ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1, The Meaning and Structure of Japji Sahib

< siqgur pRswid ]

jpu jI dw Bwv

pauVI-vwr Bwv:

(a) 1 qoN 3-

“kUV” (mwieAw) dy kwrn jIv dI jo iv`Q prmwqmw nwloN pY rhI hY auh prmwqmw dy ‘hukm’ ivc quirAW hI imt skdI hY[ jd qoN jgq bixAw hY qd qoN hI ieh AsUl cilAw Aw irhw hY[1[

pRBU dw ‘hukm’ iek AYsI s`iqAw hY, ijs dy ADIn swrw hI jgq hY[ aus hukm-s`iqAw dw mukMml srUp ibAwn nhIN ho skdw, pr jo mnu`K aus hukm ivc qurnw is`K lYNdw hY, aus dw Awpw-Bwv imt jWdw hY[2[

pRBU dy v`Ko v`Kry kMm vyK ky mnu`K Awpo AwpxI smJ Anuswr pRBU dI hukm-s`iqAw dw AMdwzw lWdy cly Aw rhy hn, k®oVW ny hI jqn kIqw hY, pr iksy pwsoN AMdwzw nhIN l`g sikAw[ byAMq dwqW aus dy hukm ivc byAMq jIvW ƒ iml rhIAW hn[ pRBU dI hukm-s`iqAw AYsI ^UbI nwl jgq dw prbMD kr rhI hY ik byAMq Kljgx huMidAW BI aus pRBU ƒ koeI AkyvW jW iK`J nhIN hY[3[

(A) 4 qoN 7-

dwn puMn krn vwly jW koeI mwiek Bytw pyS krn nwl jIv dI pRBU nwloN iv`Q imt nhIN skdI, ikauNik ieh dwqW qW sB aus prmwqmw dIAW hI id`qIAW hoeIAW hn[ aus pRBU nwl g`lW aus dI AwpxI bolI ivc hI ho skdIAW hn, qy auh bolI hY ‘pRym’[ jo mnu`K AMimRq vyly au~T ky aus dI Xwd ivc juVdw hY aus ƒ ‘pRym ptolw’ imldw hY, ijs dI brkiq nwl aus ƒ hr QW prmwqmw hI id`sx l`g pYNdw hY[4[

pRym ƒ mn ivc vsw ky jo mnu`K pRBU dI Xwd ivc juVdw hY, aus dy ihrdy ivc sdw suK qy SWqI dw invws rihMdw hY[ pr ieh Xwd, ieh bMdgI, gurU pwsoN imldI hY, gurU hI ieh idRVH krWdw hY ik pRBU hr QW v`s irhw hY, gurU dI rwhIN hI jIv dI pRBU nwloN iv`Q dUr huMdI hY[ qW qy gurU pwsoN hI bMdgI dI dwiq mMgIey [5[

qIrQW dw ieSnwn BI pRBU dI pRsMnqw qy ipAwr dI pRwpqI dw vsIlw nhIN hY[ ijs au~qy imhr hovy auh gurU dy rwh ’qy qur ky pRBU dI Xwd ivc juVy[ b`s! aus mnu`K dI mq ivc au~cw hulwrw AwauNdw hY[6[

pRwxwXwm dI shwieqw nwl lµmI aumr vDwieAW jgq ivc BwvyN mnu`K dw mwx-Awdr bx jwey, pr jy auh bMdgI dy gux qoN s`Kxw hY qW pRBU dI imhr dw pwqr nhIN bixAw[ pRBU dIAW nzrW ivc qW sgoN auh nwm-hIx jIv iek in`kw ijhw kIVw hI hY[ ieh bMdgI vwlw gux jIv ƒ pRBU dI imhr nwl hI iml skdw hY[7[

(e) 8 qoN 11:

so, pRBU dI Xwd ivc ic`q joVnw hY[ ijnHW ny joiVAw hY auhnW dy mn sdw iKVy rihMdy hn[ is&iq-swlwh ivc juV ky swDwrx mnu`K BI au~cy Awqmk mrwqby au~qy jw A`pVdy hn, auhnW ƒ prq`K jwpdw hY ik pRBU swry KMfW bRihmMfW ivc ivAwpk  hY  qy  DrqI-AwkwS dw Awsrw hY[ ieauN hr QW pRBU dw dIdwr hoieAW auhnW ƒ mOq dw fr BI poh nhIN skdw[ 8 [

ijauN ijauN surq nwm ivc juVdI hY, jo mnu`K pihlW ivkwrI sI auh BI ivkwr C`f ky is&iq-swlwh krn vwlw suBwau pkw lYNdw hY[ iesy qrHW ieh smJ AwauNdI hY ik kurwhy pey hoey igAwn-ieMdry ikvyN pRBU nwloN iv`Q krweI jWdy hn qy ies iv`Q ƒ imtwx dw ikhVw qrIkw hY [ nwm ivc surq juiVAW hI Drm-pusqkW dw igAwn mnu`K dy mn ivc KulHdw hY[ 9 [

nwm ivc suriq joiVAW hI mn ivSwl huMdw hY, loVvMidAW dI syvw qy sMqoK vwlw jIvn bxdw hY[ nwm ivc cu`BI hI ATwhT qIrQW dw ieSnwn hY[ jgq dy iksy mwx-Awdr dI prvwh nhIN rih jWdI; mn sihj AvsQw ivc, Afolqw ivc, mgn rihMdw hY[ 10 [

ijauN ijauN suriq nwm ivc juVdI hY, mnu`K r`bI guxW dy smuMdr ivc cu`BI lWdw hY[ sMswr iek AQwh smuMdr hY, ijQy  ivCiVAw  hoieAw  jIv AMinHAW vWg h`Q pYr mwrdw hY; pr nwm ivc juiVAw jIv jIvn dw shI rwh l`B lYNdw hY[ 11 [

(s) 12 qoN 15-

pRBU mwieAw dy pRBwv qoN byAMq au~cw hY[ aus dy nwm ivc suriq joV joV ky ijs mnu`K dy mn ivc aus dI lgn l`g jWdI hY, aus dI BI Awqmw mwieAw dI mwr qoN auqWh ho jWdI hY[

ijs  mnu`K  dI  pRBU  nwl lgn l`g jwey, aus dI Awqmk au~cqw nw koeI ibAwn kr skdw hY nw ilK skdw hY[ 12 [

pRBU crnW dI pRIq mnu`K dy mn ivc cwnx kr dyNdI hY, swry sMswr ivc aus ƒ prmwqmw hI id`sdw hY[ aus ƒ ivkwrW dIAW cotW nhIN v`jdIAW qy nw hI aus ƒ mOq frw skdI hY[ 13 [

Xwd dI brkiq nwl ijauN ijauN mnu`K dw ipAwr prmwqmw nwl bxdw hY, ies ismrn-rUp ‘Drm’ nwl aus dw ieqnw fUMGw sMbMD bx jWdw hY ik koeI rukwvt aus ƒ ies shI inSwny qoN auKyV nhIN skdI, hor lWB dIAW pg-fMfIAW aus ƒ kurwhy nhIN pw skdIAW [ 14 [

ies lgn dI brkiq nwl auh swry bMDn tu`t jWdy hn, ijnHW ny pRBU nwloN iv`Q pweI hoeI sI[ AYsI lgn vwlw bMdw inrw Awp hI nhIN bcdw; Awpxy prvwr dy jIAW ƒ BI Ksm-pRBU dy lV lw lYNdw hY[ ieh dwq ijnHW ƒ gurU qoN imldI hY, auh pRBU-dr qoN KuMJ ky hor pwsy nhIN Btkdy[ 15[

(h) 16 qoN 19-

BwgW vwly hn auh mnu`K ijnHW ny gurU dy d`sy hoey rwh nUµ Awpxy jIvn dw mnorQ bxwieAw hY, ijnHW ‘nwm’ ivc suriq joVI hY qy ijnHW pRBU nwl ipAwr dw irSqw gMiFAw hY[ ies rwh ’qy qur ky pRBU dI rzw ivc rwzI rihxw hI auhnW ƒ BwauNdw hY[ ieh nwm-ismrn dw ‘Drm’ auhnW dI izMdgI dw shwrw bxdw hY, ijs krky auh sMqoK vwlw jIvn ibqwauNdy hn[

pr ies bMdgI dw ieh is`tw nhIN inkl skdw ik koeI mnu`K pRBU dI rcI isRStI dw AMq pw sky[ ieDr qW ijauN ijauN vDIk fUMGweI ivc jwaugy ieh isRStI hor byAMq, hor byAMq jwpygI[ Asl ivc ies koJy jqn dw hI nqIjw sI ik lokW ny ieh imQ ilAw ik AswfI DrqI ƒ iek bld ny cuikAw hoieAw hY[ prmwqmw qy aus dI kudrq dw AMq l`Bxw mnu`K dI izMdgI dw mnorQ bx hI nhIN skdw[ 16 [

nhIN qW, jgq ivc jy qusIN auhnW bMidAW dI hI igxqI krn l`go jo jp, qp, pUjw, Dwrimk pusqkW dw pwT, jog-smwDI Awidk Bly kMm krdy cly Aw rhy hn qW ieh lyKw mu`kx jogw hI nhIN[ 17 [

dUjy pwsy, jy qusI cor DwVvI T`g inMdk Awidk bMidAW dw ihswb lwx l`go qW eyDr BI koeI lyKw hI nhIN, jd qoN jgq bixAw hY, byAMq jIv ivkwrW ivc hI gRsy cly Aw rhy hn[ 18 [

Blw, ikqnIAW DrqIAW qy ikqny ku jIv pRBU ny rcy hn? mnu`KW dI iksy ‘bolI’ ivc koeI l&z hI nhIN jo ieh lyKw d`s sky[

‘bolI’ BI pRBU vloN iek dwq imlI hY, pr ieh imlI hY is&iq-swlwh krn leI[ ieh nhIN ho skdw ik ies dI rwhIN mnu`K pRBU dw AMq pw sky[ vyKo! byAMq hY aus dI kudrq, qy ies ivc ijDr q`ko auh Awp hI mOjUd hY[ kOx AMdwzw lw skdw hY ik auh kyfw v`fw hY qy aus dI rcnw ikqnI ku hY? 19 [

(k) 20 qoN 27-

mwieAw dy pRBwv dy kwrn mnu`K ivkwrW ivc pY jWdw hY qy ies dI mq mYlI ho jWdI hY[ ieh myl ies ƒ Su`D-srUp prmwqmw qoN ivCoVI r`KdI hY qy jIv duKI rihMdw hY[ nwm-ismrn hI ieko vsIlw hY ijs nwl mn dI ieh mYl Dup skdI hY[ (so, ismrn qW ivkwrW dI ieh mYl Do ky mn ƒ pRBU nwl mylx vwsqy hY; pRBU qy aus dI rcnw dw AMq pwx leI jIv ƒ smrQ nhIN bxw skdw) [ 20 [

ijs mnu`K ny nwm ivc ic`q joiVAw hY, ijs ƒ  ismrn dI lgn l`g geI hY, ijs dy mn ivc pRBU dw ipAwr aupijAw hY, aus dw Awqmw Su`D piv~qr ho jWdw hY[ pr ieh BgqI aus dI imhr nwl hI imldI hY[

bMdgI dw ieh is`tw nhIN ho skdw ik mnu`K ieh d`s sky ik jgq kdoN bixAw[ nw pMifq, nw kwzI, nw jogI, koeI BI ieh Byd nhIN pw sky[ prmwqmw byAMq v`fw hY, aus dI vifAweI BI byAMq hY, aus dI rcnw BI byAMq hY[ 21 [

pRBU dI kudrq dw ihswb krn l`igAW ‘hzwrW’ jW ‘l`KW’ dy ihMdsy BI vrqy nhIN jw skdy[ ieqnI byAMq kudrq hY ik ies dw lyKw krn l`igAW igxqI dy ihMdsy hI mu`k jWdy hn[22[

so, bMdgI nwl pRBU dw AMq nhIN pY skdw[ pr ies dw ieh Bwv nhIN ik bMdgI dw koeI lwB nhIN[ bMdgI dI brkiq nwl mnu`K SwhW pwqSwhW dI BI prvwh nhIN krdw, ‘nwm’ dy swhmxy byAMq Dn BI aus ƒ qu`C jwpdw hY[ 23 [

pRBU byAMq guxW dw mwlk hY, aus dI pYdw kIqI rcnw BI byAMq hY[ ijauN ijauN ieh AwKIey ik auh v`fw hY iqauN iqauN auh hor v`fw, hor v`fw prqIq hox l`g pYNdw hY[ jgq ivc nw koeI aus pRBU jyfw v`fw hY qy ies vwsqy nw koeI d`s skdw hY ik pRBU ikqnw v`fw hY[ 24 [

pRBU dI vifAweI d`sxI qW ikqy rhI, aus dI b^SS hI ieqnI v`fI hY ik ilKx ivc ilAWdI nhIN jw skdI[ jgq ivc jo v`fy v`fy id~sdy hn ieh sB aus pRBU dy dr qoN mMgdy hn[ auh qW sgoN ieqnw v`fw hY ik jIvW dy mMgx qoN ibnw iehnW dIAW loVW jwx ky Awpxy Awp hI dwqW dyeI jWdw hY[

jIv dI mUrKqw vyKo, dwqW vrqdw vrqdw dwqwr ƒ ivswr ky ivkwrW ivc pY jWdw hY qy keI du`K klyS shyV lYNdw hY[ pr ieh du`K klyS BI pRBU dI dwq hI hY, ikauNik iehnW du`KW klySW dy kwrn hI mnu`K ƒ muV rzw ivc qurn dI smJ pYNdI hY qy ieh is&iq-swlwh krn l`g pYNdw hY[ ieh is&iq-swlwh sB qoN au~cI dwq hY[ 25 [

jgq ivc byAMq ivdvwn ho cu`ky hn qy pYdw huMdy rihxgy[ pr, nw Ajy qk koeI lyKw kr sikAw hY qy nw hI AgWh ƒ koeI kr skygw ik pRBU ivc ikqnIAW vifAweIAW hn, ikqnIAW b^SSW jIvW au~qy auh kr irhw hY[ byAMq hn ausdy gux qy byAMq hn ausdIAW dwqW[ ies Byq ƒ aus pRBU qoN ibnw hor koeI nhIN jwxdw, ieh kMm mnu`K dI qwkq qoN bhuq pry dw hY[ aus mnu`K ƒ hoCw jwxo jo pRBU dy guxW qy dwqW dw h`d-bMnw l`B skx dw dwhvw krdw hY[ 26 [

keI rMgW dI, keI iksmW dI, keI ijnsW dI, byAMq rcnw krqwr ny rcI hY[ ies byAMq isRStI dI sMBwl BI auh Awp hI Awp kr irhw hY, ikauNik auh Awp hI iek AYsw hY jo sdw kwiem rihx vwlw hY qy ijs dw prqwp BI sdw itikAw rihx vwlw hY[ jgq ivc AYsw kOx hY jo ieh d`sx dw dm mwr sky ik ikho ijhy AsQwn ’qy bYT ky auh isrjn-hwr ies byAMq rcnw dI sMBwl krdw hY? iksy mnu`K dI AYsI pWieAW hI nhIN[ mnu`K ƒ, b`s ieko g`l P`bdI hY ik pRBU dI rzw ivc rhy[ iehI hY vsIlw pRBU nwloN iv`Q imtwx dw, qy iehI hY ies dy jIvn dw mnorQ[ vyKo! hvw pwxI Awidk q`qW qoN lY ky au~cy jIvn vwly mhW purKW qk sB Awpo AwpxI hoNd dy mnorQ ƒ sPl krn dw Xqn kr rhy hn, Bwv, aus dy hukm ivc imlI kwr ƒ krI jw rhy hn [ 27 [

(K) 28 qoN 33-

swry sMswr dy pYdw krn vwly qy sdw-iQr rihx vwly prmwqmw dw ismrn hI jIvn-mnorQ hY[ ismrn hI rzw ivc itkw ky pRBU nwloN jIv dI iv~Q myt skdw hY[

jog-mq dI iKMQw, muMdrw, JolI Awidk jIv dI pRBU nwloN iv~Q imtwx jogy hn[ ijauN ijauN Xwd ivc juVogy, sMqoK vwlw jIvn bxygw, h`k dI imhnq krn dI jwc AwvygI; moq isr ’qy cyqy rhygI qy ivkwrW vloN bcy rhogy; pRBU dI hsqI ivc XkIn bxygw qy swrI ^lkq ivc auh v`sdw id`sygw[ 28 [

ismrn dI brkiq nwl ieh igAwn pYdw hovygw ik pRBU sB QW BrpUr hY qy sB dw sweIN hY, aus dI rzw ivc jIv ie~Qy Aw ie~kTy huMdy hn qy rzw ivc hI qur pYNdy hn; ies qrHW ^lkq nwl ipAwr krn dI jwc AwvygI[ jog-AiBAws dI rwhIN pRwpq hoeIAW ir~DIAW is~DIAW ƒ au~cw jIvn smJ lYxw Bu`l hY,ieh qW sgoN kurwhy lY jWdIAW hn (iehnW dI shwieqw nwl jogI lok Awm jnqw au~qy dbwau pw ky auhnW ƒ ienswnIAq qoN fygdy hn) [29[

ijauN ijauN mnu`K pRBU dI Xwd ivc juVdw hY, iqauN iqauN aus ƒ ieh i^Awl k`cy jwpdy hn ik bRhmw ivSnUµ iSv Awidk koeI v`KrIAW hsqIAW jgq dw prbMD clw rhIAW hn[ismrn vwly ƒ XkIn hY ik pRBU Awp AwpxI rzw ivc AwpxI hukm-s`qw nwl jgq dI kwr clw irhw hY, BwvyN jIvW ƒ iehnW A`KW nwl auh id`sdw nhIN [ 30 [

bMdgI dI brkiq nwl hI ieh smJ pYNdI hY ik BwvyN krqwr dI pYdw kIqI hoeI isRStI byAMq hY iPr BI aus dI pwlxw krn leI aus dy BMfwry BI byAMq hn, kdy mu`k nhIN skdy; aus dy ies pRbMD dy rwh ivc koeI rok nhIN pY skdI [ 31 [

(“kUV dI pwil” ivc iGirAw jIv dunIAW dy icMqw-i&kr, du`K, klySW dy toey ivc if`gw rihMdw hY, qy pRBU dw invws AsQwn, mwno iek AYsw au~cw itkwxw hY ij`Qy TMF hI TMF, SwNqI hI SWqI hY) [ ies nIvyN QW qoN aus au~cI ArSI AvsQw ’qy mnu`K qdoN hI ApV skdw hY, jy ‘ismrn’ dI pauVI dw Awsrw ley, ‘qUM qUM ’ krdw ‘ qUM ’ ivc Awpw lIn kr dyvy[ ies ‘Awpw’ vwrn qoN ibnw ieh ‘Xwd’ vwlw au~dm ieauN hI hY ijvyN AwkwS dIAW g`lW sux ky kIVIAW ƒ BI au~Qy A`pVn dw SOk pYdw ho jwey, pr qurn AwpxI kIVI vwlI r&qwr nwl hI[ ieh BI TIk hY ik pRBU dI mrzI ivc AwpxI mrzI ƒ auhI mnu`K imtwNdy hn ijnHW au~qy pRBU dI imhr hovy[ 32 [

Bly pwsy qurnw jW kurwhy pY jwxw jIvW dy Awpxy v`s dI g`l nhIN,ijs pRBU ny pYdw kIqy hn, auhI iehnW puqlIAW ƒ iKfw irhw hY[ so, jy koeI jIv pRBU dI is&iq-swlwh kr irhw hY qW ieh pRBU dI AwpxI imhr hY; jy koeI ies pwsy vloN KuMJw ipAw hY qW BI ieh mwlk dI rzw hY[ jy AsI aus dy dr qoN dwqW mMgdy hW qW ieh pRyrnw BI auh Awp hI krn vwlw hY qy iPr dwqW dyNdw BI Awp hI hY[ jy koeI jIv rwj qy Dn dy md ivc m`qw ipAw hY, ieh BI rzw pRBU dI hY; jy iksy dI surq pRBU-crnW ivc hY qy jIvn-jugq suQrI hY qW ieh imhr BI pRBU dI hI hY [ 33 [

(g) 34 qoN 38

ijs mnu`K au~qy pRBU dI b^SS huMdI hY, aus ƒ pihlW ieh smJ pYNdI hY ik mnu`K ies DrqI ’qy koeI ^ws &rz inbwhux AwieAw hY; ie`Qy jo AnykW jIv pYdw huMdy hn iehnW sBnW dy Awpo Awpxy kIqy krmW Anuswr ieh inKyVw huMdw hY ik iks iks ny mnu`Kw jnm dy mnorQ ƒ pUrw kIqw hY; ijnHW dI imhnq kbUl pYNdI hY; auh pRBU dI hzUrI ivc Awdr pWdy hn[ ie~Qy sMswr ivc iksy dw v`fw CoNtw AKvwauxw iksy ArQ nhIN[ 34 [

mnu`Kw jnm dy ‘Drm’ (&rz) dI smJ ipAW mnu`K dw mn bVw ivSwl ho jWdw hY[ pihlW iek in~ky ijhy t`br dy suAwrQ ivc b`Jw hoieAw ieh jIv bhuq qMg-idl sI; hux ies ƒ ieh igAwn ho jWdw hY ik byAMq pRBU dw pYdw kIqw hoieAw ieh byAMq jgq iek v`fw t`br hY, ijs ivc byAMq ik®Sn, byAMq ivSnUµ, byAMq bRhmy, byAMq DrqIAW, byAMq DURA Bgq, byAMq ieMdr, byAMq cMdRmw, byAMq sUrj Awidk hn[ ies igAwn dI brkiq nwl qMg-idlI ht ky ies dy AMdr jgq-ipAwr dI lihr c`l ky ^uSI hI ^uSI bxI rihNdI hY[ 35 [

hux ijauN ijauN swrw jgq iek sWJw t`br id`sdw hY, jIv ^lkq dI syvw dI imhnq isr ’qy cu`kdw hY[ mn dI pihlI qMg-idlI ht ky ivSwlqw qy audwrqw dI GwVq ivc nvyN isry mn sohxw GiVAw jWdw hY[ mn ivc iek nvIN jwgRq AwauNdI hY, surq au~cI hox l`g pYNdI hY[ 36 [

ies Awqmk AvsQw ivc A`pVy jIv au~qy prmwqmw dI b^SS dw drvwzw KulHdw hY, aus ƒ sB Awpxy hI Awpxy id~sdy hn, hr pwsy pRBU hI nzr AwauNdw hY[ Aijhy mnu`K dI surq sdw pRBU dI is&iq-swlwh ivc juVI rihMdI hY, hux mwieAw ies ƒ T`g nhIN skdI, Awqmw blvwn ho jWdw hY, pRBU nwloN iv`Q nhIN pY skdI[ hux ausƒ prq`K jwpdw hY ik byAMq kudrq rc ky pRBU sB ƒ AwpxI rzw ivc qor irhw hY, qy sB au~qy imhr dI nzr kr irhw hY[ 37 [

pr ieh au~cI Awqmk AvsQw qdoN hI bxdI hY jy Awcrn piv`qr hovy, dUijAW dI vDIkI shwrn dw hOslw hovy, au~cI qy ivSwl smJ hovy, pRBU dw fr ihrdy ivc itikAw rhy, syvw dI Gwl Gwly, ^wlk qy ^lkq dw ipAwr idl ivc hovy[ ieh jq, DIrj, mq, igAwn, Bau, Gwl Aqy pRym dy gux iek s`cI tkswl hY, ijs ivc gurSbd dI mohr GVI jWdI hY (Bwv, ijs AvsQw ivc siqgurU ny bwxI aucwrI hY, aupr-d`sy jIvn vwly is~K ƒ BI bwxI ausy AvsQw ivc lY A`pVdI hY) [ 38 [

is`DWq (jo A^Irly Slok ivc hY) -

ieh jgq iek rMg-BUmI hY, ijs ivc jIv-iKlwVI Awpo AwpxI Kyf Kyf rhy hn hryk[ jIv dI Kyf dI pVqwl bVy ghu nwl ho rhI hY[ jo inrI mwieAw dI Kyf hI Kyf gey, auh pRBU qoN iv`Q pweI gey[ pr ijnHW ny ismrn dI Kyf KyfI, auh AwpxI imhnq sPl kr gey, qy hor keI jIvW ƒ ies suc`jy rwh ’qy pWdy hoey Awp pRBU dI hzUrI ivc sur^rU hoey[1[

 

'jpu' jI dw smu`cw Bwv

(pR:) mnu`K dI r`b nwloN jo iv`Q pY rhI hY, ieh ikvyN ht skdI hY?

(au:) r`b dw hukm mMinAW, aus dy suBwv nwl Awpxw suBwv rlwieAW (ijvyN, jy pu`qr ipau dw hukm mMndw rhy qW ipau pu`qr ivc iv`Q nhIN pYNdI) [

       dwn kIiqAW, qIrQW ’qy ieSnwn kIiqAW jW pRwxwXwm dI rwhIN aumr vDwieAW ieh iv`Q dUr nhIN ho skdI[ (pauVI 1 qoN 7)

(pR:) hukm mMnx dw qrIkw kI hY?

(au:) ijauN ijauN mnu`K gurU dy d`sy hoey rwh ’qy qur ky prmwqmw dw Bjn krdw hY, iqauN iqauN ies ƒ pRBU dI rzw im~TI l`gx l`g pYNdI hY[ so, rzw ivc, hukm ivc qurn leI jIv ny pRBU dI is&iq-swlwh ivc surq joVnI hY; surq BI ieqnI joVnI hY ik mn pRBU ivc pqIj jwey, is&iq-swlwh ivcoN inklx ƒ ic`q nw kro[ (8 qoN 15)

       surq joVn dw ieh is`tw kdy BI nhIN inkl skygw ik jIv prmwqmw dw jW aus dI rcnw dw AMq pw sky; auh Awp byAMq hY, aus dI rcnw BI byAMq hY[ is&iq-swlwh ivc surq joVn dw is`tw ie~ko hI hovygw ik aus dI rzw ivc rihx dw suBwau p`k skygw[ (16 qoN 27)

       ijvyN nw dwn, nw qIrQ-ieSnwn, nw pRwxwXwm qy nw rcnw bwry aupinSdW dI i&lws&I jIv dI r`b nwloN iv`Q dUr krn dy smr`Q hY, iqvyN jogIAW dy muMdRw iKMbw Awidk BI ieh iv`Q dUr nhIN kr skdy; ismrn qy Xwd hI ieko vsIlw hY [ (ijs nUµ Xwd krdy rhIey, aus nwl ipAwr vDdw jWdw hY[ ipAwr dI shwieqw nwl suBwau BI iml jWdw hY[) jdoN pRBU dI imhr hovy, jIv ‘Awpw’ imtw ky ismrn krdw hY, iv`Q imtwaux dw, b`s! iehI iek vsIlw hY [ (pauVI 28 qoN 33)

       pRBU dI imhr nwl mnu`K swDwrx hwlq qoN au~cw ho ky pihlW ieh sUJ hwsl krdw hY ik jgq ivc aus dy Awaux dw mnorQ kI hY, iks &rz dy Adw krn leI ieh ByijAw igAw hY; ieh sUJ AwieAW jIv Awpxy in`ky ijhy t`br dy moh dI qMg idlI ivcoN inkldw hY, swrw jgq aus nUµ prmwqmw-ipqw dw ie`k v`fw t`br id`s pYNdw hY; iPr auh ies v`fy prvwr dI syvw leI Gwl-kmweI krdw hY, mwlk dI Xwd ivc juVdw hY, ^wlk dI Xwd qy ^lkq dI syvw nwl ijauN ijauN jIv dw mn suAwrQ dIAW h`dW t`p ky byAMq ivSwl huMdw hY, iqauN iqauN pRBU dI b^SS dw drvwzw ies au~qy KulHdw hY, pRBU nwl iek rUp ho jWdw hY [ pr, ijvyN suinAwry dI kuTwlI ivc sonw qwau shwrdw hY, Aihrx ’qy s`tW KWdw hY, iqvyN jIv ny BI ismrn dI s`cI tkswl ivc mn ƒ GVnw hY[ auh tkswl kI hY?-jq, DIrj, mq, igAwn, Bau, Gwl qy pRym (Bwv, sB qoN pihlW Awcrn piv~qr hovy, dUijAW dI vDIkI ƒ shwrn-jogw hovy, smJ au~cI hovy qy ivSwl hovy, r`b dw fr ihrdy ivc itikAw rhy, syvw dI Gwl Gwly qy Klkq dw ipAwr idl ivc hovy) [ (34 qoN 38)

(pR:) ies bwxI dw nwm ‘jpu’ ikauN r`iKAw igAw? gurU Arjn swihb ny ies nUµ gurU gRMQ swihb dy ArMB ivc ikauN drj kIqw? ies dw pwT ikauN hr roz krnw hY?

(au:) (1)    ies bwxI dI pihlI hI pauVI ivc pRSn hY ik jIv dI prmwqmw nwloN iv`Q ikvyN dUr ho skdI hY [ ies dw au~qr ieh id`qw igAw hY ik pRBU dI rzw ivc quirAW pRBU nwloN iv`Q imt skdI hY [ pRBU dI rzw ikvyN im`TI l`gy? pRBU dw ismrn krn nwl; ijauN ijauN jIv pRBU ƒ Xwd krdw hY iqauN iqauN aus nwl jIv dw ipAwr bxdw hY qy ipAwr dI brkiq nwl aus dy kIqy kMm cMgy l`gx l`g pYNdy hn, aus dI rzw im`TI l`gdI hY [ so, ‘ismrn’ jW ‘jpu’ hI iek AYsw vsIlw hY jo jIv dI pRBU nwloN iv`Q imtw skdw hY[ ies swrI bwxI ivc isr& iehI ivcwr hY ik dwn puMn, qIrQ Xwqrw, pRwxwXwm, jgq-rcnw bwry ivcwr, jog dy iKMQw muMdRw Awidk icMn-iehnW ivcoN koeI BI pRBU nwloN ivCVy jIv nUµ pRBU nwl imlw nhIN skdw [ pRBU dw ‘ismrn’ hI ie`ko ie`k vsIlw hY, ‘ismrn’ dI hI ies bwxI ivc ivAwiKAw hY [ ies vwsqy ies dw nwm BI ‘jpu’ hI r`iKAw igAw hY [ 'jpu' dw ArQ hY ismrn, bMdgI, Bjn [

(2)  gurU gRMQ swihb dI swrI bwxI dI ilKqI qrqIb jy ghu nwl vyKIey qW hryk ‘rwg’ ivc sB qoN pihlW gurU nwnk dyv jI dI bwxI drj imldI hY, ies qoN ipCoN gurU Amrdws jI dI, iPr gurU rwmdws jI, gurU Arjn swihb Aqy gurU qyg bhwdr swihb dI bwxI drj hY[ hryk ‘rwg’ ivc pihlW ‘Sbd’, iPr AStpdIAW, iPr CMq Awidk ies aupr-d`sI qrqIb Anuswr hI drj hn[ so, gurU gRMQ swihb dy ArMB ivc gurU nwnk dyv jI dI hI bwxI ho skdI sI[

       is`K Drm dw mu`K inSwnw hY ‘ismrn’ [ ‘ismrn’, mwno, iek AYsI kyNdrI nINh hY ijs dy aupr ‘Drm’ dI iemwrq dI auswrI kIqI geI hY[ so, gurU gRMQ swihb dy ArMB ivc BI ausy hI bwxI dw drj kIqw jwxw Pbdw sI jo ies kyNdrI AsUl ’qy KulHI ivAwiKAw hovy[ qy, ies mzmUn au~qy sB qoN vDIk Fu`kvIN bwxI hY, ‘jpu’ [ so, gurU Arjn swihb ny iesy bwxI ƒ gurU gRMQ swihb dy ArMB ivc drj kIqw[

(3)  pRBU dIAW byAMq dwqW imilAW BI jIv duKI hY, ikauNik ieh suK-dy-somy pRBU nwloN ivCiVAw hoieAw hY[ ieh iv`Q ikvyN imty? pRBU dI rzw ivc quirAW, pRBU dy suBwA nwl  Awpxw suBwau imlwieAW[ suBwau qdoN hI iml skdw hY jy jIv pRB ƒU sdw Xwd kr ky aus nwl ipAwr dw irSqw gMF ley[ ieh iek AYsw zrUrI svwl hY ijs dI hryk pRwxI mwqr ƒ Awpxy du`K klyS iqRSnw Awidk imtwx leI ivcwrn dI sdw loV hY[ ieh svwl gurU nwnk dyv jI dI ilKI bwxI ‘jpu’ ivc ^ws qOr ’qy ivsQwr nwl ivcwirAw igAw hY; qweIeyN ies bwxI dw hr roz pwT krn dI siqgurU v`loN ihdwieq hY, qW ju is`K ƒ imtwx dw ieko cyqw AwauNdw rhy ik pRBU nwloN peI iv`Q ƒ imtwx dw ie`ko vsIlw hY qy auh hY prmwqmw dw ismrn, aus dy nwm dI Xwd; aus dy guxW dw ‘jpu’ [

 

kwvX bxqr

purwqn smyN qoN ieh Awm irvwj quirAw Aw irhw hY ik koeI ilKwrI jW kvI koeI kwvX rcnw krn vyly sB qoN pihlW Awpxy ieSt dI ausqiq krdw hY[ ies ƒ 'mMglwcrn’ AwKdy hn[ pusqk dy AKIr ivc ilKwrI Awpxy ieSt dw DMnvwd krdw hY, jW, aus qoN koeI vr mMgdw hY, jW, AwpxI swrI ilKI rcnw dw ‘is`DWq’ iek do bMdW ivc ilK dyNdw hY[

gurU nwnk dyv jI ny ‘jpu’ jI dy ArMB ivc qy A^Ir ivc auhI purwqn qrIkw vriqAw hY[ ies bwxI dy Asl mzmUn dIAW 38 pauVIAW hn[ pihlI pauVI ivc mnu`Kw jIvn dy iek zrUrI pihlU bwry jo svwl CyiVAw hY ik jIv dI pRBU nwloN peI iv~Q ikvyN dUr ho skdI hY, aus dy keI AMg aupWg lY ky iehnW swrIAW pauVIAW ivc KulHI ivcwr kIqI hY[ ieh 38 pauVIAW jpu jI dy mzmUn dw mukmMl Awkwr hn[ pr, iehnW qoN Cut do slok BI hn, iek ArMB ivc qy iek A^Ir ivc[ muF`ly slok ivc gurU nwnk dyv jI Awpxy ieSt Akwl purK dw srUp ibAwn krdy hn ik auh sdw hI hOd vwlw hY, sdw hI kwiem hY[ A^Irly slok ivc siqgurU jI ny aus swry mzmUn dw ‘incoV’ id~qw hY, ijs au~qy 38 pauVIAW ivc KulHI ivcwr kIqI geI hY[

l&z ‘jpu’ qoN pihlW '1 E > , qoN lY 'gur pRswid' qk mUl-mMqr hY[ ‘jpu’ jI dI bwxI dy vjUd nwl ies mUl-mMqr dw koeI sMbMD nhIN hY[ ieh qW gurU gRMQ swihb dy ArMB ivc ausy qrHW iliKAw igAw hY, ijvyN hryk ‘rwg’ dy SurU ivc drj kIqw hY[

(pR:) jpu jI kdoN ilKI geI sI?

(au:) (1) pusqk 'purwqn jnm swKI' dI swKI nµ: 10 ‘vyeIN pRvyS’ Anuswr jpu jI prmwqmw dI hzUrI ivc aucwrI geI, jdoN Ajy ‘audwsIAW’ SurU nhIN hoeIAW sn, qy siqgurU jI Ajy sulqwnpur hI rihMdy sn[ vyeIN ndI vwlI swKI 1507 (sMmq 1564) ivc hoeI sI[

swKI vwlw ilKdw hY ik jdoN prmySr dy syvk vyeIN ndI ivc ieSnwn kr rhy siqgurU nwnk dyv jI ƒ prmySr dI drgwh ivc lY gey ‘qib Avwju hoAw-nwnk! myrw hukm qyrI ndrI AwieAw hY, qUM myry hukmu kI is&iq kru[ qib bwbw boilAw[ Duin auTI:-rwgu Awsw jpu m:1[ slok[ Awid scu jugwid scu[ hY BI scu[ nwnk hosI BI scu[ 1[ jpu sMpUrxU kIqw[

(2) fwktr mohn isMG jI ny (jo ik pMjwb XUnIvristI dy ErI-AMtl kwlj dy pMjwbI dy mihkmy dy mu`K AiDAwpk hn Aqy pMjwbI dy pris~D ivdvwn ilKwrI hn) AwpxI pusqk ‘pMjwbI BwKw qy CMdw-bMdI’ ivc iek h`Q-ilKI dw hvwlw id~qw hY, ijs ƒ auh bolI dy AwDwr ’qy sqwrHvIN sdI dy A`D dI ilKI mMndy hn[ auh h`Q-ilKI hux p`CmI pMjwb XUnIvristI dI lwiebRyrI ivc hY[ aus Anuswr jdoN gurU nwnk dyv jI krqwrpur itky hoey sn, qW ‘drgwh prmysr kI bulwieAw[’ vwps Aw ky Awpxy is~K AMgd ƒ AwKx l`gy, ‘purKw! pwrbRhm kw hukm hY ik is&iq myrI krxI[‘gurU nwnk dyv jI ny ‘Awpxw ^zwnw AMgd is~K ky hvwly kIqw [ kihEsu-purKw! hux qUM jpu rc[ qb gurU bwby nwnk dy hzUir gurU AMgd bwby dI bwxI dw joVu bMiDAw[ jpu kw[ ATqIs pauVIAW swrI bwxI ivchu miQ kir kFI hY[’

ies h`Q-ilKI Anuswr jpu jI gurU nwnk dyv jI dI pihlI rcnw nhIN hY, sgoN auhnW dI swrI bwxI dw q`q hY[ qy, ieh qdoN rcI geI jdoN bwbw lihxw jI gurU nwnk dyv jI pws krqwrpur Aw cu`ky sn auN\ ies swKIkwr ƒ ieh pqw nhIN hY ik krqwrpur ik`Qy hY, auh ibAwsw ndI dy kMFy smJdw hY[ ilKdw hY, ‘qb ibAws ndI ky iknwry krqwrpuir eyhu aupdysu gurU bwby AMgd isK ky qweI kihAw[’ bwbw lihxw jI dw jnm sMn 1504 ivc hoieAw sI, qy 28 swlW dI aumry auh gurU nwnk jI dy pws sMn 1532 ivc krqwrpur Awey sn[ swKI qo ieh g`l BI sw& id~sdI hY ik bwbw lihxw jI gurU nwnk dyv jI dy bhuq hI inktI ho cu`ky sn[ auhnW ƒ AMgd nwm BI iml cukw hoieAw sI[ ie`QoN iehI AMdwzw l`g skdw hY ik jpu jI gurU nwnk dyv jI dI ipClI aumry ilKI geI sI[ qdoN swrIAW ‘audwsIAW’ ƒ mu`ikAW coKw icr ho cuikAw sI[

not-ie~Qy ies h`Q-ilKI dw ieh ieSwrw BI pwTk cyqy r`Kx ik gurU nwnk dyv jI ny AwpxI swrI bwxI jo auhnW Awp hI ilK r`KI hoeI sI, sRI gurU AMgd dyv jI ƒ dy id~qI sI-'Awpxw Kzwnw AMgd is~K ky hvwly kIqw[’

fwktr mohn isMG jI BI ies h`Q-ilKI dw hvwlw dy ky A^Ir ’qy BweI gurdws jI dI vwr dy Awsry ilKdy hn-‘m`ky bZdwd mdIny qoN muV ky bwby jI ny audwsI ByK auqwr ky krqwrpur ivc itkwxw kIqw[ qy, ‘ies qoN spSt hY ik jpu jI, rihrws, gosit, sodr, AwrqI bwxI krqwrpur ivc aucwrI geI, ij~Qy bwxI rUp gMgw ƒ Dwrn krn vwly AMgd jI mOjUd sn[’

(3) keI s`jx AwKdy hn ik siqgurU nwnk swihb ny ies bwxI dI rwhIN is~KW ƒ aupdyS kIqw sI[ keI ivdvwn ies i^Awl dy hn ik bwbw lihxw jI ƒ aupdyS krn vwsqy ieh bwxI aucwrI sI[ keI s`jx ies bwxI dw tIkw krn vyly ieh imQ lYNdy hn ik koeI jig AwsU is~K siqgurU jI qoN pRSn pu`Cdw jw irhw hY qy siqgurU jI iehnW pauVIAW dI rwhIN qrqIbvwr au~qr dyeI jw rhy hn[

ieh swry hI i^Awl Anhoxy ijhy jwpdy hn[ ijauN ijauN pwTk s`jx ghu nwl ies bwxI ivc juVngy, ieh g`l sw& id`sx l`g peygI ik ieh swrI ivcwr ieko hI quk dy duAwly hY, ‘ikv sicAwrw hoeIAY, ikv kUVY qutY pwil[’ bVI au~cI Awqmk aufwrI hY, mnu`Kw jIvn dy iek A`q zrUrI pihlU qy fUMGI ivcwr hY[ ies bwxI dw swrw imlvW mzmUn ieauN d`s irhw hY ik iksy iekWq smyN, iekWq QW qy iekWq-ic~q ho ky ilKI geI hY[ gurU nwnk dyv jI dIAW iqMn ‘vwrW’ hn, jo mwJ, Awsw Aqy mlwr rwg ivc drj hn[ ienHW dIAW isr& pauVIAW ƒ ghu nwl pVH ky vyKo[ iqMnHW dy v`Ko v`K mzmUn hI sw& d`sdy hn ik ‘Awsw dI vwr’ aumr dy dUr A^Irly ih~sy ivc ikqy iekWq QW bYT ky ilKI geI hY[ ies vwr dw mu`K mzmUn hY ‘mnu`Kw jIvn dw mnorQ’[ Awsw dI vwr vWg ‘jpu’ jI ivc BI mnu`Kw jIvn dy iek A`q zrUrI pihlU qy fUMGI ivcwr hY ik mnu`K dI prmwqmw nwloN peI iv~Q  ikvyN dUr ho skdI hY[ Awsw dI vwr vWg ieh BI aumr dy ipClyry ih~sy ivc ikqy iekWq QW qy bYT ky hI ilKI geI hY, iksy jigAwsU Awidk dy pRSnW au~qrW dw is~tw nhIN hY[ pRSnW au~qrW ƒ C`f ky ijauN ijauN ies bwxI dI fUMGweI ivc cu`BI lwvWgy, iqauN iqauN ieh suAwdlI smJ AwvygI ik ieh swrI ivcwr ‘ikv kUVY qutY pwil’ dy Dury duAwly GuMm rhI hY, jo iksy juVy mn dI au~cI Awqmk aufwrI dw hI nqIjw ho skdw hY, pRSnW au~qrW dw nhIN ho skdw[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh