ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 5

ਕਿਵ ਕਰਿ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ॥ ਨਾਨਕ ਆਖਣਿ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ ਸਿਆਣਾ ॥

pdArQ:- ikv kir-ikauN kir, iks qrHW[ AwKw-mYN AwKW, mYN ibAwn krW, mY kih skW[ swlwhI-mYN swlwhW, mYN Akwl purK dI vifAweI krW[ ikau-ikauN kir, iks qrHW[ vrnI-mYN vrxn krW, sBu ko-hryk jIv[ AwKix AwKY-AwKx ƒ qW AwKdw hY, AwKx dw jqn krdw hY[ iek dU ieku isAwxw-iek dUjy qoN isAwxw bx bx ky, iek jxw Awpxy Awp ƒ dUjy qoN isAwxw smJ ky[ dU-qoN[

ArQ:- mYN iks qrHW (Akwl purK dI vifAweI) d`sW, iks qrHW Akwl purK dI isPiq-swlwh krW, iks qrHW (Akwl purK dI vifAweI) vrxn krW Aqy iks qrHW smJ skW? hy nwnk! hryk jIv Awpxy Awp ƒ dUjy nwloN isAwxw smJ ky (Akwl purK dI vifAweI) d`sx dw jqn krdw hY, (pr d`s nhIN skdw)[

ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਵਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ॥ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੌ ਜਾਣੈ ਅਗੈ ਗਇਆ ਨ ਸੋਹੈ ॥੨੧॥

pdArQ:- swihbu-mwlk, Akwl purK[ nweI-vifAweI[ jw kw-ijs (Akwl purK) dw[ kIqw jw kw hovY-ijs hrI dw sB kuJ kIqw huMdw hY[ jy ko-jy koeI mnu`K[ AwpO-Awphu, Awpxy Awp qoN, AwpxI Akl dy bl qoN[ n sohY-soBdw nhIN, Awdr nhIN pWdw[ AgY gieAw-Akwl purK dy dr ’qy jw ky[

ArQ:- Akwl purK (sB qoN) v`fw hY, aus dI vifAweI au~cI hY[ jo kuJ jgq ivc ho irhw hY, ausy dw kIqw ho irhw hY[ hy nwnk! jy koeI mnu`K AwpxI Akl dy Awsry (pRØBU dI vifAweI dw AMq pwx dw) jqn kry, auh Akwl purK dy dr ’qy jw ky Awdr nhIN pWdw [21[

Bwv:- ijs mnu`K ny ‘nwm’ ivc ic`q joiVAw hY, ijs ƒ ismrn dI lgn l`g geI hY, ijs dy mn ivc pRØBU dw ipAwr aupijAw hY, aus dw Awqmw su`D piv`qr ho jWdI hY[ pr ieh BgqI aus dI imhr nwl hI imldI hY[

bMdgI dw ieh is`tw nhIN ho skdw ik mnu`K ieh d`s sky ik jgq kdoN bixAw[ nwh pMfq, nwh kwzI, nwh jogI, koeI BI ieh Byq nhIN pw sky[ prmwqmw byAMq v`fw hY[ aus dI vifAweI BI byAMq hY, aus dI rcnw BI byAMq hY [21[

ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲਿ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਨਿ ਇਕ ਵਾਤ ॥

pdArQ:- pwqwlw pwqwl-pwqwlW dy hyT hor pwqwl hn[ Awgwsw Awgws-AwkwSW dy au~qy hor AwkwS hn[ EVk-A^Ir, AMq, A^Irly bMny[ Bwil Qky-Bwl Bwl ky Q`k gey hn[ khin-AwKdy hn[ iek vwq-iek g`l, iek-zbwn ho ky[

ArQ:- (swry) vyd ie`k-zbwn ho ky AwKdy hn, “pwqwlW dy hyT hor l`KW pwqwl hn Aqy AwkwSW dy au~qy hor l`KW AwkwS hn, (byAMq irSI munI iehnW dy) A^Irly bMinAW dI Bwl krky Q`k gey hn, (pr l`B nhIN sky)”[

ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਨਿ ਕਤੇਬਾ ਅਸੁਲੂ ਇਕੁ ਧਾਤੁ ॥ ਲੇਖਾ ਹੋਇ ਤ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੈ ਹੋਇ ਵਿਣਾਸੁ ॥

pdArQ:- shs ATwrh-ATwrW hzwr (Awlm)[ khin kqybw-kqybW AwKdIAW hn[ kqybw-eIsweI mq qy ieslwm Awidk dIAW cwr ikqwbW: kurwn, AMjIl, qOryq qy zMbUr[ AsulU-mu`F[ not-ieh ArbI bolI dw l&z hY[ A`Kr ‘s’ dw hyTlw (  u ) ArbI dw A`^r ‘suAwd’ d`sx vwsqy hY[ iek Dwqu-ie`k Akwl purK, iek pYdw krn vwlw[ lyKw hoie-jy lyKw ho sky[ ilKIAY-ilK skIdw hY[ lyKY ivxwsu-lyKy dw ^wqmw, lyKy dw AMq[

ArQ:- (muslmwn qy eIsweI Awidk dIAW cwry) kqybW AwKdIAW hn, “ku`l ATwrh hzwr Awlm hn, ijnHW dw mu`F iek Akwl purK hY”[ (pr s`cI g`l qW ieh hY ik Sbd) ‘hzwrW’ qy ‘l`KW’ BI kudrq dI igxqI ivc vrqy nhIN jw skdy, Akwl purK dI kudrq dw) lyKw qdoN hI il`K skIdw hY, jy lyKw ho hI sky, (ieh lyKw qW ho hI nhIN skdw, lyKw kridAW kridAW) lyKy dw hI ^wqmw ho jWdw hY (igxqI dy ihMdsy hI mu`k jWdy hn)[

ਨਾਨਕ ਵਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੁ ॥੨੨॥

pdArQ:- AwKIAY-AwKIdw hY (ijs Akwl purK ƒ)[ Awpy-auh Akwl purK Awp hI [ jwxY-jwxdw hY[ Awpu-Awpxy Awp ƒ [

ArQ:- hy nwnk! ijs Akwl purK ƒ (swry jgq ivc) v`fw AwiKAw jw irhw hY, auh Awp hI Awpxy Awp ƒ jwxdw hY (auh AwpxI vifAweI Awp hI jwxdw hY[22[

Bwv:- pRØBU dI kudrq dw ibAwn krn ligAW ‘hzwrW’ jW ‘l`KW’ dy ihMdsy vI vrqy nhIN jw skdy[ ieqnI byAMq kudrq hY ik ies dw lyKw krn ligAW igxqI dy ihMdsy hI mu`k jWdy hn [22[

ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਿ ਏਤੀ ਸੁਰਤਿ ਨ ਪਾਈਆ ॥ ਨਦੀਆ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦਿ ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ ॥

pdArQ:-  swlwhI-slwhux-jog prmwqmw[ swlwih-is&iq-swlwh kr ky[ eyqI suriq-ieqnI smJ (ik Akwl purK kyfw v`fw hY)[ n pweIAw-iksy ny nhIN pweI [ AqY-Aqy, qy[ vwh-vihx, nwly[ pvih-pYNdy hn[ smuMid-smuMdr ivc[ n jwxIAih-nhIN jwxy jWdy, auh ndIAW qy nwly (iPr v`Kry) pCwxy nhIN jw skdy, (ivcy ivc hI lIn ho jWdy hn, qy smuMdr dI Qwh nhIN pw skdy)[

ArQ:- slwhux-jog Akwl purK dIAW vifAweIAW AwK AwK ky iksy mnu`K ny ieqnI smJ nhIN pweI ik Akwl purK kyfw v`fw hY, (is&iq-swlwh krn vwly mnu`K aus Akwl purK dy ivcy hI lIn ho jWdy hn)[ ndIAW qy nwly smuMdr ivc pYNdy hn, (pr iPr v`Kry) auh pCwxy nhIN jw skdy (ivcy hI lIn ho jWdy hn, qy smuMdr dI Qwh nhIN pw skdy)[

ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ॥ ਕੀੜੀ ਤੁਲਿ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਹਿ ॥੨੩॥

pdArQ:- smuMd swh sulqwn-smuMdrW dy pwiqSwh qy sulqwn[ igrhw syqI-phwVW jyfy[ quil-brwbr [ n hovnI-nhIN huMdy[ iqsu mnhu-auh kIVI dy mn ivcoN[ jy n vIsrih-jy qUM nwh ivsr jweyN, (hy hrI!)[

ArQ:- smuMdrW dy pwqSwh qy sulqwn (ijnHW dy ^zwinAW iv`c) phwV jyfy Dn pdwrQW (dy Fyr hox) (pRØBU dI is&iq-swlwh krn vwly dIAW nzrW ivc) iek kIVI dy BI brwbr nhIN huMdy, jy (hy Akwl purK!) aus kIVI dy mn ivcoN qUM nwh ivsr jweyN [23[

Bwv:- so, bMdgI krn nwl pRØBU dw AMq nhIN pY skdw[ pr ies dw ieh Bwv nhIN ik prmwqmw dI is&iq-swlwh krn dw koeI lwB nhIN hY[ pRØBU dI BgqI dI brkiq nwl mnu`K SwhW pwiqSwhW dI BI prvwh nhIN krdw, pRØBU dy nwm swhmxy byAMq Dn BI aus ƒ qu`C jwpdw hY [23[

ਅੰਤੁ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥ ਅੰਤੁ ਨ ਕਰਣੈ ਦੇਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥ ਅੰਤੁ ਨ ਵੇਖਣਿ ਸੁਣਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨਿ ਮੰਤੁ ॥

pdArQ:- isPqI-is&qW dw[ khix-kihx nwl, d`sx nwl[ krxY-bxweI hoeI kudrq dw[ dyix-dyx ivc, dwqW dyx nwl[ vyKix, suxix-vyKx qy suxn nwl[ n jwpY-nhIN jwpdw, nhIN id`sdw[ min-(Akwl purK dy) mn ivc[ mMqu-slwh[

ArQ:- (Akwl purK dy) guxW dw koeI h`d-bMnw nhIN hY, igxn nwl BI (guxW dw) AMq nhIN pY skdw[ (igxy nhIN jw skdy)[ Akwl purK dI rcnw qy dwqW dw AMq nhIN pY skdw[ vyKx qy suxn nwl BI aus dy guxW dw pwr nhIN pw skIdw[ aus Akwl purK dy mn ivc ikhVI slwh hY-ies g`l dw BI AMq nhIN pwieAw jw skdw[

ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

pdArQ:- kIqw-bxwieAw hoieAw[ Awkwru-ieh jgq jo id`s irhw hY[ pwrwvwru-pwrlw qy aurlw bMnw[

ArQ:- Akwl purK ny ieh jgq (jo id`s irhw hY) bxwieAw hY, pr ies dw A^Ir, ies dw aurlw qy pwrlw bMnw koeI nhIN id`sdw[

ਅੰਤ ਕਾਰਣਿ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹਿ ॥ ਤਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹਿ ॥

pdArQ:- AMq kwrix-h`d-bMnw l`Bx leI[  kyqy-keI mnu`K[ ibllwih-ivlkdy hn, qrly lYNdy hn[ qw ky AMq-aus Akwl purK dy h`d-bMny[ n pwey jwih-l`By nhIN jw skdy[

ArQ:- keI mnu`K Akwl purK dw h`d-bMnw l`Bx leI  qrlY lY rhy sn, pr aus dy h`d-bMny l`By nhIN jw skdy[

ਏਹੁ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇ ॥

pdArQ:- eyhu AMq-ieh h`d-bMnw (ijs dI Bwl byAMq jIv krdy hn)[ bhuqw khIAY-ijauN ijauN Akwl purK ƒ v`fw AwKI jwvIey, ijauN ijauN aus dy gux kQn krI jwvIey[ bhuq hoie-iqauN iqauN auh hor v`fw, hor v`fw prqIq hox l`g pYNdw hY[

ArQ:- (Akwl purK dy guxW dw) ieh h`d-bMnw (ijs dI byAMq jIv Bwl kr rhy hn) koeI mnu`K nhIN pw skdw[ ijauN ijauN ieh g`l AwKI jwvIey ik auh v`fw hY, iqauN iqauN auh hor v`fw, hor v`fw prqIq hox l`g pYNdw hY[

ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥ ਊਚੇ ਉਪਰਿ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥ ਏਵਡੁ ਊਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥ ਤਿਸੁ ਊਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥

pdArQ:- Qwau-Akwl purK dy invws dw itkwxw[ aucy aupir aUcw-au~cy qoN au~cw, bhuq au~cw[ nwau-nwmxw, vifAweI[ eyvfu-ieqnw v`fw[ hovY koie-jy koeI mnu`K hovy[ iqsu aUcy kau-aus au~cy Akwl purK ƒ [ soie-auh mnu`K hI[

ArQ:- Akwl pur`K v`fw hY, aus dw itkwxw au~cw hY[ aus dw nwmxw BI au~cw hY[ jy koeI hor aus jyfw v`fw hovy, auh hI aus au~cy Akwl purK ƒ smJ skdw hY (ik auh kyfw v`fw hY)[

ਜੇਵਡੁ ਆਪਿ ਜਾਣੈ ਆਪਿ ਆਪਿ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤਿ ॥੨੪॥

pdArQ:- jyvfu-jyfw v`fw[ jwxY-jwxdw hY[ Awip Awip-kyvl Awp hI (aus qoN ibnW koeI hor nhIN jwxdw )[ ndrI-imhr dI nzr krn vwlw hrI[ krmI-krm nwl, b^SS nwl [ dwiq-b^SS[

ArQ:- Akwl purK Awp hI jwxdw hY  ik auh Awp kyfw v`fw hY[ hy nwnk! (hryk) dwq imhr dI nzr krn vwly Akwl purK dI b^SS nwl imldI hY[24[

Bwv:- pRØBU byAMq guxW dw mwlk hY, aus dI pYdw kIqI rcnw BI byAMq hY[ ijauN ijauN aus dy guxW vl iDAwn mwrIey, auh hor v`fw prqIq hox l`g pYNdw hY [ jgq ivc nwh koeI aus pRØBU jyfw v`fw hY hI, qy ies vwsqy nwh koeI ieh d`s skdw hY ik pRØBU ikqnw v`fw hY[24[

ਬਹੁਤਾ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥ ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥

pdArQ:- krmu-b^SS [ iqlu-iql ijqnI BI[ qmwie-lwlc, iqRSnw[ dwqw-dwqW dyx vwlw[

ArQ:- Akwl purK bVIAW dwqW dyx vwlw hY, aus ƒ rqw BI lwlc nhIN[ aus dI b^SS eyfI v`fI hY ik ilKx ivc ilAWdI nhIN jw skdI[

ਕੇਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ॥ ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਕੇਤੇ ਖਪਿ ਤੁਟਹਿ ਵੇਕਾਰ ॥

pdArQ:- kyqy-keI[ joD Apwr-Apwr joDy, Anigxq sUrmy[ mMgih-mMgdy hn[ gxq-igxqI[ kyiqAw-keIAW dI[ vykwr-ivkwrW ivc[ Kip qutih-Kp Kp ky nws huMdy hn[

ArQ:- byAMq sUrmy Aqy keI hor Aijhy, ijnHW dI igxqI ’qy ivcwr nhIN ho skdI, (Akwl purK dy dr ’qy) mMg rhy hn, keI jIv (aus dIAW dwqW vrq ky) ivkwrW ivc (hI) Kp Kp ky nws huMdy hn[

ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰੁ ਪਾਹਿ ॥ ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ ॥

pdArQ:- kyqy-byAMq jIv[ mukru pwih-mukr pYNdy hn[ Kwih Kwih-KWdy hn, KwhI jWdy hn[

not:- ‘qUM dyKih hau mukir pwau[

‘sBu ikCu suxdw vyKdw, ikau mukir pieAw jwie[’

iehnW dohW qukW ivc l&z ‘mukir’ hY, pr auprlI quk ivc ‘mukru’ hY[ dohW dw ArQ ieko hI hY[ ‘mukir’ ivAwkrn Anuswr TIk Fukdw hY[ ies l&z sMbMDI Ajy hor vDIk Koj dI loV hY[

ArQ:- byAMq jIv (Akwl purK dy dr qoN pdwrQ) prwpq kr ky mukr pYNdy hn (Bwv, kdy Sukr ivc Aw ky ieh nhI AwKdy ik sB pdwrQ pRØBU Awp dy irhw hY)[ AnykW mUrK (pdwrQ lY ky) KwhI hI jWdy hn (pr dwqwr ƒ cyqy nhIN r`Kdy)[

ਕੇਤਿਆ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ॥ ਏਹਿ ਭਿ ਦਾਤਿ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥

pdArQ:- kyiqAw-keI jIvW ƒ [ dUK-keI du`K klyS[ BUK-BU`K(Bwv, Kwx ƒ BI nhIN imldw)[ sd-sdw[ dwiq-b^SS[ dwqwr-hy dyxhwr Akwl purK!

ArQ:- AnykW jIvW ƒ sdw mwr, klyS Aqy BuK (hI BwgW ivc ilKy hn)[ (pr) hy dyxhwr Akwl purK! ieh BI qyrI b^SS hI hY (ikauNik iehnW du`KW klySW dy kwrn hI mnu`K ƒ rzw ivc qurn dI smJ pYNdI hY)[

ਬੰਦਿ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਇ ॥ ਹੋਰੁ ਆਖਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥

pdArQ:- bMid-bMdI qoN, mwieAw dy moh qoN[ KlwsI-mukqI, Cutkwrw[ BwxY-Akwl purK dI rzw ivc quirAW[ hoie-huMdw hY[ horu-Bwxy dy ault koeI hor qrIkw[ koie-koeI mnu`K[

ArQ:- qy (mwieAw dy moh rUp) bMDn qoN Cutkwrw Akwl purK dI rzw ivc quirAW hI huMdw hY[ rzw qoN ibnw koeI hor qrIkw koeI mnu`K nhIN d`s skdw (Bwv, koeI mnu`K nhIN d`s skdw ik rzw ivc qurn qoN ibnw moh qoN Cutkwry dw koeI hor vsIlw BI ho skdw hY)[

ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕੁ ਆਖਣਿ ਪਾਇ ॥ ਓਹੁ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੁਹਿ ਖਾਇ ॥

pdArQ:- Kwieku-k`cw mnu`K, mUrK[ AwKix pwie-AwKx dw jqn kry, (Bwv, moh qoN Cutkwry dw koeI hor vsIlw) d`sx dw jqn kry[ Ehu-auh mUrK hI[ jyqIAw-ijqnIAW (cotW)[ muih-mUMh au~qy[ Kwie-KWdw hY[

ArQ:- (pr) jy koeI mUrK (mwieAw dy moh qoN Cutkwry dw koeI hor vsIlw) d`sx dw jqn kry qW auhI jwxdw hY ijqnIAW cotW auh (ies mUrKqw dy kwrn) Awpxy mUMh au~qy KWdw hY (Bwv, ‘kUV’ qoN bcx leI ieko hI qrIkw hY ik mnu`K rzw ivc qury[ pr jy koeI mUrK koeI hor qrIkw Bwldw hY qW ies ‘kUV’ qoN bcx dy QW sgoN vDIk duKI huMdw hY)[

ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥ ਆਖਹਿ ਸਿ ਭਿ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥

pdArQ:- dyie-dyNdw hY[ AwKih-AwKdy hn[ is iB-ieh g`l BI[ kyeI kyie-keI mnu`K[

ArQ:- (swry n-Sukry hI nhIN hn) AnykW mnu`K ieh g`l BI AwKdy hn ik Akwl purK Awp hI (jIvW dIAW loVW) jwxdw hY qy Awp hI (dwqW) dyNdw hY[

ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੨੫॥

pdArQ:- ijs no-ijs mnu`K ƒ [ nwnk-hy nwnk! pwiqswhI pwiqswhu-pwiqSwhW dy pwiqSwh[

ArQ:- hy nwnk! ijs mnu`K ƒ Akwl purK AwpxI is&iq-swlwh bKSdw hY, auh pwqSwhW dw pwqSwh (bx jWdw) hY (is&iq-swlwh hI sB qoN au~cI dwiq hY)[25[

Bwv:- pRØBU kyfw v`fw hY-ieh g`l d`sxI qW ikqy rhI, aus dI b^SS hI ieqnI v`fI hY ik ilKx ivc ilAWdI nhIN jw skdI[ jgq ivc jo v`fy v`fy id`sdy hn, ieh sB aus pRØBU dy dr ’qy hI mMgdy hn[ auh qW sgoN ieqnw v`fw hY ik jIvW dy mMgx qo ibnW iehnW dIAW loVW jwx ky Awpxy Awp hI dwqW dyeI jWdw hY[

pr jIv dI mUrKqw vyKo! dwqW vrqdw vrqdw dwqwr ƒ ivswr ky ivkwrW ivc pY jWdw hY qy keI du`K-klyS shyV lYNdw hY[ ieh du`K-klyS BI pRØBU dI dwq hY, ikauNik iehnW du`KW-klySW dy kwrx hI mnu`K ƒ muV rzw ivc qurn dI smJ pYNdI hY qy ieh pRØBU dI is&iq-swlwh krn l`g pYNdw hY[ ieh is&iq-swlwh sB qoN au~cI dwq hY[25[

ਅਮੁਲ ਗੁਣ ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰ ॥ ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁਲ ਭੰਡਾਰ ॥ ਅਮੁਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁਲ ਲੈ ਜਾਹਿ ॥ ਅਮੁਲ ਭਾਇ ਅਮੁਲਾ ਸਮਾਹਿ ॥

pdArQ:- Amul-Amolk, ijs dw mu`l nwh pY sky[ gux-Akwl purK dy gux[ vwpwrIey-Akwl purK dy guxW dw vpwr krn vwly[ BMfwr-^zwny[ Awvih-jo mnu`K (ies vpwr leI) AwauNdy hn[ lY jwih-(ieh sOdw ^rId ky) lY jWdy hn[ Bwie-Bwau ivc, pRym ivc[ smwih-(Akwl purK ivc) lIn hn[

ArQ:- (Akwl purK dy) gux Amolk hn (Bwv, guxW dw mu`l nhIN pY skdw), (iehnW guxW dy) vpwr krny BI Amolk hn[ auhnW mnu`KW dw (BI) mu`l nhIN pY skdw, jo (Akwl purK dy guxW dy) vpwr krdy hn, (guxW dy) ^zwny (BI) Amolk hn[ auhnW mnu`KW dw mu`l nhIN pY skdw, jo (ies vpwr leI jgq ivc) AwauNdy hn[ auh BI v`fy BwgW vwly hn, jo (ieh sOdw ^rId ky) lY jWdy hn[ jo mnu`K Akwl purK dy pRym ivc hn Aqy jo mnu`K aus Akwl purK ivc lIn hoey hoey hn, auh BI Amolk hn[

ਅਮੁਲੁ ਧਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਦੀਬਾਣੁ ॥ ਅਮੁਲੁ ਤੁਲੁ ਅਮੁਲੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਅਮੁਲੁ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਅਮੁਲੁ ਕਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥

pdArQ:- Drmu-nIXm, kwƒn[ dIbwxu-kcihrI, rwj-drbwr[ qulu-qol, q`kV[ prvwxu-pRmwx, qolx vwlw v`tw[ bKsIs-rihmq, dieAw[ nIswxu-Akwl purK dI bKSS dw inSwn[ krmu-b^SS, rihmq[ Purmwxu-hukm[ Amulu-AMdwizAW qoN pry[

ArQ:- Akwl purK dy kƒn qy rwj-drbwr Amolk hn[ auh q`kV Amolk hn qy auh v`tw Amolk hY (ijs nwl jIvW dy cMgy-mMdy kMmW nUµ qoldw hY)[ aus dI b^SS qy b^SS dy inSwn BI Amolk hn[ Akwl purK dI bKSS qy hukm BI mu`l qoN pry hn (iksy dw BI AMdwzw nhIN l`g skdw)[

ਅਮੁਲੋ ਅਮੁਲੁ ਆਖਿਆ ਨ ਜਾਇ ॥ ਆਖਿ ਆਖਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

pdArQ:- Amulo Amulu-Amolk hI Amolk, AMdwizAW qoN pry [ AwiK AwiK-AMdwzw lw lw ky[ rhy-rih gey hn, Q`k gey hn[ ilv lwie-ilv lw ky, iDAwn joV ky[

ArQ:- Akwl purK sB AMdwizAW qoN pry hY, aus dw koeI AMdwzw nhIN l`g skdw[ jo mnu`K iDAwn joV joV ky Akwl purK dw AMdwzw lWdy hn, auh (AMq ƒ) rih jWdy hn[

ਆਖਹਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ॥ ਆਖਹਿ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ ॥ ਆਖਹਿ ਬਰਮੇ ਆਖਹਿ ਇੰਦ ॥ ਆਖਹਿ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ ॥

pdArQ:- AwKih-AwK rhy hn, vrxn krdy hn[ vyd pwT-vydW dy pwT, vydW dy mMqr[ pVy-pVHy hoey mnu`K, ivdvwn[ krih viKAwx-viKAwx krdy hn, aupdyS krdy hn, hornW ƒ suxwauNdy hn[ brmy-keI bRhmw[ ieMd-ieMdr dyvqy[ qY-Aqy, qy[ goivMd-keI kwnH[

ArQ:- vydW dy mMqr qy purwx Akwl purK dw AMdwzw lWdy hn[ ivdvwn mnu`K BI, jo (hornW ƒ) aupdyS krdy hn, (Akwl purK dw) ibAwn krdy hn[ keI bRhmw, keI ieMdr, gopIAW qy keI kwnH Akwl purK dw AMdwzw lWdy hn[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh