ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 2

ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰਿ ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰਿ ॥

pdArQ:- jwpY-jwpdw hY, prqIq huMdw hY[ hwdrw hdUir-hwzr nwzr, sB QweIN hwzr[

ArQ:- koeI mnu`K AwKdw hY, ‘Akwl purK dUr jwpdw hY, dUr id`sdw hY’; pr koeI AwKdw hY, ‘(nhIN, nyVy hY), sB QweIN hwzr hY, sB ƒ vyK irhw hY’[

ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟਿ ॥ ਕਥਿ ਕਥਿ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ॥

pdArQ:- kQnw-kihxw, ibAwn krnw[ kQnw qoit-kihx dI tot, gux vrxn krn dw AMq[ kiQ-AwK ky[ kiQ kiQ kQI-AwK AwK ky AwKI hY, kQnw kQ kQ ky kQI hY, byAMq vwrI pRØBU dy hukm dw vrxn kIqw hY[ koit-k®oV, k®oVW jIvW ny[

l&z koit, kotu, kot dw inrxw-

(1)  koit-k®oV (ivSySx) [
koit krm krY hau Dwry [
sRmu pwvY sgly ibrQwry [3[12[  
(suKmnI
koit Kqy iKn bKsnhwr [3[30 [   
(BYrau m: 5

(2)  kotu-iklHw (nWv iek-vcn) [
lµkw sw kotu smuMd sI KweI [ 
(Awsw kbIr jI
eyku koit pMc iskdwrw   
(sUhI kbIr jI

(3)  kot-iklHy (nWv, bhu vcn) [
kMcn ky kot dqu krI bhu hYvr gYvr dwnu [ 
(isrI rwg m: 1

ArQ:- k®oVW hI jIvW ny byAMq vwrI (Akwl purK dy hukm dw) vrxn kIqw hY, pr hukm dy vrxn krn dI qot nhIN Aw skI (Bwv, vrxn kr kr ky hukm dw AMq nhIN pY sikAw, hukm dw shI srUp nhIN l`B sikAw)[

ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥਕਿ ਪਾਹਿ ॥ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਿ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ ॥

pdArQ:- dydw-dyNdw, dyx vwlw, dwqwr r`b[ dy-(sdw) dyNdw hY, dy irhw hY[ lYdy-lYNdy, lYx vwly jIv[ Qik pwih-Qk pYMdy hn[ jugw jugMqir-jug jug AMqir, swry jugW ivc hI, sdw qoN hI [ KwhI Kwih-KWdy hI KWdy hn, vrqdy cly Aw rhy hn [

ArQ:- dwqwr Akwl purK (sB jIAW ƒ irzk) dy irhw hY, pr jIv lY lY ky Q`k pYNdy hn[ (sB jIv) sdw qoN hI (r`b dy id`qy pdwrQ) KWdy cly Aw rhy hn[

ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੩॥

pdArQ:- hukmI-hukm dw mwlk Akwl purK [ hukmI hukmu-hukm vwly hrI dw hukm[ rwhu-rsqw, sMswr dI kwr[ nwnk-hy nwnk! ivgsY-iKV irhw hY, prsMn hY [ vyprvwhu-byiPkr, icMqw qoN rihq [3[

ArQ:- hukm vwly r`b dw hukm hI (sMswr dI kwr vwlw) rsqw clw irhw hY [ hy nwnk! auh inrMkwr sdw vyprvwh hY qy prsMn hY [ (Bwv, BwvyN r`b hr vyly sMswr dy byAMq jIvW ƒ Aqu`t pdwrQ qy irzk phuMcw irhw hY, pr eyfI v`fI kwr nwl aus ƒ koeI Gbrwht nhIN hY [ auh sdw iKiVAw hoieAw hY[ aus ƒ eyfy v`fy pswry ivc Kicq nhIN hoxw pYNdw [ aus dI iek hukm-rUp s`qw hI swry ivhwr ƒ inbwh rhI hY) [3[

Bwv:- pRØBU dy v`Ko-v`Kry kMm vyK ky mnu`K Awpo AwpxI smJ Anuswr pRØBU dI hukm-rUp qwkq dw AMdwzw lWdy cly Aw rhy hn, pr iksy pwsoN mukMml AMdwzw l`g nhIN sikAw[

ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ ॥ ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹਿ ਦੇਹਿ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ ॥

pdArQ:- swcw-hoNd vwlw, sdw-iQr rihx vwlw[ swcu-sdw-iQr rihx vwlw[ nwie-nXwie, inAwie, iensw&, nIXm, sMswr dI kwr ƒ  clwaux vwlw nIXm [

swcu nwie-ivAwkrn dw nIXm hY ik iksy ‘nWv’ dy ivSySx dw auhI ilMg huMdw hY, jo aus ‘nWv’ dw[ ‘swcu nwie’ vwlI quk ivc ‘swihbu’ puilMg hY, ies kr ky ‘swcw’ BI puilMg hY[ ‘swcu’ puilMg hY, so ijs ‘nWv’ dw ieh ivSySx hY, auh BI puilMg hI cwhIdw hY, Aqy ‘krqw kwrk’ hoxw cwhIdw hY, ijvyN ‘swihbu’ hY[

Sbd ‘nwau’ ijqnw icr ‘krqw kwrk’ jW ‘krm kwrk’ iv`c vriqAw jWdw hY, auqnw icr ies dI Skl iehI rihMdI hY, ijvyN:-

(1)  AMimRq vylw scu nwau vifAweI vIcwru [4[
(2)  cMgw nwau rKwie kY jsu kIriq jig lyie [7[
(3)  jyqw kIqw qyqw nwau [  
(pauVI 19)
(4)  aUcy aUpir aUcw nwau [  
(pauVI 24)

iehI Sbd ‘nwau’ jpujI ivc iek vwrI hor AwieAw hY, pr auh ‘ik®Aw’ hY qy aus dw ArQ hY, ‘ieSnwn kro’, ijvyN:

AMqrgiq qIrQ mil nwau [  (pauVI 21)

Sbd ‘nwau’ dw bhu-vcn jpujI ivc do vwrI AwieAw hY, aus dw rUp ‘nWv’ hY, ijvyN:

(1)  AsMK nwv AsMK nwv [  (pauVI 19)
(2)  jIA jwiq rMgw ky nwv [  
(pauVI 16)

jdoN Sbd ‘nwau’ krqw kwrk jW krm kwrk qoN ibnw iksy hor kwrk ivc vriqAw jwey, qW ‘nwau’ dI QW ‘nwie’ ho jWdw hY, ijvyN:

nwie qyrY qrxw nwie piq pUj [
nwau qyrw ghxw miq mksUd [  
(prBwqI ibBws mhlw 1

nwie-nwm dI rwhIN [

pr ‘swic nwie’ vwlw ‘nwie’ krqw kwrk hI ho skdw hY, ikauik ies dw ivSySx ‘swcu’ BI krqw kwrk hY[ ies ‘nwie’ au~prly prmwx vwly ‘nwie’ qoN v`Krw hY[

jpujI dI pauVI nµ: 6 dI pihlI quk ivc BI ‘nwie’ Sbd imldw hY, pr ieQy ‘ik®Aw’ hY, ies dw ArQ hY ‘nHwie ky’[ so ieh ‘nwie’ BI ‘swcu nwie’ vwlw nhIN hY[ Sbd ‘nweI’ BI jpujI ivc hyT ilKIAW qukW ivc vriqAw igAw hY:

(1)  vfw swihb, vfI nweI, kIqw jw kw hovy [  (pauVI 21)
(2)  soeI soeI sdw scu, swihbu swcw, swcI nweI [  
(pauVI 27)

ie`Qy l&z ‘nweI’ iesqRI-ilMg hY [ so ieh Sbd BI ‘swcu nwie’ qoN v`Krw hY[

AsW ies Sbd ‘nwie’ dw ArQ ‘inAwie’ kIqw hY[ iesy qrHW hyT-ilKI quk ivc BI ‘nweI’ qoN ‘inAweI’ pwT vwlw ArQ krIdw hY [

‘buq pUij pUij ihMdU mUey qurk mUey isru nweI [’  (soriT kbIr jI)

‘nweI’ qy ‘inAweI’ dw ArQ hY ‘inAwie’ [ A`j k`lH dI pMjwbI ivc BI inAwie’ ‘nIvyN QwauN’ ƒ AwKIdw hY[ so ijvyN ies pRmwx ivc ‘nweI’ ƒ ‘inAweI’ smJ ky ArQ krIdw hY, iqvyN ies l&z ‘nwie’ ƒ ‘inAwie’ hI smJxw hY[

BwiKAw-bolI [ Bwau-pRym [ Apwru-pwr qoN rihq, byAMq [ AwKih-AsI AwKdy hW [ mMgih-AsI mMgdy hW [ dyih dyih-(hy hrI!) swƒ dyh, swfy qy bKSS kr [

ArQ:- Akwl purK sdw-iQr rihx vwlw hI hY, aus dw nIXm BI sdw At`l hY[ aus dI bolI pRym hY Aqy auh Awp Akwl purK byAMq hY[ AsI jIv aus pwsoN dwqW mMgdy hW qy AwKdy hW,‘(hy hrI! swnUµ `dwqW) dyh’[ auh dwqwr b^SSW krdw hY[

not:- aus dI bolI pRym hY [ pRym hI vsIlw hY, ijs dI rwhIN auh swfy nwl g`lW krdw hY, AsI aus nwl kr skdy hW[

ਫੇਰਿ ਕਿ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਜਿਤੁ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰੁ ॥ ਮੁਹੌ ਕਿ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤੁ ਸੁਣਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥

pdArQ:- Pyir— (jy swrIAW dwqW auh Awp hI kr irhw hY qW) iPr [ ik-ikhVI Bytw [ AgY-r`b dy A`gy [ rKIAY-r`KI jwey, AsI r`KIey [ ijqu-ijs Bytw dw sdkw [ idsY-id`s pey[ muhO-mUMh qoN [ ik bolxu-ikhVw bcn? ijqu suix-ijs duAwrw sux ky[ Dry-itkw dyvy, kry [ ijqu-ijs bol dI rwhIN [

ArQ:- (jy swrIAW dwqW auh Awp hI bKS irhw hY qW) iPr AsI ikhVI Bytw aus Akwl purK dy A`gy r`KIey, ijs dy sdky swƒ aus dw drbwr id`s pey? AsI mUMhoN ikhVw bcn bolIey (Bwv, ikho ijhI Ardws krIey) ijs ƒ sux ky auh hrI (swƒ) ipAwr kry [

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰੁ ॥੪॥

pdArQ:-  AMimRq-kYvlX, inrvwx, moK, pUrn iKVwau [ AMimRq vylw-AMimRq dw vylw, pUrn iKVwau dw smw, auh smw ijs vyly mnu`K dw mn Awm qOr ’qy sMswr dy JMbyilAW qoN ivhlw huMdw hY, JlWG, qVkw[ scu— sdw-iQr rihx vwlw [ nwau-r`b dw nwm [ vifAweI vIcwru-vifAweIAW dI ivcwr [ krmI-pRØBU dI imhr nwl [ krm-bKSS, imhr[ ijvyN-jyqI isriT aupweI vyKw, ivxu krmw ik imlY leI pauVI 9[ nwnk ndrI krmI dwiq [ pauVI 14[

kpVw-ptolw, pRym ptolw, Apwr Bwau-rUp ptolw, ipAwr-rUp ptolw, isPiq-swlwh dw k`pVw [ ijvyN-“is&iq srm kw kpVw mwgau” [4[7[ pRBwqI m: 1[

ndrI-r`b dI imhr dI nzr nwl[ moKu-mukqI, ‘kUV’ qoN ^lwsI [ duAwru-drvwzw, r`b dw dr [ eyvY-ies qrHW (ieh Awhr kIiqAW qy Akwl purK dI ikrpw-idRStI hox nwl) [

not:- l&z ‘eyvY’ prgt krdw hY ik ies pauVI dI qIjI qy cOQI quk ivc kIqy pRSn dw au~qr A^IrlIAW iqMn qukW hY-jy AMimRq vyly vifAweIAW ivcwrIey qW aus dI imhr nwl is&q-rUp k`pVw imldw hY qy auh pRØBU hr QW id`s pYNdw hY [

jwxIAY-jwx leIdw hY, AnuBv kr leIdw hY [ sBu-sB QweIN [ sicAwru-hoNd dw Gr, hsqI dw mwlk [4[

ArQ:- pUrn iKVwau dw smW hovy (Bwv, pRBwq vylw hovy), nwm (ismrIey) qy aus dIAW vifAweIAW dI ivcwr krIey [ (ies qrHW) pRØBU dI imhr nwl ‘isPiq’-rUp ptolw imldw hY, aus dI ik®pw-idRStI nwl ‘kUV dI pwil’ qoN ^lwsI huMdI hY qy r`b dw dr pRwpq ho jWdw hY[ hy nwnk! ies qrHW ieh smJ Aw jWdI hY ik auh hoNd dw mwlk Akwl purK sB QweIN BrpUr hY [4[

Bwv:- dwn puMn krn jW koeI mwiek Bytw pyS krn nwl jIv dI pRØBU nwloN iv`Q imt nhIN skdI; ikauNik ieh dwqW qW sB aus pRØBU dIAW hI id`qIAW hoeIAW hn[ aus pRØBU nwl g`lW aus dI AwpxI bolI iv`c hI ho skdIAW hn, qy auh bolI hY ‘pRym’[ jo mnu`K AMimRq vyly au~T ky aus dI Xwd iv`c juVdw hY, aus ƒ ‘pRym ptolw’ imldw hY, ijs dI brkiq nwl aus ƒ hr QW prmwqmw hI id`sx lg pYNdw hY[4[

ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ ॥ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥

pdArQ:- QwipAw nw jwie-QwipAw nhIN jw skdw, inMimAw nhIN jw skdw[

sMsik®q DwqU ÔQw (sQw) dw ArQ hY ‘Kloxw’[ ies qoN pRyrxwrQk DwqU (Causative root) hY ÔQwpX (sQwpX), ijs dw ArQ hY ‘KVw krnw’ KilAwrnw, nINh r`KxI’[

ies ‘pRyrxwrQk DwqU’ qoN ‘nWv’ hY ÔQwpn (sQwpn), ijs dw ArQ hY ‘puMsvn sMskwr’[ iesqRI dy grBvqI hox dIAW jdoN pihlIAW inSwnIAW prgt huMdIAW hn, qdoN ihMdU GrW iv`c ieh sMskwr krIdw hY, qwik pu`qr jnmy[

ÔQwpX (sQwpX) qoN pihlW Agyqr ad`R (aud) lgwieAW ieh bx jWdw hY, aÄQwpX (au~QwpX), ijs dw ArQ aus dy ault hY, auKyVnw, nws krnw’, ijvyN:-

Awpy dyiK idKwvY Awpy [
Awpy Qwip auQwpy Awpy [  
(m: 1

kIqw nw hoie-(swfw) bxwieAw nhIN bxdw[ nw hoie-hoNd iv`c nhIN AwauNdw[ Awpy Awip-inrol Awp hI, Bwv, nw aus ƒ koeI pYdw krn vwlw qy nw hI bxwaux vwlw hY[ soie inrMjnu-AMjn qoN rihq auh hrI[ inrMjn-AMjn qoN rihq, mwieAw qoN rihq, jo mwieAw qoN nhIN bixAw, ijs ivc mwieAw dI AMS nhIN (inr-AMjn, inr-ibnw[ AMjn-surmw, kwlK; ivkwrW dI AMS, mwieAw dw prBwv nhIN hY[) auh, ijs au~qy mwieAw dw prBwv nhIN hY[

ArQ:- auh Akwl purK mwieAw dy prBwv qoN pry hY (ikauNik) auh inrol Awp hI Awp hY, nw auh pYdw kIqw jw skdw hY Aqy nw hI swfw bxwieAw bxdw hY[

ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥

pdArQ:- ijin-ijs mnu`K ny[ iqin-aus mnu`K ny[ mwnu-Awdr, vifAweI[ guxI inDwnu-guxW dy ^zwny ƒ[ gwvIAY-is&iq-swlwh krIey[

ArQ:- ijs mnu`K ny aus Akwl purK ƒ ismirAw hY, aus ny hI vifAweI pw leI hY[ hy nwnk! (AwE) AsIN BI aus guxW dy ^zwny hrI dI is&iq-swlwh krIey[

ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨਿ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ॥ ਦੁਖੁ ਪਰਹਰਿ ਸੁਖੁ ਘਰਿ ਲੈ ਜਾਇ ॥

pdArQ:- min-mn iv`c[ rKIAY-itkweIey[ Bwau-r`b dw ipAwr[ duKu prhir-du`K ƒ dUr krky[ Gir-ihrdy iv`c[ lY jwie-lY jWdw hY, K`t lYNdw hY[

ArQ:- (AwE, Akwl purK dy gux) gwvIey qy suxIey Aqy Awpxy mn ivc ausdw pRym itkweIey[ (jo mnu`K ieh Awhr krdw hY, auh) Awpxw du`K dUr krky su`K ƒ ihrdy ivc vsw lYNdw hY[

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਰਖੁ ਬਰਮਾ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ॥

pdArQ:- gurmuiK-gurU vl mUMh kIiqAW, ijs mnu`K dw mUMh gurU vl hY, gurU dI rwhIN[ nwdM-Avwz, izMdgI dI rumk, Sbd, nwm[ vydM-igAwn[

rihAw smweI-smw irhw hY, sB QweIN ivAwpk hY[ eIsru-iSv[ brmw-bRhmw[ pwrbqI mweI-mweI pwrbqI[

ArQ:- (pr aus r`b dw) nwm qy igAwn gurU dI rwhIN (pRwpq huMdw hY)[ gurU dI rwhIN hI (ieh prqIq AwauNdI hY ik) auh hrI sB QweIN ivAwpk hY[ gurU hI (swfy leI) iSv hY, gurU hI (swfy leI) gorK qy bRhmw hY Aqy gurU hI (swfy leI) mweI pwrbqI hY[

ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥

pdArQ:- hau-mYN[ jwxw-smJ lvW, AnuBv kr lvW[ AwKw nwhI-mYN aus dw vrxn nhIN kr skdw[ khxw.......jweI-kQn, kihAw nhIN jw skdw[ gurw-hy siqgurU! iek buJweI-iek smJ[ ieku dwqw-dwqW dyx vwlw iek Akwl purK[ ivsir nw jweI-Bu`l nw jwey[ (l&z ‘iek’ iesqRI-ilMg hY qy l&z ‘buJweI’ dw ivSySx hY[ l&z ‘ieku’ puilMg hY qy l&z ‘dwqw’ dw ivSySx hY[ dohW l&zW dy joVW dw &rk cyqy r`Kxw)[

ArQ:- auNJ (ies Akwl purK dy hukm ƒ) jy mYN smJ, (BI) lvW, (qW BI) aus dw vrxn nhIN kr skdw[ (Akwl purK dy hukm dw) kQn nhIN kIqw jw skdw[ (myrI qW) hy siqgurU! (qyry A`gy Ardws hY ik) mYƒ iek smJ dyh ik ijhVw sBnW jIvW ƒ dwqW dyx vwlw iek r`b hY, mYN aus ƒ Bulw nw idAW [5[

Bwv:- pRym ƒ mn ivc vsw ky jo mnu`K pRØBU dI Xwd iv`c juVdw hY aus dy ihrdy ivc sdw suK qy SWqI dw invws huMdw hY[ pr ieh Xwd, ieh bMdgI, gurU pwsoN imldI hY[ gurU hI ieh idRV krdw hY ik pRØBU hr QW v`s irhw hY, gurU dI rwhIN hI jIv dI pRØBU nwloN iv`Q dUr huMdI hY[ qW qy gurU pwsoN hI bMdgI  dI dwq mMgIey[5[

ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਵਿਣੁ ਭਾਣੇ ਕਿ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥ ਜੇਤੀ ਸਿਰਠਿ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਕਿ ਮਿਲੈ ਲਈ ॥

pdArQ:- qIriQ-qIrQ au~qy[ nwvw-mYN ieSnwn krW[ iqsu-aus r`b ƒ[ Bwvw-mYN cMgw l`gW[ ivxu Bwxy-r`b ­ƒ cMgw l`gx qoN ibnw, jy r`b dI nzr ivc kbUl nw hoieAw[ ik nwie krI-nHwie ky mYN kIh krW? jyqI-ijqnI[ isrTI-isRStI, dunIAw[ aupweI-pYdw kIqI hoeI[ vyKw-mYN vyKdw hW[ ivxu krmw-pRØBU dI myhr qoN ibnw; ijvyN:-

‘ivxu krmw ikCu pweIAY nwhI, jy bhu qyrw DwvY’[   (iqlµgu mhlw 1

ik imlY-kIh imldw hY? kuJ nhIN imldw[ ik leI-kIh koeI lY skdw hY?

ArQ:- mYN qIrQ au~qy jw ky qd ieSnwn krW jy ieauN krn nwl aus prmwqmw ƒ ^uS kr skW, pr jy ies qrHW prmwqmw ^uS nhIN huMdw, qW mYN (qIrQ au~qy) ieSnwn krky kIh K`tWgw? Akwl purK dI pYdw kIqI hoeI ijqnI BI dunIAw mYN vyKdw hW, (ies iv`c) prmwqmw dI ikrpw qoN ibnw iksy ƒ kuJ nhIN imldw, koeI kuJ nhIN lY skdw[

ਮਤਿ ਵਿਚਿ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀ ॥

pdArQ:- miq ivic-(mnu`K dI) bu`D dy AMdr hI [ mwixk-mOqI [ iek isK-iek is`iKAw [ suxI-suxIey, suxI jwey [

ArQ:- jy siqgurU dI iek is`iKAw sux leI jwey, qW mnu`K dI bu`D dy AMdr rqn, jvwhr qy mOqI (aupj pYNdy hn, Bwv, prmwqmw dy gux pYdw ho jWdy hn) [

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥

ArQ:- (qW qy) hy siqgurU! (myrI qyry A`gy ieh Ardws hY ik) mYnUµ iek ieh smJ dyh, ijs krky mYnUµ auh Akwl purK nw ivsr jwey, jo swry jIvW nUµ dwqW dyx vwlw hY[6[

Bwv:- qIrQ qy ieSnwn BI pRØBU dI pRsMnqw dy ipAwr dI pRwpqI dw vsIlw nhIN hY[ ijs au~qy imhr hovy  auh gurU dy rwh qy qur ky pRØBU dI Xwd ivc juVy [ b`s! ausy mnu`K dI mq ivc hulwrw AwauNdw hY[6[

ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਇ ॥ ਨਵਾ ਖੰਡਾ ਵਿਚਿ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲਿ ਚਲੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

pdArQ:- jug cwry-chuM jugW ijqnI [ Awrjw-aumr[ dsUxI-ds guxI  [ nvw KMfw ivic-Bwv, swrI isRStI ivc [ jwxIAY-jwixAw jwey, prgt ho jwey [ sBu koie-hryk mnu`K [ nwil clY-nwl ho ky qury, hmwieqI hovy, p`K kry[

ArQ:- jy iksy mnu`K dI aumr cwr jugW ijqnI ho jwey, (inrI ieqnI hI nhIN, sgoN jy) ies qoN BI ds guxI hor (aumr ) ho jwey, jy auh swry sMswr ivc BI prgt ho jwey Aqy hryk mnu`K aus dy ip`Cy l`g ky qury [

ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸੁ ਕੀਰਤਿ ਜਗਿ ਲੇਇ ॥ ਜੇ ਤਿਸੁ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ਪੁਛੈ ਕੇ ॥ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰਿ ਕੀਟੁ ਕਰਿ ਦੋਸੀ ਦੋਸੁ ਧਰੇ ॥

pdArQ:-  cMgw.......kY-cMgI nwmvrI K`t ky, cMgy nwmxy vwlw ho ky [ jsu-SoBw [ kIriq-SoBw [ jig-jgq ivc [ lyie-ley, K`ty [ iqsu-Akwl purK dI [ ndir-ikrpw-idRStI ivc [ n AwveI-nhIN Aw skdw[ vwq-^br, surq [ n ky-koeI mnu`K nhIN [ kItu-kIVw[ kir-kr ky, bxw ky, Tihr ky [ dosu Dry-dosu lwaNudw hY [ kItw AMdir kItu-kIiVAW ivc kIVw, mmUlI ijhw kIVw[

ArQ:- jy auh cMgI nwmvrI K`t ky swry sMswr ivc SoBw BI pRwpq kr ley, jykr Akwl purK dI imhr dI nzr ivc nhIN Aw skdw, qW auh aus bMdy vrgw hY ijs dI koeI ^br BI nhIN pu`Cdw (Bwv, ieqnI mwx vifAweI vwlw huMidAW BI Asl ivc inAwsrw hI hY) [ (sgoN Aijhw mnu`K Akwl purK dy swhmxy) iek mmUlI ijhw kIVw hY (“KsmY ndrI kIVw AwvY”[Awsw m: 1) Akwl purK aus ƒ dosI Qwp ky (aus au~qy nwm ƒ Bu`lx dw) doS lwauNdw hY[

ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣਿ ਗੁਣੁ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣੁ ਦੇ ॥ ਤੇਹਾ ਕੋਇ ਨ ਸੁਝਈ ਜਿ ਤਿਸੁ ਗੁਣੁ ਕੋਇ ਕਰੇ ॥੭॥

pdArQ:- inrguix-gux-hIn mnu`K ivc[ guxvMiqAw-guxI mnu`KW ƒ[ kry-pYdw krdw hY[ dy-dyNdw hY[ qyhw-ieho ijhw[ n suJeI-nhIN l`Bdw[ ij-ijhVw[ iqsu-aus inrgux ƒ [

ArQ:- hy nwnk! auh Akwl purK gux-hIn mnu`K iv`c gux pYdw kr dyNdw hY qy guxI mnu`KW ƒ BI gux auhI b^Sdw hY[ ieho ijhw koeI hor nhIN id`sdw, jo inrgux jIv ƒ koeI gux dy skdw hovy[ (pRØBU dI imhr dI nzr hI aus ƒ au~cw kr skdI hY, lµmI aumr qy jgq dI SoBw shwieqw nhIN krdI)[7[

Bwv:- pRwxwXwm dI shwieqw nwl lµmI aumr vDwieAW jgq ivc BwvyN mnu`K dw mwx Awdr bx jwey, pr jy auh bulµdI dy gux qoN s`Kxw hY, qW pRØBU dI imhr dw pwqr nhIN bixAw[ pRØBU dIAW nzrW ivc qW sgoN auh nwm-hIx jIv iek in`kw ijhw kIVw hI hY[ ieh bMdgI vwlw gux jIv ƒ pRØBU dI imhr nwl hI iml skdw hY [7[

not:- pauVI nµ: 8 qoN 11 qk cwry ieko hI lVI ivc hn, iehnW dw sWJw Bwv ieh hY ik ijnHW ny pRØBU dI Xwd ivc ic`q joiVAw hY, auhnW dy mn sdw iKVy rihMdy hn[

ਸੁਣਿਐ ਸਿਧ ਪੀਰ ਸੁਰਿ ਨਾਥ ॥ ਸੁਣਿਐ ਧਰਤਿ ਧਵਲ ਆਕਾਸ ॥ ਸੁਣਿਐ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਾਤਾਲ ॥ ਸੁਣਿਐ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥ ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥

pdArQ:- suixAY-suixAW, suxn nwl, jy nwm ivc suriq joVI jwey[ isD-auh jogI ijnHW dI Gwl kmweI sPl ho cukI hY[ suir-dyvqy[ Dvl-bOld, DrqI dw Awsrw[ dIp-DrqI dI vMf dy sq dIp[ loA-lok, Bvx[ poih n skY-poh nhIN skdw, frw nhIN skdw, Awpxw prBwv nhIN pw skdw[ ivgwsu-iKVwau, aumwh, ^uSI[

ArQ:- hy nwnk! (Akwl purK dy nwm ivc suriq joVn vwly) Bgq jnW dy ihrdy ivc sdw iKVwau bixAw rihMdw hY, (ikaNik) aus dI is&iq-swlwh suxn kr ky (mnu`K dy) du`KW qy pwpW dw nws ho jWdw hY[ ieh nwm ihrdy ivc itkx dI hI brkiq hY ik (swdwrn mnu`K) is`DW, pIrW, dyviqAW qy nwQW dI pdvI pw lYNdy hn qy auhnW ƒ ieh soJI ho jwNdI hY ik DrqI AwkwS dw Awsrw auh pRØBU hY, jo swry dIpW, lokW, pwqwlW ivc ivAwpk hY[8[

Bwv:- is&iq-swlwh ivc juV ky swDwrn mnu`K BI au~cy Awqmk mrwqby auqy jw A~pVdy hn[ auhnW ƒ prq`K jwpdw hY ik pRØBU swry KMfW bRihmMfW ivc ivAwpk hY, qy DrqI AwkwS dw Awsrw hY[ ieauN hr QW pRØBU dw dIdwr hoieAW auhnW ƒ mOq dw fr BI poh nhIN skdw[8[

ਸੁਣਿਐ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਇੰਦੁ ॥ ਸੁਣਿਐ ਮੁਖਿ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੁ ॥ ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਨਿ ਭੇਦ ॥ ਸੁਣਿਐ ਸਾਸਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਵੇਦ ॥ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥ ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥

pdArQ:-  eIsru-iSv[ ieMdu-ieMdr dyvqw[ muiK-mUMh nwl, mUMhoN[ swlwhx-is&q-swlwhW, r`b dIAW vifAweIAW[ mMdu-BYVw mnu`K[ jog jugiq-jog dI jugqI, jog dy swDn[ qin-srIr ivc dy[ Byd-g`lW[

ArQ:- hy nwnk! (nwm nwl pRIq krn vwly) Bgq jnW dy ihrdy ivc sdw iKVwau bixAw rihMdw hY; (ikauNik) r`b dI is&iq swlwh suxn krky (mnu`K dy) duKW qy pwpW dw nwS ho jWdw hY[ Akwl purK dy nwm ivc surq joVn dw sdkw swDwrn mnu`K iSv, bRhmw qy ieMdr dI pdvI ’qy A`pV jWdw hY, mMdw mnu`K BI mUMhoN r`b dIAW is&qW krn l`g pYNdw hY, (swDwrn bu`D vwly ƒ BI) srIr ivc dIAW gu`JIAW g`lW, (Bwv, A`KW, kMn, jIB Awidk ieMdrIAW dy cwilAW qy ivkwr AwidkW v`l dOV-B`j) dy Byd dw pqw l`g jWdw hY, pRØBU-myl dI jugqI dI smJ pY jWdI hY, SwsqRW isimRqIAW qy vydW dI smJ pY jWdI hY (Bwv, Dwrimk pusqkW dw Asl au~cw inSwnw qdoN smJ pYNdw hY jdoN AsIN nwm ivc surq joVdy hW, nhIN qW inry l&zW ƒ hI pVH Cfdy hW, aus AslI jzby ivc nhIN phuMcdy ijs jzby ivc ApV ky auh Dwrimk pusqkW aucwrIAW huMdIAW hn) [9[

not:- suixAY muiK swlwhx mMdu[

keI tIkwkwr s`jx ies quk dw ieauN ArQ krdy hn:

‘suxn krky mMdy purK BI mUMhON swlwhy zwdy hn’ jW ‘suxn dy nwl mMdy AwdmI BI muKI Aqy SlwGw-Xog ho jWdy hn[’ pr:

gurbwxI ivAwkrx Anuswr ies ArQ dy rwh ivc keI AOkVW hn[ l&z ‘mMdu’ iek-vcn hY, ies dw ArQ hY ‘mMdw mnu`K’[ l&z ‘swlwhx’ ik®Aw nhIN hY[ ‘slwhy jWdy hn’ ivAwkrx Anuswr vrqmwn kwl, A`n purK, bhu-vcn, krm vwc (passive voice) hY, purwxI pMjwbI ivc ies dy vwsqy l&z ‘swlwhIAin’ hY, ijvyN ‘pwvih’ (active voice) ‘krqrI vwc’ qy ‘pweIAih’ Aqy ‘Bvwvih’ qoN ‘BvweIAih’ hY, ijvyN pauVI nµ: 2 ivc:-

hukmI auqmu nIc, hukim iliK duK suK ‘pweIAih’ ]
ieknw hukmI bKsIs ieik hukmI sdw ‘BvweIAih’ ]

‘slwhuMdy hn’ krqrI vwc (active voice) vrqmwn kwl, A~n purK, bhu-vcn hY, purwxI pMjwbI ivc ies dy QW ‘swlwhin’ hY[ ieh &rk BI cyqy r`Kx vwlw hY, ‘x’ nhIN hY, ‘n’ hY Aqy ies dy nwl  ( i ) hY, ijvyN:-

gurmuiK swlwhin sy swdu pwiein mITw AMimRqu swru[  (pRBwqI m: 3

quDu swlwhin iqnu Dnu plY, nwnk kw Dnu soeI[  (pRBwqI m: 1

swlwhin-slwhuMdy hn[

so, ies ivcwr-jog quk ivc l&z ‘swlwhxu’ dw ArQ ‘slwhuMdy hn’ jW ‘slwhy jWdy hn’ nhIN kIqw jw skdw [

‘swlwhx’ ‘nWv’ puilMg bhu-vcn hY, ies dw iek-vcn ‘swlwhx’ hY Aqy ies dw ArQ hY ‘is&iq’, ijvyN:-

scu swlwhxu vfBwgI pwieAY[   (mwJ m: 5

isPiq slwhxu Cif kY, krMgI lgw hMsu [2[16[  (m: 1 sUhI kI vwr

pauVI dw Bwv:- ijauN ijauN surq nwm ivc juVdI hY jo mnu~K pihlW ivkwrI sI, auh BI ivkwr C`f ky is&iq-swlwh krn vwlw suBwau pkwA lNYdW hY[ ies qrHW ieh smJ AwaNudI hY ik kurwhy pey hoey igAwn-ieMdry ikvyN pRØBU nwloN iv`Q krweI jWdy hn, qy ies iv`Q ƒ imtwx dw ikhVw qrIkw hY[ nwm ivc suriq juiVAW hI Drm-pusqkW dw igAwn mnu`K dy mn ivc KulHdw hY[9[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh