwr hY, (Bwv, auh mnu`K ieh au~pr d`sI tkswl iqAwr krky Sbd dI GwVq GVdy hn )[ inhwl-prsMn, ^uS, Anµd[ ndrI-imhr dI nzr vwlw pRØBU[

ArQ:- ieh kwr auhnW mnu`KW dI hY, ijnHW au~qy imhr dI nzr huMdI hY, ijMnHW au~qy b^SS huMdI hY[ hy nwnk! auh mnu`K Akwl purK dI ik®pw-idRStI nwl inhwl ho jWdw hY [38[

Bwv:- pr ieh au~cI Awqmk AvsQw qdoN hI bx skdI hY jy Awcrn piv`qr hovy, dUijAW dI vDIkI shwrn dw hONslw hovy , au~cI qy ivSwl smJ hovy, pRØBU dw fr ihrdy ivc itikAw rhy , syvw dI Gwl GwlI jwey ^wlk qy ^lk dw ipAwr idl ivc hovy [ ieh jq, DIrj, mq, igAwn, Bau, Gwl Aqy pRym dy gux iek s`cI tkswl hY ijs ivc gur Sbd dI mohr GVI jWdI hY (Bwv, ijs au~cI Awqmk AvsQw ivc koeI Sbd siqgurU ny aucwirAw hY, au~pr-d`sy jIvn vwly is`K nUµ BI auh Sbd ausy Awqmk AvsQw ivc lY A`pVdw hY) [38[

not-bwxI ‘jpu’ dIAW kul 38 pauVIAW hn, jo ie`Qy smwpq hoeIAW hn[ pihly slok ivc mMglwcrn vjoN siqgurU jI ny Awpxy ieSt pRBU dw srUp ibAwn kIqw sI[ Agly A^Irly slok ivc swrI bwxI ‘jpu’ dw isDWq d`isAw hY[

ਸਲੋਕੁ ॥ ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ ॥ ਦਿਵਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥

pdArQ:- pvxu-hvw, suAws, pRwx[ mhqu-v`fI [ idvsu-idn[ duie-dovyN[ idvsu dwieAw-idn iKfwvw hY[ rwiq dweI-rwq iKfwvI hY[ sgl-swrw[

ArQ:- pRwx (srIrW leI ieauN hn ijvyN) gurU (jIvW dy Awqmw leI) hY, pwxI (sB jIvW dw) ipau hY Aqy DrqI (sB dI) v`fI mW hY[ idn Aqy rwq dovyN iKfwvw qy iKfwvI hn, swrw sMswr Kyf irhw hY, (Bwv, sMswr dy swry jIv rwq ƒ sOx ivc Aqy idny kwr-ivhwr ivc prcy pey hn)[

ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ ॥ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ ॥

pdArQ:-  vwcY-prKdw hY, (ilKy hoey) pVHdw hY[ hdUir-Akwl purK dI hzUrI ivc, Akwl purK dy dr ’qy[ krmI-krmW Anuswr[ ky-keI jIv[ nyVY-Akwl purK dy nzdIk[

ArQ:- Drmrwj Akwl purK dI hzUrI ivc (jIvW dy kIqy hoey) cMgy qy mMdy kMm ivcwrdw hY[ Awpo Awpxy (iehnW kIqy hoey) krmW dy Anuswr keI jIv Akwl purK dy nyVy ho jWdy hn Aqy Akwl purK qoN dUir ho jWdy hn[

ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥

pdArQ:-  ijnI-ijnHW mnu`KW ny[ qy-auh mnu`K[ iDAwieAw-ismirAw hY[ mskiq-mS`kiq, imhnq, Gwl-kmweI[ Gwil-Gwl ky, sPlI kr ky[ muK aujly-au~jl muK vwly[ kyqI-keI jIv[ CutI-mukq ho geI, mwieAw dy bMdnW qoN rihq ho geI[ nwil-auhnW (gurmuKW) dI sMgq ivc[

ArQ:- hy nwnk! ijnHW mnu`KW ny Akwl purK dw nwm ismirAw hY, auh AwpxI imhnq sPlI kr gey hn, (Akwl purK dy dr ’qy) auh au~jl muK vwly hn Aqy (hor BI) keI jIv auhnW dI sMgiq ivc (rih ky) (“kUV dI pwil” Fwh ky mwieAw dy bMDnW qoN) Awzwd ho gey hn[1[

Bwv:- ieh jgq iek rMg-BUmI hY, ijs ivc jIv iKlwVI Awpo AwpxI Kyf Kyf rhy hn[ hryk jIv dI pVqwl bVy ghu nwl ho rhI hY[ jo inrI mwieAw dI Kyf hI Kyf gey, auh pRØBU qoN iv`Q pweI gey[ pr ijnHW ny ismrn dI Kyf KyfI, auh AwpxI imhnq sPlI kr gey qy hor keI jIvW ƒ ies suc`jy rwh ’qy pWdy hoey Awp BI pRØBU dI hzUrI ivc sur^rU hoey[

 

ਸੋ ਦਰੁ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥ ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਹਿ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥

pdArQ:- kyhw—ikho ijhw? bVw Acrj [ dru—drvwzw [ ijqu—ij`Qy [ bih—bYT ky [ srb—swry jIvW ƒ [ smwly—qUM sMBwl kIqI hY, qUM sMBwl kr irhw hYN [ nwd—AwvwzW, sbd, rwg [ vwvxhwry—vjwx vwly [ prI—rwg prI, rwgxIAW [ isau—smyq, sxy [ prI isau—rwgxIAW smyq [ khIAih—khy jWdy hn, AwKy jWdy hn [

ArQ:- (hy pRBU!) qyrw auh Gr Aqy (aus Gr dw) auh drvwzw bVw hI Ascrj hovygw, ij`Qy bYT ky qUM swry jIvW dI sMBwl kr irhw hYN [ (qyrI ies rcI hoeI kudrq ivc) AnykW qy Axigxq vwjy qy rwg hn; byAMq hI jIv (auhnW vwijAW ƒ) vjwx vwly hn [ rwgxIAW smyq byAMq hI rwgW dy nwm ley jWdy hn [ AnykW hI jIv (iehnW rwg-rwgxIAW dI rwhIN qYƒ) gwx vwly hn (qyrI is&iq dy gIq gw rhy hn) [

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਪਵਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁਆਰੇ ॥ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤੁ ਗੁਪਤੁ ਲਿਖਿ ਜਾਣਨਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥

pdArQ:- gwvin—gWdy hn [ quD no—qYƒ [ bYsMqru—A`g [ gwvY—gWdw hY {‘gwvY’ iek‑vcn hY, ‘gwvin’ bhu-vcn hY} [ rwjw Drmu—Drm rwj [ duAwry—(hy pRBU! qyry) dr qy [ icqu gupqu—purwqn ihMdU i^Awl quirAw Aw irhw hY ik ieh dovyN ivAkqIAW ic`qr Aqy gupq swry jIvW dy kIqy cMgy mMdy krmW dy lyKy ilKdy rihMdy hn [ iliK jwxih— {Know to write} ilKxw jwxdy hn [ iliK iliK—(hr vyly) ilK ilK ky (jo kuJ auh ic`qr gupq hr vyly ilKdy rihMdy hn) [

ArQ:- (hy pRBU!) hvw pwxI A`g (Awidk q`q) qyry gux gw rhy hn (qyrI rzw ivc qur rhy hn) [ Drm rwj (qyry) dr qy (Klo ky qyrI is&iq-swlwh dy gIq) gw irhw hY [ auh ic`qr gupq BI jo (jIvW dy cMgy mMdy krmW dy lyKy) ilKxy jwxdy hn Aqy ijnHW dy ilKy hoey Drm rwj ivcwrdw hY qyrI is&iq-swlwh dy gIq gw rhy hn [

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨਿ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਸਣਿ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਿ ਨਾਲੇ ॥

pdArQ:- eIsru—iSv [ dyvI—dyvIAW [ sohin—sohxy l`gdy hn, soBdy hn [ svwry—sohxy bxwey hoey [ ieMdRwsix— {ieMdR-Awsx} ieMdr dy Awsx au~qy (bYTy hoey) [ dir—qyry drvwzy au~qy [ dyviqAw nwly—dyviqAW smyq [

ArQ:- (hy pRBU!) AnykW dyvIAW iSv Aqy bRhmw (Awidk dyvqy) jo qyry svwry hoey hn sdw (qyry dr qy) soB rhy hn qYƒ gw rhy hn (qyry gux gw rhy hn) [ keI ieMdr dyvqy Awpxy q^q au~qy bYTy hoey dyviqAW smyq qyry dr au~qy qYƒ gw rhy hn (qyrI is&iq-swlwh dy gIq gw rhy hn) [

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰਿ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥

pdArQ:- smwDI AMdir—smwDI ivc juV ky [ isD—jog swDnW ivc pu`gy hoey jogI, auh ivAkqIAW jo mnu`KW dI SRyxI qoN AgWh Aqy dyviqAW qoN hyT mMnIAW jWdIAW hn; ieh is`D pivqRqw dw puMj Aqy A`TW hI is`DIAW dy mwlk smJy jWdy hn [ bIcwry—bIcwir, ivcwr ky [ jqI—kwm-vwSnw ƒ rok ky r`Kx vwly [ sqI—dwnI [ vIr—sUrmy [ krwry—qkVy [

ArQ:- (hy pRBU!) is`D lok smwDIAW lw ky qYƒ gw rhy hn [ swD jn (qyry guxW dI) ivcwr kr ky qYƒ slwh rhy hn [ jqI, dwnI Aqy sMqoKI bMdy BI qyry hI gux gw rhy hn [ byAMq qkVy sUrmy qyrIAW hI vifAweIAW kr rhy hn [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh