ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 3

ਸੁਣਿਐ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਗਿਆਨੁ ॥ ਸੁਣਿਐ ਅਠਸਠਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਸੁਣਿਐ ਪੜਿ ਪੜਿ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥ ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥ ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੦॥

pdArQ:- squ sMqoKu-dwn qy sMqoK[

squ-ies l&z dy iqMn v`Ko-v`Kry rUp imldy hn:- ‘siq, squ, sq’[ iehnW dy ArQ smJx leI hyT ilKy pRmwx ghu nwl pVHo:-

(a)  squ sMqoKu hovY Ardwis [ qw suix sid bhwly pwis [1[   (rwmklI mhlw 1)
(A)  jqu squ sMjmu scu sucIqu [ nwnk jogI iqRBvn mIqu [8[2[   (rwmklI mhlw 1)
(e)  sqIAw min sMqoKu aupjY, dyxY kY vIcwir [   (Awsw dI vwr mhlw 1, pauVI 6)
(s)  gur kw sbdu kir dIpko, ieh sq kI syj ibCwie rI [3[16[118[   (Awsw mhlw 1)
(h)  sqI phrI squ Blw, bhIAY piVAw pwis [   (mwJ kI vwr, Slok mhlw 2, pauVI 18)

iehnW auprly pRmwxW dy AMk nµ: (a) ivc Sbd ‘squ’ Sbd ‘sMqoKu’ dy nwl vriqAw igAw hY[ AMk nµ: (A) ivc ‘squ’ Sbd ‘jqu’ nwl AwieAw hY[ AMk nµ: (h) ivc ‘squ’ (sqI) sMsik®q dw ‘spq’ hY, ijs dw ArQ hY ‘s`q dI igxqI’[

Sbd ‘squ’ sMsik®q dy DwqU ‘As’ qoN bixAw hY, ijs dw ArQ hY ‘h`QoN C`fxw’[ so ‘squ’ dw ArQ hY dwnu[ AMk nµ: (e) ivc Awsw dI vwr vwly pRmwx qoN sw& prgt ho jWdw hY, ij`Qy ‘sqIAw’ dw ArQ hY ‘dwnI mnu`KW’ [ “sqI dyie sMqoKI Kwie” Awm prclq quk hY, ijs ivc ‘sqIAw’ dw ArQ hY “dwnI”[ ‘dwnI’ qy ‘sMqoKI’ dw Awpo ivc bhuq fUMGw sMbMD hY[ ‘dwnI’ auhI ho skdw hY jo ‘sMqoKI’ BI hY, nhIN qW jo Awp iqRSnw dw mwirAw hoieAw hovy, auh Awpxy h`QoN iksy hor ƒ kIh dy skdw hY? gurU swihb iehnW dohW guxW ƒ bhuq QweIN iek`Tw vrqdy jn[ so, AMk nµ: (a) ivc ‘squ’ dw ArQ hY “dwn ,dwn krn dw suBwau”[

Sbd ‘squ’ dw dujw ArQ hY “su`cw Awcrn, piqbRqw Drm, iesqRI-bRq Drm”[ ies ArQ ivc ies Sbd dw sMbMD Sbd ‘jqu’ nwl cMgw Fukdw hY[ so AMk nµ: (A) ivc ‘squ’ dw ArQ hY ‘su`cw Awcrn’[

AMk nµ: (e) ivc ‘squ’ dw ArQ hY ‘dwn’[ AMk nµ: (s) ivc ‘squ’ dw ArQ iPr ‘su`cw Awcrn’ hY[

Sbd ‘siq’ BI sMsik®q dy DwqU ‘As’ qoN bixAw hY, ijs dw ArQ hY ‘hoxw’[ so ‘siq’ dw ArQ hY “hoNd vwlw, s`c”[

jpujI swihb ivc ‘siq’ Aqy ‘squ’ vwlIAW hyT-ilKIAW qukW hn:-

(1)  ‘siqnwmu’   (mUl mMqr ivc)
(2)  suixAY, squ sMqoKu igAwnu [   (pauVI 10)
(3)  AsMK sqI AsMK dwqwr [   (pauVI 17)
(4)  siq suhwxu sdw min cwau [   (pauVI 21)
(5)  gwvin jqI sqI sMqoKI gwvih vIr krwry [27[

ATsiT-ATwhT qIrQ[ piV piV-iv`idAw pVH ky[ pwvih-pWdy hn[ shij-shj AvsQw ivc[ shj-(shj) sh-swQ, nwl j-jnimAw, pYdw hoieAw, auh suBwau jo su`D-srUp Awqmw dy nwl jnimAw hY, Su`D-srUp Awqmw dw Awpxw AslI Drm, mwieAw dy iqMnW guxW qoN lµG ky aupr dI AvsQw, qurIAw AvsQw, SwNqI , Afolqw[ iDAwnu-surq, ibRqI[ igAwnu-swry jgq ƒ pRØBU-ipqw dw iek t`br smJx dI sUJ, prmwqmw nwl jwx-pCwx[

ArQ:- hy nwnk! (Akwl purK dy nwm ivc surq joVn vwly) Bgq jnW dy ihrdy ivc sdw iKVwau bixAw rihMdw hY, (ikNauik) Akwl purK dI is&iq-swlwh suxn nwl (mnu`K dy) d`KW qy pwpW dw nws ho jWdw hY[ r`b dy nwm ivc juVn nwl (ihrdy ivc) dwn (dyx dw suBwau), sMqoK qy pRkwS prgt ho jWdw hY, mwno, ATwhT qIrQW dw ieSnwn (hI) ho jWdw hY (Bwv, ATwrT qIrQW dy ieSnwn nwm jpx dy ivc hI Aw jWdy hn)[ jo sqkwr (mnu`K iv`idAw) pVH ky pWdy hn auh Bgq jnW ƒ Akwl purK dy nwm ivc juV ky hI iml jWdw hY[ nwm suxn dw sdkw Afolqw ivc ic`q dI ibRqI itk jWdI hY [10[

Bwv:- nwm ivc surq joiVAW hI mn ivSwl huMdw hY, loVvMidAW dI syvw qy sMqoK vwlw jIvn bxdw hY[ nwm ivc cu`BI hI ATwhT qIrQW dw ieSnwn hY[ jgq dy iksy mwx-Awdr dI prvwh nhIN rih jWdI, mn shij AvsQw ivc, Afolqw ivc, mgn rihMdw hY[10[

ਸੁਣਿਐ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ॥ ਸੁਣਿਐ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥ ਸੁਣਿਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹੁ ॥ ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥ ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥

pdArQ:-  srw guxw ky-guxW dy srovrW dy, byAMq guxW dy[ gwh-gwhux vwly, sUJ vwly, vwk&I vwly[ rwhu-rsqw[ Asgwhu-fUMGw smuMdr, sMswr[ hwQ-Sbd ‘hwQ’ iesqRI-ilMg hY, ies vwsqy iek-vcn ivc BI ies dy AMq ivc (— ) nhIN hY[ ies dw ArQ hY ‘fUMiGAweI dI smJ’[ pr jdoN ieh puilMg hovy qdoN ies dw ArQ hY mnu`K dw AMg ‘h`Q’[ ijvyN:-

hwQu pswir skY ko jn kau, boil n skY AMdwjw [1[  (iblwvl kbIr jI)

bhu-vcn ‘hwQ’ dw rUp iesqRI-ilMg ‘hwQ’ vwlw hI hY, ijvyN:

hwQ dyie rwKy prmysir, sglw durqu imtwieAw [1[7[16[  (gUjrI mhlW 5)

hwQ hovY-hwQ ho jWdI hY, fUMiGAweI dw pqw l`g jWdw hY, AslIAq dI smJ pY jWdI hY[11[

ArQ:- hy nwnk! (Akwl purK dy nwm ivc suriq joVn vwly) Bgq jnW dy ihrdy ivc sdw iKVwau bixAw rihMdw hY, (ikauNik) Akwl purK dw nwm suxn nwl (mnu`K dy) du`KW qy pwpW dw nws ho jWdw hY[ Akwl purK dy nwm ivc suriq joVn nwl (swDwrn mnu`K) byAMq guxW dI sUJ vwly ho jWdy hn, SyK pIr qy pwiqSwhW dI pdvI pw lYNdy hn[ ieh nwm suxn dI hI brkiq hY ik AMnHy igAwn-hIx mnu`K BI (Akwl purK ƒ imlx dw) rwh l`B lYNdy hn[ Akwl purK dy nwm ivc juVn dw sdkw ies fUMGy sMswr-smuMdr dI AslIAq smJ ivc Aw jWdI hY[11[

Bwv:- ijauN ijauN suriq nwm iv`c juVdI hY, mnu`K r`bI guxW dy smuMdr iv`c cu`BI lWdw hY[ sMswr AQwh smuMdr hY, ijQy r`b nwloN ivCiVAw hoieAw jIv AMinHAW vWg h`Q pYr mwrdw hY[ pr nwm iv`c juiVAw jIv jIvn dw shI rwh l`B lYNdw hY [11[

not:- nµbr 12 qoN 15 qk cwr pauVIAW dw mzmUn ieko lVI dw hY[

ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥ ਕਾਗਦਿ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣਹਾਰੁ ॥ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੨॥

pdArQ:- mMny kI-mMnx vwly dI, pqIjy hoey dI, XkIn kr lYx vwly dI[ giq-hwlq, AvsQw[ khY-d`sy, ibAwn kry[ mMny kw vIcwru-SrDw Dwrn vwly dI vifAweI dI vIcwr[ bih krin-bYT ky krdy hn[ AYsw-Aijhw, ie`fw au~cw[ hoie-hY[ mMin-SrDw Dwr ky, lgn lw ky[ mMin jwxY-SrDw r`K ky vyKy, mMn ky vyKy[ min-mn ivc[ kwgid-kwZz au~qy[ klm-klm (nwl)[

ArQ:- aus mnu`K dI (au~cI) Awqmk AvsQw d`sI nhIN jw skdI, ijs ny (Akwl purK dy nwm ƒ) mMn ilAw hY, (Bwv, ijs dI lgn nwm ivc l`g geI hY)[ jy koeI mnu`K ibAwn kry BI, qW auh ipCoN pCqwauNdw hY (ik mYN hoCw jqn kIqw hY)[ (mnu`K) rl ky (nwm ivc) pqIjy hoey dI Awqmk AvsQw dw AMdwzw lWdy hn, pr kwgz au~qy klm nwl koeI mnu`K ilKx dy smr`Q nhIN hY[ Akwl purK dw nwm bhuq (au~cw) hY qy mwieAw dy prBwv qoN pry hY, (ies ivc juVn vwlw BI au~cI Awqmk AvsQw vwlw ho jWdw hY, pr ieh g`l qW hI smJ iv`c AwauNdI hY) jy koeI mnu`K Awpxy AMdr lgn lw ky vyKy [12[

Bwv:- pRØBU mwieAw dy prBwv qoN byAMq au~cw hY[ aus dy nwm ivc surq joV joV ky ijs mnu`K dy mn ivc aus dI lgn l`g jWdI hY, aus dI BI Awqmw mwieAw dI mwr qoN auqWh ho jWdI hY[

ijs mnu`K dI pRØBU nwl lgn l`g jwey, aus dI Awqmk au~cqw nwh koeI ibAwn kr skdw hY nwh koeI ilK skdw hY [12[

ਮੰਨੈ ਸੁਰਤਿ ਹੋਵੈ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥ ਮੰਨੈ ਮੁਹਿ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਇ ॥ ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੩॥

pdArQ:- mMnY-mMnx krky, jy mMn leIey, jy mn pqIj jwey, jy pRØBU dy nwm ivc lgn l`g jwey[ suriq hovY-(au~cI) surq ho jWdI hY[ min-mn ivc[ buiD-jwgRq[ suiD-^br, soJI[ muih-mUMh au~qy[ cotw-s`tW[ jm kY swiQ-jmW dy nwl [13[

ArQ:- jy mnu`K dy mn ivc pRØBU dy nwm dI lgn l`g jwey, qW aus dI suriq au~cI ho jWdI hY, aus dy mn ivc jwgRq Aw jWdI hY, (Bwv, mwieAw ivc su`qw mn jwg pYNdw hY) swry BvnW dI aus ƒ soJI ho jWdI hY (ik hr QW pRØBU ivAwpk hY) auh mnu`K (sMswr dy ivkwrW dIAW) s`tW mUMh au~qy nhIN Kwdw (Bwv, sMswrk ivkwr aus au~qy dbw nhIN pw skdy), Aqy jmW nwl aus ƒ vwh nhIN pYNdw (Bwv, auh jnm mrn dy gyV ivcoN bc jWdw hY) [ Akwl purK dw nwm, jo mwieAw dy prBwv qoN pry hY, ie`fw (au~cw) hY (ik ies ivc juVn vwlw BI au~cI Awqmk AvsQw vwlw ho jWdw hY, pr ieh g`l qW hI smJ ivc AwauNdI hY), jy koeI mnu`K Awpxy mn ivc hir-nwm dI lgn pYdw kr ley [13[

Bwv:- pRØBU-crnW dI pRIq mnu`K dy mn ivc cwnx kr dyNdI hY, swry sMswr ivc aus ƒ prmwqmw hI id`sdw hY[ aus ƒ ivkwrW dIAW cotW nhIN v`jdIAW qy nw hI aus ƒ mOq frw skdI hY [13[

ਮੰਨੈ ਮਾਰਗਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥ ਮੰਨੈ ਪਤਿ ਸਿਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥ ਮੰਨੈ ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥ ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੪॥

pdArQ:- mwrig-mwrg ivc, rwh ivc [ Twk-rok [ Twk n pwie-rok nhIN pYNdI [ piq isau-ie`zq nwl [ prgtu-pris`D ho ky [

mgu pMQu:

(pR:) Sbd ‘mgu’ qy ‘pMQu’ dy AMq ivc (  u ) ikauN hY?

(au:) swDwrn nIXm Anuswr qW ie`Qy ( i ) hI cwhIdI hY, pr sMsik®q ivc iek nIXm Awm prclq sI ik jy ‘lµmy smy’ jW lµmy pYNfy’ dw izkr hovy, qW AiDkrx kwrk dy QW krm kwrk vriqAw jWdw sI [ auhI nIXm pRwik®q dI rwhIN QoVHw QoVHw purwxI pMjwbI ivc vriqAw igAw hY; ijvyN:-

(1)  gwvin quD no pMifq pVin rKIsr, ‘jugu jugu’ vydw nwly [  (pauVI 20)
(2)  jugu jugu Bgq aupwieAw, pYj rKdw AwieAw rwm rwjy [
(3)  swvix vrsu AMimRiq ‘jgu’ CwieAw jIau [ 
(gauVI mwJ m: 4)
(4)  bwvY ‘mwrgu’ tyFw clxw [ sIDw Coif ApUTw bunnw [3[29[98[   (gwauVI guAwryrI m:5

mgu-mwrg, rsqw (sMsik®q ‘mwgL’ qoN pRwik®q Sbd  ‘m`g’ hY) [ pMQu-rsqw [ gurU gRMQ swihb jI dI bwxI ivc ieh dovyN Sbd ‘mwrg’ (ijs dI pRwik®q Skl ‘m`g’ hY) Aqy ‘pMQ’ ieko hI ArQ ivc vrqy gey hn; ijvyN:-

(1)  ‘mwrig pMQ cly gur siqgur sMig isKw [’  (quKwrI CMq m: 4
(2)  muMD nYx BrydI, gux swrydI , ikauN pRB imlw ipAwry [
mwrgu pMQu n jwxau ibKVw, ikau pweIAY ipr pwry [ 
(quKwrI m: 1

syqI-nwl[ snbMDu-swk, irSqw, joV[

ArQ:- jy mnu`K dw mn nwm ivc pqIj jwey qW izdMgI dy s&r ivc ivcwr Awidk dI koeI rok nhIN pYNdI, auh (sMswr ivc) SoBw K`t ky ie`zq nwl jWdw hY[ aus mnu`K dw Drm nwl (is`Dw) joV bx jWdw hY, auh iPr (dunIAW dy v`Ko-v`Kry mzhbW dy d`sy) rsiqAW ’qy nhIN qurdw (Bwv, aus dy AMdr ieh ivKypqw nhIN rihMdI ik ieh rsqw cMgw hY qy ieh mMdw hY)[ Akwl purK dw nwm jo mwieAw dy pRBwv qoN prHy hY, eyfw (au~cw) hY, (ik ies ivc juVn vwlw BI au~cI Awqmk AvsQw vwlw ho jWdw hY, pr ieh g`l qW hI smJ ivc AwauNdI hY) jy koeI mnu`K Awpxy mn ivc hir-nwm dI lgn pYdw kr ley[14[

Bwv:- Xwd dI brkiq nwl ijauN ijauN mnu`K dw ipAwr prmwqmw nwl bxdw hY, ies ismrn rUp ‘Drm’ nwl ausdw ieqnw fUMGw sMbMD bx jWdw hY ik koeI rukwvt ausƒ ies shI inSwny qoN auKyV nhIN skdI [ hor lWB dIAW pg-fMfIAW ausƒ kurwhy nhIN pw skdIAW [14[

ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ॥ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਹਿ ਨ ਭਿਖ ॥ ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੫॥

pdArQ:- pwvih-l`B lYNdy hn[ moKu duAwru-mukqI dw drvwzw, ‘kUV’ qoN ^lwsI pwx dw rwh[ prvwrY-prvwr ƒ[ swDwru-AwDwr sihq krdw hY, (Akwl purK dI) tyk idRVH krwauNdw hY[ qrY guru-gurU Awip qrdw hY[ isK-is`KW ƒ [

jpu jI ivc Sbd ‘isK’ hyT-ilKIAW qukW ivc AwieAw hY:

(1)  miq ivic rqn jvwhr mwixk, jy iek gur kI isK suxI [  (pauVI 6
(2)  mMnY qrY qwry guru isK [  (pauVI 15

pihlI quk ivc ‘isK’ iesqRI-ilMg hY[ ies dw ivSySx ‘iek’ BI iesqRI-ilMg hY[ ies vwsqy iek-vcn huMidAW BI (  u ) nhIN vriqAw igAw, jo kyvl puilMg vwsqy hY[ dUjI ivc ‘isK’ puilMg bhu-vcn hY[

qwry isK-is`KW ƒ qwrdw hY[ Bvih n-nhIN BONdy[ Bvih n iBK-iB`iKAw leI nhIN BONdy iPrdy, loVW dI ^wqr dr-dr nhIN ruldy iPrdy, iDr iDr dI muQwjI nhIN krdy iPrdy[

ArQ:- jy mn ivc pRØBU dy nwm dI lgn l`g jwey, qW (mnu`K) ‘kUV’ qoN ^lwsI pwx dw rwh l`B lYNdy hn[ (ieho ijhw mnu`K) Awpxy prvwr ƒ BI (Akwl purK dI) tyk idRVH krwauNdw hY[ nwm ivc mn pqIjx krky hI, siqgurU (BI Awp sMswr-swgr qoN) pwr lµG jWdw hY qy is`KW ƒ pwr lµGwauNdw hY[ nwm ivc mn juVn kr ky, hy nwnk! mnu`K iDr iDr dI muQwjI nhIN krdy iPrdy[ Akwl purK dw nwm, jo mwieAw dy prBwv qoN pry hY, eyfw (au~cw) hY (ik ies ivc juVn vwlw BI au~cy jIvn vwlw ho jWdw hY, pr ieh g`l qW hI smJ ivc AwauNdI hY), jy koeI mnu`K Awpxy mn ivc hir-nwm dI lgn pYdw kry [15[

Bwv:- ies lgn dI brkiq nwl auh swry bMDn tu`t jWdy hn ijnHW ny pRØBU nwloN iv`Q pweI hoeI sI[ AYsI lgn vwlw bMdw inrw Awp hI nhIN bcdw, Awpxy prvwr dy jIAW ƒ BI Ksm pRØBU dy lV lw lYNdw hY[ ieh dwq ijnHW ­ƒ gurU qoN imldI hY auh pRØBU-dr qoN KuMJ ky hor pwsy nhIN Btkdy [15[

not:- pauVI nµ: 12 ivc do QweIN Sbd ‘mMnY’ hY, bwkI sB QweIN ‘mMnY’ AwieAw hY[ dohW dy ArQW ivc &rk hY[ pihlI quk hY; mMny kI giq khI n jwie’[ iesy hI pauVI ivc cOQI quk: ‘mMny kw bih krin vIcwru’ dw izkr hY[ so ‘mMny’ dw Bwv hY, ‘mMny hoey mnu`K dw’[ bwkI sB QweIN ‘mMnY’ hY[ ijvyN pihlIAW cwr pauVIAW ivc ‘suixAY’ AwieAw hY[ ‘suixAY’ dw ArQ hY ‘suxn nwl, jy sux leIey’[ iqvyN ‘mMnY’ dw ArQ hY ‘mMn lYx nwl, jy mn pqIj jwey’[

ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ ॥ ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ ॥ ਪੰਚੇ ਸੋਹਹਿ ਦਰਿ ਰਾਜਾਨੁ ॥ ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਏਕੁ ਧਿਆਨੁ ॥

pdArQ:- pMc-auh mnu`K ijnHW nwm suixAw hY qy mMinAw hY, auh mnu`K ijnHW dI suriq nwm ivc juVI hY qy ijnHW dy AMdr prqIq Aw geI hY[

not:- ieh l&z ‘pMc’ auhnW vwsqy hY ijnHW dw izkr ipClIAW 8 pauVIAW ivc AwieAw hY[

prvwxu-kbUl, sur^rU[ prDwnu-AwgU, v`fy[ pMcy-pMc hI, sMq jn hI[ drgh-Akwl purK dy drbwr ivc[ mwnu-Awdr; vifAweI[ sohih-soBdy hn, sohxy l`gdy hn[ dir-dr ’qy, drbwr ivc[ guru eyku-kyvl gurU hI[ iDAwnu-surq dw inSwnw[

ArQ:- ijnHW mnu`KW dI surq nwm ivc juVI rihMdI hY qy ijnHW dy AMdr pRØBU vwsqy lgn bx jWdI hY auhI mnu`K (ie`Qy jgq ivc) mMny-pRmMny rihMdy hn Aqy sB dy AwgU huMdy hn, Akwl purK dI drgwh ivc BI auh pMc jn hI Awdr pWdy hn [ rwj-drbwrW ivc BI auh pNc jn hI soBdy hn[  iehnW pMc jnW dI surq dw inSwnw kyvl iek gurU hI hY (Bwv, iehnW dI suriq gur-Sbd ivc hI rihNdI hY, gur-Sbd ivc juVy rihMdw hI iehnW dw Asl inSwnw hY)[

ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥

pdArQ:- khY-ibAwn kry, kQn kry[ vIcwru-kudrq dy lyKy dI vIcwr[ krqy kY krxY-krqwr dI kudrq dw[ sumwru-ihswb, lyKw[

ArQ:- (pr gur-Sbd ivc juVy rihx dw ieh is`tw nhIN inkl skdw ik koeI mnu`K pRØBU dI rcI isSRtI dw AMq pw sky) Akwl-purK dI kudriq dw koeI lyKw hI nhIN (Bwv, AMq nhIN pY skdw), BwvyN koeI kQn kr vyKy qy ivcwr kr ley (prmwqmw qy aus dI kudriq dw AMq l`Bxw mnu`K dI izMdgI dw mnorQ ho hI nhIN skdw)[

not-Fyr purwxy smyN ivc keI irSI munI jMgl ivc qp krdy rhy, ijnHW ny aupinSdW ilKIAW[ ieh bhuq purwxIAW Drm-pusqkW hn[ keIAW ivc ieh ivcwr kIqI geI hY ik jgq kdoN bixAw, ikauN bixAw, ikvyN bixAw, ikqnw ku v`fw hY, ieiq Awidk[ BgqI krn gey irSI BgqI dy QW iek Aijhy au~dm ivc l`g pey jo mnu`K dI smJ qoN bhuq pry hY[ ie`Qy siqgurU jI ies aukweI vl ieSwrw krdy hn[ Aijhy koJy jqnW dw hI ieh nqIjw sI ik Awm lokW ny ieh imQ ilAw ik AswfI DrqI ƒ iek bld ny cu`ikAw hoieAw hY[ ieh imswl lY ky siqgurU jI ies dI inKyDI kr ky AwKdy hn ik kudriq byAMq hY, qy ies dw rcnhwr BI byAMq hY[

ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤੁ ॥ ਸੰਤੋਖੁ ਥਾਪਿ ਰਖਿਆ ਜਿਨਿ ਸੂਤਿ ॥ ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰੁ ॥ ਧਵਲੈ ਉਪਰਿ ਕੇਤਾ ਭਾਰੁ ॥ ਧਰਤੀ ਹੋਰੁ ਪਰੈ ਹੋਰੁ ਹੋਰੁ ॥ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰੁ ॥

pdArQ:- DOlu-bld[ dieAw kw pUqu-dieAw dw pu`qr, Drm dieAw qoN pYdw huMdw hY, Bwv, ijs ihrdy ivc dieAw hY au`Qy Drm prPulq huMdw hY[ sMqoK-sMqoK ƒ[ Qwip riKAw-itkw r`iKAw, hoNd ivc ilAWdw hY, pYdw kIqw hY[ ijin-ijs (Drm) ny[ Drm-Akwl purK dw inXm[ sUiq-sUqr ivc, mrXwdw ivc[ buJY-smJ ley[ sicAwru-s`c dw prkwS hox leI Xog[ kyqw Bwru-byAMq Bwr[ DrqI horu-DrqI dy hyTW hor bld[ prY-aus qoN hyTW[ iqs qy-aus bld qoN[ qlY-aus bld dy hyTW[ kvxu joru-ikhVw shwrw[

ArQ:- (Akwl purK dw) Drm-rUpI b`JvW nIXm hI bld hY (jo isRStI ƒ kwiem r`K irhw hY)[ (ieh Drm) dieAw dw pu`qr hY (Bwv, Akwl purK ny AwpxI imhr kr ky isRStI ƒ itkw r`Kx leI ‘Drm’-rUp nIXm bxw id`qw hY)[ ies Drm ny AwpxI mrXwdw Anuswr sMqoKu ƒ jnm dy id`qw hY[ jy koeI mnu`K (ies aupr-d`sI ivcwr ƒ) smJ ley, qW auh ies Xog ho jWdw hY ik aus dy AMdr Akwl purK dw prkwS ho jwey[ (nhIN qW, i^Awl qW kro ik) bld au~qy DrqI dw ikqnw ku byAMq Bwr hY (auh ivcwrw ieqny Bwr ƒ cu`k ikvyN skdw hY?), (dUjI ivcwr hor hY ik jy DrqI dy hyT bld hY, aus bld ƒ shwrw dyx leI hyT hor DrqI hoeI, aus) DrqI dy hor bld, aus qoN hyTW (DrqI dy hyT) hor bld, Pyr hor bld, (iesy qrHW A^Irly) bld qoN Bwr (shwrn leI aus dy) hyT ikhVw Awsrw hovygw?

ਜੀਅ ਜਾਤਿ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ॥ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ ॥ ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਇ ॥ ਕੇਤਾ ਤਾਣੁ ਸੁਆਲਿਹੁ ਰੂਪੁ ॥ ਕੇਤੀ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਕੌਣੁ ਕੂਤੁ ॥ ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ॥ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥

pdArQ:- jIA-jIv jMq[ ky nwv-keI nwvW dy[ vuVI-vgdI, cldI[ klwm-klm[ vuVI klwm-cldI klm nwl, Bwv, klm ƒ rokx qoN ibnw hI iek-qwr[ iliK jwxY-ilKdw jwxdw hY, ilKx dI smJ hY[ koie-koeI ivrlw[ lyKw iliKAw-iliKAw hoieAw lyKw, jy ieh lyKw iliKAw jwey[ kyqw hoie-kyfw v`fw ho jwey, byAMq ho jwey[ pswau-pswrw, sMswr[ kvwau-bcn, hukm[ iqs qy-aus hukm qoN[ hoey-bx gey[ lK drIAwau-l`KW dirAw[ suAwilhu-suMdr[ kUqu-mwp, AMdwzw[

ArQ:- (isRStI ivc) keI zwqW dy, keI iksmW dy Aqy keI nwvW dy jIv hn[ iehnW sBnW ny iek-qwr cldI klm nwl (Akwl purK dI kudrq dw) lyKw iliKAw hY (pr) koeI ivrlw mnu`K ieh lyKw ilKxw jwxdw hY (Bwv, prmwqmw dI kudrq dw AMq koeI BI jIv Kw nhIN skdw[ (jy) lyKw iliKAw (BI jwey qW ieh AMdwzw nhIN l`g skdw ik lyKw) kyfw v`fw ho jwey[ Akwl purK dw byAMq bl hY, byAMq suMdr rUp hY, byAMq aus dI dwq hY-ies dw kOx AMdwzw lw skdw hY? (Akwl purK ny) Awpxy hukm nwl swrw sMswr bxw id`qw, aus hukm nwl (hI izMdgI dy) l`KW drIAw bx gey[

ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥

pdArQ:- kudriq-qwkq, smrQw[ kvx-ikhVI, kIh[ kudriq kvx-kIh smr`Qw? (‘kudriq’ Sbd iesqRI ilMg hY[ so ieh ‘kudriq’ dw ivSSyx hY[) khw-mYN-AwKW[ khw ivcwru-mYN ivcwr kr skW[ vwirAw nw jwvw-sdky nhIN ho skdw, (Bwv, myrI kIh pWieAW hY?) sweI kwr-auho kwr, auho kMm[ slwmiq-iQr, At`l[ inrMkwr-hy hrI!

ArQ:- (so) myrI kIh qwkq hY ik (krqwr dI kudriq dI) ivcwr kr skW? (hy Akwl purK!) mYN qW qyry au~qoN iek vwrI BI sdky hox jogw nhIN hW (Bwv, myrI hsqI bhuq hI qu`C hY) hy inrMkwr! qUM sdw At`l rihx vwlw hYN [ jo qYƒ cMgw l`gdw hY, auh kMm Blw hY (Bwv, qyrI rzw ivc rihxw hI TIk hY) [16[

Bwv:- BwgW vwly hn auh mnu`K ijnHW ny gurU dy d`sy hoey rwh ƒ Awpxy jIvn dw mnorQ bxwieAw hY, ijnHW ny nwm ivc surq joVI hY qy ijnHW ny prmwqmw nwl ipAwr dw irSqw gMiFAw hY[ ies rwh ’qy qur ky pRØBU dI rzw ivc rihxw hI auhnW ƒ BwaNudw hY[ ieh nwm ismrn-rUp ‘Drm’ auhnW dI izMdgI dw shwrw bxdw hY, ijs krky auh sMqoK vwlw jIvn ibqWdy hn[

pr gurU dy d`sy hoey rwh au~qy qurn dw ieh is`tw nhIN inkl skdw ik koeI mnu`K pRØBU dI rcI isRStI dw AMq pw sky[ ieDr qW ijauN ijauN vDIk fUMGweI ivc jwaugy, iqaUN iqauN ieh isRStI hor byAMq jwpygI[ Asl ivc Aijhy koJy jqn dw hI nqIjw sI ik Awm lokW ny ieh imQ ilAw ik AswfI DrqI ƒ iek bOld ny cu`ikAw hoieAw hY[ prmwqmw qy aus dI kudriq dw AMq l`Bxw mnu`K dI izMdgI dw mnorQ bx hI nhIN skdw[16[

ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ॥ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ ॥

pdArQ:- AsMK-Anigxq, byAMq (jIv)[ Bwau-ipAwr[ qp-qwau-qpW dw qpxw[

ArQ:- (Akwl purK dI rcnw ivc)  Anigxq jIv jp krdy hn, byAMq jIv (hornW nwl) ipAwr (dw vrqwau) kr rhy hn[ keI jIv pUjw kr rhy hn[ Aqy Anigxq hI jIv qp swD kr rhy hn[

ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਮੁਖਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ॥ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨਿ ਰਹਹਿ ਉਦਾਸ ॥

pdArQ:-  muiK-mUMh nwl[ grMQ vyd pwT-vydW Aqy hor Dwrimk pusqkW dy pwT[ jog-jog swDn krn vwly[ min-mn ivc[ audws rhih-auprwm rihMdy hn[

ArQ:- byAMq jIv vydW Aqy hor Dwrimk pusqkW dy pwT mUMh nwl kr rhy hn[ jog dy swDn krn vwly byAMq mnu`K Awpxy mn ivc (mwieAw vlo) auprwm rihMdy hn[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh