ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1

The Meaning and Structure of Japji Sahib

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

pdArQ:-

  au~cwrn vyly ies dy iqMn ih`sy kIqy jWdy hn-ñ, E Aqy > ; ies dw pwT hY ‘iek EAMkwr’[ iqMn ih`sy v`Ko v`Kry au~cwirAW ieauN bxdy hn:-

ñ-ie`k[ E-EAM[ > -kwr[

‘E’ sMsik®q dw Sbd hY[ Amr koS Anuswr ies dy iqMn ArQ hn:-

(1)  vyd Awid Drm-pusqkW dy ArMB Aqy A^Ir ivc, Ardws jW iksy piv~qr Drm-kwrj dy ArMB ivc A`Kr 'EN' piv~qr A`Kr jwx ky vriqAw jWdw hY[

(2)  iksy hukm jW pRSn Awidk dy au~qr ivc Awdr Aqy siqkwr nwl ‘jI hW’ AwKxw[ so, ‘EN’ dw ArQ hY 'jI hW'[

(3)  EN-bRhm[

iehnW ivcoN ikhVw ArQ ies Sbd dw ie`Qy ilAw jwxw hY-ies ƒ idRVH krn leI Sbd 'EN' dy pihlW 'ñ' ilK id`qw hY[ ies dw Bwv ieh hY ik ie`Qy 'EN' dw ArQ hY 'auh hsqI jo iek hY, ijs vrgw hor koeI nhIN hY Aqy ijs ivc ieh swrw jgq smw jWdw hY['

qIjw ih`sw >  hY, ijs dw au~cwrn hY 'kwr'[ 'kwr' sMsik®q dw iek ipCyqr hY[ Awm qOr qy ieh ipCyqr 'nWv' dy A^Ir ivc vriqAw jWdw hY[ ies dw ArQ hY 'iek-rs, ijs ivc qbdIlI nw Awvy['

ies 'ipCyqr' dy lwx nwl 'nWv' dy ilMg ivc koeI &rk nhIN pYNdw; Bwv, jy 'nWv' pihlW puilMg hY, qW ies 'ipCyqr' dy lgwieAW BI puilMg hI rihMdw hY, jy pihlW iesqRI ilMg hovy qW ies ipCyqr dy smyq BI iesqRI ilMg hI rihMdw hY; ijvyN, puilMg:-

nµnwkwru n koie kryeI [
rwKY Awip vifAweI dyeI [2[2[   (gauVI m: 1

kImiq so pwvY Awip jwxwvY
Awip ABulu n Buley [
jY jYkwru krih quDu Bwvih
gur kY sbid Amuley [9[2[5[   (sUhI m: 1

shjy ruxJuxkwru suhwieAw [
qw kY Gir pwrbRhmu smwieAw [7[3[   (gauVI m: 5

iesqRI ilMg:-

dieAw DwrI iqin Dwrxhwr [
bMDn qy hoeI Cutkwr [7[4[   (rwmklI m: 5

myG smY mor inriqkwr [
cMdu dyiK ibgsih kaulwr [4[2[   (bsMq m: 5

dyiK rUpu Aiq AnUpu moh mhw mg BeI [
ikMknI sbd Jnqkwr Kylu pwih jIau [1[6[  (sveIey mhly cauQy ky

ies ipCyqr dy l`gx nwl iehnW SbdW  dy ArQ ieauN krny hn:-

nµnwkwru— iek-rs ienkwr, sdw leI ienkwr[

jYkwru— lgwqwr 'jY jY' dI gUMj[

inriqkwr— iek rs nwc[

Jnqkwr— iek-rs sohxI Awvwz[

ipCyqr 'kwr' dy lwx qoN ibnw Aqy lgwx nwl, dohW qrHW dy SbdW dy ArQW ivc &rk hT ilKy pRmwx qoN sp`St ho jWdw hY:-

"Gr mih Gru idKwie dyie, so siqguru purKu sujwxu[

pMc sbid Duinkwr Duin, qh bwjY sbdu nIswxu [1[27[

Duin-Awvwz[ Duinkwr-lgwqwr nwd, Aqu`t Awvwz[ iesy qrHW:

mnu BUlo isir AwvY Bwru[
mnu mwnY hir eykMkwr [2[2[
   (gauVI m: 1

eykMkwru-eyk EAMkwr, auh iek EAM jo iek-rs hY, jo hr QW ivAwpk hY[

so, "<" dw au~cwrn hY " iek (eyk) EAMkwr" Aqy iesdw ArQ hY "iek Akwl purK, jo iek-rs ivAwpk hY"[

siqnwmu— ijs dw nwm 'siq' hY [ l&z 'siq' dw sMsik®q srUp 'sqX' hY, ies dw ArQ hY 'hoNd vwlw' [ ies dw DwqU 'As' hY, ijs dw ArQ hY 'hoxw' [ so 'siqnwm' dw ArQ hY "auh iek EAMkwr, ijs dw nwm hY hoNd vwlw" [

purKu— sMsik®q ivc ivauqp`qI Anuswr ies l&j dw ArQ ieauN kIqw igAw hY, 'pUir Syqy ieiq puruSh', Bwv, jo srIr ivc lyitAw hoieAw hY' [ sMsik®q ivc Awm pRclq ArQ hY 'mnu`K' [ Bgvq gIqw ivc 'purKu' 'Awqmw' dy ArQW ivc vriqAw igAw hY[ ‘rGUvMS’ ivc ieh Sbd ‘bRhmWf vw Awqmw’ dy ArQW ivc AwieAw hY, iesy qrHW pusqk "iSSUpwl vD" ivc BI [

sRI gurU gRMQ swihb ivc ‘purKu’ dw ArQ hY ‘Ehu EAMkwr jo swry jgq ivc ivAwpk hY, auh Awqmw jo swrI isRStI ivc rm irhw hY’[ 'mnu`K' Aqy 'Awqmw' ArQ ivc BI ieh Sbd keI QweIN AwieAw hY [

Akwl mUriq— Sbd 'mUriq' iesqRI ilMg hY, 'Akwl' ies dw ivSySx hY, ieh BI iesqRI ilMg rUp ivc iliKAw igAw hY [ jy Sbd 'Akwl' iek`lw hI 'purKu', 'inrBau', inrvYru' vWg < dw gux-vwck huMdw qW puilMg rUp ivc huMdw; qW ies dy AMq ivc (  u ) huMdw [

not-Sbd 'mUriq' qy 'mUrqu' dw Byd jwnxw zrUrI hY [ 'mUriq' sdw ( i ) nwl ilKIdw hY Aqy iesqRI ilMg hY [ ies dw ArQ hY 'srUp' [ sMsik®q dw Sbd hY [

l&z 'mUrqu' sMsik®q dw l&z 'muhUrq' hY[ csw, muhUrq Awidk Sbd smyN dI vMf ivc vrqINdy hn[ ieh Sbd puilMg hn [

AjUnI— jUnW qoN rihq, jo jnm ivc nhIN AwauNdw [

sYBM— sÍXMBU (sÍ-sÍXM [ BM-BU) Awpxy Awp qoN hox vwlw, ijs dw pRkwS Awpxy Awp qoN hoieAw hY [

gur pRswid— gurU dy pRswd nwl, gurU dI ikrpw nwl, Bwv, auprokq '<' gurU dI ikrpw nwl (imldw hY) [

ArQ:- Akwl purK ie`k hY, ijs dw nwm 'hoNd vwlw' hY jo isRStI dw rcnhwr hY, jo sB ivc ivAwpk hY, BY qoN rihq hY, vYr-rihq hY, ijs dw srUp kwl qoN pry hY, (Bwv, ijs dw srIr nws-rihq hY), jo jUnW ivc nhIN AwauNdw, ijs dw pRkwS Awpxy Awp qoN hoieAw hY Aqy  jo siqgurU dI ikrpw nwl imldw hY[

not-ieh auprokq guris`KI dw mUl-mMqr hY [ ies qoN AgWh ilKI geI bwxI dw nwm hY 'jpu' [ ieh g`l cyqy r`Kx vwlI hY ik ieh mUl-mMqr v`KrI cIz hY qy bwxI 'jpu' v`KrI hY [ sRI gurU gRMQ swihb dy SurU ivc ieh mUl-mMqr iliKAw hY, ijvyN hryk rwg dy SurU ivc BI iliKAw imldw hY [ bwxI 'jpu' l&z 'Awid scu' qoN SurU huMdI hY [ Awsw dI vwr dy SurU ivc BI iehI mUl-mMqr hY, pr 'vwr' nwl ies dw koeI sMbMD nhIN hY, iqvyN hI ie`Qy hY [ 'jpu' dy ArMB ivc mMglwcrn dy qOr qy iek slok aucwirAw igAw hY [ iPr ‘jpu’ swihb dIAW 38 pauVIAW hn[

॥ ਜਪੁ ॥

ies swrI bwxI dw nwm 'jpu' hY [

ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥੧॥

pdArQ:- Awid-mu`F qoN [ scu-hoNd vwlw [ Sbd 'scu' sMsik®q dy 'sqX' dw pRwik®q hY, ijs dw DwqU 'As' hY [ 'As' dw ArQ hY 'hoxw' [ jugwid-jugW dy mu`F qoN [ hY-Bwv, ies vyly BI hY [ nwnk-hy nwnk! hosI-hovygw, rhygw [1[

ArQ:- hy nwnk! Akwl purK mu`F qoN hoNd vwlw hY, jugW dy mu`F qoN mOjUd hY [ ies vyly BI mOjUd hY qy AgWh ƒ BI hoNd vwlw rhygw [1[

not-ieh Slok mMglwcrn vjoN hY [ ies ivc gurU nwnk dyv jI ny Awpxy ieSt dw srUp ibAwn kIqw hY, ijs dw jp ismrn krn dw aupdyS ies swrI bwxI 'jpu' ivc kIqw igAw hY [

ies qoN AgWh bwxI 'jpu' dw mzmUn SurU huMdw hY [

ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥ ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ ॥

pdArQ:- socY-suic r`Kx nwl, piv`qrqw kwiem r`Kx nwl [ soic-suic, piv`qrqw, su`c [ n hoveI-nhIN ho skdI [ socI-mYN su`c r`KW [ cupY-cu`p kr rihx nwl [ cup-SWqI, mn dI cu`p, mn dw itkwau [ lwie rhw-mYN lweI r`KW [ ilv qwr-ilv dI qwr, ilv dI for, iek-qwr smwDI [

not:- ies pauVI dI pMjvIN quk piVHAW ieh pqw l`gdw hY ik ies pauVI ivc gurU nwnk swihb mn ƒ ‘sicAwrw’ krn dw qrIkw d`s rhy hn[ sB qoN pihlW auhnW swDnW dw izkr krdy hn jo hor lok vrq rhy hn [ qIrQW dw ieSnwn, jMglW ivc jw ky smwDI lwauxI, mn ƒ mwieAw ivc pihlW rjw lYxw, SwsqRW dI iPlws&I-ieh Awm prclq qrIky sn [ pr siqgurU jI iehnW qoN v`Krw auh swDn d`sdy hn, ijs ƒ guris`KI dw mu`Flw inXm smJ lYxw cwhIdw hY, Bwv, Akwl purK dI rzw ivc qurnw [

pihlIAW cOhW qukW dy TIk ArQ smJx leI pMjvIN quk vl ^ws iDAwn dyxw zrUrI hY[ ‘ikv sicAwrw hoeIAY ikv kUVY qutY pwil[’ ies quk ƒ pihlI hryk quk dy nwl piVHAW sp`St ho jWdw hY ik pihlI hryk quk ivc ‘mn’ dw hI izkr hY[ pihlI quk ivc ‘mn dI su`c’, dUjI ivc ‘mn dI cu`p’, qIjI ivc 'mn dI Bu`K' Aqy cOQI ivc 'mn dI isAwxp' dw hwl d`isAw hY [

(pR:) l&z 'soic' dy ArQ 'su`c' ikauN kIqy gey hn?

(au:) mn dIAW socW qy isAwxpW ƒ qW cOQI quk ivc vrxn kr id`qw igAw hY, ies vwsqy pihlI quk ivc kuJ hor i^Awl hY, jo hyTlIAW qukW ghu nwl piVHAW sp`St ho jWdw hY:-

(1)  khu nwnk scu iDAweIAY ]
suic hovY qW scu pweIAY ]  (Awsw dI vwr

(2)  soc krY idnsu Aru rwiq ]
mn kI mYl n qn qy jwiq ]  (suKmnI

(3)  n suic sMjmu qulsI mwlw ]
gopI kwnu n gaU goAwlw ]
qMqu mMqu pwKMfu n koeI,
nw ko vMsu vjwiedw ]7]  (mwrU mhlw 1

'soc' dw ArQ hY 'ieSnwn', Aqy 'suic' dw ArQ hY 'piv`qrqw' [ iehnW hI do SbdW dI imlwvt dw Sbd hY 'soic', ijs dw ArQ hY su`c, piv`qrqw, ieSnwn [ Sbd 'suic' iesqRI ilMg hY [ sMsik®q ivc BI ieh iesy hI Skl ivc hY [ ijvyN Sbd 'mn' qoN 'min' bixAw hY, ijs dw ArQ hY 'mn ivc', ies qrHW 'soc' qoN 'soic' nhIN bx skdw, ikauNik l&z 'mnu' puilMg hY qy 'soc' (ijs dw ArQ 'ivcwr' hY) iesqRI ilMg hY[ so, Sbd 'soic' AiDkrn kwrk dI ( i ) qoN ibnw hI Asl srUp vwlw sMsik®q dw hI l&z 'suic' hY, ijs dw ArQ hY piv`qrqw [

ArQ:- jy mYN l`K vwrI (BI) (ieSnwn Awidk nwl srIr dI) su`c r`KW, (qW BI ies qrHW) su`c r`Kx nwl (mn dI) su`c nhIN rih skdI [ jy mYN (srIr dI) iek-qwr smwDI lweI r`KW; (qW BI ies qrHW) cu`p kr rihx nwl mn dI SWqI nhIN ho skdI [

ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ॥ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਲਿ ॥

pdArQ:- BuK-iqRSnw, lwlc[ BuiKAw-iqRSnw dy ADIn irhW[ n auqrI-dUr nhIN ho skdI[ bMnw-bMnH lvW, sWB lvW[ purI-lok, Bvx[ purIAw Bwr-swry lokW dy Bwr[ Bwr-pdwrQW dy smUh[ shs-hzwrW[ isAwxpw-cqurweIAW[ hoih-hovx[ iek-iek BI cqurweI [

ArQ:- jy mYN swry BvxW dy pdwrQW dy Fyr (BI) sWB lvW, qW BI iqRSnw dy ADIn irhW iqRSnw dUr nhIN ho skdI[ jy (myry ivc) hzwrW qy l`KW cqurweIAW hovx, (qW BI auhnW ivcoN) iek BI cqurweI swQ nhIN dyNdI[

ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ ॥ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ ॥੧॥

pdArQ:- ikv-iks qrHW[ hoeIAY-ho skIdw hY[ kUVY pwil-kUV dI pwil, kUV dI kMD, kUV dw prdw[ sicAwrw-(sc AwlX) s`c dw Gr, s`c dy prkwS hox leI Xog[ hukim-hukm ivc[ rjweI-rzw vwlw, Akwl purK[ nwil-jIv dy nwl hI, Dur qoN hI jd qoN jgq bixAw hY [1[

ArQ:- (qW iPr) Akwl purK dw prkwS hox leI Xog ikvyN bx skIdw hY (Aqy swfy AMdr dw) kUV dw prdw ikvyN tu`t skdw hY? rzw dy mwlk Akwl purK dy hukm ivc qurnw-(iehI iek ivDI hY)[ hy nwnk! (ieh ivDI) Dur qoN hI jd qoN jgq bixAw hY, ilKI clI Aw rhI hY [1[

Bwv:- pRØBU nwloN jIv dI iv`Q imtwx dw ieko hI qrIkw hY ik jIv aus dI rzw ivc qury[ ieh AsUl Dur qoN hI r`b vloN jIv leI jrUrI hY[ ipqw dy khy ivc pu`qr qurdw rhy qW ipAwr, nw qury qW iv`Q pYNdI jWdI hY[

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ॥ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਜੀਅ ਹੁਕਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥

pdArQ:- hukmI-hukm ivc, Akwl purK dy hukm Anuswr[ hovin-huMdy hn, hoNd ivc AwauNdy hn, bx jWdy hn[ Awkwr-srUp, SklW, srIr[ n kihAw jweI-kihAw n jweI, kQn nhIN kIqw jw skdw[ jIA-jIA jMq[ hukim-hukm Anuswr[ vifAweI-Awdr, SoBw[

ArQ:- Akwl purK dy hukm Anuswr swry srIr bxdy hn, (pr ieh) hukm d`isAw nhIN jw skdw ik ikho ijhw hY[ r`b dy hukm Anuswr hI swry jIv jMm pYNdy hn Aqy hukm Anuswr hI (r`b dy dr ’qy) SoBw imldI hY[

ਹੁਕਮੀ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਮਿ ਲਿਖਿ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਅਹਿ ॥ ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇਕਿ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਹਿ ॥

pdArQ:- auqmu-sRySt, cMgw[ iliK-ilK ky, ilKy Anuswr[ pweIAih-pweIdy hn, BogIdy hn[ ieknw-keI mnu`KW ƒ[ bKsIs-dwq, b^SS[ ieik-keI mnu`K[ BvweIAih-BvweIdy hn, jnm mrn dy gyV ivc pwey jWdy hn[

ArQ:- r`b dy hukm ivc koeI mnu`K cMgw (bx jWdw) hY, koeI BYVw[ aus dy hukm ivc hI (Awpxy kIqy hoey krmW dy) ilKy Anuswr du`K qy suK BogIdy hn[ hukm ivc hI kdI mnu`KW au~qy (Akwl purK dy dr qoN) b^SS huMdI hY, Aqy aus dy hukm ivc hI keI mnu`K in`q jnm mrn dy gyV ivc BvweIdy hn[

ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥

pdArQ:- AMdir-r`b dy hukm ivc hI[ sBu ko-hryk jIv[ bwhir hukm-hukm qoN bwhr[ hukmY-hukm ƒ[ buJY-smJ ley[ haumY khY n-haumY dy bcn nhIN AwKdw, mYN mYN nhIN AwKdw, suAwrQI nhIN bxdw[

ArQ:- hryk jIv r`b dy hukm ivc hI hY, koeI jIv hukm qoN bwhr (Bwv, hukm qo AwkI) nhIN ho skdw[ hy nwnk! jy koeI mnu`K Akwl purK dy hukm ƒ smJ ley qW iPr auh suAwrQ dIAW g`lW nhIN krdw (Bwv, iPr auh suAwrQI jIvn C`f dyNdw hY) [2[

Bwv:- pRØBU dy hukm dw shI srUp ibAwn nhIN kIqw jw skdw, pr auh QoVH-ivqw nhIN rihMdw[

ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣੁ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣੁ ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥

pdArQ:- ko-koeI mnu`K[ qwxu-bl, Akwl purK dI qwkq[ iksY-ijs iksy mnu`K ƒ[ qwxu-smrQw[ dwiq-bKSy hoey pdwrQ[ nIswxu-(b^SS dw) inSwn[

ArQ:- ijs iksy mnu`K ƒ smrQw huMdI hY, auh r`b dy qwx ƒ gwauNdw hY, (Bwv, aus dI is&iq-swlwh krdw hY qy aus dy auh kMm kQn krdw hY, ijnHW qoN aus dI v`fI qwkq prgt hovy)[ koeI mnu`K aus dIAW dwqW ƒ hI gwauNdw hY, (ikauNik iehnW dwqW ƒ auh r`b dI rihmq dw) inSwn smJdw hY[

ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥

pdArQ:- cwr-suMdr, sohxIAW[ ividAw-iv~idAw duAwrw[ ivKmu-kTn, AOKw[ vIcwru-igAwn[

Sbd 'cwr' ivSySx hY, jo iek-vcn puilMg nwl 'cwru' ho jWdw hY qy bhu-vcn nwl jW iesqRI-ilMg nwl 'cwr' rihMdw hY[ pr Sbd 'cwir' 'chuM' dI igxqI dw vwck hY[ ijvyN:-

(1)  cwir kuMt dh ids BRmy, Qik Awey pRB kI swm[

(2)  cwir pdwrQ khY sBu koeI[

(3)  ccw crn kml gur lwgw[
Din Din auAw idn sMjog sBwgw[
cwir kuMt dhids BRim AwieE[
BeI ik®pw qb drsnu pwieE[
cwr ibcwr, ibnisE sB dUAw[
swD sMig mnu inrmlu hUAw[

(4)  qit qIriQ nhI mnu pqIAwie[
cwr Acwr rhy aurJwie  [2[

ArQ:- koeI mnu`K r`b dy sohxy gux qy sohxIAW vifAweIAW vrxn krdw hY[ koeI mnu`K iv~idAw dy bl nwl Akwl purK dy kTn igAwn ƒ gwauNdw hY (Bwv, Swsqr Awidk duAwrw Awqmk i&lws&I dy AOKy iviSAW ’qy ivcwr krdw hY)[

ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜਿ ਕਰੇ ਤਨੁ ਖੇਹ ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਿ ਦੇਹ ॥

pdArQ:- swij-pYdw krky, bxw ky[ qnu-srIr ƒ[ Kyh-suAwh[ jIA-jIvwqmw, ijMdW[ lY-lY ky[ dyh-dy dyNdw hY[

not:- 'jIau' qoN 'jIA' bhu-vcn hY[

ie`Qy Sbd 'dyh' dw 'h' pihlI quk dy 'Kyh' nwl imlwaux leI vriqAw hY[ auN\ Sbd 'dyh' nWv dw ArQ hY 'srIr', ijvyN 'BrIAY hQu pYru qnu dyh'[

Sbd 'dy', 'dyih' Aqy 'dyh' ƒ cMgI qrHW smJx leI jpujI ivcoN hyT ilKIAW qukW id`qIAW jWdIAW hn Ú-

(1)  dyNdw dy lYdy Qik pwih [ pauVI 3[
(2)  AwKih mMgih dyih dyih, dwiq kry dwqwru [4[
(3)  gurw iek dyih buJweI [5[
(4)  nwnk inrguix guxu kry guxvMiqAw gux dy [7[
(5)  BrIAY hQu pYru qnu dyh [20 [
(6)  dy swbUxu leIAY Ehu Doie [20 [
(7)  Awpy jwxY Awpy dyie [25[

dy-dyNdw hY[ dy-dy ky[

dyie-dyNdw hY[ dyie-dy ky[

dyh-srIr[ dyih-dyh(hukmI BivKq kwl)[

ArQ:- koeI mnu`K ieauN gwauNdw hY, ‘Akwl purK srIr ƒ bxw ky (iPr) suAwh kr dyNdw hY’[ koeI ieauN gwauNdw hY, ‘hrI (srIrW ivcoN) ijMdW k`F ky iPr (dUjy srIrW ivc) pw dyNdw hY’[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh