ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 4

ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ॥

pdArQ:- gux vIcwru-Akwl purK dy guxW dw i^Awl[ igAwn vIcwru-(Akwl purK dy) igAwn dw ivcwr[ sqI-sq Drm vwly mnu`K[ dwqwr-dwqW dyx vwly, b^Ss krn vwly[

ArQ:- (Akwl purK dI kudriq ivc) Axigxq Bgq hn, jo Akwl purK dy guxW Aqy igAwn dI ivcwr kr rhy hn, AnykW hI dwnI qy dwqy hn[

ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੁਹ ਭਖ ਸਾਰ ॥ ਅਸੰਖ ਮੋਨਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ॥

pdArQ:- sUr-sUrmy, joDy[ muh-mUMhW au~qy[ BKswr-swr BKx vwly, lohw Kwx vwly, SwsqRW dy vwr sihx vwly[ moin-cu`p rihx vwly[ ilv lwie qwr-ilv dI qwr lw ky, iek-rs ilv lw ky, iek-rs ibRqI joV ky[

ArQ:- (Akwl purK dI rcnw ivc) byAMq sUrmy hn jo Awpxy mUMhW au~qy (Bwv snmuK ho ky) SwsqRW dy vwr sihMdy hn, AnykW monI hn, jo iek-rs ibRqI joV ky bYT rhy hn[

ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥

ArQ:- myrI kIh qwkq hY ik krqwr dI kudriq dI ivcwr kr skW? (hy Akwl purK!) mYN qW qyry au~qoN iek vwrI BI sdky hox jogw nhIN hW (Bwv, myrI hsqI bhuq hI qu`C hY) hy inrMkwr! qUM sdw At`l rihx vwlw hYN, jo qYnUµ cMgw lgdw hY  auhI kMm Blw hY (Bwv, qyrI rzw ivc rihxw hI TIk hY) [17[

Bwv:- pRØBU dI swrI kudriq dw AMq l`Bxw qW ikqy irhw, jgq ivc jy qusIN isr& auhnW bMidAW dI hI igxqI krn l`gy jo jp, qp, pUjw, Dwrimk pusqkW dw pwT, jog, smwDI Awidk kMm krdy cly Aw rhy hn, qW ieh lyKw mu`kx jogw hI nhIN hY[17[

ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ॥ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ॥ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ਜੋਰ ॥

pdArQ:- mUrK AMD Gor-prly drjy dy mUrK, mhW mUrK[ hrwmKor-prwieAw mwl Kwx vwly[ Amr-hukm[ jor-D`ky, vDIkIAW[ kir jwih-kr ky (AMq ƒ ies sMswr qoN) cly jWdy hn[

ArQ:- (inrMkwr dI rcI hoeI isRStI ivc) AnykW hI mhW mUrK hn, AnykW hI cor hn, jo prwieAw mwl (curw curw ky) vrq rhy hn Aqy AnykW hI ieho ijhy mnu`K hn, jo (dUijAW au~qy) hukm qy vDIkIAW kr kr ky (AMq ƒ ies sMswr qoN) cly jWdy hn[

ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਤਿਆ ਕਮਾਹਿ ॥ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪੁ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ॥

pdArQ:- glvF-gl v`Fx vwly, kwql, ^UnI mnu`K[ hiqAw kmwih-dUijAW dy gl v`Fdy hn[ pwpu kir jwih-pwp kmw ky AMq ƒ qur jWdy hn[

ArQ:- AnykW hI ^UnI mnu`K lokW dy gl v`F rhy hn Aqy AnykW hI pwpI mnu`K pwp kmw ky (Aw^r) ies dunIAw qoN qur jWdy hn[

ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹਿ ॥ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲੁ ਭਖਿ ਖਾਹਿ ॥

pdArQ:- kUiVAwr-auh mnu`K ijnHW dy ihrdy kUV dy itkwxy bxy pey hn, JUT dy suBwau vwly[ kUVy-kUV ivc hI[ iPrwih-iPrdy hn, privrq hn, ru`Jy hoey hn[ mlyC-mlIn mq vwly, KotI bu`D vwly mnu`K[ Kwih-KWdy hn[ BiK Kwih-hwbiVAW vWg KweI jWdy hn[(‘BK’ Aqy ‘Kwih’ dovyN sMsik®q dy DwqU hn, dohW dw ArQ hY ‘Kwxw’[ qIjI pauVI ivc BI iek ieho ijhI ‘KwhI Kwih’ sMXukq ik®Aw Aw cukI hY)[

ArQ:- AnykW hI JUT bolx dy suBwau vwly mnu`K JUT ivc hI ru`Jy pey hn Aqy AnykW hI KotI bu`DI vwly mnu`K ml (Bwv, AKwj) hI KweI jw rhy hn[

ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰਿ ਕਰਹਿ ਭਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥

pdArQ:- isir-Awpxy isr au~qy[ isir krih Bwru-Awpxy isr au~qy Bwr cukdy hn[

nwnku nIcu-ies quk ivc Sbd ‘nwnku’ krqw kwrk hY Aqy puilMg hY[ Sbd ‘nIcu’ ivSSyx hY Aqy puilMg hY[ auNJ BI Sbd ‘nwnku’ dy nwl hI vriqAw igAw hY[ so ‘nIcu’ Sbd ‘nwnku’ dw ivSSyx hY[ siqgurU jI Awpxy Awp ƒ ‘nIcu’ AwKdy hn, ieh grIbI Bwv hor BI keI QweIN AwauNdw hY, ijvyN:

(1)  mY kIqw n jwqw hrwmKor[ hau ikAw muhu dysw dustu cor[
nwnku nIcu khY bIcwru[ Dwxk rUip rhw krqwr[4[29[ 
(isrI rwg mhlw 1

(2)  jugu jugu swcw hY BI hosI[ kauxu n mUAw kauxu n mrsI[
nwnku nIcu khY bynµqI, dir dyKhu ilv lweI hy[16[2[ 
(mwrU mhlw 1, sohly

(3)  kQnI krau n AwvY Eru[ guru puiC dyiKAw nwhI dru horu[
duKu suKu BwxY iqsY rjwie[ nwnwku nIcu khY ilv lwie[8[4[ 
(gauVI mhlw 1

nwnku nIcu-nIc nwnk, nwnk ivcwrw, grIb nwnk[

ArQ:- AnykW hI indMk (inMdw kr ky ) Awpxy isr au~qy (inMidAw dw) Bwr cu`k rhy hn[ (hy inrMkwr! AnykW hor jIv keI hor kukrmW ivc Psy hoxgy, myrI kIh qwkq hY ik qyrI kudriq dI pUrn ivcwr kr skW? nwnk ivcwrw (qW) ieh (auprlI qu`C ijhI) ivcwr pyS krdw hY[

ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥

ArQ:- (hy Akwl purK!) mYN qW qyry au~qyN iek vwrI BI sdky hox jogw nhIN hW (Bwv, mYN qyrI byAMq kudriq dI pUrn ivcwr krn jogw nhIN hW)[ hy inrMkwr! qUM sdw-iQr rihx vwlw hYN[ jo qYƒ cMgw l`gdw hY, auhI kMm Blw hY (Bwv, qyrI rzw ivc hI rihxw TIk hY; qyrI is&iq-swlwh kr ky AsW jIvW leI iehI BlI g~l hY ik qyrI rzw ivc rhIey)[

Bwv:- prmwqmw dI swrI kudriq dw AMq l`Bxw qW ikqy irhw, jy qusI jgq dy isr& cor DwVvI T`g inMdk Awidk bMidAW dw hI ihswb lwx l`go qW iehnW dw BI koeI AMq nhIN[ jd qoN jgq bixAw hY, byAMq jIv ivkwrW ivc hI gRsy cly Aw rhy hn[18[

ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋਅ ॥ ਅਸੰਖ ਕਹਹਿ ਸਿਰਿ ਭਾਰੁ ਹੋਇ ॥

pdArQ:- nwv-(kudriq dy Anyk jIvW qy hor byAMq pdwrQW dy) nwm[ AgMm-ijs qweIN (iksy dI) phuMc n ho sky [ loA-lok, Bvx[ AsMK loA-AnykW hI Bvx[ khih-kihMdy hn, AwKdy hn (jo mnu`K)[ isir-auhnW dy isr au~qy[ hoie-huMdw hY[

ArQ:- (kudriq dy Anyk jIvW qy hor byAMq pdwrQW dy) AsMKW hI nwm hn qy AsMKW hI (auhnW dy) QW itkwxy hn[(kudriq ivc) AsMKW hI Bvx hn ijnHW qk mnu`K dI phuMc hI nhIN ho skdI[ (pr jo mnu`K kudriq dw lyKw krn vwsqy Sbd) ‘AsMK’ (BI) AwKdy hn, (auhnW dy) isr au~qy BI Bwr huMdw hY (Bwv, auh BI Bu`l krdy hn, ‘AsMK’ Sbd BI kwPI nhIN hY)[

ਅਖਰੀ ਨਾਮੁ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ॥ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣੁ ਬੋਲਣੁ ਬਾਣਿ ॥ ਅਖਰਾ ਸਿਰਿ ਸੰਜੋਗੁ ਵਖਾਣਿ ॥ ਜਿਨਿ ਏਹਿ ਲਿਖੇ ਤਿਸੁ ਸਿਰਿ ਨਾਹਿ ॥ ਜਿਵ ਫੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹਿ ॥

pdArQ:-  AKrI-A`KrW dI rwhIN hI[ swlwh-is&iq[ gux gwh-guxW dy gwhux vwly, guxW dy vwk&[ bwix ilKxu-bwxI dw ilKxw[ bwix-bwxI, bolI[ bwix bolxu-bwxI (bolI ) dw bolxw[ AKrw isir-A`KrW dI rwhIN hI[ sMjogu-BwgW dw lyK[ vKwix-vKwixAw jw skdw hY, d`isAw jw skdw hY[ ijin-ijs Akwl purK ny[ eyih-sMjog dy ieh A`Kr[ iqsu isir-aus Akwl purK dy m`Qy au~qy[ nwih-(koeI lyK) nhIN hY[ ijv-ijs qrHW [ Purmwey-Akwl purK hukm krdw hY[ iqv iqv-ausy qrHW[ pwih-(jIv) pw lYNdy hn, Bogdy hn[

ArQ:- (BwvyN Akwl purK dI kudriq dw lyKw l&z ‘AsMK’ qW ikqy irhw, koeI BI Sbd kw&I nhIN hY, pr) Akwl purK dw nwm BI A`KrW dI rwhIN hI (ilAw jw skdw hY), aus dI isi&q-swlwh BI A`KrW dI rwhIN hI kIqI jw skdI hY[ Akwl purK dw igAwn BI A`KrW dI rwhIN hI (ivcwirAw jw skdw hY)[ A`KrW dI rwhIN hI ausdy gIq Aqy guxW dw vwk& ho skIdw hY[ bolI dw ilKxw qy boxw BI A`KrW  dI rwhIN hI d`isAw jw skdw hY[ (ies krky Sbd ‘AsMK’ vriqAw igAw hY, auNJ) ijs Akwl purK ny (jIvW dy sMjog dy) ieh A`Kr ilKy hn, aus dy isr  au~qy koeI lyK khIN hY (Bwv, koeI mnu`K aus Akwl purK dw lyKw nhIN kr skdw)[ ijs ijs qrHW auh Akwl purK hukm krdw hY ausy qrHW (jIv Awpxy sMjog) Bogdy hn[

ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ॥ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥

pdArQ:- jyqw-ijqnw[ kIqw-pYdw kIqw hoieAw sMswr[ jyqw kIqw-ieh swrw sMswr jo Akwl purK ny pYdw kIqw hY[ qyqw-auh swrw, auqnw hI[ nwau-nwm, rUp, srUp[

not-AMgryzI ivc do Sbd hn-substance qy property iqvyN sMsik®q ivc hn ‘nwm’ qy ‘gux’ jW ‘mUriq’ qy ‘gux’[ so ‘nwm’ (srUp) substance hY qy gux property hY jdoN iksy jIv dw jW iksy pdwrQ dw ‘nwm’ r`KIdw hY, ies dw Bwv ieh huMdw hY ik aus dw srUp (Skl) nIXq krIdw hY[ jdoN auh nwm leIdw hY, auh hsqI A`KW A`gy Aw jWdI hY[ ivxu nwvY-‘nwm’ qoN ibnw, nwm qoN ^wlI [

ArQ:- ieh swrw sMswr, jo Akwl purK ny bxwieAw hY, ieh aus dw srUp hY (‘iehu ivsu sMswru qum dyKdy, iehu hir kw rUpu hY, hir rUpu ndrI AwieAw’)[ koeI QW Akwl purK dy srUp qoN ^wlI nhIN hY, (Bwv, ijhVI QW jW pdwrQ vyKIey auhI Akwl purK dw srUp id`sdw hY, isRStI dw z`rw z`rw Akwl purK dw srUp hY)[

not-ies pauVI ivc mu`F qy izkr hY ik kwdr dI ies kudriq ivc AnykW hI jIv-jMq, AnykW hI zwqW dy, rMgW dy Aqy AnykW hI nwmW vwly hn[ ieqny hn ik iehnW dI igxqI leI Sbd ‘AsMK’ vrqxw BI Bu`l hY[ pr ijqnI BI ieh rcnw hY, ieh swrI Akwl purK dw srUp hY, koeI QW AijhI nhIN jo Akwl purK dw srUp nhIN[ ijs cIz vl q`kIey, Akwl purK dI hoNd hI A`KW A`gy ilAwauNdI hY[

ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥

kudriq kvx-Sbd ‘vIcwru’ puilMg hY[ jy l&z ‘kvx’ ies dw ivSySx huMdw, qW ieh BI puilMg huMdw Aqy ies dw rUp ‘kvxu’ ho jWdw[ ‘kudriq’ iesqRI-ilMg hY[ so Sbd ‘kvx’ ‘kudriq’ dw ivSySx hY[ ies Sbd ‘kvx’ dy puilMg Aqy iesqRI ilMg rUp ƒ smJx leI vyKo pauVI nµ: 21:-

kvx su vylw, vKqu kvxu, kvx iQiq, kvxu vwru [
kvix is ruqI, mwhu kvxu, ijqu joAw Awkwru [21[

pauVI nµ: 16,17 Aqy 19 ivc ‘kudriq kvx khw vIcwru’ quk AweI hY, pr pauVI nµ: 18 ivc ies quk dy QW quk ‘nwnku nIcu khY vIcwru’ vrqI geI hY[ ienHW dohW ƒ AwmHo-swhmxy r`K ky ivcwrIey, qW BI iehI ArQ inkldw hY ik ‘myrI kIh qwkq hY? mYN ivcwrw nwnk kIh ivcwr kr skdw hW’?

l&z ‘kudriq’ ‘smrQw’ dy ArQ ivc sRI gurU gRMQ swihb ivc hor QweIN BI AwieAw hY, ijvyN:-

(1)  jy qU mIr mhwpiq swihbu, kudriq kaux hmwrI [
cwry kuMt slwmu krihgy, Gir Gir isPiq qumwrI [7[1[8[  (bsMq ihMfolu mhlw 1

(2)  ijau bolwvih iqau bolih suAwmI, kudriq kvn hmwrI [
swD sMig nwnk jsu gwieau, jo pRØBU kI Aiq ipAwrI [8[1[8[  (gUjrI mhlw 5

ArQ:- myrI kIh qwkq hY ik krqwr dI kudriq dI vIcwr kr skW? (hy Akwl purK!) mYN qW qyry auqoN iek vwrI BI sdky hox jogw nhIN hW (Bwv, myrI hsqI bhuq hI qu`C hY) [ hy inrMkwr! qUM sdw-iQr rihx vwlw hYN, jo qYƒ cMgw l`gdw hY, auhI kMm Blw hY, (Bwv, qyrI rzw ivc rihxw hI AsW jIvW leI BlI g~l hY) [19[

Bwv:- Blw, ikqnIAW DrqIAW qy ikqny ku jIv pRØBU ny rcy hn? mnu`KW dI iksy bolI ivc koeI AYsw l&z hI nhIN jo ieh lyKw d`s sky[

bolI BI r`b vloN iek dwq imlI hY, pr ieh imlI hY is&iq-swlwh krn leI[ ieh nhIN ho skdw ik ies dI rwhIN mnu`K pRØBU dw AMq pw sky[ vyKo! byAMq hY aus dI kudriq qy ies ivc ijDr q`ko auh Awp hI Awp mojUd hY[ kOx AMdwzw lw skdw hY ik auh kyfw v`fw hY qy aus dI rcnw ikqnI ku hY[19[

ਭਰੀਐ ਹਥੁ ਪੈਰੁ ਤਨੁ ਦੇਹ ॥ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸੁ ਖੇਹ ॥

pdArQ:- BrIAY-jy Br jwey, jy gMdw ho jwey, jy mYlw ho jwey[ qnu-srIr[ dyh-srIr[ pwxI DoqY-pwxI nwl DoiqAW[ auqrsu-auqr jWdI hY[ Kyh-im`tI, DUV, mYl[

ArQ:- jy h`Q jW pYr jW srIr il`bV jwey, qW pwxI nwl DoiqAW auh mYl auqr jWdI hY[

ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕਪੜੁ ਹੋਇ ॥ ਦੇ ਸਾਬੂਣੁ ਲਈਐ ਓਹੁ ਧੋਇ ॥

pdArQ:- plIqI-plIq, gMdw[ mUq plIqI-mUqr nwl plIq[ kpVu-k`pVw[ dy swbUxu-swbx lw ky[ leIAY-leIdw hY[ Ehu-auh plIq hoieAw k`pVw[ leIAY Doie-Do leIdw hY[

ArQ:- jy (koeI) k`pVw mUqr nwl gMdw ho jwey, qW swbux lw ky aus ƒ Do leIdw hY[

ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥ ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥

pdArQ:- BrIAY-jy Br jwey, jy mlIn ho jwey[ miq-bu`D[ pwpw kY sMig-pwpW dy nwl[ Ehu-auh pwp[ DopY-Dupdw hY, Dup skdw hY, DoieAw jw skdw hY[ rMig-ipAwr nwl[ nwvY kY rMig-Akwl purK dy nwm dy pRym nwl[

ArQ:- (pr) jy (mnu`K dI) bu`DI pwpW nwl mlIn ho jwey, qW auh pwp Akwl purK dy nwm ivc ipAwr krn nwl hI DoieAw jw skdw hY[

ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣੁ ਨਾਹਿ ॥ ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਰਣਾ ਲਿਖਿ ਲੈ ਜਾਹੁ ॥ ਆਪੇ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੨੦॥

not-Sbd ‘AwKxu’ ƒ iDAwn nwl ivcwrnw zrUrI hY[ jpujI swihb ivc ieh Sbd hyT-ilKIAW qukW ivc AwieAw hY:

(1)  puMnI pwpI AwKxu nwih[  (pauVI 20
(2)  nwnk AwKix sBu ko AwKY, iek dU ieku isAwxw   (pauVI 21
(3)  jy ko Kwieku AwKix pwie[   (pauVI 25
(4)  kyqy AwKih AwKix pwih[   (pauVI 26
(5)  AwKix joru cupY nih joru[   (pauVI 33

ies l&z ‘AwKxu’ dy ArQ ƒ sp`St krn leI kuJ hor pRmwx hyTW ilKy jWdy hn:-

(6)  AwKxu AwiK nw rijAw, sunix n rjy kMn [2[19[   (mwJ kI vwr
(7)  AwKix AwKih kyqVy, gur ibnu bUJ n hoie[3[13[   (mwJ kI vwr

auprly pRmwxW qoN sp`St hY ik ‘AwKxu’ nwv hY qy ‘AwKix’ ik®Aw hY[ nwv ‘AwKxu’ dw ArQ hY ‘nwm, kihxw, mUMh’ ijvyN pRmwx nµ: 1 Aqy 6 ivc hY[ pRmwx nµ:2, 3, 4, 5, Aqy 7 ivc ‘AwKix’ ik®Aw hY[

pdArQ:- AwKxu-nwmu, bcn[ nwih-nhIN hY[ kir kir krxw-(Awpo Awpxy) krm kr ky, ijho ijhy krm krogy[ iliK-ilK ky,(iqho ijhw lyKw) ilK ky, (iqho ijhy sMskwrW dw lyKw) ilK ky, (iqho ijhy sMskwr Apxy mn ivc) au~kr ky[ lY jwhu-qUM lY jwihNgw, (Awpxy nwl) lY jwihNgw, (Awpxy mn ivc) pRo lvyNgw[ Awpy-Awp hI[ bIij-bIj ky[ hukmI-Akwl purK dy hukm ivc[ Awvhu jwhu-AwvihNgw qy jwihNgw, jMmyNgw qy mrihNgw, jnm mrn ivc ipAw rhyNgw[

ArQ:- hy nwnk! ‘pMnI’ jW ‘pwp’ inrw nwm hI nhIN hY (Bwv, inrw kihx-mwqr nhIN hY, s~c-mu~c hI) qUM ijho ijhy krm kryNgw iqho ijhy sMskwr Awpxy AMdr au~kr ky nwl lY jwihNgw[ jo kuJ qUM bIjyNgw, aus dw Pl Awp hI KwihNgw [ (Awpxy bIjy Anuswr) Akwl purK dy hukm ivc jnm mrn dy gyV ivc ipAw rhyNgw[20[

not-pihlI pauVI ivc quk AweI hY, ‘hukim rjweI clxw, nwnk iliKAw nwil’[ dUjI pauVI ivc izkr AwieAw hY, ‘hukmI auqmu nIcu hukim iliK duKu suKu pweIAih’ [ hux ies pauVI ivc auprlIAW qukW vwlw i^Awl iblkul sw& kIqw igAw hY[ swrI isRStI Akwl purK dy ^ws nIXmW ivc c`l rhI hY[ iehnW nIXmW dw nwm siqgurU jI ny ‘hukm’ r`iKAw hY[ auh nIXm ieh hn ik mnu`K ijho ijhw krm krdw hY, iqho ijhw Pl pWdw hY[ aus dy Awpxy Dur AMdr auho ijhy hI cMgy-mMdy sMskwr bx jWdy hn Aqy auhnW dy Anuswr hI jnm mrn dy gyV ivc ipAw rihMdw hY, jW, Akwl purK dI rzw ivc qur ky Awpxw jnm sPl kr lYNdw hY [

Bwv:- mwieAw dy prBwv dy kwrn mnu`K ivkwrW ivc pY jWdw hY, qy ies dI mq mYlI ho jWdI hY[ ieh mYl ies ƒ su`D-srUp prmwqmw qoN ivCoV r`KdI hY, qy jIv duKI rihMdw hY[ nwm-ismrn hI ieko-iek vsIlw hY ijs nwl mn dI ieh mYl Dup skdI hY[ (so, ismrn qW ivkwrW dI mYl Do ky mn ƒ pRØBU nwl mylx vwsqy hY, pRØB qy aus dI rcnw dw AMq pwx leI jIv ƒ smrQ nhIN bxw skdw)[20[

ਤੀਰਥੁ ਤਪੁ ਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ ॥ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ ॥

pdArQ:- jy ko pwvY-jy koeI mnu`K pRwpq kry, jy iksy mnu`K ƒ iml BI jwey, qW[ iql kw-iql mwqr, rqw-mwqr[ mwnu-Awdr, vifAweI[ dqu-id`qw hoieAw[

ArQ:- qIrQ jwqRw, qpW dI swDnw, (jIAW qy) dieAw krnI, id`qw hoieAw dwn-(iehnW krmW dy v`ty) jy iksy mnu`K ƒ koeI vifAweI iml BI jwey, qW rqw-mwqr hI imldI hY[

ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨਿ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ॥ ਅੰਤਰਗਤਿ ਤੀਰਥਿ ਮਲਿ ਨਾਉ ॥

pdArQ:- suixAw-(ijs mnu`K ny) Akwl purK dw nwm sux ilAw hY[[ mMinAw-(ijs dw mn aus nwm ƒ sux ky) mMn igAw hY, pqIj igAw hY[ min-mn ivc[ Bwau kIqw-(ijs ny) pRym kIqw hY[ AMqrgiq-AMdrlw[ qIriQ-qIrQ au~qy[ AMqrgiq qIriQ-AMdrly qIrQ au~qy[ mil-ml ml ky, cMgI qrHW[ nwau-ieSnwn (kIqw hY)[

ArQ:- (pr ijs mnu`K ny Akwl purK dy nwm ivc) surq joVI hY, (ijs dw mn nwm ivc) pqIj igAw hY. (Aqy ijs ny Awpxy mn) ivc (Akwl purK dw) ipAwr jmwieAw hY, aus mnu`K ny (mwno) Awpxy AMdrly qIrQ ivc ml ml ky ieSnwn kr ilAw hY (Bwv, aus mnu`K ny Awpxy AMdr v`s rhy Akwl purK ivc juV ky cMgI qrHW Awpxy mn dI mYl lwh leI hY)[

ਸਭਿ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਵਿਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ ਸੁਅਸਤਿ ਆਥਿ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ ॥ ਸਤਿ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਉ ॥

pdArQ:- siB-swry[ mY nwhI koie-mYN koeI nhIN hW, myrI koeI pWieAW nhIN hY[ ivxu guxu kIqy-gux pYdw krn qoN ibnw, jy qUM gux pYdw nwh kryN, jy qUM Awpxy gux myry ivc auqpMn nwh kryN[ n hoie-nhIN ho skdI[ suAsiq-jY hovy qyrI, qUM sdw At`l rhyN (Bwv, mYN qyrw hI Awsrw lYNdw hW)[ brmwau-bRhmw[ siq-sdw-iQr[ suhwxu-subhwn, sohxw[ min cwau-mn ivc iKVwau[

ArQ:- (hy Akwl purK!) jy qUM (Awp Awpxy) gux (myry ivc) pYdw nwh kryN qW mYQoN qyrI BgqI nhIN ho skdI[ myrI koeI pWieAW nhIN (ik mYN qyry gux gw skW), ieh sB qyrIAW hI vifAweIAW hn[ (hy inrMkwr!) qyrI sdw jY hovy! qUM Awp hI mwieAw hYN, qUM Awp hI bwxI hYN, qUM Awp hI bRhmw hYN (Bwv, ies isRStI ƒ bxwn vwly mwieAw, bwxI jW bRhmw qYQoN v`KrI hsqI vwly nhIN hn, jo lokW ny mMn r`Ky hn), qUM sdw-iQr hYN, sohxw hYN, qyry mn ivc sdw iKVwau hY, (qUM hI jgq rcx vwlw hYN, qYƒ hI pqw hY qUM kdoN bxwieAw)[

ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਥਿਤਿ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ॥ ਕਵਣਿ ਸਿ ਰੁਤੀ ਮਾਹੁ ਕਵਣੁ ਜਿਤੁ ਹੋਆ ਆਕਾਰੁ ॥

pdArQ:- vylw-smw[ vKqu-smw, vkq[

vwr-Sbd‘vwr’ do rUpW ivc vriqAw igAw hY, ‘vwr’ Aqy ‘vwru’[ ‘vwr’ iesRqI-ilMg hY, ijs dw ArQ hY ‘vwrI’[ ‘vwru’ puilMg hY, ies dw ArQ hY ‘idn’[

jpujI swihb ivc ieh Sbd hyT-ilKIAW qukW ivc AwieAw hY:-

(1)  socY soic n hoveI, jy socI lK vwr [1[
(2)  vwirAw n jwvw eyk vwr [16[
(3)  jo ikCu pwieAw su eykw vwr [31[
(4)  kvxu su vylw, vKqu kvxu iQiq, kvxu vwru [21[
(5)  rwqI ruqI iQqI vwr [34[

pRmwx nµ: 1, 2 Aqy 3 ivc ‘vwr’ iesqRI-ilMg hY[ nµ: 4 ivc ‘vwru’ puiMlµg iek vcn hY Aqy nµ: 5 ivc ‘vwr’ puiMlg bhu-vcn hY[

jdoN ieh l&z ( i ) nwl AwauNdw hY, qdoN ‘ik®Aw’ huMdw hY ijvyN:- (1) vwir vwrau Aink fwirau, suK ipRA suhwg plk rwiq [1[ rhwau[3[42[ (kwnVw m: 5

ie`Qy ‘vwir’ dw ArQ hY ‘sdky krnw’[

iQiq vwru-cMdRmw dI cwl qoN iQqW igxIAW jWdIAW hn, ijvyN-eykm, dUj, qIj Awidk Aqy sUrj qoN idn rwq qy vwr, som, mMgl Awidk[ kvix is ruqI-ikhVIAW auh ruqW sn[ mwhu-mhInw[ kvxu-ikhVw[ ijqu-ijs ivc, ijs vyly[ hoAw-hoNd ivc AwieAw, pYdw hoieAw, bixAw[ Awkwru-ieh id`sx vwlw sMswr[

ArQ:- ikhVw auh vylw qy vkq sI, ikhVI iQq sI, ikhVw idn sI, ikhVIAW auh ru`qW sn Aqy ikhVw auh mhInw sI, jdoN ieh sMswr bixAw sI?

ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜਿ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ਪੁਰਾਣੁ ॥ ਵਖਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਜਿ ਲਿਖਨਿ ਲੇਖੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥

pdArQ:- vyl-smw, vylw[ pwieAw-pweI, l`BI[ vyl n pweIAw-smw nwh l`Bw[ (not-‘vylw’ puilMg hY qy ‘vyl’ iesqRI-ilMg hY)[ pMfqI-pMfqW ny[ ij-nhIN qW[ hovY-huMdw, bixAw huMdw[ lyKu-mzmUn[ lyKu purwxu-purwx-rUp lyK, ies lyK vwlw purwx (Bwv, ijvyN hor keI purwx bxy hn, ies mzmUn dw BI iek purwx bixAw huMdw)[ vKqu-smw, jdoN jgq bixAw[ n pwieE-nwh l`Bw[ kwdIAw-kwzIAW ny[ ArbI dy AK`r zuAwd, zuie Aqy zy dw au~cwrn A`Kr ‘d’ nwl huMdw hY[ l&z ‘kwgz’ dw ‘kwgd’, ‘nzr’ dw ‘ndir’ ‘hzUr’ dw ‘hdUir’ aucwrn hY[ ies qrHW ‘kwzI’ dw ‘kwdI’ aucwrn BI hY [ ij-nhI qW[ ilKin-(kwzI) ilK dyNdy[ lyKu kurwxu-kurwn vrgw lyK (Bwv, ijvyN kwzIAW ny muhMmd swihb dIAW aucwrIAW AwieqW iek`TIAW kr ky kurwn ilK id`qw sI, iqvyN auh jgq dy bxn dy smy dw mzmUn BI ilK dyNdy)[

not-ies pauVI ivc vrqy l&z ‘vKqu’, ‘pwieE’ Aqy ‘kwdIAw’ dy ArQW ƒ moV-qoV ky kwdIAwnI muslmwnW vloN AMvwx is`KW ƒ tply lwey jw rhy hn ik ie`Qy gurU nwnk dyv jI ny pySIn-goeI kr ky is`KW ƒ ihdwieq kIqI hoeI hY ik ngr kwdIAW ivc prgt hox vwly pYZMbr ƒ qusW vKq (musIbq) nwh pwxw[

AsW ie`Qy iksy bihs ivc nhIN pYxw qy iksy ƒ tply BI nhIN lwxy[ l&jW dI bnwvt qy ArQW vl hI iDAwn idvwxw hY[ l&z ‘kwdIAW’ pd-ArQ ivc smJwieAw jw cu`kw hY[ l&z ‘vKqu’ ArbI dw l&z ‘vkq’ hY[ ihMdUAW dw izkr kridAW hyNdkw l&z ‘vylw’ vriqAw hY[ muslmwnW dy izkr ivc muslmwxI l&z ‘vkq’ dw pMjwbI ‘vKqu’ vriqAw igAw hY[ gurU gRMQ swihb ivc ijQy ikqy BI irh l&j AwieAw hY, ies dw ArQ sdw ‘smw’ hI hY [ ijvyN:-

‘jy vylw vKqu vIcwrIAY, qW ikqu vylY Bgiq hoie[’

‘ieknw  vKq  KuAweIAih,  ieknw  pUjw  jwie[’

l&z ‘pwieE hukmI BivKq kwl nhIN hY, ijvyN ik kwdIAwnI AwKdy hn[ ieh l&z BUq kwl ivc hY[ ies iksm dw BUq-kwl gurbwxI ivc AnykW vwrI AwieAw hY, ijvyN:-

AwpInY Awpu ‘swijE’, ‘AwpInY, ‘ricE’ ‘nwauN’[

ibnu siqgur iknY n ‘pwieE’

ibn siqgur kInY n pwieAw[

hukmI BivKq dw rUp hY ‘sidAhu’ ‘kirAhu’ (rwmklI ‘sdU’)[ pwTk l&zw dy joVW dw ^ws i^Awl r`Kx[ ‘pwieE’ BUq-kwl hY, ies qoN hukmI Bivkq ‘pwieAhu’ ho skdw hY[

ArQ:- (kdoN ieh sMswr bixAw?) aus smyM dw pMfqW ƒ BI pqw nwh l`gw, qW (ies mzmUn au~qy BI) iek purwx iliKAw huMdw [ aus smyN dI kwzIAW ƒ ^br nwh l`g skI, nhIN qW auh lyK ilK dyNdy ijvyN auhnW (AwieqW iek`TIAW kr ky) kurwn (iliKAw sI)[

ਥਿਤਿ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁਤਿ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ ॥ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥

pdArQ:- jw krqw-ijhVw krqwr[ isrTI kau-jgq ƒ[ swjy-pYdw krdw hY, bxwauNdw hY[ Awpy soeI-auh Awp hI[

ArQ:- (jdoN jgq bixAw sI qdoN) ikhVI iQ`q sI, (ikhVw) vwr sI, ieh g`l koeI jogI BI nhIN jwxdw[ koeI mnu`K nhIN (d`s nhIN skdw) ik qdoN ikhVI ru`q sI Aqy ikhVw mhInw sI[ jo isrjxhwr ies jgq ƒ pYdw krdw hY, auh Awp hI jwxdw hY (ik jgq kdoN ricAw)[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh